Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

KNE: «Αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να μάθει τι λέει η νεολαία, ας ακούσει τα αιτήματά της!»

Σε σχό­λιό του σχε­τι­κά με τις ανα­φο­ρές του Κ. Μητσο­τά­κη στους νέους στη συνέ­ντευ­ξή του στο Mega, το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Αν θέλει ο κ. Μητσο­τά­κης και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος να μάθουν “αδια­με­σο­λά­βη­τα” τι σκέ­φτε­ται και τι λέει η νεο­λαία, ας ακού­σουν τα αιτή­μα­τά της, χωρίς να τα ερμη­νεύ­ουν κατά το δοκούν και να τα δια­στρε­βλώ­νουν. Για­τί, οι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νέοι άνθρω­ποι που βγή­καν στον δρό­μο, με αφορ­μή το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη, στα πανό τους έγρα­φαν: “Ή τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας!”, βάζο­ντας στο στό­χα­στρο την πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης, που υλο­ποί­η­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις μέχρι σήμε­ρα, το ίδιο το σάπιο σύστη­μα που “κοστο­λο­γεί” την ανθρώ­πι­νη ζωή.

Η σχέ­ση των νέων, λοι­πόν, με την πολι­τι­κή δεν είναι παθη­τι­κή. Απέ­δει­ξαν ότι δεν είναι θεα­τές, να πατά­νε απλώς like σε ό,τι ανε­βά­ζουν ο κ. Μητσο­τά­κης και ο κ. Τσί­πρας στο TikTok. Γι’ αυτό και “κριν­τζά­ρουν” όταν βλέ­πουν την απο­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια των κυβερ­νή­σε­ων να το παί­ξουν “ο θεί­ος που κάθε­ται με τη νεολαία”…

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπο­ρού­με να μιλά­με την ίδια γλώσ­σα, να ακού­με τους προ­βλη­μα­τι­σμούς και τις ανη­συ­χί­ες των νέων, για­τί είμα­στε “ένα” με τη νέα γενιά, για­τί αγω­νι­ζό­μα­στε από κοι­νού, με όλες μας τις δυνά­μεις, προ­κει­μέ­νου να πρω­τα­γω­νι­στή­σει μαζί με τον λαό στις εξε­λί­ξεις, να πάρει την κατά­στα­ση στα χέρια της, να παρέμ­βει δυνα­μι­κά, φέρ­νο­ντας τα πάνω-κάτω.

Γι’ αυτό, το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα που θα απο­τυ­πω­θεί στις κάλ­πες στις 21 Μαΐ­ου, αλλά και στον δρό­μο είναι: Να είναι τα κόμ­μα­τα που θέλουν να σχη­μα­τί­σουν την επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση όσο πιο κάτω, όσο πιο αδύ­να­μα γίνε­ται και να γίνει πιο δυνα­τός ο λαός και το κίνη­μά του, με πολύ πιο δυνα­τό το ΚΚΕ! Άλλω­στε, η δική τους “στα­θε­ρό­τη­τα” είναι η δική μας ανα­σφά­λεια, η σιγου­ριά τους, η αβε­βαιό­τη­τά μας. Ας κάνου­με αυτό που φοβού­νται! Τώρα ΚΚΕ.

Υ.Γ. Μετά τις απο­κα­λύ­ψεις για τις υπο­κλο­πές στη χώρα μας και τις διαρ­ρο­ές απόρ­ρη­των εγγρά­φων των ΗΠΑ για τις παρα­κο­λου­θή­σεις “συμ­μά­χων”, ευτυ­χώς μάθα­με από τον πρω­θυ­πουρ­γό ότι απα­γό­ρε­ψε στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο να έχει TikTok για να προ­στα­τευ­θεί από τους Κινέζους…».

Στον «ωχαδελφισμό» φορτώνει το έγκλημα στα Τέμπη ο Μητσοτάκης

Στον «ωχα­δελ­φι­σμό», στην αδια­φο­ρία και στο ρου­σφέ­τι φορ­τώ­νει το έγκλη­μα στα Τέμπη ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, δεί­χνο­ντας ότι είναι κάλ­πι­κη η ανά­λη­ψη της όποιας ευθύ­νης θεω­ρεί ότι έχει η κυβέρ­νη­ση, την οποία μάλι­στα ανα­γκά­στη­κε να ανα­λά­βει μετά τις μεγα­λειώ­δεις δια­δη­λώ­σεις που έγι­ναν σε όλη τη χώρα για να μη συγκα­λυ­φθεί το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλημα.

Μιλώ­ντας στο «MEGA» και στην εκπο­μπή της Ελε­ο­νώ­ρας Μελέ­τη ενώ ισχυ­ρί­στη­κε πως νιώ­θει «πολύ βαριά την ευθύ­νη που μου ανα­λο­γεί» διό­τι δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε το έργο της τηλε­διοί­κη­σης, αμέ­σως μετά χρέ­ω­σε το έγκλη­μα στον «ωχα­δελ­φι­σμό», στην αδια­φο­ρία, στο ρου­σφέ­τι και το πελα­τεια­κό κρά­τος και ούτε λίγο ούτε πολύ χρέ­ω­σε στο συν­δι­κα­λι­σμό τη μη επί­λυ­ση ζητη­μά­των που σχε­τί­ζο­νται με το κρά­τος, λέγο­ντας ότι συγκρού­στη­κε και με συν­δι­κα­λι­στές που προ­έρ­χο­νται από τη ΝΔ! Ανέ­φε­ρε ακό­μα πως «ιδιω­τι­κά μπο­ρεί και να έκλαψα».

Καμία ανα­φο­ρά από τον πρω­θυ­πουρ­γό στην πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης του σιδη­ρό­δρο­μου και της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που εφάρ­μο­σαν οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, μια πολι­τι­κή που κατα­δι­κά­στη­κε στις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις όπου κυριαρ­χού­σε το σύν­θη­μα «Τα κέρ­δη τους, οι ζωές μας», ειδι­κά στα πανό των εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων νέων που δια­δή­λω­σαν από κάθε σχο­λείο, σχο­λή και Πανε­πι­στή­μιο εκφρά­ζο­ντας την οργή και την αγα­νά­κτη­σή τους για τον άδι­κο χαμό 57 ανθρώπων.

Με φόντο τη νεα­νι­κή οργή, κατέ­φυ­γε σε μια προ­σπά­θεια να προ­σεγ­γί­σει τους νέους ψηφο­φό­ρους ενό­ψει των εκλο­γών, λέγο­ντας ότι πρέ­πει «να φρο­ντί­σουν να δια­μορ­φώ­σουν οι ίδιοι το μέλ­λον τους και να μην το αφή­σουν σε κάποιους άλλους». Ωστό­σο οι μαθη­τές, φοι­τη­τές και νέοι εργα­ζό­με­νοι, με τον αγώ­να τους και για το έγκλη­μα στα Τέμπη έδει­ξαν ότι μπο­ρούν να δια­μορ­φώ­σουν το μέλ­λον τους κατα­δι­κά­ζο­ντας την πολι­τι­κή που αντι­με­τω­πί­ζει τη ζωή και τη μόρ­φω­σή τους ως κόστος.

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στη σημα­σία του προ­λη­πτι­κού ελέγ­χου, κάνο­ντας ειδι­κή ανα­φο­ρά στον καρ­κί­νο του μαστού. Όμως ουσια­στι­κή πρό­λη­ψη δίχως ανα­πτυγ­μέ­νη και στε­λε­χω­μέ­νη Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει και φυσι­κά με τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μές στα δημό­σια νοσοκομεία.

Επί­σης, μίλη­σε για βελ­τί­ω­ση των υπο­δο­μών στον αθλη­τι­σμό, μιλώ­ντας για τα γήπε­δα ποδο­σφαί­ρου των ΠΑΕ όταν ο ερα­σι­τε­χνι­κός αθλη­τι­σμός μαρα­ζώ­νει και οι υπο­δο­μές λαϊ­κής άθλη­σης είναι από ελά­χι­στες έως ανύπαρκτες.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο