Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Julio Cortázar — Χούλιο Κορτάσαρ

Ο βρα­βευ­μέ­νος Julio Florencio Cortázar (Χού­λιο Φλο­ρέν­θιο Κορ­τά­σαρ, Αύγου­στος 1914 Ixelles, Βέλ­γιο — Φεβρουά­ριος 1984, Παρί­σι) ήταν πολυ­τά­λα­ντος Αργε­ντι­νός πεζο­γρά­φος, ποι­η­τής, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας μετα­φρα­στής κά. περισ­σό­τε­ρος γνω­στός για το μυθι­στό­ρη­μα Rayuela το “Κου­τσό”, που συγκα­τα­λέ­γε­ται στα κορυ­φαία έργα της λογο­τε­χνί­ας της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, αλλά και για τα διη­γή­μα­τά του.

Γεν­νη­μέ­νος στο Ixelles του Βελ­γί­ου, γιος Αργε­ντι­νών γονιών, περιέ­γρα­ψε τη γέν­νη­σή του ως «προ­ϊ­όν του του­ρι­σμού και της διπλω­μα­τί­ας· εγκλώ­βι­σαν τον πατέ­ρα μου σε εμπο­ρι­κή απο­στο­λή κοντά στην Αργε­ντί­νι­κη πρε­σβεία στο Βέλ­γιο και πήρε τη μάνα μου στις Βρυξέλλες».

Μια λίστα με επτά λογο­τε­χνι­κά έργα του που αξί­ζει τον κόπο να δια­βά­σε­τε προ­τεί­νει tο telesurtv.net ..ας την παρακολουθήσουμε:

Φυσι­κά το Rayuela (Κου­τσό)

Ένα από τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά αυτού του έργου είναι ότι μπο­ρεί να δια­βα­στεί με δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους, δηλα­δή με τον παρα­δο­σια­κό από το πρώ­το κεφά­λαιο μέχρι περί­που το 56 ή ακο­λου­θώ­ντας τον «πίνα­κα σκη­νο­θε­σί­ας» που προ­τεί­νει ο Cortázar.

Η σύνο­ψη του ανα­φέ­ρει ότι το βιβλίο είναι για «την ταρα­χώ­δη αγά­πη της Oliveira και του La Maga, των φίλων του Club la Serpiente, με βόλ­τες στο Παρί­σι ανα­ζη­τώ­ντας τον παρά­δει­σο και την κόλα­ση έχο­ντας το αντί­στρο­φό τους στη συμ­με­τρι­κή περι­πέ­τεια της Oliveira, της Talira και του Traveler σε ένα Μπου­έ­νος Άιρες χρω­μα­τι­σμέ­νο από μνήμη».

Το Rayuela — “Κου­τσό”,  κλα­σι­κό της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας έχει μια σει­ρά από “ιδιαι­τε­ρό­τη­τες” που το καθι­στούν μονα­δι­κό θέμα για τους αναγνώστες.

Παι­χνί­δι: Το μυθι­στό­ρη­μα επι­νο­ή­θη­κε ως παι­δι­κό παι­χνί­δι, αφού ο συγ­γρα­φέ­ας θεώ­ρη­σε ότι η λογο­τε­χνι­κή φαντα­σία μοιά­ζει πολύ με αυτή του παι­διού όταν παί­ζει. Γι’ αυτό δόμη­σε το βιβλίο με ειδι­κούς τρό­πους ώστε να μπο­ρεί να δια­βα­στεί ποικιλοτρόπως.

Στο βιβλίο του «Vuelta a Día en 80 Mundos» Ο γύρος της μέρας σε 80 κόσμους επι­νο­εί­ται μια μηχα­νή, η «Rayuelomatic», η οποία υπο­λο­γί­ζει όλες τις ανα­γνώ­σεις που μπο­ρούν να γίνουν με το Κουτσό.

Γλώσ­σα: Στο Rayuela, ο Cortázar επι­νό­η­σε μια γλώσ­σα που ονο­μά­ζε­ται glíglico, που εφευ­ρέ­θη­κε από τον La Maga (ένας χαρα­κτή­ρας στο έργο) ένα είδος ισπα­νι­κής ρυθ­μι­κής ανα­κα­τα­σκευ­ής, που φαί­νε­ται να είναι προ­ϊ­όν παι­χνι­διού. Είναι σαν αυτό που ο Μεξι­κα­νός ποι­η­τής Alfonso Reyes απο­κα­λεί jitanjáfora, όπως η φρά­ση «de tín marín de do pingüé».

2. Bestiario (κτη­νώ­δες)

Ήταν το πρώ­το βιβλίο με διη­γή­μα­τα που κυκλο­φό­ρη­σε με το όνο­μά του και παρου­σιά­ζει καθη­με­ρι­νά αντι­κεί­με­να και γεγο­νό­τα, με κεί­με­να που αφή­νουν ευχά­ρι­στες εκπλή­ξεις στον ανα­γνώ­στη λόγω ανα­τρο­πών της πλο­κής. Οι οκτώ ιστο­ρί­ες που περι­λαμ­βά­νει είναι το απο­μο­νω­μέ­νο σπί­τι, το Γράμ­μα σε μια νεα­ρή κυρία στο Παρί­σι, το Lejana (απο­μα­κρι­σμέ­νο), το Omnibus, το Headache, η Cefalea η Circe (Κίρ­κη) και οι πύλες του ουρανού.

3. Pameos y meopas

Ήταν το πρώ­το βιβλίο ποί­η­σης που εκδό­θη­κε από τον Κορ­τα­ζάρ και περιέ­χει μια συλ­λο­γή από ποι­ή­μα­τά του που γρά­φτη­καν μετα­ξύ 1944 και 1958, για τα οποία τότε ο ίδιος ο συγ­γρα­φέ­ας δεν ήταν σίγου­ρος ότι επρό­κει­το να εκδοθεί.

4. Το κου­τί του Morelli

Ο χαρα­κτή­ρας αυτού του έργου, ο Morelli, παρου­σιά­ζει λογο­τε­χνι­κή κρι­τι­κή, υπέρ­βα­ση, περι­θω­ριο­ποί­η­ση και ανα­κα­λεί τα ρεύ­μα­τα που εδραιώ­θη­καν από τη διεκ­δί­κη­ση του απο­συ­ντι­θέ­με­νου έργου του

5. Un tal Lucas Κάποιος Λούκας

Θεω­ρεί­ται ένα βιβλίο «χωρίς προ­σό­ντα» ανά­με­σα σε μυθι­στό­ρη­μα ή συλ­λο­γή διη­γη­μά­των, όπου παρου­σιά­ζε­ται μια εναλ­λα­κτι­κή στην παρα­δο­σια­κή λογοτεχνία.
Χωρι­σμέ­νο σε τρία μέρη, προ­σφέ­ρει πολ­λά κεί­με­να στα οποία μπο­ρεί να δώσει την εντύ­πω­ση ότι είναι βιβλίο μέσα σε άλλο, άλλα επι­κε­ντρω­μέ­να στους πρω­τα­γω­νι­στές και άλλα όχι.

6. París. Ritmos de una ciudad \ Παρί­σι ρυθ­μοί μιας πόλης

Σύμ­φω­να με τα λόγια του ίδιου του Κορ­τά­σαρ στον πρό­λο­γο αυτού του έργου, «κάθε πόλη επι­νο­εί το δικό της λεξι­λό­γιο, αφή­νει εκεί­νες τις εκφρά­σεις που μπο­ρεί να σημαί­νουν μόνο για αυτόν, μέσα του, στην καθη­με­ρι­νή ομιλία».

7. Salvo el crepúsculo \ σώστε το λυκόφως

Αυτό το έργο είναι ένα κολάζ στο οποίο ο Κορ­τά­σαρ απο­τί­ει σημα­ντι­κό φόρο τιμής σε διά­φο­ρους ποι­η­τές και ανα­βιώ­νει χαρα­κτη­ρι­στι­κές πτυ­χές τόσο του Παρι­σιού όσο και του Μπου­έ­νος Άιρες, μνή­μες και απόψεις.

Εκτός από τη βάση δεδο­μέ­νων “Biblionet” που περιέ­χει ότι κυκλο­φο­ρεί στην Ελλά­δα μπο­ρεί­τε να περι­η­γη­θεί­τε εδώ ‑υπάρ­χουν σχε­δόν “τα πάντα”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο