Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κε πρωθυπουργέ πάει πολύ να χρησιμοποιείτε τη φρασεολογία των ναζί καταχτητών!!

Σχο­λιά­ζει ο Οικο­δό­μος //

Στην ομι­λία του κατά τη διάρ­κεια της κυβερ­νη­τι­κής φιέ­στας στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής ο κ. Τσί­πρας είπε κατά λέξη ότι «οι 200 της Πρω­το­μα­γιάς του 1944 θυσιά­στη­καν, στην πιο μαζι­κή από τις εκτε­λέ­σεις που έγι­ναν εδώ, σε αντί­ποι­να για την δολο­φο­νία από τον ΕΛΑΣ ενός αξιω­μα­τι­κού των ναζί»!

Να τι έγρα­φε η ανα­κοί­νω­ση των Γερ­μα­νών κατα­χτη­τών: «κομ­μου­νι­στι­καί συμμορίαι…εδολοφόνησαν ανάν­δρως έναν Γερ­μα­νόν στρατηγόν…»

skopeftirio26

Ξεχνά­ει ο κ. Τσί­πρας ότι είναι πρω­θυ­πουρ­γός μιας χώρας με πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο θύμα­τα κατά τη γερ­μα­νι­κή κατο­χή, με νωπές ακό­μα τις πλη­γές από τις θηριω­δί­ες των χιτλε­ρι­κών σε περισ­σό­τε­ρα από 100 ολο­καυ­τώ­μα­τα στην επι­κρά­τειά της, για να μην ανα­φερ­θού­με στις κατα­στρο­φές και στη λεη­λά­τη­ση του πλού­του, οικο­νο­μι­κού, πολι­τι­στι­κού κλπ από τους ναζί καταχτητές.

Ξεχνά, επί­σης, ο κ. Τσί­πρας ότι τη χώρα της οποί­ας είναι πρω­θυ­πουρ­γός απε­λευ­θέ­ρω­σαν τα τιμη­μέ­να όπλα του ΕΛΑΣ, το ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ, ως  καθο­δή­γη­ση και εμπρο­σθο­φυ­λα­κή ενός λαού που πολέ­μη­σε ενά­ντια στον κατα­χτη­τή και δεν έκα­νε «έντι­μο συμ­βι­βα­σμό» μαζί του.

Ο κ. Τσί­πρας μπερ­δεύ­ει τις ομι­λί­ες  και τις  εξαγ­γε­λί­ες του, που με περισ­σή ευκο­λία πετά­ει στη συνέ­χεια στο καλά­θι των αχρή­στων, με μια στιγ­μή κατά την οποία θα έπρε­πε να επι­δεί­ξει, το ελά­χι­στο, στοι­χειώ­δη σοβα­ρό­τη­τα. Αντί γι’ αυτό, ανε­ρυ­θρί­α­στα,  χρη­σι­μο­ποιεί τη φρα­σε­ο­λο­γία των ναζί καταχτητών.

skopeftirio27

Είναι αλή­θεια ότι όταν πάρεις τον κατή­φο­ρο είναι πολύ δύσκο­λο να σταματήσεις…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο