Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

KΕ του KKE: Σήμερα η μεγάλη συναυλία — αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά με την Μ. Φαραντούρη

Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά, η ΚΕ του ΚΚΕ σήμερα Παρασκευή 29 Απρίλη, στις 8 μ.μ. στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου (λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι), οργανώνει συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη.

Συμ­με­τέ­χουν ακό­μη η Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, ο Βασί­λης Γισ­δά­κης και ο Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης.

Η ενορ­χή­στρω­ση και διεύ­θυν­ση της ορχή­στρας είναι του Μανό­λη Ανδρου­λι­δά­κη.

Η συναυ­λία εντάσ­σε­ται στις πολύ­μορ­φες πρω­το­βου­λί­ες που θα πάρει το Κόμ­μα μπρο­στά στην Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά.

Η σπου­δαία ερμη­νεύ­τρια θα παρου­σιά­σει ένα πρό­γραμ­μα γεμά­το αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια. Πολ­λά από αυτά μάλι­στα τα έχει πρω­το­τρα­γου­δή­σει και τα έχει σημα­δέ­ψει με την εμβλη­μα­τι­κή φωνή της. Μαζί της θα βρί­σκο­νται και ερμη­νευ­τές της νεό­τε­ρης γενιάς, καθώς και μια πλειά­δα σπου­δαί­ων μουσικών.

Μαρία Φαραντούρη | συναυλία για την Εργατική Πρωτομαγιά: Αναπνέω με τη μουσική και το τραγούδι

 

Τρα­γού­δια αγω­νι­στι­κά, τρα­γού­δια που έχουν συν­δε­θεί με μεγά­λες στιγ­μές του λαού μας και της ταξι­κής πάλης στη χώρα μας, αλλά και πολ­λές μου­σι­κές εκπλή­ξεις θα περι­λαμ­βά­νο­νται στο πλού­σιο πρό­γραμ­μα της συναυ­λί­ας. Το κοι­νό θα έχει την ευκαι­ρία να απο­λαύ­σει τρα­γού­δια που ανοί­γουν ορί­ζο­ντες, που συνα­ντώ­νται με τις σκέ­ψεις, τους καη­μούς, τις αγω­νί­ες, τις ελπί­δες της εργα­τι­κής τάξης.

Μεγάλη συναυλία — αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά με την Μαρία Φαραντούρη στις 29 Απρίλη

Θα ακου­στούν έργα σε μου­σι­κή των Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, Μάνου Χατζι­δά­κι, Μάνου Λοΐ­ζου, Θάνου Μικρού­τσι­κου, Σταύ­ρου Ξαρ­χά­κου, Ζουλ­φί Λιβα­νε­λί, Κουρτ Βάιλ, Χανς Αϊσλερ και σε στί­χους — ποί­η­ση των Γιάν­νη Ρίτσου, Μάνου Ελευ­θε­ρί­ου, Ιάκω­βου Καμπα­νέλ­λη, Νίκου Γκά­τσου, Λευ­τέ­ρη Παπα­δό­που­λου, Μπέρ­τολτ Μπρεχτ, Νότη Περ­γιά­λη, Γιάν­νη Νεγρε­πό­ντη, Βασί­λη Ρώτα, Μπά­μπη Τσι­κλη­ρό­που­λου, Ανδρέα Κάλ­βου, Brendan Beham.

Η είσο­δος θα γίνε­ται αυστη­ρά με προ­σκλή­σεις που δια­τί­θε­νται από τις Οργα­νώ­σεις της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ.

Θα τηρη­θούν τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα που θα βρί­σκο­νται σε ισχύ τη μέρα πραγ­μα­το­ποί­η­σης της συναυλίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο