Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

KKE: Πρόκληση η καταδίκη δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση της Χρυσής Αυγής

«Η κατα­δί­κη του δημο­σιο­γρά­φου Ανδρέα Παπα­δό­που­λου για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μι­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής ΧΑ, απο­τε­λεί πρό­κλη­ση, ιδιαί­τε­ρα την ώρα που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η δίκη της και τα στε­λέ­χη της είναι υπό­δι­κοι για δολο­φο­νί­ες, επι­θέ­σεις, ξυλο­δαρ­μούς σε βάρος εργα­ζο­μέ­νων, νέων και μετα­να­στών» τονί­ζει στο σχό­λιο του το ΚΚΕ για την από­φα­ση σε βάρος του πρώ­ην εκπρο­σώ­που Τύπου της Δημο­κρα­τι­κής Αρι­στε­ράς, κατα­λή­γο­ντας «η ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή ΧΑ είναι κατα­δι­κα­σμέ­νη στη συνεί­δη­ση της πλειο­ψη­φί­ας του ελλη­νι­κού λαού κι αυτό δεν αλλά­ζει με τη συγκε­κρι­μέ­νη δικα­στι­κή απόφαση».

Ο Ανδρέ­ας Παπα­δό­που­λος κατα­δι­κά­στη­κε για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μι­ση της Χρυ­σής Αυγής με ένα χρό­νο φυλα­κή επει­δή ως εκπρό­σω­πος Τύπου της ΔΗΜΑΡ είχε απο­κα­λέ­σει την οργά­νω­ση που κατη­γο­ρεί­ται ως εγκλη­μα­τι­κή «ανθρώ­πους του κοι­νού ποι­νι­κού δικαί­ου, ανθρώ­πους της νύχτας και κουμπουροφόρους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο