Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Lepa sela lepo gore — Τα όμορφα χωριά, όμορφα καίγονται

Η ται­νία απο­τε­λεί ορό­ση­μο στη θεμα­το­λο­γία του πολέ­μου στην πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βία, τόσο για την χρο­νι­κή στιγ­μή που γυρί­στη­κε και από την άπο­ψη αυτή είναι προ­φη­τι­κή, όσο και για την ουσία που πραγ­μα­τεύ­ε­ται, για το πως αλλη­λο­σφά­ζο­νται λαοί συνυ­πήρ­ξαν για ~40 χρό­νια ενω­μέ­νοι (συνέ­βη το ίδιο και τη Σοβιε­τι­κή Ένωση)

Lepa sela lepo gore — Τα όμορ­φα χωριά, όμορ­φα καί­γο­νται (Λες να γίνει πόλε­μος φίλε; Ποιος πόλε­μος; …καλά είσαι;)

Τα γυρί­σμα­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν όταν ο πόλε­μος στη Βοσ­νία έφτα­νε στο τέλος του (1996). Πόλε­μος μετα­ξύ πρώ­ην φίλων και συντρό­φων που η μετάλ­λα­ξή τους είναι συγκλο­νι­στι­κή όσο μπαί­νει στο πετσί τους ο εθνι­κι­σμός και η παρά­νοια. Οι συμ­βο­λι­σμοί πάρα πολ­λοί, ο θεα­τής μπαί­νει αμέ­σως στο κλί­μα και για όποιον έχει ασχο­λη­θεί λίγο περισ­σό­τε­ρο με τα γεγο­νό­τα το ενδια­φέ­ρον εστιά­ζε­ται και στις πανέ­ξυ­πνες αλλη­γο­ρι­κές σκη­νές και ατά­κες. Έτσι κι αλλιώς το θέμα της ται­νί­ας ήταν δύσκο­λο, πόσο μάλ­λον για την περί­ο­δο που βγή­κε στις αίθου­σες με τις μνή­μες να είναι νωπές και τα τραύ­μα­τα κυριο­λε­κτι­κά και μετα­φο­ρι­κά ανεπούλωτα.

Ο τίτλος της ται­νί­ας είναι παρά­φρα­ση ενός εδα­φί­ου της νου­βέ­λας “Voyage au bout de la nuit” (Journey to the End of the Night) του Louis-Ferdinand Céline, που περιέ­γρα­φε φλε­γό­με­να χωριά κατά τη διάρ­κεια του 1ου παγκο­σμί­ου πολέ­μου . Τα γυρί­σμα­τα έγι­ναν σε φυσι­κό τοπίο στο Višegrad της Bοσ­νί­ας (Σερ­βι­κός τομέ­ας) και κάποιες σκη­νές σε μέρη όπου είχαν γίνει πραγ­μα­τι­κές μάχες. Το σάου­ντρακ δένει άψο­γα στην ται­νία με κορυ­φαία την στιγ­μή που ακού­γε­ται το “Igra rokenrol cela Jugoslavija”.

Σκη­νο­θέ­της είναι ο Srdjan Dragojevic , πολύ αξιό­λο­γος με σημα­ντι­κή συνέ­χεια. Βασι­κοί πρω­τα­γω­νι­στές οι Nikola Kojo (έχει παί­ξει σε πολ­λές σερ­βι­κές παρα­γω­γές) & Dragan Bjelogrlic (εξί­σου σημα­ντι­κός καλ­λι­τέ­χνης). Έχει απο­σπά­σει 6 βρα­βεία τα περισ­σό­τε­ρα στο σκη­νο­θέ­τη και ήταν υπο­ψή­φια για ακό­μη δύο: Κινη­μα­το­γρά­φου Angers (Γαλ­λία) Βρα­βείο της Ευρω­παϊ­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου (ευρω­παϊ­κή ται­νία μεγά­λου μήκους της κρι­τι­κής επι­τρο­πής) — Srdjan Dragojevic Βρα­βείο Telcipro, Ft. Διε­θνές Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου της Lauderdale / Δια­κε­κρι­μέ­νο Βρα­βείο Αξί­ας, Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Mar del Plata, Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Στοκ­χόλ­μης Χάλ­κι­νο άλο­γο, Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου του Σάο Πάο­λο, Διε­θνές Βρα­βείο Κρι­τι­κής Επι­τρο­πής, Φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης 1996 — Βρα­βείο κοι­νού και Υπο­ψή­φια (σκη­νο­θε­σί­ας) για το «Χρυ­σό Αλέ­ξαν­δρο» Κάντε τη χάρη στον εαυ­τό σας και δεί­τε την ‑όλο και κάπου παίζεται.

25 χρό­νια από τον βρώ­μι­κη ΝΑΤΟϊ­κή επέμ­βα­ση στη Γιου­γκο­σλα­βία: Ο βρώ­μι­κος πόλε­μος των 78 ημε­ρών που άλλα­ξε τον χάρ­τη των Βαλκανίων

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 1999: ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!

Το ΝΑΤΟ, σύσ­σω­μη η ΕΕ κλπ «πρό­θυ­μοι, ξεκι­νούν το μακε­λειό στη Γιου­γκο­σλα­βία που απο­τέ­λε­σε την κορύ­φω­ση του κατα­κερ­μα­τι­σμού της, που ξεκί­νη­σε και μεθο­δεύ­τη­κε στα­δια­κά έπει­τα από τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στην ΕΣΣΔ και την ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη στις αρχές της 10ετίας του ’90. Πριν από 20 χρό­νια, βόρεια, δίπλα μας ξεκι­νού­σε η τελευ­ταία μεγά­λη σφα­γή του 20ου αιώ­να. Ήταν τότε που στη βαλ­κα­νι­κή ξεδι­πλώ­νο­νταν σε όλο της το τρα­γι­κό μεγα­λείο η βαρ­βα­ρό­τη­τα του ιμπε­ρια­λι­σμού των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, που ο λαός της Γιου­γκο­σλα­βί­ας την έζη­σε κυριο­λε­κτι­κά στο πετσί του επί 78 συνε­χό­με­να μερόνυχτα.

Οι πύραυ­λοι της «διε­θνούς κοι­νό­τη­τας» είχαν στρα­τη­γι­κούς στό­χους απο­κλει­στι­κά μεγά­λες παρα­γω­γι­κές μονά­δες, εργο­στά­σια, διυ­λι­στή­ρια (Πάν­τσε­βο & Νόβι Σαντ), οδι­κούς άξο­νες, γέφυ­ρες, μέχρι και το επι­βα­τι­κό τρέ­νο Βελι­γρά­δι-Θεσ­σα­λο­νί­κη σκο­τώ­νο­ντας του­λά­χι­στον 55 άτο­μα, καθώς αυτό περ­νού­σε τον Νότιο Μορά­βα κοντά στη Grdelica που κατά το δολο­φό­νο πιλό­το, «εμφα­νί­στη­κε ξαφ­νι­κά» …«από το που­θε­νά»! 150 μαχη­τι­κά αερο­πλά­να του ΝΑΤΟ συμ­με­τεί­χαν στις επι­θέ­σεις / Εκτο­ξεύ­τη­καν 420.600 πύραυ­λοι. Η συνο­λι­κή μάζα των πυραύ­λων που έπε­σαν ήταν περί­που 22.000 τόνοι.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 1999 — ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!

59 βάσεις του ΝΑΤΟ στο έδα­φος 12 χωρών μελών του ήταν στη διά­θε­ση να βοη­θή­σουν τις νατοϊ­κές επι­θέ­σεις κατά της Σερ­βί­ας και Μαυ­ρο­βου­νί­ου / Εκτο­ξεύ­τη­καν περί­που 20.000 μεγά­λοι πύραυ­λοι αέρος-εδά­φους Ο απο­λο­γι­σμός των βομ­βαρ­δι­σμών, σε ανθρώ­πι­νες απώ­λειες και υλι­κές ζημιές είναι: 30–100 δις $ το κόστος της υλι­κής ζημιάς. 1.002 μέλη του Γιου­γκο­σλα­βι­κού Στρα­τού σκο­τώ­θη­καν ~2.000 τραυ­μα­τί­στη­καν και μαζί (νεκροί και τραυ­μα­τί­ες) 6.100 πολί­τες. 54 μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς κατα­στρά­φη­καν, 305 σχο­λές, νοσο­κο­μεία και άλλα δημό­σια κτί­ρια. 176 μνη­μεία πολι­τι­σμού κατα­στρά­φη­καν κι ανά­με­σά τους και 23 μεσαιω­νι­κά μονα­στή­ρια. 45 γέφυ­ρες και 28 σιδη­ρο­δρο­μι­κές γέφυ­ρες 561 κτί­ρια του Γιου­γκο­σλα­βι­κού Στρα­τού κατα­στρά­φη­καν ολο­σχε­ρώς και 686 έπα­θαν σοβα­ρές ζημί­ες. Συνο­λι­κά πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 2.300 επι­θέ­σεις μαχη­τι­κών του ΝΑΤΟ. Δύο 10ετίες μετά, οι λαοί των Βαλ­κα­νί­ων και της Ευρώ­πης μετά και τις σε συνέ­χεια εξε­λί­ξεις με τελευ­ταία τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών του γεω­πο­λι­τι­κού μεντε­σέ Τσί­πρα-ΣυΡι­ζα οφεί­λουν όχι μόνο να δια­τη­ρή­σουν στην συλ­λο­γι­κή μνή­μη το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα, αλλά πρω­τί­στως να διδα­χθούν απ’ αυτό, να βγά­λουν τα κατάλ­λη­λα συμπε­ρά­σμα­τα που αφο­ρούν το παρόν και το μέλ­λον. Το ΚΚΕ είναι το μόνο πολι­τι­κό Κόμ­μα, που στά­θη­κε στο ύψος του

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο