Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

LIVE Ελλάδα-Μαυροβούνιο (Συνεχής ενημέρωση)

Έφτα­σε η μεγά­λη στιγ­μή για την εθνι­κή ανδρών στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο,  αντι­με­τω­πί­ζει στον πρώ­το αγώ­να της στον 6ο όμι­λο το Μαυ­ρο­βού­νιο, στην πόλη Ναν­ζίνγκ της Κίνας. Με όπλο την άμυ­να στους 25 πόντους η δια­φο­ρά. 85–60 το τελι­κό αποτέλεσμα.

*** δ΄δεκά­λε­πτο 85–60 τελικό

Τελευ­ταίο δίλε­πτο της ανα­μέ­τρη­σης και η Εθνι­κή σκέ­φτε­ται ήδη τον επό­με­νο αντί­πα­λο, Βρα­ζι­λία (3/9, 15:00)

Κάρ­φω­μα από τον Γιώρ­γο Παπα­γιάν­νη, 80–52

1/2 βολές από τον Θανά­ση Αντε­το­κούν­μπο, 78–49

Τρί­πο­ντο από τον Θανά­ση Αντε­το­κούν­μπο, 73–43

Ο Λαρεν­τζά­κης σκο­ρά­ρει για τρεις σε δευ­τε­ρεύ­ο­ντα αιφ­νι­δια­σμό και η εθνι­κή ξεφεύ­γει με +30 πόντους, 70–40!!!

Ο Πρί­ντε­ζης καρ­φώ­νει, μετά από δίπο­ντο του Παπα­γιάν­νη για το 67–40

Καλά­θης, Λαρεν­τζά­κης, Παπα­γιάν­νης, Πρί­ντε­ζης και Παπα­γιάν­νης ξεκι­νούν στην 4η περίοδο.

*** γ΄δεκά­λε­πτο 63–38 στο 30ο λεπτό

Ο Γιώρ­γος Παπα­γιάν­νης σε ένα από τα καλύ­τε­ρα παι­χνί­δια της καριέ­ρας του με τη φανέ­λα της εθνι­κής καρ­φώ­νει σε δύο σερί επι­θέ­σεις της «γαλα­νό­λευ­κης» και δια­μορ­φώ­νει το σκορ της 3ης περιό­δου 63–38

Δύο δια­δο­χι­κά λέι απ των Σλού­κα και Λαρεν­τζά­κη δια­μορ­φώ­νουν το 59–35 με το επι­μέ­ρους σκορ στην 3η περί­ο­δο μέχρι στιγ­μής να είναι 17–19

Το Μαυ­ρο­βού­νιο πέρα­σε την μπά­λα στη ρακέ­τα, με τους ψηλούς του να σκο­ρά­ρουν με μεγα­λύ­τε­ρη άνε­ση εν συγκρί­σει με το πρώ­το μέρος. Όμως, στην επί­θε­ση, η εθνι­κή συνε­χί­ζει να βγά­ζει «φωτιές». 51–29 στπο 25ο λεπτό

*** β΄δεκάλεπτο 42–16 στο ημίχρονο

Από­λυ­τα εύστο­χος και ο Μάν­τζα­ρης, 2/2 βολές και 42–16 (+26)

Ο Γιάν­νης Μπου­ρού­σης από την κορυ­φή ευστο­χεί σε τρί­πο­ντο: 40–16 (+24)

Σει­ρά του Παπα­πέ­τρου να ευστο­χή­σει σε 2/2 από τη γραμ­μή του φάουλ για το 37–16

Με 2/2 βολές ο Πρί­ντε­ζης για το 35–16, με 3 λεπτά ενα­πο­μεί­να­ντα χρό­νο μέχρι το ημίχρονο

O Mπό­γιαν Ντού­μπλιε­βιτς ευστο­χεί έξω από τα 6.75 (33–16)

Ο Πρί­ντε­ζης ευστο­χεί σε νέο τρί­πο­ντο για το +18 (31–13). Είχε προη­γη­θεί κάρ­φω­μα στον αιφ­νι­δια­σμό του Γιώρ­γου Παπα­γιάν­νη αλλά… Giannis (28–13)

Ο Πρί­ντε­ζης ευστο­χεί έξω από τα 6.75 με ασίστ του Γιώρ­γου Παπα­γιάν­νη (26–11 και +15 για την Ελλάδα)

Ο Τοντό­ρο­βιτς απα­ντά για το 23–11

Ο Καλά­θης αξιο­ποί­η­σε την ασίστ του Σλού­κα για το 23–9 (+14)

Με 2/2 βολές του Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο και εν συνε­χεία δικό του κλέ­ψι­μο και κάρ­φω­μα στον αιφ­νι­δια­σμό η εθνι­κή προη­γή­θη­κε με +12, 21–9

*** α’ δεκάλεπτο

Ο Θανά­σης Σκουρ­τό­που­λος έκα­νε αλλα­γές. Μέσα ο Σλού­κας στο παι­χνί­δι, αντί του Παπα­πέ­τρου και ο Πρί­ντε­ζης στην πεντά­δα, αντί του Γιάν­νη. Η εθνι­κή παί­ζει σε σχή­μα με δύο γκαρντ. Ο Πρί­ντε­ζης έκα­νε το 15–4

Η εθνι­κή ξεκί­νη­σε νευ­ρι­κά, έκα­νε βεβια­σμέ­νες επι­λο­γές, έχο­ντας 0–3 τρί­πο­ντα. Με τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο να πετυ­χαί­νει 4 πόντους, να μαζεύ­ει 4 ριμπά­ουντ και να κάνει 1 κλέ­ψι­μο μετά από έξι λεπτά αγώ­να, η εθνι­κή προη­γή­θη­κε 7–4. Ο Παπα­πέ­τρου με τη δεύ­τε­ρη ασίστ του Μπου­ρού­ση στο παι­χνί­δι δια­μόρ­φω­σε το 9–4, την ώρα που για το Μαυ­ρο­βού­νιο εχει σκο­ρά­ρει μόνο ο Βού­τσε­βιτς. Ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο με hook έγρα­ψε το 11–4.

ELLADA2

***

Η αρχι­κή πεντά­δα της Ελλά­δας απο­τε­λεί­ται από τους: Καλά­θη, Παπα­νι­κο­λά­ου, Παπα­πέ­τρου, Γιάν­νη Aντε­το­κούν­μπο και Μπουρούση.

Το Μαυ­ρο­βού­νιο θα ξεκι­νή­σει το παι­χνί­δι με τους Ιβά­νο­βιτς, Σουάντ Σέχο­βιτς, Ράντον­τσιτς, Ντού­μπλιε­βιτς και Βούτσεβιτς.

Η δωδε­κά­δα της ΕΛΛΑΔΑΣ: Νικ Καλά­θης, Κώστας Σλού­κας, Βαγ­γέ­λης Μάν­τζα­ρης, Γιαν­νού­λης Λαρεν­τζά­κης, Πανα­γιώ­της Βασι­λό­που­λος, Κώστας Παπα­νι­κο­λά­ου, Ιωάν­νης Παπα­πέ­τρου, Θανά­σης Αντε­το­κούν­μπο, Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο, Γιώρ­γος Πρί­ντε­ζης, Γιώρ­γος Παπα­γιάν­νης, Γιάν­νης Μπουρούσης

Η δωδε­κά­δα του Μαυ­ρο­βου­νί­ου (Προ­πο­νη­τής: Ζβέζ­νταν Μίτρο­βιτς): Νίκο­λα Ιβά­νο­βιτς, Ντέ­ρεκ Νίνταμ, Πέταρ Πόπο­βιτς, Σέαντ Σέχο­βιτς, Αλέκ­σα Πόπο­βιτς, Ντί­νο Ράντον­τσιτς, Σουάν Σέχο­βιτς, Νέμα­νια Ράντο­βιτς, Μπό­γιαν Ντού­μπλιε­βιτς, Μίλ­κο Μπιέ­λι­τσα, Νίκο­λα Βού­τσε­βιτς, Μάρ­κο Τοντόροβιτς

ELLADA1 ELLADA3 ELLADA4

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο