Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβέρνηση-ΝΔ-Φασίστες, ανίερη συμμαχία ενάντια στο δικαίωμα της απεργίας

Τους ενώ­νει το κοι­νό τους μίσος για τους εργα­ζό­με­νους και κάθε εργα­τι­κό-λαϊ­κό δικαί­ω­μα. Ο λόγος για την ανί­ε­ρη συμ­μα­χία που έχει δια­μορ­φω­θεί το τελευ­ταίο διά­στη­μα με αφορ­μή το χτύ­πη­μα στο δικαί­ω­μα της απερ­γί­ας που ετοι­μά­ζει η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στην προ­σπά­θεια της αυτή, η συγκυ­βέρ­νη­ση έχει συμ­μά­χους όχι μονά­χα τους μεγα­λο­βιο­μή­χα­νους και μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες, αλλά και το σύνο­λο σχε­δόν του σάπιου αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος. Από τη Νέα Δημο­κρα­τία μέχρι τους εγκλη­μα­τί­ες ναζί της Χρυ­σής Αυγής και διά­φο­ρα περι­θω­ρια­κά φασι­στοει­δή τύπου Τζήμερου.

Έτσι, δια­βά­ζου­με για παρά­δειγ­μα, ανα­κοί­νω­ση της Νέας Δημο­κρα­τί­ας όπου- πέραν των προ­σχη­μα­τι­κών ενστά­σε­ων που εκφρά­ζει για το πολυ­νο­μο­σχέ­διο- σημειώ­νει πως «υπο­στη­ρί­ζει ότι για την κήρυ­ξη απερ­γί­ας είναι απα­ραί­τη­τη η σύμ­φω­νη γνώ­μη από το 50%+1 των οικο­νο­μι­κά τακτο­ποι­η­μέ­νων μελών». Την θέση της ΝΔ υπέρ του χτυ­πή­μα­τος του δικαιώ­μα­τος της απερ­γί­ας εκφρά­ζει, χωρίς περι­στρο­φές, ο αντι­πρό­ε­δρος της Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης ο οποί­ος ανα­φε­ρό­με­νος στην κινη­το­ποί­η­ση του ΠΑΜΕ στο υπουρ­γείο εργα­σί­ας χαρα­κτή­ρι­σε το αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο ως «εξαί­ρε­τη νομο­θε­σία… (που) θα βοη­θή­σει και το συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα να γίνει πιο ενερ­γό» (!). Όταν τα γρά­φει αυτά ο.… «μισώ και σιχαί­νο­μαι τους απερ­γούς»  Γεωρ­γιά­δης, τότε ο καθέ­νας μπο­ρεί να κατα­λά­βει για τι νομο­σχέ­διο πρόκειται.

adonis tweet

Από την πλευ­ρά της, το ναζι­στι­κό-εγκλη­μα­τι­κό μόρ­φω­μα της Χρυ­σής Αυγής, πιστό μαντρό­σκυ­λο των μεγα­λο­ερ­γο­δο­τών, «τρί­βει τα χέρια του» για το χτύ­πη­μα που επι­χει­ρεί η συγκυ­βέρ­νη­ση στο απερ­για­κό δικαί­ω­μα. Φυσι­κά, τα ναζι­στοει­δή δεν άφη­σαν ασχο­λί­α­στες τις εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών, ανα­μα­σώ­ντας την κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα για «τρα­μπου­κι­σμούς του ΠΑΜΕ» και «επι­κοι­νω­νια­κά σόου»

Το πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό των κεφα­λαιο­κρα­τών ενω­μέ­νο, ενά­ντια στους εργα­ζό­με­νους και στα δικαί­ω­μα­τα που κατα­κτή­θη­καν με αγώ­νες και αίμα. Θα τους αφήσουμε;

ΚΚΕ: Η χθε­σι­νή ημε­ρο­μη­νία κατά­θε­σης του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου θα μπο­ρεί κάλ­λι­στα να θεσμο­θε­τη­θεί ως «εθνι­κή εορ­τή» του κεφα­λαί­ου στην Ελλάδα

Ακού­στε, κυρία Αχτσιόγλου…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο