Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Μήνυμα για την 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας

Μήνυ­μα για την Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας (8η Μάρ­τη) εξέ­δω­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή  του ΚΚΕ. Το κεί­με­νο της ανα­κοί­νω­σης είναι το ακόλουθο:
Με αφορ­μή την 8η Μάρ­τη, η ΚΕ του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει αγω­νι­στι­κά τις γυναί­κες της εργα­τι­κής τάξης, τις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες, τις αγρό­τισ­σες, τις συντα­ξιού­χους. Ιδιαί­τε­ρα απευ­θύ­νε­ται στις άνερ­γες, στις μαθή­τριες, στις σπου­δά­στριες — φοι­τή­τριες, στις εργα­ζό­με­νες μητέρες.

Αντλού­με διδάγ­μα­τα και εμπνε­ό­μα­στε από το ιστο­ρι­κό ταξι­κό απο­τύ­πω­μα του αγώ­να των εργα­τριών της Ν. Υόρ­κης το 1857, από την αιμα­τη­ρή ανα­μέ­τρη­σή τους με την εργο­δο­σία, την αστυ­νο­μία και τις δικα­στι­κές αρχές. Δέχτη­καν τη λυσ­σα­λέα επί­θε­ση των καπι­τα­λι­στών για­τί διεκ­δί­κη­σαν δεκά­ω­ρη δου­λειά, από 16 ώρες που εργά­ζο­νταν, ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες εργα­σί­ας, μερο­κά­μα­τα ίσα με των κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γών και των ραφτών.

Στον ενά­μι­ση και πλέ­ον αιώ­να που πέρα­σε από τότε, οι γυναί­κες πήραν μέρος σε πλή­θος σκλη­ρών ταξι­κών αγώ­νων, σε επα­να­στά­σεις. Είχαν νίκες, αλλά και ήττες. Ομως, δεν έσβη­σε η φλό­γα του αγώ­να για μια ζωή χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση και κατα­πί­ε­ση, πολέ­μους, προ­σφυ­γιά, μετα­νά­στευ­ση, φτώ­χεια, ανερ­γία, εξα­θλί­ω­ση, πορ­νεία, εργο­δο­τι­κή και κρα­τι­κή βία σε βάρος της εργα­ζό­με­νης γυναί­κας, του παιδιού.

Οι κομ­μου­νί­στριες και οι κομ­μου­νι­στές, μέλη και οπα­δοί του ΚΚΕ, της ΚΝΕ απευ­θύ­νο­νται στις γυναί­κες της εργα­τι­κής τάξης, του λαού, κρα­τώ­ντας άσβε­στη, εδώ και 100 χρό­νια, την ελπί­δα, την προ­ο­πτι­κή του αγώ­να για μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο. Στη σοσια­λι­στι­κή — κομ­μου­νι­στι­κή κοι­νω­νία, για την οποία παλεύ­ει το ΚΚΕ, εξα­σφα­λί­ζο­νται σε όλες και όλους: Μόνι­μη και στα­θε­ρή εργα­σία, με βάση το αντι­κεί­με­νο ειδί­κευ­σης, με συνε­χή βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών εργα­σί­ας και ζωής και γενι­κή μεί­ω­ση του εργά­σι­μου χρό­νου. Ειδι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας του γυναι­κεί­ου οργα­νι­σμού και της μητρό­τη­τας. Δια­μορ­φώ­νο­νται οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις ώστε η γυναί­κα πραγ­μα­τι­κά ελεύ­θε­ρα να επι­λέ­γει τη δημιουρ­γι­κή αξιο­ποί­η­ση του μη εργά­σι­μου χρό­νου, σε κάθε πεδίο των ενδια­φε­ρό­ντων της, στη σχέ­ση με το παι­δί, την οικο­γέ­νεια, στη­ρι­ζό­με­νη σε ένα ενιαίο, κρα­τι­κό δίκτυο δωρε­άν παρε­χό­με­νων κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών για την Υγεία, την Πρό­νοια, τον Αθλη­τι­σμό και τον Πολι­τι­σμό. Απο­κτά ουσια­στι­κό και όχι τυπι­κό χαρα­κτή­ρα η συμ­με­το­χή της στα όργα­να της εργα­τι­κής εξουσίας.

Η επι­λο­γή της νέας γυναί­κας να δημιουρ­γή­σει οικο­γέ­νεια δεν θα περιο­ρί­ζε­ται από οικο­νο­μι­κούς και κοι­νω­νι­κούς παρά­γο­ντες. Αντί­θε­τα, στη θέση του ατο­μι­σμού, του αντα­γω­νι­σμού, που κυριαρ­χεί σήμε­ρα και δια­περ­νά και τις δια­προ­σω­πι­κές σχέ­σεις, θα ανα­πτυ­χθούν οι αξί­ες της ανι­διο­τέ­λειας, της αλλη­λεγ­γύ­ης, της συλ­λο­γι­κό­τη­τας, οι σχέ­σεις αμοι­βαί­ου σεβα­σμού μετα­ξύ των δύο φύλων, στη­ριγ­μέ­νες απο­κλει­στι­κά στη σωμα­τι­κή, πνευ­μα­τι­κή, ψυχι­κή έλξη.

Η ΚΕ του ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης στις γυναί­κες της εργα­τι­κής τάξης, των λαϊ­κών στρω­μά­των για να ανοί­ξει δρό­μος για μια πολι­τι­σμέ­νη ζωή. Το σημε­ρι­νό επί­πε­δο ανά­πτυ­ξης της επι­στή­μης, της τεχνο­λο­γί­ας, των μέσων παρα­γω­γής, γενι­κά της παρα­γω­γι­κό­τη­τας της εργα­σί­ας, αντι­κει­με­νι­κά θα μπο­ρού­σε να εξα­σφα­λί­σει την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νι­κών αναγκών.

Εμπό­διο σε αυτήν τη δυνα­τό­τη­τα δεν απο­τε­λούν κυρί­ως οι δήθεν «κακές» ή «λαθε­μέ­νες» πολι­τι­κές επι­λο­γές κάποιων κομ­μά­των που βρί­σκο­νται στην κυβέρ­νη­ση, οι επι­μέ­ρους υπο­κει­με­νι­κές αδυ­να­μί­ες πρω­θυ­πουρ­γών, υπουρ­γών, άλλων κρα­τι­κών παρα­γό­ντων, η τάση τους προς το χρη­μα­τι­σμό, τη δωρο­δο­κία και άλλα. Μπο­ρεί οι κυβερ­νή­σεις να αλλά­ζουν, να ανα­μορ­φώ­νε­ται το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα και με νέα κόμ­μα­τα και πρό­σω­πα, να ανα­δει­κνύ­ο­νται γυναί­κες ως στε­λέ­χη επι­χει­ρή­σε­ων και στους θεσμούς του αστι­κού κρά­τους. Ομως, παρα­μέ­νει ο πυρή­νας της ανά­πτυ­ξης με κρι­τή­ριο το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος, η σαπί­λα των σύγ­χρο­νων καπι­τα­λι­στι­κών σχέ­σε­ων, στην επο­χή του υπερ­συ­γκε­ντρω­μέ­νου κεφα­λαί­ου, των πολυ­ε­θνι­κών μονο­πω­λί­ων. Αυτόν το δρό­μο υπη­ρε­τεί και η «δίκαιη ανά­πτυ­ξη» της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, σε βάρος των εργα­τι­κών — λαϊ­κών συμφερόντων.

Σήμε­ρα, όλο και περισ­σό­τε­ρο επε­κτεί­νε­ται η εκμε­ταλ­λευ­τι­κή σχέ­ση κεφα­λαί­ου — μισθω­τής εργα­σί­ας και στην επι­στη­μο­νι­κή εργα­σία, στην καλ­λι­τε­χνι­κή, με παράλ­λη­λη επέ­κτα­ση του φαι­νο­μέ­νου της ανερ­γί­ας, του εξα­να­γκα­σμού σε εργα­σία ευέ­λι­κτη και μειω­μέ­νης ειδί­κευ­σης. Αυτήν την κατά­στα­ση βιώ­νουν χιλιά­δες νέες και νέοι από­φοι­τοι των πανε­πι­στη­μί­ων. Ολοι οι τομείς της κοι­νω­νι­κής ζωής υπο­τάσ­σο­νται στο καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος. Γι’ αυτό οι δια­κρί­σεις σε βάρος των γυναι­κών επι­βιώ­νουν μέχρι σήμε­ρα, ως πηγή πρό­σθε­του κέρ­δους, ως μέσο μεί­ω­σης μισθών, αύξη­σης του βαθ­μού εκμε­τάλ­λευ­σης, αλλά και ως πολι­τι­κή χει­ρα­γώ­γη­σης. Η μητρό­τη­τα απο­τε­λεί «κόστος» για την καπι­τα­λι­στι­κή εργο­δο­σία και το αστι­κό κρά­τος, όπως απέ­δει­ξε και η πρό­σφα­τη, κατά­πτυ­στη από­φα­ση του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου, που δικαιώ­νει την ισπα­νι­κή εται­ρεία για την από­λυ­ση εγκύ­ου εργαζόμενης.

Η ΚΕ του ΚΚΕ στέλ­νει μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στις γυναί­κες των γει­το­νι­κών λαών, που βιώ­νουν τη βαρ­βα­ρό­τη­τα του καπι­τα­λι­σμού και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων. Ιδιαί­τε­ρα στέλ­νει μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στις χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και τα παι­διά τους, στις γυναί­κες θύμα­τα των πολε­μι­κών επεμ­βά­σε­ων και συγκρού­σε­ων των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ και των άλλων ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων. Οι λυσ­σα­λέ­οι αντα­γω­νι­σμοί ανά­με­σα στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς κολοσ­σούς, στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες και τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη είναι το «φιτί­λι» που ανά­βει τη φωτιά των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων και πολέ­μων. Τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαϊ­κών δυνά­με­ων είναι κοι­νά, ανε­ξάρ­τη­τα από εθνι­κό­τη­τα, φυλή, θρη­σκεία, πολι­τι­στι­κές παρα­δό­σεις, κοι­νός είναι και ο ταξι­κός αντί­πα­λος. Γι’ αυτό η αλλη­λεγ­γύη και η πάλη των λαών ενά­ντια σε κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κή ένω­ση και επί­θε­ση είναι κοι­νή μας υπόθεση.

Το ΚΚΕ καλεί τις γυναί­κες της εργα­τι­κής τάξης, των λαϊ­κών στρω­μά­των της χώρας μας και στις γει­το­νι­κές χώρες να αντι­στα­θούν, ν’ απορ­ρί­ψουν τις Σει­ρή­νες των κυβερ­νή­σε­ών τους για δήθεν ασφά­λεια και συνερ­γα­σία των κρα­τών με την έντα­ξή τους στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ήταν, είναι και θα είναι, όσο υπάρ­χει, δια­κρα­τι­κός, στρα­τιω­τι­κο­πο­λι­τι­κός συνα­σπι­σμός, που σπέρ­νει ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους. Κανέ­να κόμ­μα, καμιά κυβέρ­νη­ση, που εξυ­πη­ρε­τεί τα μονο­πώ­λια και το κεφά­λαιο, το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, δεν μπο­ρεί να είναι αρι­στε­ρή, σοσια­λι­στι­κή, φιλο­λαϊ­κή, όπως και αν αυτο­προσ­διο­ρί­ζε­ται. Μονα­δι­κός φωτει­νός δρό­μος διε­ξό­δου είναι αυτός της λαϊ­κής πάλης, της κοι­νής αγω­νι­στι­κής δρά­σης με το εργα­τι­κό, λαϊ­κό κίνη­μα άλλων χωρών, ώστε η λαϊ­κή θέλη­ση να επι­βά­λει την απε­μπλο­κή της χώρας μας και γει­το­νι­κών χωρών από τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς. Να κλεί­σουν η βάση της Σού­δας και όλες οι ξένες βάσεις στην Ελλά­δα. Να επι­στρέ­ψουν οι Ελλη­νες στρα­τιω­τι­κοί από απο­στο­λές εκτός συνόρων.

Το ΚΚΕ, στον έναν αιώ­να ζωής και δρά­σης του, απευ­θύ­νε­ται στις εργα­ζό­με­νες και άνερ­γες γυναί­κες στην πόλη και στην ύπαι­θρο με εμπι­στο­σύ­νη στη δύνα­μη της εργα­τι­κής, λαϊ­κής πάλης για να απαλ­λα­γού­με από την ανα­σφά­λεια, το άγχος, τη ζωή με υπο­χρε­ώ­σεις και χωρίς δικαιώ­μα­τα. Από τη δική τους θέλη­ση και δρά­ση, από τη συμ­με­το­χή τους σήμε­ρα στο εργα­τι­κό, λαϊ­κό κίνη­μα εξαρ­τά­ται πόσο γρή­γο­ρα μπο­ρεί να αλλά­ξει ο σημε­ρι­νός αρνη­τι­κός συσχε­τι­σμός δυνά­με­ων. Αυτή η αλλα­γή δεν αφο­ρά απλά το συσχε­τι­σμό ανά­με­σα σε αστι­κά ή και οπορ­του­νι­στι­κά κόμ­μα­τα, όπως απο­τυ­πώ­νε­ται στην εκά­στο­τε σύν­θε­ση του Κοι­νο­βου­λί­ου και την ανά­δει­ξη μιας κυβέρ­νη­σης, που δια­χει­ρί­ζε­ται τη βάρ­βα­ρη κατά­στα­ση, τις υπο­θέ­σεις του κεφαλαίου.

Η πραγ­μα­τι­κή αλλα­γή συσχε­τι­σμού ανά­με­σα στην εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, από τη μια, και στην αστι­κή τάξη, από την άλλη, προ­ϋ­πο­θέ­τει τον απε­γκλω­βι­σμό εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνά­με­ων από τη στή­ρι­ξη της τάξης του κεφα­λαί­ου. Αυτό σημαί­νει ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος, με τη συμ­με­το­χή και των γυναι­κών. Να γίνει πιο μαζι­κή και απο­φα­σι­στι­κή η σύγκρου­ση, η ρήξη με τα συμ­φέ­ρο­ντα των καπι­τα­λι­στών, το κρά­τος και τις συμ­μα­χί­ες τους.

Η κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρω­μά­των μπο­ρεί να συμ­βά­λει σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση, να απο­τε­λέ­σει τον «κυμα­το­θραύ­στη» της επι­θε­τι­κό­τη­τας του κεφα­λαί­ου: Οσο μεγα­λώ­νει και δυνα­μώ­νει το τμή­μα των μισθω­τών, γυναι­κών και ανδρών, που ανα­πτύσ­σουν καθη­με­ρι­νά πρω­το­πό­ρα δρά­ση στα εργο­στά­σια, στις επι­χει­ρή­σεις και υπη­ρε­σί­ες, για τις σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες. Οσο στε­ριώ­νει σε κάθε εργα­σια­κό χώρο και κλά­δο η ενό­τη­τα των εργα­ζο­μέ­νων, ανε­ξάρ­τη­τα από σχέ­ση εργα­σί­ας, φύλο, ηλι­κία, φυλή, θρη­σκεία. Οσο δυνα­μώ­νει η κοι­νή πάλη των εργα­ζο­μέ­νων με τα αγω­νι­ζό­με­να, κατα­πιε­ζό­με­να στρώ­μα­τα των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων και αγρο­τών, που πνί­γο­νται από την κυριαρ­χία των μονο­πω­λί­ων σε κάθε τομέα της οικο­νο­μι­κής, κοι­νω­νι­κής ζωής.

Η ΚΕ του ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα στις εργα­ζό­με­νες να συμ­βά­λουν και να δώσουν νέα δυνα­μι­κή στην ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, να μη χαθεί άλλος πολύ­τι­μος χρό­νος στην πάλη για τη διεκ­δί­κη­ση των εργα­τι­κών, λαϊ­κών δικαιω­μά­των. Η άνο­δος της γυναι­κεί­ας συμ­με­το­χής στο ταξι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νο εργα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, στο ριζο­σπα­στι­κό γυναι­κείο κίνη­μα, στους αγρο­τι­κούς συλ­λό­γους και τις ενώ­σεις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων της πόλης σε αντι­μο­νο­πω­λια­κή κατεύ­θυν­ση, στις ανά­λο­γες αγω­νι­στι­κές συσπει­ρώ­σεις στα σχο­λεία και τις σχο­λές θα ανα­ζω­ο­γο­νή­σει την εργα­τι­κή, λαϊ­κή πάλη.

Η αγα­νά­κτη­ση και η δυσα­ρέ­σκεια από τον οικο­νο­μι­κό και κοι­νω­νι­κό κατα­να­γκα­σμό, από το σμπα­ρά­λια­σμα της οικο­γε­νεια­κής και προ­σω­πι­κή ζωής, δεν αρκεί για να δοθεί λύση στα σημε­ρι­νά αδιέ­ξο­δα. Η κοι­νω­νι­κή και πολι­τι­κή πεί­ρα που έχει συγκε­ντρω­θεί όλα αυτά τα χρό­νια, ιδιαί­τε­ρα την περί­ο­δο της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης, μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί από τις εργα­ζό­με­νες γυναί­κες για να δουν με δια­φο­ρε­τι­κό μάτι τον τρό­πο ζωής και δρά­σης τους. Οι ατο­μι­κές προ­σπά­θειες και θυσί­ες για το μέλ­λον το δικό τους, των οικο­γε­νειών τους, αντι­κει­με­νι­κά προ­σκρού­ουν στη θέση που έχει η καθε­μιά και ο καθέ­νας στην κοι­νω­νία. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η ατο­μι­κή ικα­νό­τη­τα, πρω­το­βου­λία και ευθύ­νη συν­θλί­βε­ται από την ατο­μι­κή ιδιο­κτη­σία στα συγκε­ντρω­μέ­να μέσα παρα­γω­γής, την καπι­τα­λι­στι­κή εκμετάλλευση.

Από αυτόν το βρα­χνά πρέ­πει να απαλ­λα­γεί η ανθρώ­πι­νη κοι­νω­νία, ανα­τρέ­πο­ντας την καπι­τα­λι­στι­κή εξου­σία και ιδιο­κτη­σία. Αυτή η επα­να­στα­τι­κή ανα­τρο­πή είναι προ­ϋ­πό­θε­ση για την κοι­νω­νι­κή ιδιο­κτη­σία στα συγκε­ντρω­μέ­να μέσα παρα­γω­γής, για την οργά­νω­ση της παρα­γω­γής, των υπη­ρε­σιών με κεντρι­κό σχε­δια­σμό, για την ουσια­στι­κή άσκη­ση της εργα­τι­κής εξου­σί­ας με τη συμ­με­το­χή όλων των εργα­ζο­μέ­νων στις συνε­λεύ­σεις στους εργα­σια­κούς χώρους, με το δικαί­ω­μα της αντι­προ­σώ­πευ­σης στα όργα­να εξου­σί­ας, από τα κατώ­τε­ρα έως τα ανώ­τε­ρα, του ελέγ­χου και της ανά­κλη­σης των αντιπροσώπων.

Η ΚΕ του ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης στις γυναί­κες που βιώ­νουν τα σημε­ρι­νά αδιέ­ξο­δα, να μην παρα­δο­θούν στην ηττο­πά­θεια, στη μοι­ρο­λα­τρία, στο συμ­βι­βα­σμό, στη συνή­θεια που καλ­λιερ­γεί­ται στο έδα­φος των συν­θη­κών εργα­σί­ας και ζωής, αλλά και από τους μηχα­νι­σμούς χει­ρα­γώ­γη­σης του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Τις καλεί να έρθουν σε επα­φή με όσα έχει δημιουρ­γή­σει η κομ­μου­νι­στι­κή σκέ­ψη. Να γνω­ρί­σουν τις επα­να­στα­τι­κές θέσεις του ΚΚΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της γυναί­κας από κάθε κοι­νω­νι­κή κατα­πί­ε­ση και εκμε­τάλ­λευ­ση, για την ισο­τι­μία και τη χει­ρα­φέ­τη­σή της στην κομ­μου­νι­στι­κή κοι­νω­νία. Τα επι­τεύγ­μα­τα και τα επα­να­στα­τι­κά μέτρα για τη γυναί­κα από το πρώ­το εργα­τι­κό κρά­τος μετά την Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση το 1917 στη Ρωσία, ακό­μα και οι αδυ­να­μί­ες και τα λάθη, απο­τε­λούν πεί­ρα, γνώ­ση, πηγή ωρι­μό­τη­τας, έμπνευ­σης και διδαγμάτων.

Το ΚΚΕ βεβαιώ­νει τις γυναί­κες ότι σήμε­ρα, στη­ριγ­μέ­νο στην εκα­το­ντά­χρο­νη ιστο­ρι­κή δια­δρο­μή του και στο σύγ­χρο­νο Πρό­γραμ­μά του, είναι περισ­σό­τε­ρο έμπει­ρο, ώρι­μο, θεω­ρη­τι­κά και πολι­τι­κά εξο­πλι­σμέ­νο για αλλε­πάλ­λη­λες καθη­με­ρι­νές μάχες για την προ­ε­τοι­μα­σία της εργα­τι­κής τάξης, των λαϊ­κών δυνά­με­ων γι’ αυτόν το σκοπό.

Η αντε­πα­να­στα­τι­κή υπο­χώ­ρη­ση του εργα­τι­κού κινή­μα­τος δεν αναι­ρεί ότι η κοι­νω­νι­κή εξέ­λι­ξη προ­χω­ρά με άλμα­τα, με κοι­νω­νι­κές — πολι­τι­κές συγκρού­σεις, με επα­να­στά­σεις. Οι δυσκο­λί­ες, τα πισω­γυ­ρί­σμα­τα μόνο προ­σω­ρι­νά εμπο­δί­ζουν, μα δεν στα­μα­τούν την κοι­νω­νι­κή πρό­ο­δο από το «βασί­λειο της ανά­γκης στο βασί­λειο της ελευ­θε­ρί­ας», από την ταξι­κή, εκμε­ταλ­λευ­τι­κή στην κομ­μου­νι­στι­κή κοινωνία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο