Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Justice_for_Caroline: Οργή στο διαδίκτυο για την 20χρονη Κάρολαιν — Να αποδοθεί δικαιοσύνη

Το ποτά­μι της οργής για τον 33χρονο συζυ­γο­κτό­νο των Γλυ­κών Νερών ξεχεί­λι­σε στο δια­δί­κτυο, αμέ­σως μόλις έγι­νε γνω­στή η ομο­λο­γία του φρι­χτού εγκλή­μα­τός του.

Χιλιά­δες μηνύ­μα­τα κατέ­κλει­σαν τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης με τους χρή­στες να ζητούν την απο­νο­μή δικαιο­σύ­νης για την δολο­φο­νία της 20χρονης Κάρολαιν.

Στο Twitter δημιουρ­γή­θη­κε στο σχε­τι­κό hashtag #Justice_for_Caroline (Δικαιο­σύ­νη για την Κάρο­λαιν) με το οποίο οι χρή­στες του δια­δι­κτύ­ου ζητούν να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη και ο πιλό­τος — που αρχι­κά παρί­στα­νε τον συντε­τριμ­μέ­νο σύζυ­γο παί­ζο­ντας θέα­τρο — να βρε­θεί εκεί που του αρμόζει.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο άνδρας είχε μετα­φερ­θεί εσπευ­σμέ­να το πρωί της Πέμ­πτης από την Αλόν­νη­σο, όπου τελέ­στη­κε μνη­μό­συ­νο για την άτυ­χη κοπέ­λα, στη ΓΑΔΑ, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. είχε στα χέρια της νέα στοι­χεία, όπως επι­βε­βαί­ω­σε και με τις ανα­κοι­νώ­σεις της νωρίτερα.

justice for Caroline justice for caroline 2

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο