Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Νέα απόπειρα των ΗΠΑ να «εισβάλλουν» στο νησί μέσω διαδικτύου και νέων τεχνολογιών

Τη νέα από­πει­ρα των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών να υπο­νο­μεύ­σει την κυβέρ­νη­ση και το λαό της Κού­βας καταγ­γέ­λει με δημο­σί­ευ­μα της η εφη­με­ρί­δα «Granma». Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας και πάλι ως πρό­σχη­μα την «ελευ­θε­ρία του λόγου» και την «διά­δο­ση του ίντερ­νετ στην Κού­βα», το State Department ανα­κοί­νω­σε στις 23 Γενά­ρη τη δημιουρ­γία ειδι­κής ομά­δας εμπει­ρο­γνο­μώ­νων για το δια­δί­κτυο (Internet Task Force) με δια­κη­ρυγ­μέ­νο στό­χο την «ελεύ­θε­ρη και μη ελεγ­χό­με­νη παρο­χή πλη­ρο­φο­ριών εντός της Κούβας».

Όπως σημειώ­νει το δημο­σί­ευ­μα της «Granma», η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση είχε- ανε­πι­τυ­χώς- προ­σπα­θή­σει και το 2014, επί κυβέρ­νη­σης Μπα­ράκ Ομπά­μα, να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες, στα πρό­τυ­πα του twitter, απευ­θυ­νό­με­νες στην κου­βα­νι­κή νεο­λαία, προ­κει­μέ­νου να προ­πα­γαν­δί­σει δρά­σεις που θα οδη­γού­σαν στην απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της χώρας.

Αξί­ζει να υπο­γραμ­μι­στεί ότι η νέα αυτή από­πει­ρα των ΗΠΑ να «εισβάλ­λουν» στην Κού­βα μέσω της τεχνο­λο­γί­ας και του δια­δι­κτύ­ου έρχε­ται να προ­στε­θεί στην από­φα­ση του προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ να σκλη­ρύ­νει τον εγκλη­μα­τι­κό  οικο­νο­μι­κό και εμπο­ρι­κό απο­κλει­σμό της Κού­βας που διαρ­κεί εδώ και 58 χρόνια.

Το δημο­σί­ευ­μα της «Granma» ανα­φέ­ρει ότι η Κού­βα έχει κάνει τα τελευ­ταία χρό­νια σημα­ντι­κά βήμα­τα για την προ­ώ­θη­ση της χρή­σης του δια­δι­κτύ­ου, σημειώ­νο­ντας ότι το 2017 απο­τέ­λε­σε χρο­νιά-ορό­ση­μο για την αύξη­ση της χρή­σης του ίντερ­νετ στον κου­βα­νι­κό πλη­θυ­σμό. Πλέ­ον το 40% (αύξη­ση 30% σε σχέ­ση με το 2010) των κου­βα­νών έχει πρό­σβα­ση στο δια­δί­κτυο, ενώ δημιουρ­γή­θη­καν 500 wi-fi hotspots (σημεία με παρο­χή ασύρ­μα­του ίντερ­νετ) σε όλη τη χώρα. 

Η κου­βα­νι­κή εται­ρεία τηλε­πι­κοι­νω­νιών (ETECSA) υπο­λο­γί­ζει ότι μόνο τον τελευ­ταίο χρό­νο ενερ­γο­ποι­ή­θη­καν περί­που 600 χιλιά­δες νέες συν­δέ­σεις κινη­τών τηλε­φώ­νων, ανε­βά­ζο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό των χρη­στών κινη­τής τηλε­φω­νί­ας σε 4.5 εκατομμύρια. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο