Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

La Stampa: Η Kομισιόν δεν θα ανανεώσει τα συμβόλαια με AstraZeneca και Johnson & Johnson

Η Κομι­σιόν απο­φά­σι­σε να μην ανα­νε­ώ­σει τα συμ­βό­λαια για τα εμβό­λια κατά της Covid-19 με την AstraZeneca και Johnson & Johnson, όταν θα λήξουν το χρό­νου, ανα­φέ­ρει η ιτα­λι­κή εφη­με­ρί­δα La Stampa επι­κα­λού­με­νη πηγή από το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Ιταλίας.

«Η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, σε συμ­φω­νία με τους ηγέ­τες πολ­λών κρα­τών (της Ε.Ε.) απο­φά­σι­σε ότι δεν θα ανα­νε­ω­θούν μετά τη λήξη τους τα συμ­βό­λαια που ισχύ­ουν για φέτος με τις εται­ρεί­ες που παρά­γουν εμβό­λια (ιικού φορέα)» ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα προ­σθέ­το­ντας ότι οι Βρυ­ξέλ­λες ‑μετά τις ανη­συ­χί­ες με τα περι­στα­τι­κά θρομ­βώ­σε­ων — θα επι­κε­ντρω­θούν στη χρή­ση εμβο­λί­ων που χρη­σι­μο­ποιούν τεχνο­λο­γία mRNA, όπως είναι της Pfizer και της Moderna.

Στο μετα­ξύ η Κομι­σιόν ζητά διευ­κρι­νί­σεις από την Johnson & Johnson για την «απρό­σμε­νη» ανα­κοί­νω­ση καθυ­στε­ρή­σε­ων στην παρά­δο­ση εμβο­λί­ων για την Covid-19 στην ΕΕ, ανέ­φε­ρε Ευρω­παί­ος αξιω­μα­τού­χος στο Reuters.

Η εται­ρεία είχε επι­βε­βαιώ­σει ότι σκό­πευε να παρα­δώ­σει στην ΕΕ 55 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις του εμβο­λί­ου της, όπως προ­βλέ­πει η σύμ­βα­σή της, μέχρι τα τέλη Ιου­νί­ου. Ωστό­σο ανα­κοί­νω­σε χθες ότι θα καθυ­στε­ρή­σει τις παρα­δό­σεις των εμβο­λί­ων της για την Covid-19 στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και εξε­τά­ζει, σε συνερ­γα­σία με τις ευρω­παϊ­κές υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας, τις περι­πτώ­σεις πολύ σπά­νιων θρομ­βο­εμ­βο­λών σε άτο­μα που είχαν εμβολιαστεί.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο