Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καραγκιοζιλίκια

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ //

Στις 2.4.2015 ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας επι­σκέ­φτη­κε το υπουρ­γείο Υγεί­ας και ανα­κοί­νω­σε την πρό­σλη­ψη 4.500 ατό­μων εξει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού, «με στό­χο τη στε­λέ­χω­ση των κενών, νευ­ραλ­γι­κών θέσε­ων σε νοσο­κο­μεία, Κέντρα Υγεί­ας και οργανισμούς».

Ο, τότε, υπουρ­γός Υγεί­ας –και νύν Εσω­τε­ρι­κών- Πανα­γιώ­της Κου­ρου­μπλής για να πεί­σει ότι εκεί­νες οι ανα­κοι­νώ­σεις θα γίνουν πρά­ξη άμε­σα δήλω­σε (16.5.2015) στoν τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Mega:  «Καρα­γκιό­ζης δεν θα επι­τρέ­ψω ποτέ στον εαυ­τό μου να γίνει» για να προ­σθέ­σει ότι η προ­κή­ρυ­ξη των 4.500 θέσε­ων θα γίνει μέσα στον –τότε- Μάη του 2015.

Ιδού και ο απο­λο­γι­σμός για εκεί­νες τις εξαγ­γε­λί­ες, όπως τον έκα­νε (9.9.2016) η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ) ενό­ψει της Διε­θνούς Έκθε­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΔΕΘ) : «Τον Ιανουά­ριο 2015 που ανέ­λα­βε Πρω­θυ­πουρ­γός ο κ. Τσί­πρας στα Νοσο­κο­μεία υπη­ρε­τού­σαν 69.223 υπάλ­λη­λοι και οι κενές οργα­νι­κές θέσεις ήταν 35.677 του συνό­λου του προσωπικού.Τον Μάιο του 2016 (έως εκεί υπάρ­χουν στοι­χεία του ESY.net) το προ­σω­πι­κό είναι 61.528, οι κενές οργα­νι­κές θέσεις είναι 31.143 του συνό­λου του προ­σω­πι­κού. Ως εκ τού­τω το προ­σω­πι­κό μειώ­θη­κε κατά 7.695. Δεν εμφα­νί­ζο­νται τον Μάιο του 2016 στο ESY.net 11.815 οργα­νι­κές θέσεις οι οποί­ες υπήρ­χαν τον Ιανουά­ριο  του 2015… Στους υπη­ρε­τού­ντες τον Μάιο 2016 περι­λαμ­βά­νο­νται 300 νεο­προ­σλη­φθέ­ντες από την προ­κή­ρυ­ξη των 950 που εγκρί­θη­κε από την προ­προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση και τρέ­χει ακό­μη η δια­δι­κα­σία. Μετά τον Μάιο έως σήμε­ρα προ­σε­λή­φθη­καν 150 υπάλ­λη­λοι στα Νοσο­κο­μεία και απο­χώ­ρη­σαν προς συντα­ξιο­δό­τη­ση 150. …Και η κυβέρ­νη­ση πανη­γυ­ρί­ζει για τις 1660 προ­κη­ρυ­χθεί­σες θέσεις των οποί­ων η δια­δι­κα­σία θα ολο­κλη­ρω­θεί σε δύο χρό­νια και τελι­κά θα προ­σλη­φθούν οι μισοί. Όπως επί­σης πανη­γυ­ρί­ζει για την προ­κή­ρυ­ξη του ΚΕΕΛΠΝΟ για πρό­σλη­ψη 850 υπαλ­λή­λων με ατο­μι­κές συμ­βά­σεις μίσθω­σης έργου χωρίς δικαιώ­μα­τα.  Το καλο­καί­ρι δεν δόθη­καν κανο­νι­κές άδειες στο προ­σω­πι­κό, οφεί­λο­νται εκα­το­ντά­δες ρεπό και εργά­ζο­νται πάνω από το όριο της εργα­σια­κής εξου­θέ­νω­σης. Μια Νοση­λεύ­τρια στη βάρ­δια για 40 ασθε­νείς σε κάθε κλινική».

Βέβαια ο πρω­θυ­πουρ­γός απο­δεί­χτη­κε πιο κατη­γο­ρη­μα­τι­κός και απ’ τη συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση των εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, για­τί θεώ­ρη­σε απα­ρά­δε­κτη ακό­μα και την ανα­λο­γία 1 νοση­λεύ­τρια για 20 ασθε­νείς απ’ το βήμα της ΔΕΘ. Και ως δείγ­μα της συνέ­πειας της «για πρώ­τη φορά Αρι­στε­ράς» ανα­κοί­νω­σε:  «Μέσα στους επό­με­νους μήνες τα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία θα έχουν ενι­σχυ­θεί με 10.000 νοση­λευ­τές και γιατρούς».

Προ­σέξ­τε την έκφρα­ση σε χρό­νο παρα­κεί­με­νο: «Έχουν ενι­σχυ­θεί». Δηλα­δή σαν είναι ήδη στα νοσο­κο­μεία οι 10.000 για­τροί και νοση­λευ­τές (!) –πρίν την προ­κή­ρυ­ξη των θέσε­ών τους!!

Ούτε κρε­τί­νοι πιά δεν παρα­σύ­ρο­νται από τέτια επι­κοι­νω­νια­κά –και μάλι­στα πρω­θύ­στε­ρα- καραγκιοζιλίκια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο