Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«La Repubblica»: Διαπραγμάτευση Λονδίνου-Αθήνας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

«Και αν τα “Ελγί­νεια” επι­στρέ­ψουν, τώρα, πραγ­μα­τι­κά στην Αθή­να;» διε­ρω­τά­ται σήμε­ρα η ιτα­λι­κή εφη­με­ρί­δα La Repubblica, η οποία σε δημο­σί­ευ­μά της σημειώ­νει ότι «η χρό­νια αυτή υπό­θε­ση που αφο­ρά την Ελλά­δα και το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο μπο­ρεί να βρει λύση, μετά από κάποιες “top secret” συνα­ντή­σεις, οι οποί­ες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν πρώ­τα στην πλού­σια συνοι­κία Μέι­φερ, στην ελλη­νι­κή πρε­σβεία και στη συνέ­χεια, την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, σε πεντά­στε­ρο ξενο­δο­χείο τής εύπο­ρης περιο­χής Νάιτσ­μπριτζ όπου, σύμ­φω­να με την ελλη­νι­κή εφη­με­ρί­δα “Tα Νέα”, συνα­ντή­θη­καν ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης και ο πρό­ε­δρος του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου και πρώ­ην Καγκε­λά­ριος του Θησαυ­ρο­φυ­λα­κί­ου, Τζορτζ Όσμπορν».

Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα της Ρώμης, «υπάρ­χουν ορι­σμέ­να μηνύ­μα­τα που δεί­χνουν ότι, στο άμε­σο μέλ­λον, κάτι μπο­ρεί να αλλά­ξει». Τονί­ζε­ται ότι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν μυστι­κές συνο­μι­λί­ες στο Λον­δί­νο και ότι «σύμ­φω­να με τις ελλη­νι­κές Αρχές, η δυνα­τό­τη­τα να επι­στρέ­ψουν τα Μάρ­μα­ρα του Παρ­θε­νώ­να, κάποια στιγ­μή στην Αθή­να, δεν είναι μόνον συναρ­πα­στι­κή, αλλά ουσιαστική».

Στο άρθρο της, η εφη­με­ρί­δα της Ρώμης υπεν­θυ­μί­ζει ότι τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο, σύμ­φω­να με τον Observer, o υπο­διευ­θυ­ντής του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου, Τζό­να­θαν Γουί­λιαμς, δήλω­σε ότι «το μου­σείο του ήταν έτοι­μο να μειώ­σει την όλη θερ­μο­κρα­σία της συζή­τη­σης» και ανα­κοί­νω­σε νέες συνο­μι­λί­ες. Ιδί­ως μετά την παρό­τρυν­ση της UNESCO, για επί­λυ­ση του θέμα­τος, σε διε­θνές και πολι­τι­κό επίπεδο.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, La Repubblica.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο