Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατάληψη του Πολυτεχνείου: Προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε όσους θέλουν να χάσει ο γιορτασμός τον εξεγερτικό του χαρακτήρα

Υπό κατά­λη­ψη τελεί το Πολυ­τε­χνείο — δύο ημέ­ρες πριν τη 17η Νοεμ­βρί­ου — από ολι­γο­με­λή ομά­δα κου­κου­λο­φό­ρων που το πρωί προ­χώ­ρη­σε σε κατά­λη­ψη χώρων του ΕΜΠ στα ιστο­ρι­κά κτί­ρια, επί της οδού Στουρ­νά­ρη, στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτή η ομά­δα που δεν έχει σχέ­ση με το φοι­τη­τι­κό, μαθη­τι­κό και γενι­κό­τε­ρα με το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, δεν επι­τρέ­πει σε κανέ­ναν να μπει μέσα για να ξεκι­νή­σει ο τρι­ή­με­ρος εορ­τα­σμός για την επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυτεχνείου.

Η κατά­λη­ψη του Πολυ­τε­χνεί­ου γίνε­ται, όπως ανα­φέ­ρουν, για να απο­τρα­πεί η δια­δι­κα­σία της κατά­θε­σης στε­φά­νων από πολι­τι­κούς, και σε αλλη­λεγ­γύη των απερ­γών πεί­νας, μελών του Επα­να­στα­τι­κού Αγώνα.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, κλει­δω­μέ­νες πόρ­τες του Πολυ­τε­χνεί­ου σημαί­νει ότι  ακυ­ρώ­νο­νται επι­σκέ­ψεις Γυμνα­σί­ων, Λυκεί­ων και άλλων σχο­λεί­ων και μαθη­τών από την Αθή­να, φοι­τη­τών και εργα­ζο­μέ­νων για να τιμή­σουν τον λαϊ­κό ξεση­κω­μό και να μάθουν για τις ηρω­ι­κές μέρες της εξέγερσης.

Μαθητές έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου

Μαθη­τές έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου

Ας βγά­λει ο καθέ­νας τα συμπε­ρά­σμα­τά του, ποιος και για­τί τρί­βει τα χέρια του στην παρού­σα συγκυ­ρία. Ο γιορ­τα­σμός του Πολυ­τε­χνεί­ου δια­τη­ρεί ζωντα­νό το εξε­γερ­τι­κό αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό μήνυ­μα του μεγα­λειώ­δους ξεση­κω­μού, που απο­τε­λεί πηγή έμπνευ­σης και πεί­ρας  στους σημε­ρι­νούς αγώ­νες για να πάρου­με τη ζωή στα χέρια μας. Και αυτό κάποιους ενοχλεί.

Ατέ­χνως

Την παρε­μπό­δι­ση του αγω­νι­στι­κού εορ­τα­σμού της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η ΚΝΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο