Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

KKE: Ανακοίνωση προς τους γονείς με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς

🚩 Με γνώμονα αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει:
🚩 Τις πραγματικές ανάγκες μας!

Κάλε­σμα πάλης για την Παι­δεία, απευ­θύ­νει το ΚΚΕ με αφορ­μή την έναρ­ξη της σχο­λι­κής χρο­νιάς, προς τους γονείς.
Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση του Κόμ­μα­τος έχει ως εξής:

«Το πρώ­το κου­δού­νι χτυ­πά­ει και φέτος για τους εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες παι­διά σε Νηπια­γω­γεία, Δημο­τι­κά, Γυμνά­σια και Λύκεια… Πρώ­το κου­δού­νι σημαί­νει για τους μαθη­τές την έναρ­ξη ακό­μα μιας σχο­λι­κής χρο­νιάς, με καλή διά­θε­ση από την περί­ο­δο ξεκού­ρα­σης των δια­κο­πών, με τη χαρά της αντά­μω­σης των συμ­μα­θη­τών, με νέα μαθή­μα­τα και εκπαι­δευ­τι­κούς, με υψη­λό­τε­ρους στό­χους για πολλούς…

Αλλά και… με τα γνω­στά και επα­να­λαμ­βα­νό­με­να βάρη για τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες, που καμα­ρώ­νουν αλλά και μοχθούν για τα παι­διά τους, για να τους προ­σφέ­ρουν όλα όσα δικαιού­νται, που το σημε­ρι­νό σχο­λείο δεν τα προ­σφέ­ρει, τους τα στερεί.

🔻 Για­τί στην επο­χή μας, που θα μπο­ρού­σε και θα έπρε­πε το σχο­λείο να καλύ­πτει πλή­ρως όλες τις μορ­φω­τι­κές ανά­γκες των παι­διών, τη σχέ­ση τους με τον Αθλη­τι­σμό και την Τέχνη, τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά κάθε χρό­νο τέτοιο και­ρό συζη­τούν για τις εξω­σχο­λι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες που θα κατα­φέ­ρουν ή δεν θα μπο­ρέ­σουν τελι­κά να προ­σφέ­ρουν στα παι­διά τους, για τις ξένες γλώσ­σες ή για την οικο­νο­μι­κή αφαί­μα­ξη των φροντιστηρίων…

🔻 Την ώρα που υπάρ­χουν χιλιά­δες άνερ­γοι εκπαι­δευ­τι­κοί, κάθε χρό­νο τέτοιο και­ρό στα γρα­φεία των εκπαι­δευ­τι­κών συζη­τά­νε το πότε θα έρθουν όλοι οι ανα­γκαί­οι ανα­πλη­ρω­τές συνά­δελ­φοί τους, παλεύ­ουν να φτιά­ξουν πρό­γραμ­μα, ανα­γκά­ζο­νται να διδά­σκουν δια­φο­ρε­τι­κά αντι­κεί­με­να από αυτά που έχουν σπουδάσει…

🔻 Και παρό­λο που φέτος οι μαθη­τές μπαί­νουν σε μια νέα τάξη, θα παρα­λά­βουν τα ίδια παλιά βιβλία, τα γεμά­τα ανα­κρί­βειες, ελλεί­ψεις, λάθη, που οι εκπαι­δευ­τι­κοί πασχί­ζουν να τα συμπλη­ρώ­σουν ως διδα­κτι­κά εργα­λεία με φωτο­τυ­πί­ες και σημειώ­σεις και οι γονείς μοχθούν πολ­λές φορές να τα κατα­λά­βουν για να βοη­θή­σουν στο διά­βα­σμα των παιδιών.

🔻 Την ώρα που θα έπρε­πε τα σχο­λεία να λει­τουρ­γούν σε σύγ­χρο­να κτί­ρια με όλους τους απα­ραί­τη­τους βοη­θη­τι­κούς χώρους, αντι­κρί­ζου­με ελλεί­ψεις σε υπο­δο­μές, ανυ­παρ­ξία εργα­στη­ρί­ων και βιβλιο­θη­κών, γρα­φεία εκπαι­δευ­τι­κών μετα­τρέ­πο­νται σε αίθου­σες διδα­σκα­λί­ας, μια αίθου­σα πολ­λα­πλών χρή­σε­ων γίνε­ται από γυμνα­στή­ριο μέχρι και εστια­τό­ριο για τα παι­διά του ολο­ή­με­ρου… ενώ παρά τους σει­σμούς που ταρα­κού­νη­σαν και φέτος το καλο­καί­ρι την Αττι­κή, τα Δωδε­κά­νη­σα κ.λπ., περισ­σό­τε­ρα από τα μισά σχο­λεία της χώρας δεν έχουν περά­σει αντι­σει­σμι­κό έλεγχο!

🔻 Και σ’ αυτά έρχε­ται να προ­στε­θεί και η συνέ­χι­ση της κοροϊ­δί­ας με τη δίχρο­νη υπο­χρε­ω­τι­κή Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή. Για­τί η ΝΔ συνε­χί­ζει στην πεπα­τη­μέ­νη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλα­δή στην εφαρ­μο­γή της χωρίς την ανα­γκαία επι­πλέ­ον χρη­μα­το­δό­τη­ση για προ­σω­πι­κό και νέα κτί­ρια. Ετσι νήπια και προ­νή­πια στοι­βά­ζο­νται σε 25άρια τμή­μα­τα, κοντέι­νερ στή­νο­νται σε αυλές για να χωρέ­σουν τα παι­διά κι άλλα στέλ­νο­νται σε νηπια­γω­γεία μακριά από το σπί­τι τους για­τί εκεί υπάρ­χουν θέσεις…

🔻 Στην Ειδι­κή Αγω­γή η παράλ­λη­λη στή­ρι­ξη καθυ­στε­ρεί να αρχί­σει και μοι­ρά­ζε­ται ένας εκπαι­δευ­τι­κός σε δυο και τρεις μαθη­τές, οι δρο­μο­λο­γη­μέ­νοι διο­ρι­σμοί ανα­μέ­νο­νται κατά τον Δεκέμ­βρη, ενώ η ανυ­παρ­ξία των ανα­γκαί­ων δομών Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης στέλ­νει χιλιά­δες παι­διά με ειδι­κές ανά­γκες σε ιδιώ­τες ή στο σπί­τι τους, εντε­λώς εκτός οποιασ­δή­πο­τε εκπαι­δευ­τι­κής δομής…

🔻 Την ώρα που όλα τα παι­διά μπο­ρούν να μορ­φώ­νο­νται ολό­πλευ­ρα στο σχο­λείο μέχρι τα 18 τους χρό­νια, οι μαθη­τές από τη Γ’ Λυκεί­ου απο­χαι­ρε­τούν πια τη γενι­κή μόρ­φω­ση και μπαί­νουν σε μια “αρέ­να” για τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις πολύ πιο αγχω­τι­κή και αντα­γω­νι­στι­κή, που η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δηλώ­νει ότι θα την κάνει ακό­μα χει­ρό­τε­ρη, και για την πρό­σβα­ση στην Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση θα μετρούν οι βαθ­μοί όλων των τάξε­ων του Λυκείου…

🔻 Κι ενώ μπο­ρού­με να σχε­διά­ζου­με και να ξέρου­με πόσους επι­στή­μο­νες χρεια­ζό­μα­στε, τα παι­διά μας μένουν άνεργα…

🔻 Οι γονείς κοι­τά­με τα παι­διά μας στα μάτια, προ­σπα­θώ­ντας να τους προ­σφέ­ρου­με ό,τι καλύ­τε­ρο μπο­ρού­με, να χτί­σου­με για κεί­να ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον, όμως πέφτου­με διαρ­κώς πάνω σε τοί­χους, πάνω σε αυτά που δικαιού­μα­στε και μας στε­ρούν, πάνω σε ελλεί­ψεις που ζητούν και από εμάς να συμπλη­ρώ­νου­με, βάζο­ντας διαρ­κώς το χέρι στην τσέ­πη για πράγ­μα­τα που θα έπρε­πε να παρέ­χο­νται δωρεάν.

🔻 Το ΚΚΕ έχει πρόταση που απαντάει οριστικά σ’ αυτά τα προβλήματα, λύνει την αντίθεση ανάμεσα στις σύγχρονες δυνατότητες της εποχής μας και τη μιζέρια που εισπράττουμε στην Εκπαίδευση, γιατί ξεμπερδεύει με την κοινωνία της εκμετάλλευσης και τη μόρφωση που γίνεται εμπόρευμα και κοιτάει τους γονείς στην τσέπη!

🔻 Ο δρό­μος για το “σήμε­ρα” και το “αύριο” των παι­διών μας, για να στα­θού­με πραγ­μα­τι­κά δίπλα τους, είναι ο δρό­μος του συλ­λο­γι­κού αγώ­να για να κατα­κτή­σου­με όσα μας ανή­κουν. Για να έχου­με το σύγ­χρο­νο δημό­σιο και δωρε­άν σχο­λείο που αξί­ζει στα παι­διά μας τον 21ο αιώ­να. Με το παρά­δειγ­μά μας να διδά­ξου­με τα παι­διά μας να μη συμ­βι­βά­ζο­νται με τα ψίχου­λα, να παλεύ­ουν και να κατα­κτούν όσα δικαιού­νται.

🔻 Να ζωντα­νέ­ψου­με και να μαζι­κο­ποι­ή­σου­με τους Συλ­λό­γους και τα άλλα όργα­να των γονέ­ων. Να τους κάνου­με εστί­ες συλ­λο­γι­κής διεκ­δί­κη­σης με γνώ­μο­να το συμ­φέ­ρον των παι­διών μας, τις σύγ­χρο­νες μορ­φω­τι­κές ανά­γκες τους, το δικαί­ω­μά τους στο παι­χνί­δι, στον αθλη­τι­σμό, στην ψυχαγωγία.

Να απαι­τή­σου­με σήμερα:

 • Παι­δεία σύγ­χρο­νη, δημό­σια και δωρε­άν, ουσια­στι­κή και όχι στα λόγια.
 • Ελεύ­θε­ρη και δωρε­άν πρό­σβα­ση στις τέχνες και στον αθλητισμό.
 • Να μη βάζει το χέρι στην τσέ­πη κανέ­νας γονιός γι’ αυτά που έχουν ευθύ­νη η κυβέρ­νη­ση και οι δήμοι.
 • Να ανε­γερ­θούν νέα, ασφα­λή και σύγ­χρο­να σχο­λεία και ιδιαί­τε­ρα νηπια­γω­γεία. Να γίνει προ­σει­σμι­κός έλεγ­χος σε όλα τα σχολεία.
 • Ουσια­στι­κή στή­ρι­ξη των σχο­λεί­ων, για να αντι­με­τω­πί­ζο­νται έγκαι­ρα τα προ­βλή­μα­τα υλι­κο­τε­χνι­κής υποδομής.
 • Αμε­ση κάλυ­ψη των κενών, καμία διδα­κτι­κή ώρα χαμέ­νη. Αμε­ση έναρ­ξη ενι­σχυ­τι­κής διδα­σκα­λί­ας και πρό­σθε­της διδα­κτι­κής στήριξης.
 • Κανέ­να παι­δί εκτός ολο­ή­με­ρου σχο­λεί­ου. Να λει­τουρ­γή­σουν όλα τα Τμή­μα­τα Εντα­ξης για τους μαθη­τές που το έχουν ανάγκη.
 • Να λει­τουρ­γή­σουν όλες οι δομές Ειδι­κής Αγω­γής για τους μαθη­τές που το έχουν ανάγκη.
 • Δωρε­άν μετα­κί­νη­ση όλων των μαθητών.
 • Δωρε­άν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη για τους μαθη­τές, άμε­ση υπο­δο­μή για δωρε­άν δελ­τία υγείας.
 • Δια­γρα­φή των χρε­ών των σχο­λεί­ων προς τις ΔΕΚΟ».

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο