Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Kreta Memorial: Τα «μάζεψαν» οι νοσταλγοί των Ναζί μετά την κατακραυγή — Τα ερωτήματα παραμένουν

Έπει­τα από την κατα­κραυ­γή που ξεση­κώ­θη­κε τα… «κομά­ντο» της επο­νο­μα­ζό­με­νης «Ένω­σης Ευρω­παί­ων Αλε­ξι­πτω­τι­στών» (European Paratroopers Association) φρό­ντι­σαν να αφαι­ρέ­σουν από την ιστο­σε­λί­δα τους την κατά­πτυ­στη πρό­σκλη­ση εκδή­λω­σης για τον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου της από­βα­σης των Ναζί στην Κρήτη.

Ήδη απο χθες, λίγες ώρες αφό­του κυκλο­φό­ρη­σε στο δια­δί­κτυο η είδη­ση, η εκδή­λω­ση με τίτλο «Kreta Memorial» κατέ­βη­κε από την ιστο­σε­λί­δα, ενώ αφαι­ρέ­θη­κε και η σελί­δα της «Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής» στην οποία μετεί­χαν δύο Έλλη­νες, οι Θωμάς Απο­στό­λου και Παρα­σκευάς Καζάς. Ο τελευ­ταί­ος μάλι­στα φέρε­ται να υπη­ρε­τεί ως αστυ­νο­μι­κός στο Α.Τ. Ραφή­νας. Σημειώ­νε­ται ότι στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της εν λόγω οργά­νω­σης συμ­με­τέ­χει ο Γιώρ­γος Κασαγιάννης.

european paratroopers greeks

Μια ματιά στην ιστο­σε­λί­δα της οργά­νω­σης (www.europeanparatroopers.org) αρκεί κανείς για να εντο­πί­σει κανείς σύμ­βο­λα που παρα­πέ­μπουν στη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία, όπως ο περί­φη­μος «σιδη­ρούν σταυ­ρός», ενώ η οργά­νω­ση παρου­σιά­ζε­ται ως «επί­ση­μος προ­μη­θευ­τής» του ΝΑΤΟ!

Η άθλια εκδή­λω­ση των θαυ­μα­στών του Χίτλερ είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις 17–23 Μαϊ­ου 2021 στα Χανιά και άλλες περιο­χές του νησιού.

Ανα­κοι­νώ­σεις κατα­δί­κης για το γεγο­νός εξέ­δω­σαν μετα­ξύ άλλων η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και η Επι­τρο­πή Περιο­χής Κρή­της του ΚΚΕ (δια­βά­στε εδώ).

Μπο­ρεί μεν η «European Paratroopers Association» να απέ­συ­ρε από την ιστο­σε­λί­δα της την ανα­φο­ρά στην εκδή­λω­ση, τα ερω­τή­μα­τα ωστό­σο παρα­μέ­νουν, τόσο για την κυβέρ­νη­ση όσο και για τις τοπι­κές αρχές της Κρή­της: Γνώ­ρι­ζαν ή δεν γνώ­ρι­ζαν για την πρό­θε­ση της οργά­νω­σης να τιμή­σει τους Ναζί αλεξιπτωτιστές;

Και ένα επι­πλέ­ον ερώ­τη­μα: Έχει, ή δεν έχει, σχέ­σεις η εν λόγω οργά­νω­ση των νοσταλ­γών του Τρί­του Ράϊχ με τις Ένο­πλες δυνά­μεις των χωρών-μελών της Ε.Ε και το ΝΑΤΟ;

Σε κάθε περί­πτω­ση, εαν χρεια­στεί, θα επα­νέλ­θου­με στο θέμα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο