Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Kilow: Το microcar που τα έχει όλα και “τίποτα”…

Ανή­κει στην κατη­γο­ρία των ηλε­κτρι­κών microcars και κερ­δί­ζει τις εντυ­πώ­σεις χάρη στον εμπνευ­σμέ­νο σχε­δια­σμό και τις δυνα­τό­τη­τές του Off-Road + στην άσφαλτο.

Μετά την απρό­σμε­νη εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία που γνω­ρί­ζει το Citroen Ami στην ευρω­παϊ­κή αγο­ρά όλο και περισ­σό­τε­ρες προ­τά­σεις τις ευρύ­τε­ρης κατη­γο­ρί­ας των microcars κάνουν την εμφά­νι­σή τους στους δρό­μους της γηραιάς ηπείρου.

Ένα από αυτά είναι και το γαλ­λι­κής κατα­γω­γής Kilow, το οποίο πραγ­μα­το­ποί­η­σε την παγκό­σμια πρε­μιέ­ρα του στο πλαί­σιο της Διε­θνούς Έκθε­σης Αυτο­κι­νή­του στο Παρί­σι, κερ­δί­ζο­ντας τις εντυ­πώ­σεις με την απλό­τη­τα του σχε­δια­σμού του αλλά και με τις δυνα­τό­τη­τες στην άσφαλ­το που υπό­σχο­νται οι γήι­νες, κατά τ’ άλλα, προ­δια­γρα­φές του.

Το μινιμαλιστικό Jeep Willys-Aping EV της Kilow για περιπέτειες στην πόλη και Off-Road

Η γαλ­λι­κή startup Kilow παρευ­ρέ­θη­κε στην έκθε­ση αυτο­κι­νή­του του Παρι­σιού με την πρώ­τη της δημιουρ­γία: La Bagnole (σσ. παλια­τζού­ρα  αγγλ. “jalopy”), που εντάσ­σε­ται στο πνεύ­μα αυτού του διθέ­σιου EV.

Το μικρό off-roader τύπου Jeep Willys δημιουρ­γή­θη­κε με την άπο­ψη ότι όσο λιγό­τε­ρα τόσο καλύ­τε­ρα. Επο­μέ­νως, τίπο­τε από gadgets και κόλ­πα, ζυγί­ζει λιγό­τε­ρο από 350kg, επι­τρέ­πο­ντας –σε φρα­γκά­τους προ­φα­νώς– να βιώ­σουν το παι­χνι­δά­κι, με θέση και για καμιά «αιθέ­ρια» ύπαρ­ξη του συνα­φιού τους (και αντίστροφα).

 

Ισχύς 21,4 hp (16 kW/21,7 PS) που μπο­ρεί να φτά­σει τα 40 km/h σε τέσ­σε­ρα δευ­τε­ρό­λε­πτα, με  τελι­κή 45 km/h (για τη Γαλ­λία από 15 ετών χωρίς δίπλω­μα οδή­γη­σης) και max 80 km/h (για μεγάλους).

Οι μπα­τα­ρί­ες του — οι οποί­ες, επι­ση­μαί­νει το Auto Mag, έχουν σχή­μα μπι­το­νιού- δίνο­ντας στο La Bagnole αυτο­νο­μία 70–140 km (ανά φόρ­τι­ση –). Τίπο­τε το ιδιαί­τε­ρο, αλλά η αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία ισχυ­ρί­ζε­ται ότι μπο­ρεί να φορ­τι­στεί σε λίγες μόνο ώρες, ακό­μη και από μια τυπι­κή πρίζα.

 

Η Kilow ανα­γνω­ρί­ζει ότι το La Bagnole είναι ένα «παι­χνί­δι» και ως εκ τού­του, έχει προ­τεί­νει να  που­λιέ­ται με το δικό της κου­τί παι­χνι­διών. Πέρα από μια χαρι­τω­μέ­νη και­νο­το­μία, το κου­τί παι­χνι­διών είναι πραγ­μα­τι­κά χρή­σι­μο, καθώς καλύ­πτε­ται με ηλια­κούς συλ­λέ­κτες και μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για την επα­να­φόρ­τι­ση του οχήματος.

Αυτό θα μπο­ρού­σε να είναι ιδιαί­τε­ρα χρή­σι­μο σε αγρο­τι­κές και απο­μα­κρυ­σμέ­νες περιο­χές, όπου η εύρε­ση σημεί­ου είναι ακό­μη δύσκο­λη. Και το La Bagnole είναι πιθα­νό να βρε­θεί σε αυτές τις περιο­χές, επει­δή, όπως μπο­ρεί­τε να κατα­λά­βε­τε από τη σχε­δί­α­σή του, προ­ο­ρί­ζε­ται να είναι ένα ικα­νό off-roader.

Μας  λέει επί­σης ότι το La Bagnole μπο­ρεί να επι­λε­γεί με air_condition!! να γίνει αδιά­βρο­χο, να έχει περισ­σό­τε­ρη ασφά­λεια και περισ­σό­τε­ρες θήκες.

Το Kilow εφο­διά­ζε­ται με δύο μικρούς ηλε­κτρο­κι­νη­τή­ρες και πατά­ει πάνω σε λεπτούς τρο­χούς 18 ιντσών, απο­κτώ­ντας με αυτόν τον τρό­πο να κινεί­ται με χαρα­κτη­ρι­στι­κή ευκο­λία τόσο στην άσφαλ­το όσο και το χώμα, θυμί­ζο­ντας με τις ικα­νό­τη­τές του ένα ηλε­κτρι­κό mountain bike. Η μέγι­στη αυτο­νο­μία του Kilow ξεπερ­νά τα 140 χιλιό­με­τρα, ενώ απαι­τού­νται μόλις 4 δευ­τε­ρό­λε­πτα για να επι­τα­χύ­νει από στά­ση στα 40 χλμ./ώρα. Μάλι­στα το γαλ­λι­κό microcar προ­σφέ­ρε­ται σε δύο εκδό­σεις, με μέγι­στη ταχύ­τη­τα 45 χλμ./ώρα ή 80 χλμ./ώρα.

Στην πρώ­τη περί­πτω­ση, δεν απαι­τεί άδεια οδή­γη­σης ενώ προ­ϋ­πο­θέ­τει γενι­κά την έκδο­ση διπλώ­μα­τος αυτο­κι­νή­του ‑δεν είναι …πατί­νι.

Η τιμή του, χωρίς να υπο­λο­γί­ζο­νται τα όποια προ­γράμ­μα­τα επι­δό­τη­σης που προ­σφέ­ρο­νται ‑ανα­λό­γως χώρας ΕΕ, ξεκι­νά από τα 9.990 ευρώ και η γαλ­λι­κή εται­ρεία που το υπο­γρά­φει δέχε­ται ήδη προ­κρα­τή­σεις απαι­τώ­ντας ως προ­κα­τα­βο­λή το 10% της τιμής του.

Ατέχνως info

Ηλεκτροκίνηση
«Κίνητρα» κάθε είδους στους ομίλους για να «κινηθούν» τα συσσωρευμένα κεφάλαια

«Κίνη­τρα» κάθε είδους για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο χώρο της ηλε­κτρο­κί­νη­σης — αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες, εται­ρεί­ες ανά­πτυ­ξης συστη­μά­των φόρ­τι­σης και συσ­σω­ρευ­τών κ.ά. — συν­θέ­τουν το «εθνι­κό σχέ­διο» που παρου­σί­α­σαν τον Ιού­νη του 2020 ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης και τα συναρ­μό­δια υπουρ­γεία Περι­βάλ­λο­ντος και Υπο­δο­μών, με στό­χο να ανοί­ξει «νέες λεω­φό­ρους» κερ­δο­φο­ρί­ας για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και για να βρουν διέ­ξο­δο τα συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια που προ­κα­λούν την κρίση.

Με πρό­σχη­μα τη «μεί­ω­ση των ρύπων» και με… ευαγ­γέ­λιο την «πρά­σι­νη ατζέ­ντα» της ΕΕ, η κυβέρ­νη­ση θέτει πολύ σφι­χτά χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα για την αντι­κα­τά­στα­ση του στό­λου των οχη­μά­των που κινού­νται στους ελλη­νι­κούς δρό­μους, επι­διώ­κο­ντας μέχρι το 2030 ένα στα τρία νέα οχή­μα­τα που θα τίθε­ται σε κυκλο­φο­ρία να είναι ηλεκτρικό.

Γερμανία – ηλεκτροκίνηση
Απειλούνται πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας έως το 2030

Σε όλη την Ευρώ­πη η οικο­νο­μι­κή κρί­ση φορ­τώ­νε­ται για ακό­μη μια φορά στους εργα­ζό­με­νους, ενώ οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι επι­δο­τού­νται από τις κυβερ­νή­σεις με πολ­λά δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ, χρή­μα­τα των λαών. «Πρέ­πει να κερ­δί­ζου­με σαφώς περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα από τα αυτο­κί­νη­τά μας για να μπο­ρέ­σου­με να επεν­δύ­σου­με στο μέλ­λον (…) Οι νέοι αντα­γω­νι­στές μας σε ΗΠΑ και Κίνα έχουν “γκα­ζώ­σει” πολύ και πρέ­πει να κατα­βά­λου­με απί­στευ­τη προ­σπά­θεια για να πιά­σου­με το ρυθ­μό».

Με αυτές τις ξεκά­θα­ρες κου­βέ­ντες για τους νόμους του κέρ­δους και του αντα­γω­νι­σμού στον καπι­τα­λι­στι­κό τρό­πο παρα­γω­γής, ο επι­κε­φα­λής της γερ­μα­νι­κής αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας «Volkswagen» (VW), Χέρ­μπερτ Ντις, ανα­κοί­νω­σε τον περα­σμέ­νο Μάρ­τη μπρο­στά σε 20.000 υπαλ­λή­λους του τα σχέ­δια του ομί­λου να καταρ­γή­σει 5.000 — 7.000 θέσεις εργα­σί­ας έως το 2023. Τα λόγια του απο­τυ­πώ­νουν γλα­φυ­ρά πως η εξέ­λι­ξη της τεχνο­λο­γί­ας, αντί να συμ­βά­λει στη βελ­τί­ω­ση της ζωής και των εργα­σια­κών συν­θη­κών, στη μεί­ω­ση του εργά­σι­μου και αύξη­ση του ελεύ­θε­ρου χρό­νου, στην αύξη­ση μισθών και δικαιω­μά­των, στον καπι­τα­λι­στι­κό τρό­πο παρα­γω­γής απο­τε­λεί «απει­λή» για τους εργα­ζό­με­νους. Πολύ περισ­σό­τε­ρο, οι εργα­ζό­με­νοι καλού­νται να θυσια­στούν για τις επεν­δύ­σεις, τον αντα­γω­νι­σμό, τα κέρδη.

Μέσα στο 2019, οι γερ­μα­νι­κές αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες — η μια πίσω από την άλλη, σαν ντό­μι­νο — ανα­κοί­νω­σαν χιλιά­δες απο­λύ­σεις η καθε­μιά. Παράλ­λη­λα, ζητούν μέτρα στή­ρι­ξης (και τα παίρ­νουν) από τη γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση μεγά­λου συνα­σπι­σμού Χριστιανοδημοκρατών/Χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU) — Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών (SPD), ενώ ορι­σμέ­νες επε­κτεί­νο­νται με επεν­δύ­σεις σε άλλες χώρες (π.χ. Κίνα, Τουρ­κία κα.).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο