Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

LEBENSRAUM — Ζωτικός Χώρος από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ στο ΕΚΣΤΑΝ

LEBENSRAUM — Ζωτικός Χώρος

Του Θανά­ση Τριαρίδη

Δύο άνθρω­ποι συνα­ντιού­νται στη σκη­νή ενός θεά­τρου. Ο ένας είναι ο Χει­ρι­στής του Πει­ρά­μα­τος, ο άλλος προ­σφέ­ρε­ται να γίνει πει­ρα­μα­τό­ζωο ένα­ντι αμοι­βής. Όλα μοιά­ζουν σχε­δόν αστεία, ώσπου κάποια στιγ­μή τα πράγ­μα­τα “στρα­βώ­νουν” και το Πει­ρα­μα­τό­ζωο έρχε­ται αντι­μέ­τω­πο με την ηθι­κή του. Πόση δια­πραγ­μά­τευ­ση του είναι επι­τρε­πτή; Και πόσο μπο­ρούν οι θεα­τές να παρα­μεί­νουν “θεα­τές”;

Σκη­νο­θε­σία: Σήφης Πολυ­ζω­ί­δης
Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή: Φίλιπ­πος Περιστέρης
Τεχνι­κή υπο­στή­ρι­ξη: Τηλέ­μα­χος Βάσιου- Ορφέ­ας Χαριζάνης
Ερμη­νεύ­ουν: Αλέξαν­δρος Γερο­κο­μής- Κλα­ού­ντια Τσιό­χον (εναλ­λάξ), Σήφης Μανταδάκης

Πολυ­χώ­ρος ΕΚΣΤΑΝ (Πατη­σί­ων & Καυ­τα­τζό­γλου 5)
Για κρα­τή­σεις θέσε­ων: 2130210339- 6944935221
Τιμή εισι­τη­ρί­ου: 10€ — μειω­μέ­νο 5€ (άνερ­γοι, συντα­ξιού­χοι, ΑΜΕΑ, ατέλειες)

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
3/2, 10/2, 17/2, 24/2
Στις 9:30 μ.μ.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο