Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Ανακοίνωση-καταγγελία για την καταδίκη της Αχέντ Ταμίμι από ισραηλινό στρατοδικείο

Σε ποι­νή φυλά­κι­σης  οκτώ μηνών και πρό­στι­μο 1.500 δολα­ρί­ων έκα­στη κατα­δί­κα­σε χθες το ισραη­λι­νό στρα­το­δι­κείο στο Οφερ της Δυτι­κής Οχθης τη 17χρονη Παλαι­στί­νια αγω­νί­στρια Αχέντ Ταμί­μι και τη μητέ­ρα της Ναρι­μάν. Σε σχε­τι­κή του ανα­κοί­νω­ση το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ καταγ­γέ­λει την από­φα­ση, σημειώνοντας:

«Απο­τε­λεί πρό­κλη­ση η από­φα­ση του ισραη­λι­νού στρα­το­δι­κεί­ου να τιμω­ρή­σει με 8μηνη φυλά­κι­ση και πρό­στι­μο 1.500 δολα­ρί­ων την Παλαι­στί­νια αγω­νί­στρια Αχέντ Ταμί­μι και τη μητέ­ρα της επει­δή αντι­στά­θη­καν στις ισραη­λι­νές αρχές κατοχής.

Στο πρό­σω­πο της Ταμί­μι κατα­δι­κά­ζουν τους νέους και τις νέες της Παλαι­στί­νης που δίνουν ένα δίκαιο αγώ­να ενά­ντια σε Ισρα­ήλ — ΗΠΑ — ΕΕ για να απο­κτή­σουν τη δική τους πατρί­δα. Οι νέοι της Παλαι­στί­νης στέ­κο­νται με περη­φά­νια ενά­ντια στις αρχές κατο­χής, πλη­ρώ­νουν βαρύ φόρο αίμα­τος από τις συνε­χείς επι­θέ­σεις του ισραη­λι­νού στρα­τού. Εκα­το­ντά­δες είναι οι νεο­λαί­οι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι στις φυλα­κές για­τί αγω­νί­ζο­νται άφο­βα απέ­να­ντι στο κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ.

Η κατο­χή, η πεί­να, η τρο­μο­κρα­τία, η φρί­κη των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων, που η φωτιά τους καί­ει επι­κίν­δυ­να από τη Μέση Ανα­το­λή ως το Αιγαίο και τα Βαλ­κά­νια, είναι ένας ακό­μη λόγος για να δυνα­μώ­σει η αλλη­λεγ­γύη των λαών.

Καλού­με τους νέους και τις νέες της χώρας μας να κατα­δι­κά­σουν τη βάρ­βα­ρη κατο­χή των παλαι­στι­νια­κών εδα­φών από το ισραη­λι­νό κρά­τος και να συνε­χί­σουν τη στή­ρι­ξη στο δίκαιο αγώ­να του παλαι­στι­νια­κού λαού. Να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να ενά­ντια στην επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ που ενι­σχύ­ει την πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με το κρά­τος του Ισρα­ήλ και να απαι­τή­σουν την άμε­ση ανα­γνώ­ρι­ση του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στη βάση της από­φα­σης της Ελλη­νι­κής Βου­λής το Δεκέμ­βρη του 2015. Συνο­λι­κά να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή και νεα­νι­κή πάλη ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και τα σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στην περιο­χή μας.

Αν νομί­ζουν οι φονιά­δες των λαών ότι με τις φυλα­κές και την κατα­στο­λή θα κατα­πνί­ξουν την αντί­στα­ση των λαών, γελιούνται.

Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη — Λευ­τε­ριά στην Αχέντ Ταμίμι!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο