Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

LIVE η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2018 — Υποψήφιοι Τραμπ, Τσίπρας, Ζάεφ

Στις 12.30 γίνε­ται η απο­νο­μή των Βρα­βεί­ων Νόμπελ Είρη­νης. Το τι αντι­προ­σω­πεύ­ει αυτό το βρα­βείο το ανα­λύ­ου­με στο συνημ­μέ­νο θέμα. Δεί­τε σε απευ­θεί­ας μετά­δο­ση την ανακοίνωση.

Ανά­με­σα στους λίγο περισ­σό­τε­ρους από 300 υπο­ψή­φιους ο υπ’ αριθ­μόν ένα εχθρός της ειρή­νης, ο Ντό­ναλντ Τραμπ φέρε­ται υπο­ψή­φιος για το Νόμπελ Ειρή­νης (και ποιος απο­κλεί­ει ότι μπο­ρεί και να το πάρει). Άλλω­στε το πήρε και ο Ομπά­μα και ο Κίσιν­γκερ και ο Κάρ­τερ και τόσοι άλλοι υπη­ρέ­τες του ιμπεριαλισμού.

Βέβαια, η άλλη πρό­τα­ση είναι η δια­βό­η­τη ΜΚΟ «Λευ­κά Κρά­νη» που δια­τη­ρεί στε­νές σχέ­σεις με τζι­χα­ντι­στές και ξένες μυστι­κές υπηρεσίες.

Έτσι η περί­πτω­ση των Αλ. Τσί­πρα — Ζ. Ζάεφ, με αφορ­μή τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, η οποία απο­τε­λεί κρί­κο στην αλυ­σί­δα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­φε­ρό­ντων, είναι από­λυ­τα ται­ρια­στή και μέσα στο πνεύ­μα των Βρα­βειων Νόμπελ Ειρήνης.

Βλέ­πο­ντας κάποιος τα ονό­μα­τα των παρα­λη­πτών των βρα­βεί­ων νόμπελ ειρή­νης, από το 1901 μέχρι και σήμε­ρα, θα δια­πι­στώ­σει ένα πράγ­μα: πως τα εν λόγω βρα­βεία έχουν κατά και­ρούς χρη­σι­μο­ποι­η­θεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, για «ξέπλυ­μα» εγκλη­μα­τιών πολέ­μου, για τον «καθα­για­σμό» ιμπε­ρια­λι­στι­κών σφα­γεί­ων.

 

Νόμπελ Ειρή­νης βαμ­μέ­να με αίμα

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα

Σε δύο πρό­σω­πα για τους αγώ­νες κατά της σεξουα­λι­κής βίας το Νόμπελ Ειρή­νης 2018

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο