Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

LIVE όλες οι εξελίξεις μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία

[Στο τέλος  του κειμένου παρακολουθήστε σε συνεχή ροή όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στην Ανατολική Ουκρανία] 

Ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ανα­κοί­νω­σε με διάγ­γελ­μά του σήμε­ρα λίγο πριν από τις 05:00 την έναρ­ξη «στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης» στην Ουκρα­νία, σε πολ­λές πόλεις της οποί­ας ακού­γο­νται ισχυ­ρές εκρή­ξεις και οι σει­ρή­νες της αερά­μυ­νας, καθώς το Κίε­βο δια­βε­βαιώ­νει πως βρί­σκε­ται ήδη σε εξέ­λι­ξη ρωσι­κή «εισβο­λή ευρεί­ας κλίμακας».

Σε διάγ­γελ­μά του προς το έθνος, ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ενη­μέ­ρω­σε πως κηρύσ­σει στρα­τιω­τι­κό νόμο σε όλη την επι­κρά­τεια. «Μην πανι­κο­βάλ­λε­στε», προ­έ­τρε­ψε τους συμπο­λί­τες του, υπο­σχό­με­νος «θα νικήσουμε».

Λίγη ώρα μετά την απρό­σμε­νη ανα­κοί­νω­ση του ενοί­κου του Κρεμ­λί­νου, που τόνι­σε ότι σκο­πός είναι η υπε­ρά­σπι­ση των περιο­χών που βρί­σκο­νται στα χέρια των φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών, ακού­στη­κε σει­ρά εκρή­ξε­ων στο Κίε­βο. Σει­ρή­νες της αερά­μυ­νας ακού­στη­καν επί­σης στην ουκρα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, καθώς και στη Λβιβ, στη δυτι­κή Ουκρα­νία, όπου μετέ­φε­ραν τις πρε­σβεί­ες τους οι ΗΠΑ και αρκε­τές άλλες χώρες.

Στο μετρό του Κιέ­βου υπήρ­χαν δεκά­δες κάτοι­κοι που πήγαν εκεί είτε για να προ­στα­τευ­θούν είτε για να επι­βι­βα­στούν σε κάποιο τρέ­νο, με βαλί­τσες και σάκους στα χέρια, για να φύγουν από την πόλη.

Εκρή­ξεις ακού­στη­καν επί­σης στην Κρα­μα­τόρσκ, στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας, όπου βρί­σκε­ται το γενι­κό αρχη­γείο του ουκρα­νι­κού στρα­τού, στη Χαρ­κίβ, τη δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της χώρας, και στην Οδησ­σό, στη Μαύ­ρη Θάλασσα.

Οι ρωσι­κές ένο­πλες δυνά­μεις ανέ­φε­ραν ότι κατέ­στρε­ψαν βάσεις της αερο­πο­ρί­ας και συστοι­χί­ες αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας. Από την πλευ­ρά του, το Κίε­βο ανέ­φε­ρε ότι καταρ­ρί­φθη­καν πέντε ρωσι­κά αερο­σκά­φη και ένα ελικόπτερο.

Ο ουκρα­νός ΥΠΕΞ, ο Ντμί­τρο Κου­λέ­μπα, κατήγ­γει­λε την έναρ­ξη ρωσι­κής «εισβο­λής ευρεί­ας κλί­μα­κας». Η επι­χεί­ρη­ση έχει σκο­πό «να κατα­στρα­φεί το ουκρα­νι­κό κρά­τος, να κατα­λη­φθεί η [ουκρα­νι­κή] επι­κρά­τεια διά της βίας και να επι­βλη­θεί κατο­χή», υπερ­θε­μά­τι­σε το ουκρα­νι­κό υπουρ­γείο Εξωτερικών.

Η Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σε παράλ­λη­λα το κλεί­σι­μο του ενα­έ­ριου χώρου της για την πολι­τι­κή αερο­πο­ρία, ενώ πτή­σεις ακυ­ρώ­θη­καν επί­σης από και προς αερο­δρό­μια μεγά­λων πόλε­ων της νότιας Ρωσί­ας, κοντά στα σύνο­ρα με την Ουκρανία.

Ο ρωσι­κός στρα­τός δια­βε­βαί­ω­σε ότι πλήτ­τει ουκρα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις με «όπλα υψη­λής ακρί­βειας», κάτι που φάνη­κε να ανα­γνω­ρί­ζει ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος, δηλώ­νο­ντας πως η Ρωσία εξα­πέ­λυ­σε πλήγ­μα­τα ενα­ντί­ον στρα­τιω­τι­κών υπο­δο­μών και της ουκρα­νι­κής συνοριοφυλακής.

Ο πρε­σβευ­τής της Ρωσί­ας στα Ηνω­μέ­να Έθνη, ο Βασί­λι Νεμπέν­ζια, πήγε τα πράγ­μα­τα πολύ πιο πέρα, λέγο­ντας ότι η χώρα του έχει στο στό­χα­στρο «τη χού­ντα που βρί­σκε­ται στην εξου­σία στο Κίεβο».

«Εν ονόματι της ανθρωπότητας»

Η από­φα­ση του ρώσου προ­έ­δρου, η οποία κατα­γρά­φη­κε έπει­τα από μήνες εντά­σε­ων και διπλω­μα­τι­κών προ­σπα­θειών για να απο­φευ­χθεί ο πόλε­μος, προ­κά­λε­σε διε­θνή κατα­κραυ­γή, κύμα κατα­δι­κα­στι­κών ανακοινώσεων.

«Πρό­ε­δρε Πού­τιν, εν ονό­μα­τι της ανθρω­πό­τη­τας, δια­τάξ­τε τους στρα­τιώ­τες σας να γυρί­σουν πίσω στη Ρωσία!» είπε, με εμφα­νή συναι­σθη­μα­τι­κή φόρ­τι­ση, ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες κατά τη διάρ­κεια κατε­πεί­γου­σας συνε­δρί­α­σης του Συμ­βου­λί­ου Ασφαλείας.

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν κατήγ­γει­λε «την απρό­κλη­τη και αδι­καιο­λό­γη­τη επί­θε­ση» που θα προ­κα­λέ­σει «κατα­στρο­φι­κά δει­νά και απώ­λειες ανθρω­πί­νων ζωών». Ο κόσμος «θα απαι­τή­σει η Ρωσία να δώσει λόγο», υπο­σχέ­θη­κε ο κ. Μπάι­ντεν. Μίλη­σε αργό­τε­ρα με τον ουκρα­νό πρό­ε­δρο, στον οποίο υπο­σχέ­θη­κε την υπο­στή­ρι­ξή του.

Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του NATO Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ κατα­δί­κα­σε την «απρό­κλη­τη επί­θε­ση» της Ρωσί­ας. Οι πρε­σβευ­τές των τριά­ντα χωρών μελών του NATO συγκλή­θη­καν και συνε­δριά­ζουν εκτά­κτως στις Βρυξέλλες.

Ο γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς κατα­δί­κα­σε από τη δική του πλευ­ρά την «κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση» του διε­θνούς δικαί­ου, ενώ η πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν δεσμεύ­θη­κε ότι η Μόσχα «θα λογο­δο­τή­σει». Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν «επέ­λε­ξε τον δρό­μο της αιμα­το­χυ­σί­ας και της κατα­στρο­φής», έκρι­νε από τη δική του πλευ­ρά ο βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπό­ρις Τζόνσον.

Αφού συζή­τη­σε με διά­φο­ρους ξένους ηγέ­τες σήμε­ρα το πρωί, ο κ. Ζελέν­σκι κάλε­σε να συγκρο­τη­θεί παγκό­σμια «συμ­μα­χία κατά του Πού­τιν» για να «ανα­γκα­στεί» η Ρωσία να στα­μα­τή­σει τον πόλε­μο, για να «υπάρ­ξει ειρήνη».

Ανα­κοι­νώ­νο­ντας την έναρ­ξη της «ειδι­κής στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης» τα ξημε­ρώ­μα­τα, ο κ. Πού­τιν είπε στο διάγ­γελ­μά του πως «είμα­στε ανα­γκα­σμέ­νοι να προ­χω­ρή­σου­με σε απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση και απο­να­ζι­στο­ποί­η­ση της Ουκρανίας».

«Δεν είναι στα σχέ­διά μας η κατο­χή ουκρα­νι­κών εδα­φών, δεν σκο­πεύ­ου­με να επι­βά­λου­με τίπο­τα διά της βίας σε κανέ­ναν», πρό­σθε­σε, καλώ­ντας τους ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες να «κατα­θέ­σουν τα όπλα».

Κατό­πιν απευ­θύν­θη­κε σε όποιους «προ­σπα­θούν να ανα­κα­τευ­τούν», λέγο­ντας πως «πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν ότι η αντί­δρα­ση της Ρωσί­ας θα είναι άμε­ση και θα έχει συνέ­πειες που δεν έχουν γνω­ρί­σει ποτέ».

Κίνα: Απορρίπτει τον όρο «εισβολή»

Η Κίνα επα­νέ­λα­βε μια έκκλη­ση προς όλα τα μέρη, που εμπλέ­κο­νται στην κατά­στα­ση στην Ουκρα­νία, να επι­δεί­ξουν αυτο­συ­γκρά­τη­ση και απέρ­ρι­ψε την περι­γρα­φή των ρωσι­κών ενερ­γειών ως εισβολή .

Τα σχό­λια έγι­ναν από την εκπρό­σω­πο του κινε­ζι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Χούα Τσουν­γίνγκ στη διάρ­κεια τακτι­κής ενη­μέ­ρω­σης των δημοσιογράφων.

Το Sputnik μετα­δί­δει ότι η Κίνα δηλώ­νει πως «σε αντί­θε­ση με τις ΗΠΑ δεν θα παρέ­χει ποτέ όπλα σε εμπό­λε­μες πλευ­ρές σε οποια­δή­πο­τε σύγκρουση».

Το πετρέλαιο απογειώνεται

Μερι­κές ώρες νωρί­τε­ρα, το Κρεμ­λί­νο ανα­κοί­νω­νε ότι αξιω­μα­τού­χοι των αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νων Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας ζήτη­σαν τη «βοή­θεια» της Μόσχας για να «απω­θή­σουν την επί­θε­ση» του ουκρα­νι­κού στρατού.

Τη Δευ­τέ­ρα, ο ρώσος πρό­ε­δρος ανα­γνώ­ρι­σε την ανε­ξαρ­τη­σία των δύο «Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών» του Ντον­μπάς, ενώ την επο­μέ­νη εξα­σφά­λι­σε το πρά­σι­νο φως της άνω Βου­λής για την ανά­πτυ­ξη στρατευμάτων.

Λίγη ώρα μετά την ομι­λία του κ. Πού­τιν η τιμή του βαρε­λιού του πετρε­λαί­ου ξεπέ­ρα­σε τα 100 δολά­ρια για πρώ­τη φορά έπει­τα από επτά και πλέ­ον χρό­νια, ενώ τα ασια­τι­κά χρη­μα­τι­στή­ρια έπεφταν.

Οι ΗΠΑ θα κατα­θέ­σουν προς συζή­τη­ση και ψήφι­ση σήμε­ρα στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ σχέ­διο από­φα­σης που κατα­δι­κά­ζει τη Ρωσία για τον «πόλε­μο» ενα­ντί­ον της Ουκρανίας.

Οι 27 ηγέ­τες της ΕΕ από την πλευ­ρά τους συνα­ντώ­νται εκτά­κτως απόψε.

Πολ­λοί φοβού­νται ότι η κρί­ση στην Ουκρα­νία θα προ­κα­λέ­σει τη σοβα­ρό­τε­ρη ένο­πλη σύρ­ρα­ξη στην Ευρώ­πη από το 1945. Η ρωσι­κή επέμ­βα­ση θα μπο­ρού­σε να ανα­γκά­σει «ως ακό­μη και πέντε εκα­τομ­μύ­ρια επι­πλέ­ον ανθρώ­πους να εκτο­πι­στούν», προει­δο­ποί­η­σε η αμε­ρι­κα­νί­δα πρε­σβεύ­τρια στον ΟΗΕ, η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

Η Ουά­σινγ­κτον και οι δυτι­κοί σύμ­μα­χοί της ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σουν νέες κυρώ­σεις, μετά τις πρώ­τες που επέ­βα­λαν αντι­δρώ­ντας στην ανα­γνώ­ρι­ση από τη Μόσχα των αυτο­νο­μι­στών που πολε­μά ο ουκρα­νι­κός στρα­τός επί οκτώ χρό­νια, σε μια σύρ­ρα­ξη που έχει προ­κα­λέ­σει πάνω από 14.000 νεκρούς μέχρι σήμε­ρα, σύμ­φω­να με το Κίεβο.

Τουλάχιστον 8 νεκροί από τους βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων

Του­λά­χι­στον οκτώ άνθρω­ποι έχουν σκο­τω­θεί και εννέα τραυ­μα­τι­στεί από τον βομ­βαρ­δι­σμό των δυνά­με­ων της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, δήλω­σε σύμ­βου­λος του ουκρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών Υποθέσεων.

Σε ξεχω­ρι­στή ανα­κοί­νω­ση, η συνο­ριο­φρου­ρά της Ουκρα­νί­ας τόνι­σε ότι ρωσι­κές στρα­τιω­τι­κές πομπές πέρα­σαν τα ουκρα­νι­κά σύνο­ρα ‑κυρί­ως από τη χερ­σό­νη­σο της Κρι­μαί­ας την οποία προ­σάρ­τη­σε το 2014 η Ρωσία- και εισήλ­θαν στο Τσερ­νί­χιβ, το Χάρ­κο­βο και το Λουγκάνσκ. 

«Ρωσι­κά στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τεθω­ρα­κι­σμέ­νων, παρα­βί­α­σαν τα σύνο­ρα στις περιο­χές Τσερ­νι­χίβ (στον βορ­ρά, στη μεθό­ριο με τη Λευ­κο­ρω­σία), στο Σού­μι (βορειο­α­να­το­λι­κά), το Λου­χάνσκ και το Χάρ­κο­βο (ανα­το­λι­κά)» από το σημείο περά­σμα­τος μετα­ξύ της χερ­σο­νή­σου (της Κρι­μαί­ας) και της ηπει­ρω­τι­κής Ουκρα­νί­ας, εξή­γη­σε η συνο­ριο­φρου­ρά, δημο­σιεύ­ο­ντας ένα βίντεο στο οποίο φαί­νο­νται οχή­μα­τα τα οποία έχουν πάνω τους το γράμ­μα Ζ.

Παράλ­λη­λα οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές αντάρ­τες στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία ανήρ­τη­σαν ανα­κοί­νω­ση στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης στην οποία ανα­φέ­ρουν ότι κατέρ­ρι­ψαν δύο αερο­σκά­φη της ουκρα­νι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στην αυτο­α­να­ξη­ρυ­χθεί­σα Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Λουγκάνσκ.

 

Ισορροπία (πυρηνικού) τρόμου και δηλώσεις περί προβοκάτσιας

Ρωσία και Ουκρα­νία αλλη­λο­κα­τη­γο­ρού­νται για τους βομ­βαρ­δι­σμούς στον πυρη­νι­κό σταθ­μό Ζαπο­ρί­ζια, την ώρα που ενδε­χό­με­νη προ­βο­κά­τσια θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει σοβα­ρό­τα­τες επι­πτώ­σεις. Οι κρύ­βο­νται ΗΠΑ πίσω από τους βομ­βαρ­δι­σμούς του πυρη­νι­κού σταθ­μού στη Ζαπο­ρί­ζια πιστεύ­ει η Ρωσία και ανοι­χτά Ρώσοι αξιω­μα­τού­χοι το δηλώ­νουν επιρ­ρί­πτο­ντας ευθύ­νη στην Ουά­σιγ­κτον. Οι ουκρα­νι­κοί στρα­τιω­τι­κοί σχη­μα­τι­σμοί προ­κα­λούν πλήγ­μα­τα πυρο­βο­λι­κού στην

«Die Welt»: Μακρόν, Ντράγκι, Σολτς πήγαν στην Ουκρανία για διπλωματική λύση

Οι Ευρω­παί­οι ηγέ­τες επι­διώ­κουν πλέ­ον μια διπλω­μα­τι­κή λύση στη σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία, εγκα­τα­λεί­πο­ντας το αφή­γη­μα της «ήττας της Ρωσί­ας», καθώς η παρά­τα­ση του πολέ­μου απει­λεί να προ­κα­λέ­σει μη ανα­στρέ­ψι­μη ζημιά στις ευρω­παϊ­κές οικο­νο­μί­ες, ισχυ­ρί­ζε­ται σημε­ρι­νό δημο­σί­ευ­μα της γερ­μα­νι­κής εφη­με­ρί­δας «Die Welt». Το δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρει πως κατά τη χθε­σι­νή τους επί­σκε­ψη στην ουκρα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, ο Γερ­μα­νός καγκελάριος

Μακρόν, Σολτς, Ντράγκι στο Κίεβο: Πίσω από τη «βιτρίνα» της αλληλεγγύης, πιέσεις σε Ζελένσκι

Ο καγκε­λά­ριος κ. Σολτς, ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν και ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ιτα­λί­ας Μάριο Ντρά­γκι μετα­βαί­νουν στο Κίε­βο και θα έχουν αργό­τε­ρα σήμε­ρα Πέμ­πτη συνά­ντη­ση με τον ουκρα­νό πρό­ε­δρο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι. Οι τρεις ηγέ­τες έχουν επι­βι­βα­στεί σε τρέ­νο και κατευ­θύ­νο­νται προς την Ουρα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, (βλέ­πε­τε και το σχε­τι­κό στιγ­μιό­τυ­πο στη φωτό επά­νω) μετέδωσαν

Ρωσία: Με «Κρουζ» κατέστρεψε μεγάλη αποθήκη με αμερικανικά και ευρωπαϊκά όπλα

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις εκτό­ξευ­σαν πυραύ­λους Kalibr τύπου κρουζ, για την κατα­στρο­φή μιας μεγά­λης απο­θή­κης με αμε­ρι­κα­νι­κά και ευρω­παϊ­κά όπλα, στην περιο­χή Τερ­νό­πιλ της Ουκρα­νί­ας, όπως μετέ­δω­σε σήμε­ρα το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax, επι­κα­λού­με­νο το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας. Η ρωσι­κές δυνά­μεις κατέρ­ρι­ψαν επί­σης, τρία ουκρα­νι­κά μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη Su-25 κοντά στο Ντο­νέ­τσκ και στο Χάρ­κο­βο στην Ανα­το­λι­κή Ουκρανία,

Εκατοντάδες καθημερινά οι νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες — Ξεμένουν και από πυρομαχικά

Οι νεκροί μαχη­τές από την πλευ­ρά των ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων ανέρ­χο­νται πλέ­ον σε… εκα­το­ντά­δες ημε­ρη­σί­ως, όπως σημειώ­νουν όχι ρωσι­κές αλλά ουκρα­νι­κές πηγές, με τους ανα­λυ­τές να διε­ρω­τώ­νται για πόσο ακό­μη θα μπο­ρού­σε να συνε­χι­στεί αυτός ο πόλε­μος μέσα σε τέτοιες συν­θή­κες. «Η Ουκρα­νία ξεμέ­νει από πυρο­μα­χι­κά… Οι ελπί­δες ότι θα μπο­ρέ­σει να αντι­στρέ­ψει τα ρωσι­κά κέρδη

ΓΓ του ΟΗΕ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί τη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους ζωής εδώ και μια γενιά

Η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία σε συν­δυα­σμό με άλλες παγκό­σμιες κρί­σεις έχει οδη­γή­σει στη μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση του κόστους ζωής εδώ και μια γενιά, τόνι­σε χθες Τετάρ­τη ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών. Σύμ­φω­να με τον Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, ο κόσμος βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με μια «νέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα» τρεις μήνες αφό­του ξέσπα­σε ο πόλε­μος, ο οποί­ος επιδεινώνει

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 104 ημέρα — Όλες οι εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 104 ημέ­ρα: Σφο­δρές μάχες διε­ξά­γο­νταν χθες σε πολ­λές περιο­χές του Ντον­μπάς, στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας, με το ενδια­φέ­ρον να συγκε­ντρώ­νε­ται στη στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας πόλη Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ – Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι έκα­νε έκκλη­ση για να φτά­σουν περισ­σό­τε­ρα όπλα πιο γρή­γο­ρα, λέγο­ντας ότι τα πράγ­μα­τα θα μπο­ρού­σαν να γίνουν πολύ δύσκολα

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 103η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 103 ημέ­ρα: Στο Ντον­μπάς ο Ζελέν­σκι — Ματαιώ­θη­κε η επί­σκε­ψη Λαβρόφ στη Σερ­βία. – Η επί­σκε­ψη του Ρώσου υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ στη Σερ­βία ακυ­ρώ­θη­κε αφού χώρες γύρω από τη Σερ­βία έκλει­σαν τον ενα­έ­ριο χώρο τους στο αερο­σκά­φος του, ανέ­φε­ρε ανώ­τα­τη πηγή του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax. –

Σόφια, Σκόπια, Μαυροβούνι δεν επιτρέπουν να περάσει το αεροσκάφος με τον Λαβρόφ για Βελιγράδι

Οι αρχές της Βουλ­γα­ρί­ας, του Μαυ­ρο­βου­νί­ου και της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας αρνή­θη­καν να αφή­σουν το αερο­πλά­νο που μετέ­φε­ρε τον Ρώσο υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ να περά­σει στον ενα­έ­ριο χώρο τους, ανέ­φε­ρε η εφη­με­ρί­δα «Vecherne Novosti». Ο Σερ­γκέι Λαβρόφ πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψει στο Βελι­γρά­δι, για επί­ση­μη επί­σκε­ψη στις 6 και 7 Ιού­νη. Η πρω­θυ­πουρ­γός της Σερ­βί­ας Άννα Μπρνάμπιτς,

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 101η ημέρα — Όλες οι εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 101η ημέ­ρα: Συνε­χί­ζε­ται το ρώσι­κο σφυ­ρο­κό­πη­μα σε στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας θέσεις στο Ντον­μπάς, συνε­χί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να την αργή αλλά στα­θε­ρή προ­έ­λα­ση. Οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις του πολέ­μου στην Ουκρα­νία έχουν ως εξής: – Οι ρωσι­κές μονά­δες ενι­σχύ­ο­νται καθώς προ­σεγ­γί­ζουν το Σλό­βιανσκ για να επα­να­λά­βουν μια την επί­θε­σή προς την πόλη. Σύμ­φω­να με τους Ουκρανούς

Εκατό ημέρες ιμπεριαλιστικού πολέμου: Η Ρωσία έχει καταλάβει το ένα πέμπτο της Ουκρανίας

Οι μάχες συνε­χί­ζουν να μαί­νο­νται στην Ουκρα­νία, ειδι­κά στο ανα­το­λι­κό της τμή­μα, καθώς ξημε­ρώ­νει η εκα­το­στή ημέ­ρα του πολέ­μου, με το Κίε­βο να παρα­δέ­χε­ται πως τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα έχουν κυριεύ­σει το ένα πέμ­πτο της ουκρα­νι­κής επι­κρά­τειας αφό­του εισέ­βα­λαν σε αυτήν, την 24η Φεβρουα­ρί­ου. Δια­βά­στε επί­σης: Στόλ­τεν­μπεργκ: Η Δύση πρέ­πει να προ­ε­τοι­μα­στεί για έναν «μακρο­χρό­νιο πόλεμο

Μόσχα: Σταμάτησε η εισροή ξένων “μισθοφόρων” στην Ουκρανία — Όσοι απέμειναν ψάχνουν τρόπο να φύγουν

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι έχει στα­μα­τή­σει την εισ­ροή ξένων «μισθο­φό­ρων» που επι­θυ­μούν να πολε­μή­σουν στο πλευ­ρό του ουκρα­νι­κού στρα­τού, επι­φέ­ρο­ντάς τους μεγά­λο πλήγ­μα τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες. «Από τις αρχές Μαΐ­ου η εισ­ροή ξένων μισθο­φό­ρων στην Ουκρα­νία που ήθε­λαν να πάρουν μέρος στις εχθρο­πρα­ξί­ες ενα­ντί­ον του ρωσι­κού στρα­τού έχει στα­μα­τή­σει», δήλω­σε ο Ίγκορ Κονα­σέν­κοφ εκπρόσωπος

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία: Μέχρι και 100 νεκροί την ημέρα… — Όλες οι εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 98η ημέ­ρα: Οι ρωσι­κές δυνά­μεις προ­ε­λαύ­νουν στο Σεβε­ρο­ντο­νιέ­τσκ ενώ συνε­χί­ζο­νται οι επι­θέ­σεις σε όλο το μέτω­πο του Ντον­μπάς. Μέχρι και 100 νεκροί την ημέ­ρα… Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας, Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, παρα­δέ­χτη­κε ότι οι δυνά­μεις της χώρα υφί­στα­νται αυτή τη στιγ­μή έως και 100 νεκρούς και 500 τραυ­μα­τί­ες κάθε μέρα. «Η πιο δύσκολη

Ανακοίνωση του ΚΚΕ την αποστολή ελληνικών τεθωρακισμένων οχημάτων στην Ουκρανία

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ συνε­χί­ζει ακά­θε­κτη κι ‘απο­γειώ­νει’ την επι­κίν­δυ­νη συμ­με­το­χή της χώρας μας στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, αυτή τη φορά μέσω της απο­στο­λής τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των. Μάλι­στα, το ζήτη­μα αυτό έγι­νε γνω­στό από τον Γερ­μα­νό Καγκε­λά­ριο Σόλτς, ανα­κοι­νώ­νο­ντας και ελλη­νο­γερ­μα­νι­κή συμ­φω­νία αντι­κα­τά­στα­σής τους, ενώ αντί­θε­τα το απέ­κρυ­ψε ο κ. Μητσο­τά­κης στη δική του συνέ­ντευ­ξη Τύπου. Πρόκειται

Νεκρός Γάλλος στο Λουγκάνσκ — «Δημοσιογράφος» λέει το Κίεβο, «μισθοφόρος» οι ρωσόφωνοι

Ένας 32χρονος Γάλ­λος σκο­τώ­θη­κε σήμε­ρα όταν θραύ­σμα­τα οβί­δας έπλη­ξαν το όχη­μα στο οποίο επέ­βαι­νε κοντά στην πόλη Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ, στην επαρ­χία του Λου­γκάνσκ, σύμ­φω­να με συγκλί­νου­σες πηγές. Αξιω­μα­τού­χος του ουκρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter, ισχυ­ρί­στη­κε ότι ο νεκρός ήταν δημο­σιο­γρά­φος, που σκο­τώ­θη­κε όταν το τεθω­ρα­κι­σμέ­νο όχη­μα στο οποίο επέ­βαι­νε, και είχε δρο­μο­λο­γη­θεί για τη

Η Μόσχα ανακοίνωσε την καταστροφή ενός μεγάλου οπλοστασίου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας στη Μόσχα ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ρωσι­κοί πύραυ­λοι κατέ­στρε­ψαν ένα μεγά­λο οπλο­στά­σιο των ενό­πλων δυνά­με­ων της Ουκρα­νί­ας στην πόλη Κρύ­βιι Ρι που βρί­σκε­ται στην Κεντρι­κή Ουκρα­νία, όπως μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS, επι­κα­λού­με­νο το ίδιο υπουρ­γείο. Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε επί­σης, ότι ρωσι­κά αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά συστή­μα­τα κατέρ­ρι­ψαν ένα ουκρα­νι­κό μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος Su-25 στην

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 95η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 95η ημέ­ρα: Μετά τις ανα­κοι­νώ­σεις πως η πόλη Λιμάν πέρα­σε υπό ρωσι­κό έλεγ­χο, ο επι­κε­φα­λής των τσε­τσε­νι­κών δυνά­με­ων Ραμ­ζάν Καντί­ροφ υπο­στή­ρι­ξε, το βρά­δυ του Σαβ­βά­του ότι και το Σιε­βιε­ρο­ντο­νέ­τσκ έπε­σε σε ρωσι­κά χέρια. Σύμ­φω­να με ουκρα­νι­κά δημο­σιεύ­μα­τα το Σεβε­ρο­ντό­νε­τσκ σφυ­ρο­κο­πεί­ται συνε­χώς, ενώ μαί­νο­νται μάχες στα περί­χω­ρα της πόλης, . — Βομ­βαρ­δι­σμοί στο Μικολάιβ:

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της πόλης Λιμάν

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι η ουκρα­νι­κή πόλη Λιμάν ελέγ­χε­ται πλή­ρως από τις ρωσι­κές δυνά­μεις, αλλά και τις δυνά­μεις που υπο­στη­ρί­ζουν οι Ρώσοι στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία. Η ανα­κοί­νω­ση αυτή, έγι­νε δύο ημέ­ρες μετά την ανα­κοί­νω­ση των Ρώσων από την αυτο­α­πο­κα­λού­με­νη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Ντο­νέ­τσκ ότι έχουν τον πλή­ρη έλεγ­χο της πόλης. Πρό­κει­ται για

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 93η ημέρα — Σε υποχώρηση οι Ουκρανοί — ‘Ολες οι εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 93η ημέ­ρα. Νέα έκκλη­ση για σκλη­ρό­τε­ρες κυρώ­σεις της Δύσης κατά της Μόσχας έκα­νε ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, ενώ οι μάχες και οι βομ­βαρ­δι­σμοί συνε­χί­ζο­νται ανε­λέ­η­τοι στη διεκ­δι­κού­με­νη ανα­το­λι­κή περι­φέ­ρεια της Ουκρα­νί­ας για μια ακό­μη ημέ­ρα και τους Ουκρα­νούς σε υπο­χώ­ρη­ση. — Ο ουκρα­νι­κός στρα­τός ανα­γνω­ρί­ζει τη μέτρια απώ­λεια εδάφους

Σκληρή γλώσσα Λαβρόφ για Ντράγκι στην απόρριψη του ιταλικού σχεδίου ειρήνευσης

Ο Ιτα­λός πρω­θυ­πουρ­γός, Μάριο Ντρά­γκι, είχε σήμε­ρα το από­γευ­μα τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν. Όπως έκα­νε γνω­στό η ιτα­λι­κή προ­ε­δρία της κυβέρ­νη­σης, «η συνο­μι­λία επι­κε­ντρώ­θη­κε στις εξε­λί­ξεις της κατά­στα­σης στην Ουκρα­νία και στις προ­σπά­θειες οι οποί­ες κατα­βάλ­λο­νται για να εξευ­ρε­θεί μια κοι­νά απο­δε­κτή λύση, σε ό,τι αφο­ρά την επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση που βρίσκεται

Η Ρωσία ζητάει άρση κυρώσεων για να ανοίξει τα λιμάνια της Ουκρανίας

Η Ρωσία είναι έτοι­μη να προ­σφέ­ρει έναν ανθρω­πι­στι­κό διά­δρο­μο για να ανα­χω­ρή­σουν από την Ουκρα­νία πλοία που μετα­φέ­ρουν τρό­φι­μα, μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax επι­κα­λού­με­νο σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του Ρώσου υφυ­πουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Αντρέι Ρου­ντέν­κο, ο οποί­ος απαί­τη­σε για το σκο­πό αυτό από το Κίε­βο «να απο­ναρ­κο­θε­τή­σει» τα λιμά­νια στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα. «Η επί­λυ­ση του επι­σι­τι­στι­κού προβλήματος

Πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα σχεδιάζει να στείλει το ΝΑΤΟ

Η Βρε­τα­νία σχε­διά­ζει με τους συμ­μά­χους της ένα πιθα­νό σχέ­διο απο­στο­λής πολε­μι­κών πλοί­ων στο λιμά­νι της Οδησ­σού της Μαύ­ρης Θάλασ­σας, για να προ­σφέ­ρει προ­στα­τευ­τι­κή συνο­δεία σε πλοία που εξά­γουν ουκρα­νι­κά σιτη­ρά, πως ανα­φέ­ρουν βρε­τα­νι­κά και αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ. Η βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα Daily Mail, γρά­φει σήμε­ρα ότι ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Λιθουα­νί­ας Γκα­μπριέ­λιους Λάν­τσμ­μπερ­γκις δήλω­σε χθες ότι συζήτησε

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία: Πού επικεντρώνεται η ρωσική επίθεση

Ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία εισέρ­χε­ται σήμε­ρα στον τέταρ­το μήνα του και κανέ­να σημά­δι για κατά­παυ­ση του πυρός δεν δια­κρί­νε­ται στον ορί­ζο­ντα, καθώς η Ρωσία ενι­σχύ­ει τις πολύ­νε­κρες επι­θέ­σεις της στις ανα­το­λι­κές περιο­χές του Ντον­μπάς, ενώ το Κίε­βο δια­μη­νύ­ει ότι δεν εννο­εί να κάνει την παρα­μι­κρή εδα­φι­κή παρα­χώ­ρη­ση προ­κει­μέ­νου να επι­σπεύ­σει την ειρή­νευ­ση. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 89η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 89η ημέ­ρα:  Οι συγκρού­σεις συνε­χί­ζο­νται στα ανα­το­λι­κά, ενώ δε δια­φαί­νε­ται προ­ο­πτι­κή έναρ­ξης συνο­μι­λιών. – Η Ρωσία εντεί­νει τις στρα­τιω­τι­κές της επι­χει­ρή­σεις στο Ντον­μπάς και άλλες περιο­χές της νοτιο­α­να­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας. Επί­θε­ση με πυραύ­λους εξα­πέ­λυ­σαν οι ρωσι­κές δυνά­μεις στο Μαλίν, στην περιο­χή Ζίτο­μιρ, σύμ­φω­να με τον ουκρα­νι­κό στρα­τό. το επί­κε­ντρο της προσοχής

Και μισθοφόροι ανάμεσα στους αιχμάλωτους από το Azovstal

Ανά­με­σα στους αιχ­μα­λώ­τους που παρα­δό­θη­καν στις ρωσι­κές ένο­πλες δυνά­μεις στη χαλυ­βουρ­γία Αζοφ­στάλ στο λιμά­νι της Μαριού­πο­λης είναι 78 γυναί­κες, δήλω­σε φιλο­ρώ­σος αυτο­νο­μι­στής ηγέ­της της αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νης Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντα­νιέ­τσκ. Μετα­ξύ των αιχ­μα­λώ­των υπάρ­χουν επί­σης αλλο­δα­ποί, σύμ­φω­να με τον Ντέ­νις Που­σί­λιν, που μίλη­σε στο ρωσι­κό κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS. Δεν διευ­κρί­νι­σε πόσοι, ούτε τις εθνι­κό­τη­τές τους. «Είχαν

Μερικά πεισματάρικα γεγονότα για την Ουκρανία που καταρρίπτουν δραματικά το κίβδηλο δυτικό αφήγημα

(Πηγή: efsyn.gr / Γιώρ­γος Τσιά­ρας) Σχε­δόν τρεις μήνες πέρα­σαν από την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία, και παρά τον λυσ­σα­λέο πόλε­μο της προ­πα­γάν­δας, τα πράγ­μα­τα έχουν σε μεγά­λο βαθ­μό ξεκα­θα­ρί­σει. Οι εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών άλλω­στε μιλά­νε μόνες τους, τα γεγο­νό­τα είναι πει­σμα­τά­ρι­κα και καταρ­ρί­πτουν δρα­μα­τι­κά το κίβδη­λο δυτι­κό αφή­γη­μα. Ας δού­με τα κυριότερα

Ρωσική πυραυλική επίθεση κατέστρεψε φορτίο με αμερικανικά και ευρωπαϊκά όπλα στην Ουκρανία

To ρωσι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή του ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις κατέ­στρε­ψαν μια μεγά­λη παρ­τί­δα όπλων που είχε στεί­λει η Δύση στην Ουκρα­νία, στην περι­φέ­ρεια Ζιτο­μίρ, δυτι­κά του Κιέ­βου. Strong explosions shook #Zhytomir this morning.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/beKN8xravp — Cicke 🇷🇸 🇷🇺 🇺🇸☮ (@Cicke69) May 21, 2022 Το υπουρ­γείο Άμυ­νας σε μήνυ­μά του στο Telegram ανα­φέ­ρει ότι

Ρωσία: Το εργοστάσιο Αζοφστάλ εκκενώθηκε πλήρως

Τα τελευ­ταία μέλη του ναζι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ που κρυ­βό­ταν στις στο­ές της χαλυ­βουρ­γί­ας Azovstal παρα­δό­θη­καν στο ρωσι­κό στρα­τό. Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως το εργο­στά­σιο της χαλυ­βουρ­γί­ας Αζοφ­στάλ στη Μαριού­πο­λη εκκε­νώ­θη­κε πλή­ρως. Πρό­σθε­σε ότι συνο­λι­κά «2.439 Ναζί των Αζο­φών» και Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες είχαν κατα­θέ­σει τα όπλα από τις 16 Μαΐ­ου και ότι

Οι ρωσικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση στο Ντονμπάς — Συνεχίζεται η παράδοση από το Azovstal

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις συνε­χί­ζουν να αυξά­νουν την πίε­ση στο Ντον­μπάς, στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, που έχει μετα­τρα­πεί σε «κόλα­ση», όπως το έθε­σε νωρίς σήμε­ρα ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, ο οποί­ος ταυ­τό­χρο­να χαρα­κτή­ρι­σε το γιγα­ντιαίο πακέ­το στρα­τιω­τι­κής, οικο­νο­μι­κής και ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας που εγκρί­θη­κε στις ΗΠΑ επέν­δυ­ση για την ασφά­λεια της Δύσης. Το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο ενέ­κρι­νε χθες το

Περισσότεροι από τους μισούς Ουκρανούς έχουν απομακρυνθεί από το Azovstal

Περισ­σό­τε­ροι από τους μισούς ουκρα­νούς του φασι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ, οι οποί­οι κρύ­βο­νται μέσα στο εργο­στά­σιο χάλυ­βα Αζοφ­στάλ της Μαριού­πο­λης, έχουν απο­μα­κρυν­θεί, μετέ­δω­σε σήμε­ρα το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS επι­κα­λού­με­νο τον ηγέ­τη των φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών που ελέγ­χουν την περιο­χή, τον Ντέ­νις Που­σί­λιν. Δεν είναι ακό­μη σαφές σε πόσους μαχη­τές ανα­φε­ρό­ταν ο Που­σί­λιν και το Ρόι­τερς δεν

Η Ρωσία παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει «δυσκολίες» στην Ουκρανία

Ρώσος αξιω­μα­τού­χος ανα­γνώ­ρι­σε χθες Τετάρ­τη πως ο στρα­τός της Ρωσί­ας συνα­ντά δυσκο­λί­ες και δια­πράτ­τει σφάλ­μα­τα σε αυτή που το Κρεμ­λί­νο απο­κα­λεί «ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση» στην Ουκρα­νία, αλλά δια­βε­βαί­ω­σε ότι ο πόλε­μος θα συνε­χι­στεί ως την επί­τευ­ξη των στό­χων που όρι­σε η Μόσχα. «Παρά τις δυσκο­λί­ες, η ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση θα συνε­χι­στεί ως το τέλος», δήλω­σε ο

Ρωσία: Παραδόθηκαν 694 Ουκρανοί από το Αζοφστάλ — Το μέλλον τους

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι συνο­λι­κά 959 Ουκρα­νοί μαχη­τές ‑η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία μέλη του φασι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ‑, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 80 τραυ­μα­τιών έχουν παρα­δο­θεί από τα κατα­φύ­για και τα τού­νελ κάτω από τη χαλυ­βουρ­γία Αζοφ­στάλ της Μαριού­πο­λης από τη Δευ­τέ­ρα. Το υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε ότι 694 Ουκρα­νοί μαχη­τές –συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων μελών του τάγ­μα­τος Αζόφ– είχαν παρα­δο­θεί τις τελευταίες

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 84η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 84η ημέ­ρα: Υπό τον από­λυ­το ρωσι­κό έλεγ­χο βρί­σκε­ται, πλέ­ον, κι επι­σή­μως η Μαριού­πο­λη, μετά την παρά­δο­ση των μελών του φασι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ  που κρύ­βο­νταν στο εργο­στά­σιο του Αζοφ­στάλ. Το ουκρα­νι­κό λιμά­νι απο­τε­λού­σε σχε­δόν από την έναρ­ξη του πολέ­μου στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας στό­χο για τη Μόσχα, ώστε να απο­κλεί­σει την Ουκρα­νία από

Ρωσία: Οι ΗΠΑ στέλνουν μισθοφόρους του «Ισλαμικού Κράτους» στην Ουκρανία

Οι ρωσι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες κατη­γό­ρη­σαν σήμε­ρα τις ΗΠΑ ότι στρα­το­λο­γούν τζι­χα­ντι­στές του «Ισλα­μι­κού Κρά­τους» (ΙΚ) για να τους στεί­λουν να πολε­μή­σουν στην Ουκρα­νία, ως μισθο­φό­ροι ενα­ντί­ον των ρωσι­κών δυνά­με­ων. Ο επι­κε­φα­λής του γρα­φεί­ου Τύπου της ρωσι­κής υπη­ρε­σί­ας ξένων πλη­ρο­φο­ριών SVR, Σερ­γκέι Ιβά­νοφ, είπε ότι «οι ΗΠΑ προ­σελ­κύ­ουν ενερ­γά μέλη διε­θνών τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του ΙΚ,

Βρήκε τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρακάμψει τις κυρώσεις της στην αγορά του ρώσικου αέριου…

Η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή εξή­γη­σε πώς οι εται­ρεί­ες της ΕΕ μπο­ρούν να πλη­ρώ­νουν για το ρωσι­κό αέριο χωρίς να παρα­βιά­ζουν τις κυρώ­σεις του συνα­σπι­σμού κατά της Ρωσί­ας, με μια επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη οδη­γία για το θέμα την οποία είδε το πρα­κτο­ρείο Ρόι­τερς. Τον περα­σμέ­νο μήνα η Επι­τρο­πή είπε στις χώρες ότι οι ευρω­παϊ­κές εται­ρεί­ες θα μπο­ρούν να πληρώνουν

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 83η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 83η ημέ­ρα: Σε εξέ­λι­ξη οι διερ­γα­σί­ες για να καμ­φθούν οι αντιρ­ρή­σεις της Τουρ­κί­ας για την έντα­ξη στο ΝΑΤΟ Φιλαν­δί­ας — Σου­η­δί­ας. Στο στρα­τιω­τι­κό πεδίο το ενδια­φέ­ρον στην εκκέ­νω­ση του Azovstal. Οι πρό­σφα­τες εξε­λί­ξεις: – Περί­που 260 στρα­τιω­τι­κοί παρα­δό­θη­καν από τη χαλυ­βουρ­γία Αζοφ­στάλ και μετα­φέρ­θη­καν σε στρα­τό­πε­δα κρά­τη­σης στο Νοβοαζόφσκ. –

Ουκρανία: Περίπου 260 μέλη του τάγματος Azov έφυγαν από το Azovstal

Πάνω από 260 ουκρα­νοί μέλη του ναζι­στι­κού τάγ­μα­τος Azov, ανά­με­σά τους 53 τραυ­μα­τί­ες,  που ήταν οχυ­ρω­μέ­νοι στο εργο­στά­σιο της χαλυ­βουρ­γί­ας Αζοφ­στάλ στη Μαριού­πο­λη παρα­δό­θη­καν. Οι τραυ­μα­τί­ες μετα­φέρ­θη­καν σε ιατρι­κό κέντρο στη Νοβο­α­ζόφσκ, ανέ­φε­ραν οι ουκρα­νοί επι­τε­λείς. Άλλοι 211 μετα­φέρ­θη­καν στο χωριό Ολε­νίφ­κα, που ελέγ­χε­ται από τις ρωσι­κές δυνά­μεις, και πρό­κει­ται να επι­στρέ­ψουν σε περιο­χές ελεγχόμενες

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 82η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 82η ημέ­ρα: Στο στρα­τιω­τι­κό πεδίο η Ρωσία παγιώ­νει την κυριαρ­χία της στο Ντον­μπάς. Στο διπλω­μα­τι­κό πεδίο το ενδια­φέ­ρον στρέ­φε­ται γύρω από την επι­κεί­με­νη έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ ‑κίνη­ση που η Ρωσία θεω­ρεί εχθρι­­­κή- και στα πολυ­ε­πί­πε­δα παζά­ρια . Μένει να δού­με την επί­δρα­ση που μπο­ρεί να έχει

Η Ρωσία σταμάτησε να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στην Φινλανδία

Οι εξα­γω­γές ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος από τη Ρωσία στη Φιν­λαν­δία στα­μά­τη­σαν κατά τη διάρ­κεια της περα­σμέ­νης νύχτας έπει­τα από ανα­κοί­νω­ση προς αυτή την κατεύ­θυν­ση ενός ρώσου παρό­χου, δήλω­σε στο AFP αξιω­μα­τού­χος του φορέα δια­χεί­ρι­σης του φιν­λαν­δι­κού δικτύ­ου ηλε­κτρο­δό­τη­σης. Η επι­χεί­ρη­ση που είναι υπεύ­θυ­νη για τις πωλή­σεις ρωσι­κού ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος στην Φιν­λαν­δία, η RAO Nordic, είχε ανακοινώσει

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 80ή ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 80ή ημέ­ρα: Ιδιαί­τε­ρα σφο­δρές μάχες μαί­νο­νται στην περιο­χή του Ντον­μπάς, στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, οι δια­πραγ­με­τεύ­σεις σε τέλ­μα, ενώ όλα δεί­χνουν ότι το ευρω­α­τλα­ντι­κό στρα­τό­πε­δο και την Ρωσία να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για μια παρα­τε­τα­μέ­νη σύγκρου­ση. – Τα μέλη του φασι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ και τους μισθο­φό­ρους που είναι οχυ­ρω­μέ­νοι στα τού­νελ του Azovstal

Η Gazprom ανακοίνωσε διακοπή εξαγωγών μέσω του αγωγού Yamal-Europe

Ο ρωσι­κός κολοσ­σός Gazprom ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι θα στα­μα­τή­σει να χρη­σι­μο­ποιεί έναν αγω­γό αερί­ου που έχει ουσια­στι­κή σημα­σία για τη μετα­φο­ρά του προ­ϊ­ό­ντος στην Ευρώ­πη μέσω της Πολω­νί­ας, σε αντί­ποι­να για τις κυρώ­σεις που επέ­βα­λε η Δύση στη Ρωσία λόγω της επί­θε­σης στην Ουκρα­νία. Η υιο­θέ­τη­ση των ρωσι­κών αντί­με­τρων στις κυρώ­σεις «σημαί­νει ότι απα­γο­ρεύ­ε­ται να

Featured Video Play Icon

Πανό του ΚΚΕ στην Ακρόπολη: «Όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή, όχι στις βάσεις του θανάτου» (ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΝΟ)

«Όχι στον πόλε­μο, καμία συμ­με­το­χή, όχι στις βάσεις του θανά­του», είναι το μήνυ­μα που ανα­γρά­φε­ται στο πανό που ανάρ­τη­σε το πρωί το ΚΚΕ στην Ακρό­πο­λη. Το ίδιο μήνυ­μα ανα­γρά­φε­ται και στα αγγλι­κά σε δεύ­τε­ρο πανό που αναρ­τή­θη­κε δίπλα στο πρώ­το. Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορ­νά­ρου Αγαπημένο

Το Κίεβο δηλώνει αδυναμία να σώσει τους Αζόφ και μισθοφόρους από το Azovstal

Η ουκρα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή ηγε­σία υπο­βάθ­μι­σε τις προσ­δο­κί­ες ότι θα γίνει επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης των στρα­τιω­τι­κών και των αμά­χων που είναι παγι­δευ­μέ­νοι στο εργο­στά­σιο Αζοφ­στάλ της Μαριού­πο­λης, περι­κυ­κλω­μέ­νοι από ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα. Οποια­δή­πο­τε «τέτοια επι­χεί­ρη­ση θα απαι­τού­σε μεγά­λο αριθ­μό στρα­τιω­τών, διό­τι οι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις βρί­σκο­νται σε από­στα­ση 150 ως 200 χιλιο­μέ­τρων», δήλω­σε χθες Τετάρ­τη ο υπαρ­χη­γός του Γενικού

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 77η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 77η ημέ­ρα: Ο πόλε­μος, που οδεύ­ει στην 11η εβδο­μά­δα του και η εμπλο­κή του ΝΑΤΟ επι­βε­βαιώ­νε­ται καθη­με­ρι­νά, καθώς οι χώρες μέλη της λυκο­συμ­μα­χί­ας έχουν ανα­λά­βει πλή­ρως την οικο­νο­μι­κή, στρα­τιω­τι­κή και επι­με­λη­τεια­κή ενί­σχυ­ση της κυβέρ­νη­σης του Κιέ­βου. – Σε κύριο χρη­μα­το­δό­τη του πολέ­μου ανα­δει­κνύ­ο­νται οι ΗΠΑ. Ο Μπάι­ντεν, υπέ­γρα­ψε νομο­σχέ­διο που

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 76η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 76η ημέ­ρα: Οι βομ­βαρ­δι­σμοί στην Ουκρα­νία συνε­χί­ζο­νται, όπως και οι χερ­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις στα νότια και ανα­το­λι­κά. Κύριες περιο­χές συγκρού­σε­ων απο­τε­λούν μια λωρί­δα δυτι­κά του Ντο­νέ­τσκ όπου επί­λε­κτες δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας αντέ­χουν τις επι­θέ­σεις των Ρώσων και των ρωσό­φι­λων αυτο­νο­μι­στών, η περιο­χή νοτί­ως του Χαρ­κό­βου, τα προ­ά­στια της Χερ­σώ­νας όπου οι

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 75η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 75η ημέ­ρα: Το ενδια­φέ­ρον στρέ­φε­ται στο τι θα πει ο Βλ. Πού­τιν στην επέ­τειο νίκης κατά του ναζι­σμού σχε­τι­κά με τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία. όσον αφο­ρά την εξέ­λι­ξη του πολέ­μου δε φαί­νε­ται η παρα­μι­κρή ένδει­ξη απο­κλι­μά­κω­σης, ενώ νέες κυρώ­σεις να ετοι­μά­ζο­νται κατά της Μόσχας. Συνε­χί­ζο­νται σε Ντο­νέ­τσκ, Λου­χάνσκ, Ιζιούμ,

Ντονμπάς: Οι «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ διόρισαν πρεσβευτές στη Ρωσία

Περί­που δυό­μι­ση μήνες αφού η Ρωσία ανα­γνώ­ρι­σε τις αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σες «Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες» του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­χάνσκ, αυτές διό­ρι­σαν πρε­σβευ­τές στη Μόσχα. Οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές αντάρ­τες του Ντο­νέ­τσκ ανα­κοί­νω­σαν ότι πλέ­ον τα συμ­φέ­ρο­ντά τους στη Μόσχα θα εκπρο­σω­πεί η Όλγκα Μακέ­γε­βα, ενώ οι αρχές του Λου­χάνσκ θα στεί­λουν στη Ρωσία τον πρώ­ην δημο­σιο­γρά­φο Ροντιόν Μιροσ­νίκ. Ο Μιροσνίκ

Γερμανία: Αποτράπηκε απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον Ρώσων δημοσιογράφων

Στο Βερο­λί­νο απο­τρά­πη­κε από­πει­ρα τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης ενα­ντί­ον Ρώσων δημο­σιο­γρά­φων, σύμ­φω­να με τη ρωσι­κή πρε­σβεία στη Γερ­μα­νία. Ανα­κοί­νω­σε ότι οι υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας απέ­τρε­ψαν μια τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον δημο­σιο­γρά­φων και των οικο­γε­νειών τους. Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη την Παρα­σκευή 6 Μαΐ­ου. Αγνω­στος πέτα­ξε ένα μπου­κά­λι και έσπα­σε το παρά­θυ­ρο του σπι­τιού από το δρό­μο σπά­ζο­ντας το παρά­θυ­ρο. Κατά τον

Όλοι οι άμαχοι απομακρύνθηκαν από το Αζοφστάλ

Οι γυναί­κες, τα παι­διά και οι ηλι­κιω­μέ­νοι απο­μα­κρύν­θη­καν όλοι τους σήμε­ρα από το αχα­νές εργο­στά­σιο χάλυ­βα του Αζοφ­στάλ. «Η εντο­λή του προ­έ­δρου (Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι) εκτε­λέ­στη­κε: όλες οι γυναί­κες, όλα τα παι­διά και όλοι οι ηλι­κιω­μέ­νοι απο­μα­κρύν­θη­καν από το Αζοφ­στάλ. Αυτό το μέρος της ανθρω­πι­στι­κής απο­στο­λής στη Μαριού­πο­λη ολο­κλη­ρώ­θη­κε», ανέ­φε­ρε η αντι­πρό­ε­δρος της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης Ιρίνα

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 73 ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 73 ημέ­ρα: Τα πράγ­μα­τα ήταν –συγκρι­τι­κά– ήρε­μα στα μέτω­πα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία το προη­γού­με­νο 24ωρο, σύμ­φω­να με το ουκρα­νι­κό γενι­κό επι­τε­λείο. – Υπό πολιορ­κία παρα­μέ­νει το εργο­στά­σιο Αζοφ­στάλ. Την Παρα­σκευή του­λά­χι­στον 25 άμα­χοι απο­χώ­ρη­σαν. – Ο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι δήλω­σε ότι βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη διπλω­μα­τι­κές προ­σπά­θειες για να σωθούν οι

Ουκρανικά δημοσιεύματα για πλήγμα σε ρωσική φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα

Ουκρα­νι­κά και διε­θνή μέσα ενη­μέ­ρω­σης μετέ­δω­σαν χθες Παρα­σκευή ότι η φρε­γά­τα Ναύ­αρ­χος Μακά­ροφ του ρωσι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού επλή­γη από ουκρα­νι­κό πύραυ­λο κατά πλοί­ων επι­φα­νεί­ας Neptun κι έπια­σε φωτιά στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, κοντά στο Νησί των Φιδιών, κάτι που δεν έχει επι­βε­βαιω­θεί επι­σή­μως ούτε από το Κίε­βο ούτε από τη Μόσχα μέχρι στιγ­μής. Το συγκε­κρι­μέ­νο πολεμικό

Το Κρεμλίνο θα δώσει πληροφορίες για τους οργανωτές της «προβοκάτσιας» στην Μπούτσα

O εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ δήλω­σε σήμε­ρα ότι οι πρό­ε­δροι της Ρωσί­ας και της Λευ­κο­ρω­σί­ας συζή­τη­σαν για την «σκη­νο­θε­τη­μέ­νη προ­βο­κά­τσια» στην Μπού­τσα και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για αυτούς που την οργά­νω­σαν θα δημο­σιευ­θούν στην ώρα τους, δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους την Παρα­σκευή . «Φυσι­κά, αυτό το θέμα συζη­τή­θη­κε», είπε ο εκπρό­σω­πος, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση εάν οι δύο

Οι ισπανικές αρχές συνέλαβαν αντιφρονούντα Ουκρανό μπλόγκερ

Οι ισπα­νι­κές αρχές συνέ­λα­βαν έναν αντι­φρο­νού­ντα Ουκρα­νό μπλό­γκερ, με βάση διε­θνές ένταλ­μα σύλ­λη­ψης που είχε εκδο­θεί σε βάρος του με αίτη­μα του Κιέ­βου με την κατη­γο­ρία της «εσχά­της προ­δο­σί­ας», δήλω­σαν πηγές της ισπα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας. O Ανα­τό­λιι Σαρίι, φανα­τι­κός επι­κρι­τής του Ουκρα­νού προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι και της κυβέρ­νη­σής του, συνε­λή­φθη στην παρά­κτια πόλη Ταρα­γό­να της Καταλονίας.

Πόλεμος στην Ουκρανία — 71η μέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 71η μέρα: Η ρωσι­κή πίε­ση εντεί­νε­ται στα νότια και τα ανα­το­λι­κά της Ουκρα­νί­ας ενώ ταυ­τό­χρο­να καλεί το Κίε­βο και τους συμ­μά­χους του να ανα­γνω­ρί­σει τη νέα εδα­φι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που έχει δια­μορ­φω­θεί στην Ουκρα­νία. – Οι επι­θέ­σεις των ενό­πλων δυνά­με­ων της Ρωσί­ας ενα­ντί­ον του συστή­μα­τος των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μετα­φο­ρών έχουν προ­κα­λέ­σει μεγά­λα προ­βλή­μα­τα στη λει­τουρ­γία του,

Μ. Ζαχάροβα: Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι εδαφικές πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί στην Ουκρανία

Tο Κίε­βο και άλλες χώρες θα πρέ­πει να ανα­γνω­ρί­σουν τις εδα­φι­κές πραγ­μα­τι­κό­τη­τες που έχουν δια­μορ­φω­θεί στην Ουκρα­νία είπε η επί­ση­μη εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα σε συνέ­ντευ­ξή της στην ισπα­νι­κή εφη­με­ρί­δα ABC, που δημο­σιεύ­θη­κε σήμε­ρα. Σύμ­φω­να με την Ζαχά­ρο­βα, το Κίε­βο και οι σύμ­μα­χοί του δεν έχουν ανα­γνω­ρί­σει ακό­μη την επι­στρο­φή της Κριμαίας

Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στο Αζοφστάλ, σύμφωνα με έναν σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις μπή­καν στο έδα­φος του αχα­νούς εργο­στα­σί­ου χάλυ­βα Αζοφ­στάλ, στη Μαριού­πο­λη, ανέ­φε­ρε από­ψε ο επι­κε­φα­λής της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος Ντα­βίντ Αρα­χά­μια, μιλώ­ντας στο Radio Free Europe/Radio Liberty. «Οι από­πει­ρες κατά­λη­ψης του εργο­στα­σί­ου συνε­χί­ζο­νται για δεύ­τε­ρη ημέ­ρα. Οι Ρώσοι στρα­τιώ­τες βρί­σκο­νται ήδη στον χώρο του Αζοφ­στάλ» μετέ­δω­σε ο ραδιο­φω­νι­κός σταθ­μός επι­κα­λού­με­νος τον

Έκτο πακέτο κυρώσεων ανακοίνωσε η ΕΕ — Οι λαοί «πληρώνουν το μάρμαρο»

Το 6ο πακέ­το κυρώ­σε­ων κατά της Μόσχας, το οποίο περι­λαμ­βά­νει και στα­δια­κό εμπάρ­γκο στις εισα­γω­γές ρωσι­κού πετρε­λαί­ου, παρου­σί­α­σε σήμε­ρα από το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο η πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, αυξά­νο­ντας έτσι σε παγκό­σμιο επί­πε­δο τις οικο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις από τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και από τις κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως οι λαοί είναι

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 70ή ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 70ή ημέ­ρα: Ρωσι­κές μονά­δες προ­σπα­θούν να προ­ω­θη­θούν περαι­τέ­ρω στο Ντον­μπάς από βορ­ρά ενώ παράλ­λη­λα η έντα­ση επε­κτεί­νε­ται και στη Μολ­δα­βία. – Σφυ­ρο­κό­πη­μα των περισ­σό­τε­ρων ουκρα­νι­κών πόλε­ων από το από­γευ­μα της Τρί­της ως το πρωί της Τετάρ­της. Κύριοι στό­χοι των Ρώσων είναι σιδη­ρο­δρο­μι­κές υπο­δο­μές από άκρου εις άκρον της Ουκρα­νί­ας, καθώς

Αυξάνεται η πιθανότητα σύγκρουσης των μεγάλων δυνάμεων λέει ο αρχηγός του στρατού των ΗΠΑ

Ο αρχη­γός του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου των ΗΠΑ, στρα­τη­γός Μάρκ Μίλεϊ, δήλω­σε ότι η πιθα­νό­τη­τα σύγκρου­σης μετα­ξύ των μεγά­λων δυνά­με­ων αυξά­νε­ται λόγω του πολέ­μου στην Ουκρα­νία. Κατά την τοπο­θέ­τη­σή του σε ακρό­α­ση της Υπο­ε­πι­τρο­πής Πιστώ­σε­ων της Γερου­σί­ας για τον Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό Άμυ­νας την Τρί­τη, ο Μίλεϊ είπε ότι ο κόσμος γίνε­ται «πιο αστα­θής» και πως «η πιθανότητα

Στο περίμενε… απάντησης από τον Πούτιν ο Πάπας για συνάντησή τους

Ο Πάπας Φρα­γκί­σκος δηλώ­νει σε συνέ­ντευ­ξή του, που δημο­σιεύ­ε­ται σήμε­ρα σε ιτα­λι­κή εφη­με­ρί­δα, ότι ζήτη­σε να έχει συνά­ντη­ση στη Μόσχα με τον πρό­ε­δρο της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν για να προ­σπα­θή­σει να στα­μα­τή­σει τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, αλλά δεν έχει λάβει απά­ντη­ση. Ο Πάπας δήλω­σε επί­σης στην Corriere Della Sera ότι ο Πατριάρ­χης Μόσχας Κύριλ­λος, ο

Στην αντεπίθεση η Ρωσία κατηγορεί το Ισραήλ ότι υποστηρίζει νεοναζί

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα το Ισρα­ήλ ότι υπο­στη­ρί­ζει νεο­να­ζί στην Ουκρα­νία, κλι­μα­κώ­νο­ντας έτσι περαι­τέ­ρω μια διέ­νε­ξη η οποία άρχι­σε όταν ο ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ υπο­στή­ρι­ξε πως ο Αδόλ­φος Χίτλερ είχε εβραϊ­κή κατα­γω­γή. Το Ισρα­ήλ κατα­φέρ­θη­κε χθες, Δευ­τέ­ρα, κατά του Λαβρόφ λέγο­ντας πως ο ισχυ­ρι­σμός του ‑τον οποίο δια­τύ­πω­σε μιλώ­ντας για τον

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 69η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 69η ημέ­ρα: Η Ε.Ε. παρα­μέ­νει διχα­σμέ­νη για τη ρωσι­κή ενέρ­γεια. Οι υπουρ­γοί Ενέρ­γειας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης δεν κατά­φε­ραν χτες να κατα­λή­ξουν σε συμ­φω­νία σε ό,τι αφο­ρά το διά­ταγ­μα Πού­τιν για πλη­ρω­μή του ρωσι­κού αερί­ου σε ρού­βλια. Η Ε.Ε. σχε­διά­ζει κυρώ­σεις για το ρωσι­κό πετρέ­λαιο, με πιθα­νές εξαι­ρέ­σεις για ορι­σμέ­νες χώρες. –

Σύνοδος υπουργών Ενέργειας της ΕΕ: Ασαφής παραμένει ο τρόπος πληρωμής για το ρωσικό φυσικό αέριο

Χωρίς σαφή απά­ντη­ση στο πως θα πλη­ρώ­νουν τα κρά­τη μέλη της ΕΕ το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο έλη­ξε η έκτα­κτη σύνο­δος των υπουρ­γών Ενέρ­γειας της ΕΕ. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως στην κοι­νή ανα­κοί­νω­ση δεν γίνε­ται καν ανα­φο­ρά στο θέμα της πλη­ρω­μής σε ευρώ ή ρού­βλια, πιθα­νά λόγω των αντι­θέ­σε­ων που προ­κα­λεί στο εσω­τε­ρι­κό της ΕΕ. Αντι­θέ­σεις προκαλεί

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 68η ημέρα — Οι σημαντικότερες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 68η ημέ­ρα: Συνε­χί­ζο­νται οι εκκε­νώ­σεις από τη Μαριού­πο­λη. Παράλ­λη­λα συνε­χί­ζο­νται οι επι­χει­ρή­σεις των ρωσι­κού στρα­τού στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, αλλά και οι πυραυ­λι­κές επι­θέ­σεις σε ολό­κλη­ρη τη χώρα, στο­χο­ποιώ­ντας απο­θή­κες με στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό που στέλ­νει το ΝΑΤΟ στην Ουκρα­νία. – Οι εκκε­νώ­σεις δια­κό­πη­καν το βρά­δυ της Κυρια­κής για «λόγους ασφα­λεί­ας». Ο

Ενιαία στάση στο ρώσικο αέριο αναζητούν στην ΕΕ — Στο λαό ο λογαριασμός των κυρώσεων

Ενιαία στά­ση σχε­τι­κά με τις πλη­ρω­μές προς την ρωσι­κή Gazprom ανα­ζη­τά η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, καθώς η από­φα­ση της Ρωσί­ας να κλεί­σει την στρό­φιγ­γα του φυσι­κού αερί­ου στη Βουλ­γα­ρία και στην Πολω­νία έφε­ρε στον «αφρό» τις αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της ΕΕ. Οι υπουρ­γοί Ενέρ­γειας των κρα­τών – μελών της λυκο­συμ­μα­χί­ας, στη σημε­ρι­νή έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση τους θα προσπαθήσουν

Μαριούπολη: Aπομακρύνθηκαν άμαχοι από το Azovstal

Η εκκέ­νω­ση του εργο­στα­σί­ου Azovstal στη Μαριού­πο­λη, λιμά­νι που πολιορ­κεί­ται από τους Ρώσους στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Ουκρα­νία, “άρχι­σε” και σχε­δόν 100 άμα­χοι κατευ­θύ­νο­νται προς “το έδα­φος που ελέγ­χε­ται από την Ουκρα­νία”, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι. “Η απο­μά­κρυν­ση των αμά­χων από το Azovstal άρχι­σε. Μια πρώ­τη ομά­δα 100 Ουκρα­νών αμά­χων κατευ­θύ­νε­ται προς το ελεγχόμενο

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 66η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 66η ημέ­ρα: Ρωσι­κές δυνά­μεις συνε­χί­ζουν τις επι­θέ­σεις τους στις ανα­το­λι­κές και νότιες περιο­χές της Ουκρα­νί­ας, με επί­κε­ντρο στις περιο­χές γύρω από το Χάρ­κο­βο στα βορειο­α­να­το­λι­κά, όπου ο ρωσι­κός στρα­τός επι­χει­ρεί να αυξή­σει τον έλεγ­χό του. – Ο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ανα­γνώ­ρι­σε ότι η κατά­στα­ση σε αυτή τη βορειο­α­να­το­λι­κή περιο­χή είναι «δύσκο­λη», όπου

Ουκρανία: Κατηγορεί την Ρωσία για χρήση όπλων φωσφόρου στο Ντονμπάς

Για χρή­ση όπλων φωσφό­ρου στο χωριό Σολο­βιό­βε της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας κατη­γο­ρεί τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα η Ουκρα­νία. Ενώ ο φώσφο­ρος δεν κατα­τάσ­σε­ται ως χημι­κό όπλο σύμ­φω­να με τη Σύμ­βα­ση για τα Χημι­κά Όπλα, η χρή­ση του ως εμπρη­στι­κό όπλο κοντά σε αμά­χους είναι παρά­νο­μη, σημειώ­νει το BBC. Οι ρωσι­κές δυνά­μεις βομ­βάρ­δι­σαν επί­σης και πάλι το χωριό Λαστόκινε,

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 65η ημέρα — Οι σημαντικότερες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 65η ημέ­ρα: Εντεί­νε­ται η ρωσι­κή επί­θε­ση στον ουκρα­νι­κό Νότο ενώ παράλ­λη­λα δυνα­μώ­νει η εμπλο­κή του ευρω­α­τλα­ντι­κού μπλοκ στη σύγκρου­ση με την πιθα­νό­τη­τα γενί­κευ­σης του πολέ­μου όλο και πιο κοντά. Χωρίς απο­τέ­λε­σμα η χθε­σι­νή επί­σκε­ψη του γενι­κού γραμ­μα­τέα του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες στο Κίε­βο. Όσον αφο­ρά τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις, η Οδησ­σός και η Μικο­λάιφ βομβαρδίστηκαν

Τα δίνουν όλα ΗΠΑ- ΝΑΤΟ στην Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας — Προαναγγέλλουν μακροχρόνια στήριξη

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν θα ζητή­σει από το Κογκρέ­σο να απο­δε­σμεύ­σει άλλα 33 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για την Ουκρα­νία, τα 20 εκ των οποί­ων θα αφο­ρούν στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια, ανέ­φε­ρε ένας υψη­λό­βαθ­μος Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος. Ο Μπάι­ντεν θα προ­τεί­νει επί­σης τη ρευ­στο­ποί­η­ση περιου­σια­κών στοι­χεί­ων Ρώσων ολι­γαρ­χών για να απο­ζη­μιω­θεί η Ουκρα­νία για τις ζημί­ες που υφίσταται.

Ουκρανία: Δεν αποκλείει γενίκευση του πολέμου Κινέζος στρατιωτικός ειδικός

Η παρά­τα­ση των εχθρο­πρα­ξιών στην Ουκρα­νία θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει σε εξαι­ρε­τι­κά αρνη­τι­κές συνέ­πειες και να προ­κα­λέ­σει πόλε­μο σε ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη, δήλω­σε την Τετάρ­τη ο Κινέ­ζος στρα­τιω­τι­κός ειδι­κός Σονγκ Ζον­γκ­πίνγκ. «Η Ρωσία έχει ξεκα­θα­ρί­σει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά ότι δεν μπο­ρεί να χάσει. Εάν και οι δύο πλευ­ρές συνε­χί­σουν να είναι σκλη­ρές, οι μάχες θα μπο­ρού­σαν να

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 63η ημέρα — Όλες οι εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 63η ημέ­ρα: Κλι­μα­κώ­νε­ται η έντα­ση στην περιο­χή με τις απει­λές της Ρωσί­ας ότι θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει πυρη­νι­κά όπλα, σε απά­ντη­ση της από­φα­σης της Δύσης να στεί­λει βαρέα όπλα στο Κίε­βο. Στο «κάδρο» της κρί­σης μπαί­νει και η Μολ­δα­βία, μετά τις εκρή­ξεις στην Υπερ­δνει­στε­ρία. Παράλ­λη­λα οι βομ­βαρ­δι­σμοί και οι συγκρού­σεις στο νοτιο­α­να­το­λι­κό τμήμα

Ρωσία: Τέλος το ρωσικό φυσικό αέριο από σήμερα σε Πολωνία και Βουλγαρία

Ο ρωσι­κός ενερ­γεια­κός κολοσ­σός Gazprom ανα­στέλ­λει από σήμε­ρα Τετάρ­τη 27/04 τις παρα­δό­σεις φυσι­κού αερί­ου στη Βουλ­γα­ρία και στην Πολω­νία, όπως ανα­κοί­νω­σαν το βρά­δυ της Τρί­της τα αρμό­δια υπουρ­γεία των δύο χωρών, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως έχουν προ­ε­τοι­μα­στεί για αυτό. «Στις 26 Απρι­λί­ου 2022, η Gazprom ενη­μέ­ρω­σε την PGNiG για την πρό­θε­σή της να ανα­στεί­λει πλή­ρως τις παρα­δό­σεις στο

Η Ρωσία διέκοψε την παροχή φυσικού αερίου στην Πολωνία

Διε­κό­πη η παρο­χή ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου στην Πολω­νία στο πλαί­σιο της σύμ­βα­σης Yamal μετέ­δω­σαν ο ιδιω­τι­κός ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κός σταθ­μός Polsat News και ο ιστό­το­πος Onet.pl, επι­κα­λού­με­νοι ανώ­νυ­μες πηγές. Η πολω­νι­κή κρα­τι­κή εται­ρεία πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου PGNiG, η οποία αγο­ρά­ζει φυσι­κό αέριο από την Gazprom στο πλαί­σιο σύμ­βα­σης η οποία λήγει φέτος, δεν έχει προ­βεί σε κάποιο

Υπερδνειστερία: «Στο κόκκινο» η ένταση στην περιοχή — Ανησυχία για επέκταση του πολέμου

Το Κρεμ­λί­νο παρα­κο­λου­θεί στε­νά τα γεγο­νό­τα στην απο­σχι­σθεί­σα από την Μολ­δα­βία φιλο­ρω­σι­κή περιο­χή της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας δήλω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ, προ­σθέ­το­ντας ότι τα νέα που έρχο­νται από την περιο­χή συνι­στούν λόγο σοβα­ρής ανη­συ­χί­ας. Από την πλευ­ρά του, το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανα­κοί­νω­σε ότι η Ρωσία θα ήθε­λε να απο­φύ­γει ένα σενά­ριο σύμφωνα

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 62η ημέρα — Όλες οι εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 62η ημέ­ρα: Για σοβα­ρό κίν­δυ­νο πυρη­νι­κής σύγκρου­σης έκα­νε λόγο ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σερ­γκέι Λαβρόφ. Οι παρα­δό­σεις όπλων από τη Δύση στην Ουκρα­νία σημαί­νουν ότι το NATO «στην ουσία ενε­πλά­κη σε πόλε­μο με τη Ρωσία» και η Μόσχα θεω­ρεί τα όπλα αυτά θεμι­τούς στρα­τιω­τι­κούς στό­χους, συμπλή­ρω­σε ο Ρώσος ΥΠΕΞ. Συνε­χί­ζο­νται οι μάχες

Λαβρόφ: Το NATO «στην ουσία ενεπλάκη σε πόλεμο με τη Ρωσία» — Υπάρχει «πραγματικός» κίνδυνος να ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος

Οι παρα­δό­σεις όπλων από τη Δύση στην Ουκρα­νία σημαί­νουν ότι το NATO «στην ουσία ενε­πλά­κη σε πόλε­μο με τη Ρωσία» και η Μόσχα θεω­ρεί τα όπλα αυτά θεμι­τούς στρα­τιω­τι­κούς στό­χους, τόνι­σε ο ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής του που μετα­δό­θη­κε χθες Δευ­τέ­ρα. «Αυτά τα όπλα είναι θεμι­τός στό­χος για τις ένοπλες

Μόσχα: Κατάπαυση πυρός σήμερα για να εγκαταλείψουν οι άμαχοι το Azovstal

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας είπε ότι τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα θα στα­μα­τή­σουν τις εχθρο­πρα­ξί­ες προ­κει­μέ­νου να επι­τρέ­ψουν σε αμά­χους να εγκα­τα­λεί­ψουν το υπό πολιορ­κία εργο­στά­σιο Αζοφ­στάλ, στη Μαριού­πο­λη, από τις 14.00 ώρα Μόσχας (14.00 ώρα Ελλά­δας) σήμε­ρα. Το υπουρ­γείο λέει ότι οι άμα­χοι που έχουν εγκλω­βι­στεί στο εργο­στά­σιο μπο­ρούν να φύγουν προς οποια­δή­πο­τε κατεύ­θυν­ση επιλέξουν.

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 61η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 61η ημέ­ρα: Δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την εκκέ­νω­ση του Αζοφ­στάλ ζητά το Κίε­βο. Σύμ­βου­λος του Ζελέν­σκι υπο­στη­ρί­ζει ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις «επι­τί­θε­νται συνε­χώς» στο περι­κυ­κλω­μέ­νο εργο­στά­σιο χάλυ­βα Azovstal στην πολιορ­κη­μέ­νη πόλη της Μαριού­πο­λης. – Ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας, Άντο­νι Μπλίν­κεν και ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Λόιντ Όστιν ανα­κοί­νω­σαν από το Κίεβο,

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 60ή ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 60ή ημέ­ρα: Συνε­χί­ζο­νται οι εχθρο­πρα­ξί­ες στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία ενώ παράλ­λη­λα πρω­το­βου­λία ανα­λαμ­βά­νει ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ για τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου. Χτες Σάβ­βα­το ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι επέ­κρι­νε έντο­να την από­φα­ση του κ. Γκου­τέ­ρες να πάει αρχι­κά στη Μόσχα και μετά στο Κίε­βο, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως δεν βλέ­πει «καμιά δικαιοσύνη

Ρωσία: Έδωσε απολογισμό νεκρών — αγνοουμένων για το ναυάγιο του καταδρομικού Moskva

Ένας ναύ­της έχα­σε τη ζωή του και άλλοι 27 αγνο­ού­νται, μετά τη βύθι­ση την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα του κατα­δρο­μι­κού Moskva, έγι­νε γνω­στό από το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, το οποίο παρα­δέ­χε­ται για πρώ­τη φορά απώ­λειες σε αυτό το ναυά­γιο. «Ένας στρα­τιω­τι­κός σκο­τώ­θη­κε και άλλα 27 μέλη του πλη­ρώ­μα­τος αγνο­ού­νται», ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο, όπως μετα­δί­δουν τα πρα­κτο­ρεία ειδήσεων

Με την «ύψωση λευκών σημαιών» η Ρωσία θα επιτρέψει στους οχυρωμένους στο Azovstal να αποχωρήσουν

Η Ρωσία είναι πρό­θυ­μη να εφαρ­μό­σει μία κατά­παυ­ση του πυρός για να επι­τρέ­ψει στα ουκρα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα στο χαλυ­βουρ­γείο Azovstal να δια­φύ­γουν από την πολιορ­κη­μέ­νη πόλη της Μαριού­πο­λης, σύμ­φω­να με το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας. Η Μόσχα λέει ότι είναι έτοι­μη να στα­μα­τή­σει να πυρο­βο­λεί για να επι­τρέ­ψει στους ανθρώ­πους να δια­φύ­γουν, εάν οι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις καταθέσουν

Μαριούπολη: Για ομαδικό τάφο έως και 9.000 αμάχων κάνει λόγο το δημοτικό συμβούλιο της πόλης

Τρεις έως εννέα χιλιά­δες άμα­χοι ενδέ­χε­ται να έχουν θαφτεί σε έναν ομα­δι­κό τάφο κοντά στη Μαριού­πο­λη, σύμ­φω­να με εκτί­μη­ση της τοπι­κής δημο­τι­κής αρχής. «Στο χωριό Μαν­χούς, οι εισβο­λείς μπο­ρεί να έχουν θάψει από 3.000 έως 9.000 κατοί­κους της Μαριού­πο­λης. Σε αυτό συνη­γο­ρεί η σύγκρι­ση με δορυ­φο­ρι­κές φωτο­γρα­φί­ες ενός ομα­δι­κού τάφου στην Μπού­τσα, όπου βρέ­θη­καν 70 σοροί.

Γερμανία: Βανδάλισαν μνημείο τιμής για τους πεσόντες στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Άγνω­στοι πέτα­ξαν κόκ­κι­νη μπο­γιά βαν­δα­λί­ζο­ντας ένα σοβιε­τι­κό μνη­μείο στην γερ­μα­νι­κή πόλη Πότσ­δαμ, έξω από το Βερο­λί­νο, ένα μνη­μείο το οποίο τιμά τη μνή­μη των στρα­τιω­τών του Κόκ­κι­νου Στρα­τού που σκο­τώ­θη­καν στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, ανα­κοί­νω­σε η γερ­μα­νι­κή αστυ­νο­μία. Οι δρά­στες φέρε­ται να εκσφεν­δό­νι­σαν στο μνη­μείο ένα μπου­κά­λι κέτσαπ γεμά­το με μπο­γιά. Εκτός από το μνημείο,

Πούτιν σε Σοϊγκού: Αποκλείστε το Azovstal κατά τρόπο που να μην μπορεί να περάσει ούτε μύγα

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν έκρι­νε σήμε­ρα ότι οι δυνά­μεις του έθε­σαν “επι­τυ­χώς” υπό τον έλεγ­χό τους την Μαριού­πο­λη, την στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας πόλη-λιμά­­­νι στην νοτιο­α­να­το­λι­κή Ουκρα­νία, και έδω­σε εντο­λή οι ρωσι­κές δυνά­μεις να πολιορ­κή­σουν αυτούς έχουν οχυ­ρω­θεί στις βιο­μη­χα­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις της Αζοφ­στάλ παρά να τους επι­τε­θούν, προ­κει­μέ­νου όπως είπε να σωθούν οι ζωές Ρώσων στρατιωτικών.

Ρωσία: Πάνω από 120 άμαχοι εγκατέλειψαν τη χαλυβουργία «Αζοφστάλ» (ΒΙΝΤΕΟ)

Περί­που 120 άμα­χοι που είχαν κατα­φύ­γει στο εργο­στά­σιο χάλυ­βα «Αζοφ­στάλ» στην πολιορ­κη­μέ­νη ουκρα­νι­κή πόλη-λιμά­­­νι Μαριού­πο­λη, εγκα­τέ­λει­ψαν το εργο­στά­σιο μεσω των ανθρω­πι­στι­κών δια­δρό­μων, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο Reuters, επι­κα­λού­με­νο το ρωσι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο Interfax. Más de 120 civiles lograron escapar de Azovstal. Aprovechando una breve pausa los civiles de Mariupol que estaban como rehenes de los nazis

Ρωσία: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ

Για την ανά­γκη η Ρωσία να προ­ε­τοι­μα­στεί για επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες του ΝΑΤΟ, έκα­νε λόγο ο αντι­πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας, Ντμί­τρι Μεντ­βέ­ντεφ. Μιλώ­ντας σε συνε­δρί­α­ση του προ­ε­δρεί­ου του Συμ­βου­λί­ου Επι­στή­μης και Παι­δεί­ας, σήμε­ρα Τρί­τη, είπε ότι στην τρέ­χου­σα τετα­μέ­νη κατά­στα­ση τόσο η επι­στή­μη όσο και η μηχα­νι­κή είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για τη δια­τή­ρη­ση της

Η Ρωσία καλεί τον ουκρανικό στρατό να «καταθέσει τα όπλα»

Η Ρωσία κάλε­σε σήμε­ρα ολό­κλη­ρο τον ουκρα­νι­κό στρα­τό να «κατα­θέ­σει τα όπλα» και τους τελευ­ταί­ους υπε­ρα­σπι­στές της πόλης της Μαριού­πο­λης να τερ­μα­τί­σουν την «χωρίς νόη­μα αντί­στα­σή τους», σε μια έκκλη­ση που έρχε­ται καθώς η Μόσχα φαί­νε­ται να έχει ξεκι­νή­σει στη μεγά­λη της επί­θε­ση στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία. «Μην προ­κα­λεί­τε την μοί­ρα σας, πάρ­τε τη μόνη σωστή

Κίνα: Η σινορωσική συνεργασία είναι “ανθεκτική”

Η Κίνα διε­μή­νυ­σε στη Ρωσία ότι θα συνε­χί­σει να αυξά­νει τον “στρα­τη­γι­κό συντο­νι­σμό” μαζί της ανε­ξάρ­τη­τα από την διε­θνή αστά­θεια, ανέ­φε­ρε σε σημε­ρι­νή του ανα­κοί­νω­ση το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. Ο κινέ­ζος υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Λε Γιου­τσένγκ δια­βε­βαί­ω­σε για το παρα­πά­νω τον Ρώσο πρε­σβευ­τή στην Κίνα Αντρέι Ντε­νί­σοφ χθες Δευ­τέ­ρα, ανέ­φε­ρε η ανα­κοί­νω­ση. Ο Λε επι­κα­λέ­στη­κε την αύξηση

Google Maps: «αποκαλύπτει» όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας!

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα σελί­δας τεχνο­λο­γί­ας (gr.gizchina.com) το Google Maps έκα­νε ορα­τές στους χρή­στες τις στρα­τη­γι­κές εγκα­τα­στά­σεις της Ρωσί­ας τη Δευ­τέ­ρα, απο­κα­λύ­πτο­ντας τις λεπτο­μέ­ρειες της στρα­τιω­τι­κής υπο­δο­μής της χώρας! Οι ανα­ζη­τή­σεις στην εφαρ­μο­γή Google Maps απει­κο­νί­ζουν πλέ­ον πρό­σφα­τα προ­σβά­σι­μες εικό­νες από στρα­τιω­τι­κές βάσεις, βάσεις εκτό­ξευ­σης διη­πει­ρω­τι­κών βαλ­λι­στι­κών πυραύ­λων, ναυ­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις και βασι­κά θέσεις διοί­κη­σης σε όλη

Πόλεμος στην Ουκρανία — 54η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 54η ημέ­ρα: Ξεκί­νη­σε η επί­θε­ση των ρωσι­κών δυνά­με­ων στο εργο­στά­σιο «Azovstal» της Μαριού­πο­λης που βρί­σκο­νται περι­κυ­κλω­μέ­νοι οι ένο­πλοι του τάγ­μα­τος Αζοφ καθώς και ξένοι μισθο­φό­ροι όπως και στρα­τιω­τι­κά στε­λέ­χη άλλων δυτι­κών χωρών. — Νέοι βομ­βαρ­δι­σμοί στο Χάρ­κο­βο. Βομ­βαρ­δι­σμούς ανα­φέ­ρει και ο διοι­κη­τής της περι­φέ­ρειας του Μικο­λάιβ, στον ουκρα­νι­κό Νότο, ενώ σειρήνες

Φασίστες του Αζόφ γκρέμισαν την προτομή του Ζούκοφ στο Χάρκοβο (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι φασί­στες του Αζόφ γκρέ­μι­σαν την προ­το­μή του Σοβιε­τι­κού Στρα­τάρ­χη Γκε­όρ­γκι Ζού­κοφ στο Χάρ­κο­βο, μετέ­δω­σε το RIA Novosti επι­κα­λού­με­νο την ουκρα­νι­κή έκδο­ση Suspіlne Novini. Marshal Zhukov monument in Kharkov being removed by Ukrainian soldiers. It had already been removed by authorities in 2018 but was put back in its place due to public pressure from

Ο πόλεμος, οι κυρώσεις και το παράδειγμα της Shell

Με την ελευ­θε­ρία και τη δημο­κρα­τία ή με τον ολο­κλη­ρω­τι­σμό και την κατα­πί­ε­ση; Με τους αμυ­νό­με­νους ή με τον εισβο­λέα; Με το φως ή το σκο­τά­δι; Με αυτά και άλλα «διλήμ­μα­τα», η αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή προ­πα­γάν­δα πασχί­ζει βδο­μά­δες τώρα να στρα­τεύ­σει τον λαό στα σχέ­δια του ενός στρα­το­πέ­δου ληστών, απαι­τώ­ντας μετα­ξύ άλλων να υπο­μεί­νει και τις ατελείωτες

Μαριούπολη: Ξεκίνησε η επίθεση κατά των περικυκλωμένων Αζοφ στο ειδικής κατασκευής εργοστάσιο Azovstal

Ξεκί­νη­σε η επί­θε­ση των ρωσι­κών δυνά­με­ων στο εργο­στά­σιο «Azovstal» της Μαριού­πο­λης που βρί­σκο­νται περι­κυ­κλω­μέ­νοι οι ένο­πλοι του τάγ­μα­τος Αζοφ που αρνή­θη­καν να παρα­δο­θούν. Γίνο­νται βομ­βαρ­δι­σμοί από αέρος και πλη­ρο­φο­ρί­ες από ρωσι­κά ΜΜΕ ανα­φέ­ρουν πως τσε­τσέ­νοι μαχη­τές έχουν ήδη αρχί­σει να εισβάλ­λουν στο εργο­στά­σιο από την αρι­στε­ρή πλευ­ρά. Οι ίδιες πηγές ανα­φέ­ρουν ότι Ουκρα­νοί εθνι­κι­στές πυροβολούν

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 52η ημέρα: Οι σημαντικότερες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 52η ημέ­ρα: Οι σημα­ντι­κό­τε­ρες εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ωρών: Ρωσι­κά πολε­μι­κά αερο­σκά­φη βομ­βάρ­δι­σαν το Λβιβ και ρωσι­κοί πύραυ­λοι έπλη­ξαν το Κίε­βο και το Χάρ­κο­βο. Η Ρωσία λέει ότι έπλη­ξε ένα ουκρα­νι­κό εργο­στά­σιο κατα­σκευ­ής αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών και αντι­πλοϊ­κών πυραύ­λων έξω από το Κίε­βο, ώρες αφό­του παρα­δέ­χτη­κε ότι το ρωσι­κό πολε­μι­κό πλοίο Moskva βυθί­στη­κε μετά

Επικίνδυνη κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου: Η Μόσχα προειδοποίησε τις ΗΠΑ με απρόβλεπτες συνέπειες αν συνεχίσει να εξοπλίζει την Ουκρανία

κλι­μα­κώ­νε­ται επι­κίν­δυ­να η ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στην Ουκρα­νία με κινή­σεις που δεί­χνουν ότι όχι μόνο δεν υπάρ­χει προ­ο­πτι­κή τερ­μα­τι­σμού των εχθρο­πρα­ξιών αλλά αντί­θε­τα γίνε­ται όλο και πιο πιθα­νός ο κίν­δυ­νος μιας γενι­κευ­μέ­νης σύρ­ρα­ξης. Η Ρωσία προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα τις ΗΠΑ ότι θα υπάρ­ξουν “απρό­βλε­πτες συνέ­πειες” αν η Ουά­σινγ­κτον συνε­χί­σει να εξο­πλί­ζει την Ουκρα­νία, όπως ανα­φέ­ρει σημε­ρι­νό δημοσίευμα

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 51η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 51η ημέ­ρα: Ο πόλε­μος που ξέσπα­σε με την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία την 24η Φεβρουα­ρί­ου περ­νά σε νέα φάση, καθώς ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα εξα­πέ­λυ­σαν επι­χεί­ρη­ση για να κυριεύ­σουν όλο το Ντον­μπάς, το ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας, όπου βρί­σκο­νται οι αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νες «λαϊ­κές δημο­κρα­τί­ες» του Λου­γκάνσκ και του Ντα­νιέ­τσκ. Στη μεγα­λύ­τε­ρη περιφέρεια

Ρωσία: Βυθίστηκε το καταδρομικό Moskva

Το κατα­δρο­μι­κό Moskva, η ναυαρ­χί­δα του ρωσι­κού στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας, βυθί­στη­κε σήμε­ρα, όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας. «Κατά τη ρυμούλ­κη­ση του κατα­δρο­μι­κού Moskva στο λιμά­νι, το πλοίο έχα­σε τη στα­θε­ρό­τη­τά του εξαι­τί­ας των ζημιών που υπέ­στη στο κύτος από την έκρη­ξη πυρο­μα­χι­κών. Σε συν­θή­κες θαλασ­σο­τα­ρα­χής, το πλοίο βυθί­στη­κε», ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του

Ουκρανία: Πάνω από 4,7 εκατ. πρόσφυγες έπειτα από 50 μέρες πολέμου

Περισ­σό­τε­ροι από 4,7 εκα­τομ­μύ­ρια Ουκρα­νοί πρό­σφυ­γες έχουν εγκα­τα­λεί­ψει τη χώρα τους 50 ημέ­ρες μετά την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής στις 24 Φεβρουα­ρί­ου, σύμ­φω­να με την Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες (UNHCR). Μέχρι σήμε­ρα η UNHCR έχει κατα­γρά­ψει συγκε­κρι­μέ­να 4.736.471 πρό­σφυ­γες. Το τελευ­ταίο 24ωρο 79.962 άνθρω­ποι διέ­φυ­γαν από την εμπό­λε­μη χώρα. Η Ευρώ­πη δεν έχει

Ουκρανικά ελικόπτερα έπληξαν σπίτια σε ρωσικό χωριό — Με χτυπήματα στα «κέντρα λήψης αποφάσεων» στο Κίεβο προειδοποίησε η Μόσχα

Οι αρχές της Ρωσί­ας ανα­κοί­νω­σαν ότι οι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις πραγ­μα­το­ποί­η­σαν τουλά­χι­στον έξι αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές με ελι­κό­πτε­ρα κατά του χωριού Κλί­μο­βο στη ρωσι­κή περιο­χή Μπριάνσκ, τραυ­μα­τί­ζο­ντας επτά άτο­μα. Ο κυβερ­νή­της της περιο­χής του Μπριάνσκ δήλω­σε νωρί­τε­ρα ότι δύο κτί­ρια κατοι­κιών στο χωριό επλή­γη­σαν από βομ­βαρ­δι­σμούς. Στό­χος ουκρα­νι­κών βομ­βαρ­δι­σμών έγι­νε και ο συνο­ρια­κός σταθ­μός στο Νόβι­γιε Γιουρ­κο­βού­σι, στη

Αχ! Τι ντροπή…Τέτοια ντροπή.!

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // -«Μάνα μου και π;vς βγαί­νει, όσο κι αν βρέ­ξει ο Ουρα­νός μάνα μου δεν την ξεπλέ­νει…»… ‑Τα είδα­με κι αυτά και τα λου­στή­κα­με … ‑Να σου κάνουν διά­λε­ξη περί Δημο­κρα­τί­ας και Ελευ­θε­ρί­ας οι τάχα μου αδι­κη­μέ­νοι. Τα υπο­λείμ­μα­τα των Ναζι­στών… Και να τους χει­ρο­κρο­τούν με πάθος και συγκί­νη­ση ! ……………. Η Δύση

Εκνευρισμός στη Γερμανία για την άρνηση της Ουκρανίας να υποδεχθεί τον Σταϊνμάιερ — Το φόντο της άρνησης

Έντο­νες αντι­δρά­σεις στη Γερ­μα­νία μετά την ανα­κοί­νω­ση ότι ο πρό­ε­δρος Στάιν­μαϊ­ερ είναι ανε­πι­θύ­μη­τος στην ουκρα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα (είναι persona non grata για το Κίε­βο εξαι­τί­ας του «φιλο­ρω­σι­κού παρελ­θό­ντος» του ), ενώ ταυ­τό­χρο­να ανοι­χτή πρό­σκλη­ση υπό όρους απηύ­θυ­νε ο Ουκρα­νός πρέ­σβης στον καγκε­λά­ριο Σολτς!!! Γερ­μα­νοί πολι­τι­κοί αντέ­δρα­σαν με εμφα­νή ενό­χλη­ση χθες Τετάρ­τη στην άρνη­ση της ηγε­σί­ας της Ουκρανίας

Πούτιν: Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες με την Ουκρανία

Σε μια σπά­νια εμφά­νι­ση, τη Δευ­τέ­ρα, ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, υπο­στή­ρι­ξε ότι οι συνο­μι­λί­ες ανά­με­σα σε Ρωσία και Ουκρα­νία έχουν «κολ­λή­σει». Σύμ­φω­να με τον Πού­τιν οι συνο­μι­λί­ες με την Ουκρα­νία «επέ­στρε­ψαν ξανά σε αδιέ­ξο­δο για εμάς». Επί­σης, ξεκα­θά­ρι­σε πως η «στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση» της Ρωσί­ας θα συνε­χι­στεί, κατη­γο­ρώ­ντας την Ουκρα­νία για «ασυ­νέ­πεια σε βασι­κά ζητήματα»

Καντίροφ: Οι δυνάμεις της Ρωσίας «θα πάρουν» το Κίεβο

Ο Ραμ­ζάν Καντί­ροφ, ο ισχυ­ρός άνδρας της Δημο­κρα­τί­ας της Τσε­τσε­νί­ας, μέρους της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στον Καύ­κα­σο, διε­μή­νυ­σε νωρίς σήμε­ρα ότι επί­κει­ται επί­θε­ση των ρωσι­κών ένο­πλων δυνά­με­ων όχι μόνο στην πολιορ­κη­μέ­νη Μαριού­πο­λη, αλλά και στο Κίε­βο και άλλες ουκρα­νι­κές πόλεις. «Θα γίνει επί­θε­ση (…) όχι μόνο στη Μαριού­πο­λη, και σε άλλες τοπο­θε­σί­ες, πόλεις και χωριά», διαβεβαίωσε

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 47η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 47η ημέ­ρα: Κυο­φο­ρού­νται στρα­τιω­τι­κές αλλά και διπλω­μα­τι­κές εξε­λί­ξεις σε πολ­λα­πλά επί­πε­δα.  Στο επι­χει­ρη­σια­κό κομ­μά­τι το ενδια­φέ­ρον στρέ­φε­ται στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία και την επι­κεί­με­νη γενι­κή επί­θε­ση των ρωσι­κών δυνά­με­ων στο Ντον­μπάς. Σχε­δόν 2,5 χιλιά­δες άνθρω­ποι απο­μα­κρύν­θη­καν χθες από Ντό­νε­τσκ, Λου­χάνσκ και Ζαπο­ρί­ζια. Το Χάρ­κο­βο φαί­νε­ται να είναι ο κεντρι­κός στό­χος των ρωσι­κών δυνάμεων

Ουκρανία: 21 νοσοκομεία «καταστράφηκαν ολοσχερώς» από το ξεκίνημα του ιμπεριαλιστικου πολέμου

Συνο­λι­κά 21 ουκρα­νι­κά νοσο­κο­μεία «κατα­στρά­φη­καν ολο­σχε­ρώς» αφό­του άρχι­σε ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος με την εισβο­λή της Ρωσί­ας, ενώ άλλες 300 δομές υγεί­ας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ων και κλι­νι­κών, υπέ­στη­σαν ζημιές, σύμ­φω­να με τον ουκρα­νό υπουρ­γό Υγεί­ας Βίκτορ Λιά­σκο. Στην περί­πτω­ση των νοσο­κο­μεί­ων που κατα­στρά­φη­καν, θα χρεια­στεί να οικο­δο­μη­θούν από την αρχή, είπε ο υπουρ­γός, προ­σθέ­το­ντας πως οι ασθενείς

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία – 46η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία – 46η ημέ­ρα: Συνε­χί­ζο­νται οι μάχες στην Ουκρα­νία, με τον Ρωσι­κό στρα­τό να επι­κε­ντρώ­νει τις επι­χει­ρή­σεις στην κατά­λη­ψη του Ντο­νέσκ. Σύμ­φω­να με την ημε­ρή­σια ανα­φο­ρά του ουκρα­νι­κού ΓΕΣ, οι Ρώσοι επι­χει­ρούν να δια­σπά­σουν τη γραμ­μή άμυ­νας στο Ιζούμ και το Χάρ­κο­βο, στα ανα­το­λι­κή, μετα­φέ­ρο­ντας επι­πλέ­ον δυνά­μεις στην περιο­χή, ενώ ταυ­τό­χρο­να επι­χει­ρούν να θέσουν υπό

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία – 45η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πΠό­λε­μος στην Ουκρα­νία – 45η ημέ­ρα: Περισ­σό­τε­ρο λάδι στη φωτιά του πολέ­μου και της ευρύ­τε­ρης ιμπε­ρια­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης έχει ρίξει το χτύ­πη­μα σε αμά­χους στον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της πόλης Κρα­μα­τόρσκ, στην Ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, όπου οι νεκροί ξεπέ­ρα­σαν τους 50. Η Ουκρα­νι­κή πλευ­ρά χρε­ώ­νει την επί­θε­ση στη Ρωσία, ενώ η Μόσχα και οι ρωσό­φω­νοι την αποδίδουν

Πιέσεις και παρενοχλήσεις από τους Δυτικούς και το ΝΑΤΟ καταγγέλλει ο Βούτσιτς

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς απο­κά­λυ­ψε σε συνέ­ντευ­ξή του στην σερ­βι­κή δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση (RTS) ότι στην τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία που είχε προ­χθές με τον ομό­λο­γο του της Ρωσί­ας Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν έγι­νε ανα­φο­ρά και στην κατά­στα­ση στην Ουκρα­νία. «Ο ίδιος ο Πού­τιν ήθε­λε να με ενη­με­ρώ­σει για τις εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία, για τα γεγο­νό­τα στην Μπούτσα

Μακελειό στο Κραματόρσκ: Πάνω από 30 νεκροί από τον βομβαρδισμό σιδηροδρομικού σταθμού

Περισ­σό­τε­ροι από 30 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και πάνω από 100 τραυ­μα­τί­στη­καν από επί­θε­ση με ρου­κέ­τες που σημειώ­θη­κε στον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της πόλης Κρα­μα­τόρσκ στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, ενώ άμα­χοι προ­σπα­θού­σαν να δια­φύ­γουν σε ασφα­λέ­στε­ρα σημεία της χώρας, όπως ανα­κοί­νω­σε η κρα­τι­κή σιδη­ρο­δρο­μι­κή εται­ρία της χώρας. «Δύο πύραυ­λοι έπλη­ξαν τον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό του Κρα­μα­τόρσκ», ανέ­φε­ραν οι Ουκρα­νι­κοί Σιδη­ρό­δρο­μοι στην

Λαβρόφ: Η Ουκρανία άλλαξε το προσχέδιο συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης

Ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ δήλω­σε σήμε­ρα πως το Κίε­βο παρου­σί­α­σε στη Μόσχα ένα προ­σχέ­διο ειρη­νευ­τι­κής συμ­φω­νί­ας που περιεί­χε “απα­ρά­δε­κτα” στοι­χεία, αλλά πως η Ρωσία παρ΄όλ’ αυτά θα συνε­χί­σει τις συνο­μι­λί­ες και θα προ­σπα­θή­σει να εξα­σφα­λί­σει τις δικές της απαι­τή­σεις. Το Κρεμ­λί­νο έχει πει πως οι ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες ανά­με­σα στη Μόσχα και το Κίεβο

Σύνοδος ΥΠΕΞ ΝΑΤΟ: Προετοιμάζεται για μακρά αντιπαράθεση με Ρωσία — Στήνεται μέτωπο ενάντια στην Κίνα

Στην παρα­πέ­ρα όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης με τη Ρωσία, μέσα από την ενι­σχυ­μέ­νη παρου­σία του ΝΑΤΟ στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και την πολύ­πλευ­ρη ενί­σχυ­ση της Ουκρα­νί­ας, συμ­φώ­νη­σαν οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών της λυκο­συμ­μα­χί­ας στη διή­με­ρη σύνο­δό τους στις Βρυ­ξέλ­λες. Παράλ­λη­λα στο επί­κε­ντρο των ΝΑΤΟι­κών σχε­δια­σμών μπαί­νει πλέ­ον όλο και πιο ξεκά­θα­ρα και η ανά­σχε­ση της Κίνας, αυξά­νο­ντας έτσι

Ρωσία: Η Μόσχα ζητά έκτακτη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για να συζητηθεί η “προβοκάτσια” στην Μπούτσα

Η Ρωσία ζήτη­σε να συγκλη­θεί αύριο Δευ­τέ­ρα το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας των Ηνω­μέ­νων Εθνών για να συζη­τη­θεί η «προ­βο­κά­τσια των Ουκρα­νών ριζο­σπα­στών» την πόλη Μπού­τσα, ανα­κοί­νω­σε από­ψε. «Υπό το πρί­σμα της κραυ­γα­λέ­ας πρό­κλη­σης Ουκρα­νών ριζο­σπα­στών στην Μπού­τσα, η Ρωσία ζήτη­σε να συγκλη­θεί το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ» ανέ­φε­ρε ο Ντμί­τρι Πολάν­σκι, ο πρώ­τος ανα­πλη­ρω­τής μόνι­μος αντι­πρό­σω­πος της

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Προβοκάτσια» χαρακτηρίζει η Μόσχα τις εικόνες των νεκρών στην Μπούτσα

Η Μόσχα απέρ­ρι­ψε τις κατη­γο­ρί­ες της Ουκρα­νί­ας ότι ρωσι­κές δυνά­μεις σκό­τω­σαν αμά­χους στην ουκρα­νι­κή πόλη Μπού­τσα, κοντά στο Κίε­βο. Στην ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας υπο­στη­ρί­ζει ότι τα βίντεο και οι φωτο­γρα­φί­ες που εικο­νί­ζουν πτώ­μα­τα είναι «άλλη μια προ­βο­κά­τσια». Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο, όλες οι ρωσι­κές στρα­τιω­τι­κές μονά­δες είχαν φύγει από την πόλη

Η ευρωτλαντική προπαγάνδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία — Πίσω από την κουρτίνα

«Η Ρωσία μπο­ρεί να κερ­δί­ζει τον πόλε­μο των όπλων. Αλλά η Ουκρα­νία κερ­δί­ζει τον πόλε­μο της πλη­ρο­φο­ρί­ας. Αυτό είναι το κλει­δί για να λάβουν την υπο­στή­ρι­ξη και τη συμπά­θεια των συμ­μά­χων». Τα παρα­πά­νω λόγια ανή­κουν στον Σον Μακ Φέιτ, ανώ­τε­ρο στέ­λε­χος της ευρω­α­τλα­ντι­κής «δεξα­με­νής σκέ­ψης» «Atlantic Council», που μίλη­σε πριν από λίγες μέρες στην «Washington Post»

Ο Ζελένσκι ξεπλένει τους Ναζί του Τάγματος Αζόφ: «Υπερασπίζονται την πατρίδα» (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε τηλε­ο­πτι­κή του συνέ­ντευ­ξη στο αμε­ρι­κα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο FOX News και τον δημο­σιο­γρά­φο Μπρετ Μπάιερ, ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Ζελέν­σκι παρα­δέ­χθη­κε πως το νεο­να­ζι­στι­κό Τάγ­μα Αζόφ «είναι αυτό που είναι», λέγο­ντας όμως παράλ­λη­λα πως υπε­ρα­σπί­ζο­νται την πατρί­δα και μέλη των ενό­πλων δυνά­με­ων της χώρας. «Θέλω να ξεκα­θα­ρί­σε­τε κάτι για εμάς. Υπάρ­χουν ανα­φο­ρές και εκθέ­σεις για το Τάγμα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στην Οδησσό — Προσπάθεια απομάκρυνσης αμάχων στη Μαριούπολη

Πύραυ­λοι έπλη­ξαν την Οδησ­σό νωρίς σήμε­ρα το πρωί, ανέ­φε­ρε με ανάρ­τη­σή του στο Ίντερ­νετ το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της πόλης. Μία από τις «κρί­σι­μης σημα­σί­ας εγκα­τα­στά­σεις υπο­δο­μής» της πόλης επλή­γη, δήλω­σε στη δημό­σια ουκρα­νι­κή ραδιο­τη­λε­ό­ρα­ση ο εκπρό­σω­πος της περι­φε­ρια­κής διοί­κη­σης Σερ­γκέι Μπρα­τσούκ. «Ελπί­ζου­με ότι δεν θα υπάρ­ξουν θύμα­τα», δήλω­σε ο Μπρα­τσούκ. Δημο­σιο­γρά­φος του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου μετέ­δω­σε ότι

Μόσχα: Είναι νωρίς για συνάντηση ηγετών — Αμετάβλητη η θέση της Ρωσίας για Κριμαία και Ντονμπάς

Η Ρωσία έκα­νε σήμε­ρα γνω­στό ότι οι ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες δεν έχουν προ­χω­ρή­σει αρκε­τά ώστε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μια συνά­ντη­ση των ηγε­τών και ότι η θέση της Μόσχας σχε­τι­κά με το καθε­στώς της Κρι­μαί­ας και του Ντον­μπάς δεν έχει αλλά­ξει. «Το σχέ­διο συμ­φω­νί­ας δεν είναι έτοι­μο για να υπο­βλη­θεί σε μια συνά­ντη­ση κορυ­φής», έγρα­ψε στο Telegram ο

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 38η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 38η ημέ­ρα: Οι ρωσι­κές δυνά­μεις «απο­χω­ρούν ταχέ­ως» από τις περιο­χές του Κιέ­βου και του Τσερ­νί­χιβ, στη βόρεια Ουκρα­νία, με στό­χο να ανα­δια­τα­χθούν προς τα ανα­το­λι­κά και τα νότια, εκτί­μη­σε σήμε­ρα ο Μιχα­ή­λο Ποντό­λιακ, ο σύμ­βου­λος του Ουκρα­νού προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι.  Σκλη­ρές μάχες βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη στις ανα­το­λι­κές και νότιες περιοχές

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 37η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 37η ημέ­ρα: Απο­φα­σι­σμέ­νος να τρα­βή­ξει το σκοι­νί εμφα­νί­ζε­ται ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν. Η Μόσχα προει­δο­ποί­η­σε τις «μη φιλι­κές χώρες» ότι θα πρέ­πει να απο­πλη­ρώ­νουν το ρωσι­κό αέριο που αγο­ρά­ζουν σε ρού­βλια, δια­φο­ρε­τι­κά θα δια­κο­πεί η παρο­χή. Ταυ­τό­χρο­να συνε­χί­ζο­νται οι βομ­βαρ­δι­σμοί. Σφο­δροί βομ­βαρ­δι­σμοί στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία έγι­ναν την Πέμ­πτη Από

Με ιστορικά στοιχεία για τους Ουκρανούς εθνικιστές στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στηρίζει το άλλοθι της για την εισβολή η Ρωσία

Το άλλο­θι της, αυτό της «απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­σης», στο οποίο στη­ρί­ζει την επέμ­βα­σή της στην Ουκρα­νία, συνέ­χι­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας. Ένα άλλο­θι που πατά στα έντο­να αντι­φα­σι­στι­κά αισθή­μα­τα των Ρώσων και των λαών της πρώ­ην ΕΣΣΔ καθώς πλή­ρω­σαν με εκα­τομ­μύ­ρια νεκρών την πάλη με τον φασι­σμό — ναζι­σμό. Έτσι, στο πλαί­σιο της έκθε­σης «Τα

Ο Πούτιν μίλησε με Σολτς και Ντράγκι για τις πληρωμές σε ρούβλια και την Ουκρανία

Το ρωσι­κό αίτη­μα για πλη­ρω­μή των ενερ­γεια­κών προ­μη­θειών σε ρού­βλια συζη­τή­θη­κε στις τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λί­ες που είχε σήμε­ρα Τετάρ­τη ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν τόσο με τον πρω­θυ­πουρ­γό της Ιτα­λί­ας Μάριο Ντρά­γκι, όσο και με τον Γερ­μα­νό καγκε­λά­ριο Όλαφ Σολτς, σύμ­φω­να με ρωσι­κές πηγές τις οποί­ες επι­κα­λεί­ται το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS. Συγκε­κρι­μέ­να, το Κρεμ­λί­νο ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι

Κρεμλίνο: Τίποτα “ελπιδοφόρο”, καμία “πρόοδος” στις συνομιλίες με την Ουκρανία

Οι συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ των αντι­προ­σω­πειών της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν χθες Τρί­τη στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη δεν απέ­δω­σαν τίπο­τα “ελπι­δο­φό­ρο” ούτε καμία “πρό­ο­δο”, δήλω­σε σήμε­ρα ο Ντμί­τρι Πεσκόφ εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου. “Προς το παρόν δεν μπο­ρού­με να κάνου­με λόγο για τίπο­τα ιδιαί­τε­ρα ελπι­δο­φό­ρο ούτε για οποια­δή­πο­τε πρό­ο­δο. Μένει να γίνει πολ­λή δου­λειά”, επε­σή­μα­νε ο Πεσκόφ,

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 35η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 35η ημέ­ρα: Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις απο­φέ­ρουν τα πρώ­τα απο­τέ­λε­σμα­τα με την επί­τευ­ξη συμ­βι­βα­σμού στα «εύκο­λα» θέμα­τα και παρα­πο­μπή για αργό­τε­ρα στα ακαν­θώ­δη. Από ό,τι φαί­νε­ται στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη χθες σημειώ­θη­κε η πιο σημα­ντι­κή πρό­ο­δο στις συζη­τή­σεις μέχρι σήμε­ρα.  Η ουκρα­νι­κή πλευ­ρά δέχε­ται το καθε­στώς ουδε­τε­ρό­τη­τας, αν λάβει εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας από συμ­μά­χους της. Η Μόσχα ανα­κοί­νω­σε «περιο­ρι­σμό» των

Ρωσία: Ανακοίνωσε «δραστικό» περιορισμό της στρατιωτικής δραστηριότητας στις περιοχές Κιέβου και Τσερνίγκιφ

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι περιο­ρί­ζει «δρα­στι­κά» την στρα­τιω­τι­κή της δρα­στη­ριό­τη­τα στις περιο­χές του Κιέ­βου και του Τσερ­νί­γκιφ της Ουκρα­νί­ας, μετά τις «ουσια­στι­κές» ουκρα­νο­ρω­σι­κές συνο­μι­λί­ες στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη δήλω­σαν ρώσοι δια­πραγ­μα­τευ­τές. «Καθώς οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις επί συμ­φω­νί­ας ουδε­τε­ρό­τη­τας και μη πυρη­νι­κού στά­τους της Ουκρα­νί­ας εισέρ­χο­νται σε πρα­κτι­κή διά­στα­ση (…) απο­φα­σί­σθη­κε, για την ενί­σχυ­ση της αμοι­βαί­ας εμπι­στο­σύ­νης, ο

ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ Ουκρανοί στρατιώτες παίρνουν τηλέφωνο στις οικογένειες νεκρών Ρώσων στρατιωτών για να τις χλευάσουν (ΒΙΝΤΕΟ)

Ανα­τρι­χί­λα προ­κα­λούν βίντεο που, τις τελευ­ταί­ες ώρες κάνουν το γύρο του δια­δι­κτύ­ου και απει­κο­νί­ζουν Ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες να καλούν από τα κινη­τά τηλέ­φω­να νεκρών Ρώσων στρα­τιω­τών τις οικο­γέ­νειές τους και να τις χλευά­ζουν!!! Όπως απο­τυ­πώ­νε­ται στα παρα­κά­τω βίντεο Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες τηλε­φω­νούν είτε με βίντεο, είτε με απλή κλή­ση και ενη­με­ρώ­νουν τους συγ­γε­νείς ότι ο άνθρω­πός τους έχει «πέσει» στη

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία: 34η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία: 34η ημέ­ρα από την εισβο­λή της Ρωσί­ας με νέο γύρος των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων μετα­ξύ Ρωσί­ας και Ουκρα­νί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη με σκο­πό αφε­νός τη δια­σφά­λι­ση ανθρω­πι­στι­κών δια­δρό­μων για απο­χώ­ρη­ση αμά­χων από τις πόλεις που βομ­βαρ­δί­ζο­νται, αφε­τέ­ρου για την εξεύ­ρε­ση λύσης για κατά­παυ­ση του πυρός. Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ζήτη­σε κατά τη διάρ­κεια της

Την πλήρη εκκένωση της Μαριούπολης ζητάει ο δήμαρχος — Στα χέρια των Ρώσων η πόλη

Η Μαριού­πο­λη στη νότια Ουκρα­νία βρί­σκε­ται στα πρό­θυ­ρα μιας ανθρω­πι­στι­κής κατα­στρο­φής και πρέ­πει να εκκε­νω­θεί πλή­ρως, δήλω­σε σήμε­ρα ο δήμαρ­χος της πόλης, ενώ η αντι­πρό­ε­δρος της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης Ιρί­να Βερε­στσούκ υπο­γράμ­μι­σε πως το Κίε­βο δεν σχε­διά­ζει να ανοί­ξει σήμε­ρα ανθρω­πι­στι­κούς δια­δρό­μους για την απο­μά­κρυν­ση αμά­χων από πολιορ­κη­μέ­νες πόλεις επει­δή οι υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών προει­δο­ποιούν για πιθανή

Ο νέος γύρος των ρωσο-ουκρανικών διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη

Οι αντι­προ­σω­πεί­ες της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας θα συνα­ντη­θούν στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, στην Τουρ­κία, για έναν νέο γύρο δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων πρό­σω­πο με πρό­σω­πο, ανα­κοί­νω­σε από­ψε η τουρ­κι­κή προ­ε­δρία σε ένα δελ­τίο τύπου, όπως μετα­δί­δουν τα πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων AFP και Reuters. Κατά τη διάρ­κεια μιας τηλε­φω­νι­κής επι­κοι­νω­νί­ας από­ψε, «ο πρό­ε­δρος (της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντο­γάν και ο επικεφαλής

Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι προετοιμασμένη να συζητήσει το καθεστώς ουδετερότητας

Η Ουκρα­νία είναι προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη να συζη­τή­σει να υιο­θε­τή­σει ένα καθε­στώς ουδε­τε­ρό­τη­τας, στο πλαί­σιο μιας ειρη­νευ­τι­κής συμ­φω­νί­ας με τη Ρωσία, όμως θα έπρε­πε αυτό να το εγγυ­η­θούν τρί­τα μέρη και να τεθεί σε δημο­ψή­φι­σμα, δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της χώρας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, σε μια συνέ­ντευ­ξη που προ­βλή­θη­κε σήμε­ρα. «Εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας και ουδε­τε­ρό­τη­τα, μη πυρη­νι­κό καθε­στώς του κράτους

Τσαβούσογλου: Ρώσοι ολιγάρχες είναι ευπρόσδεκτοι στην Τουρκία

Ρώσοι ολι­γάρ­χες είναι ευπρόσ­δε­κτοι στην Τουρ­κία αλλά θα πρέ­πει να συμ­μορ­φώ­νο­νται με το διε­θνές δίκαιο προ­κει­μέ­νου να έχουν οποια­δή­πο­τε επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, δήλω­σε σήμε­ρα ο τούρ­κος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου. Η Τουρ­κία έχει ασκή­σει αυστη­ρή κρι­τι­κή εις βάρος της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία, αλλά αντι­τί­θε­ται επί της αρχής στις κυρώ­σεις που επέ­βα­λαν οι σύμ­μα­χοί της στο ΝΑΤΟ.

Οι Ρώσοι καταγγέλλουν την σύλληψη της κόρης Ουκρανού δημάρχου που κατηγορείται για «προδοσία»

Ο πρό­ε­δρος της Κρα­τι­κής Δού­μας της Ρωσί­ας, Βιά­τσε­σλαβ Βολο­ντίν, κατήγ­γει­λε ότι η Υπη­ρε­σία Ασφα­λεί­ας της Ουκρα­νί­ας (SBU) έχει συλ­λά­βει και απει­λεί να σκο­τώ­σει την κόρη του Γκε­νά­ντι Ματσε­γό­ρα, δημάρ­χου της ουκρα­νι­κής πόλης Κου­πιάνσκ. Νωρί­τε­ρα, η γενι­κή εισαγ­γε­λέ­ας της Ουκρα­νί­ας, Ιρί­να Βενε­ντί­κτο­βα δήλω­σε ότι ο δήμαρ­χος του Κου­πιάνσκ, στην περιο­χή του Χάρ­κο­βο, είναι ύπο­πτος για προδοσία

Πρόσκληση Μητσοτάκη σε Ζελένσκι να μιλήσει στην ελληνική Βουλή

Tηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον πρό­ε­δρο της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, είχε πριν από λίγο ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο κ. Ζελέν­σκι συνε­χά­ρη τον πρω­θυ­πουρ­γό για την Εθνι­κή Επέ­τειο της 25ης Μαρ­τί­ου, ενώ ο κ. Μητσο­τά­κης ανα­φέρ­θη­κε στη σύν­δε­ση της Οδησ­σού με την ιστο­ρία του Ελλη­νι­σμού και την έναρ­ξη της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης. Κατά τη

Μ. Ζαχάροβα: Το Κίεβο δεν σεβάστηκε τις συμφωνίες του Μινσκ, έχασε το δικαίωμα να διατηρήσει τα σημερινά εδάφη του

Η στά­ση της Ουκρα­νί­ας στις συμ­φω­νί­ες του Μινσκ της έχουν αφαι­ρέ­σει το δικαί­ω­μα να έχει ένα κυρί­αρ­χο κρά­τος εντός των σημε­ρι­νών της συνό­ρων, δήλω­σε η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα. «Καλού­με τη διοί­κη­ση Ζελέν­σκι να σκε­φτεί για την τύχη της χώρας, του λαού, τη ζωή του πλη­θυ­σμού, να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα και να λαβει

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 1000 νεκροί άμαχοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Tο γρα­φείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα (OHCHR) ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι του­λά­χι­στον 1.035 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και ακό­μη 1.650 τραυ­μα­τί­στη­καν σε έναν μήνα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία. Ενε­νή­ντα παι­διά συγκα­τα­λέ­γο­νται μετα­ξύ των νεκρών, ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή της η υπη­ρε­σία του ΟΗΕ, προ­σθέ­το­ντας ότι οι πραγ­μα­τι­κοί αριθ­μοί πιστεύ­ε­ται ότι είναι πολύ υψη­λό­τε­ροι λόγω των καθυ­στε­ρή­σε­ων που

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το ΝΑΤΟ εξετάζει να προσφέρει στο Κίεβο πυραύλους κατά πλοίων

Ρίχνο­ντας λάδι στη φωτιά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους εξε­τά­ζουν να στη­ρί­ξουν την Ουκρα­νία παρέ­χο­ντάς της πυραύ­λους κατά πλοί­ων, δηλω­σε ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τού­χος των ΗΠΑ σήμε­ρα. “Έχου­με αρχί­σει τις δια­βου­λεύ­σεις με τους συμ­μά­χους μας για την παρο­χή πυραύ­λων κατά πλοί­ων στην Ουκρα­νία”, επε­σή­μα­νε ο αξιω­μα­τού­χος αυτός στο περι­θώ­ριο της έκτα­κτης συνό­δου του

Featured Video Play Icon

“Αλλά τα βράδια, ξέρει να σκέφτεται” | 2022, Ουκρανία (ΒΙΝΤΕΟ)

Σενάριο/Σκηνοθεσία | 21ος αιώ­νας Στί­χοι | Τ. Λει­βα­δί­της, Μ. Μπρεχτ Επι­μέ­λεια | Δημή­τρης Πανα­γού­λης Bίντεο | 1999, Γιου­γκο­σλα­βία | 2001, Αφγα­νι­στάν | 2003, Ιράκ | 2011, Λιβύη | 2013, Συρία | 2022, Ουκρα­νία Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώ­ων   Αγαπημένο

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 28η ημέρα — Όλες οι εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 28η ημέ­ρα: Σκλη­ρές μάχες στα ανα­το­λι­κά, νέα πλήγ­μα­τα από αέρος στα βορειο­δυ­τι­κά, ενώ οι οι ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες για τον τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου είναι δύσκο­λες. Στη Μαριού­πο­λη, η πολιορ­κία της πόλης από τις ρωσι­κές δυνά­μεις εντεί­νε­ται, με οδο­μα­χί­ες και βομ­βαρ­δι­σμούς πλέ­ον τόσο από τη στε­ριά όσο και από τη θάλασ­σα. Χιλιά­δες κάτοι­κοι παραμένουν

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 27η ημέρα — Σύνοψη των εξελίξεων

LIVE — Πόλε­μος στην Ουκρα­νία — Σει­ρή­νες ηχούν σε πολ­λές πόλεις, 27η μέρα της εισβο­λής της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία. Σε βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νο μήνυ­μα του το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, ο Πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας Β. Ζελέν­σκι είπε ότι οι ουκρα­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις απω­θούν τις ρωσι­κές δυνά­μεις και έχουν επι­βρα­δύ­νει την προ­έ­λα­σή τους. «Η Ουκρα­νία δεν θα παρα­δώ­σει ποτέ το

Ουκρανία: Μαθήματα «δημοκρατίας» απ’ τον Ζελένσκι — Απαγόρευση δράσης για 11 πολιτικά κόμματα

Σε άλλο ενα… μάθη­μα «δημο­κρα­τί­ας» προ­χώ­ρη­σε χθες ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, ανα­κοι­νώ­νο­ντας την απα­γό­ρευ­ση 11 πολι­τι­κών κομ­μά­των τα οποία χαρα­κτη­ρί­στη­καν «αντι­φι­λε­λεύ­θε­ρα» και «φιλο­ρω­σι­κά»! «Δεδο­μέ­νου του πλή­ρους κλί­μα­κας πολέ­μου και των δεσμών ορι­σμέ­νων πολι­τι­κών δομών με αυτό το κρά­τος (τη Ρωσία), το Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφά­λειας της Ουκρα­νί­ας απο­φά­σι­σε να ανα­στεί­λει οποια­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τα ορι­σμέ­νων πολι­τι­κών κομμάτων»,

Η Ουκρανία απορρίπτει το ρωσικό τελεσίγραφο για τη Μαριούπολη

Δεν τίθε­ται επ’ ουδε­νί ζήτη­μα οι ουκρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις να κατα­θέ­σουν τα όπλα και να εγκα­τα­λεί­ψουν την πολιορ­κού­με­νη Μαριού­πο­λη στον ρωσι­κό στρα­τό, δήλω­σε σήμε­ρα η αντι­πρό­ε­δρος της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, η Ιρί­να Βέρε­στσουκ. «Δεν υπάρ­χει καμία περί­πτω­ση οποιασ­δή­πο­τε παρά­δο­σης, ή κατά­θε­σης των όπλων», είπε η κυρία Βέρε­στσουκ, σύμ­φω­να με την Ουκράιν­σκα Πράβ­ντα. «Έχου­με ήδη ενη­με­ρώ­σει τη

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 25η ημέρα — Σύνοψη

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 25η ημέ­ρα — Σύνο­ψη: Μέσα στην αγριό­τη­τα των μαχών και των ρωσι­κών βομ­βαρ­δι­σμών οι δύο πλευ­ρές συνε­χί­ζουν το παι­χνί­δι αλλη­λο­κα­τη­γο­ριών και προ­πα­γάν­δας με ειδή­σεις που δίδο­νται στη δημο­σιό­τη­τα να είναι δύσκο­λο να επι­βε­βαιω­θούν. Το Κίε­βο κατη­γο­ρεί τη Μόσχα για εν ψυχρώ εκτέ­λε­ση 56 ηλι­κιω­μέ­νων, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι ρωσι­κό τανκ άνοι­ξε πυρ κατά

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 24η ημέρα — Σύνοψη

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 24η ημέ­ρα — Σύνο­ψη: Οι βασι­κό­τε­ρες εξε­λί­ξεις σήμε­ρα;  Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε αργά την Παρα­σκευή ότι οι δυνά­μεις του έχα­σαν «προ­σω­ρι­νά» την πρό­σβα­ση στην Αζο­φι­κή Θάλασ­σα, καθώς στρα­τεύ­μα­τα της Ρωσί­ας σφίγ­γουν τον κλοιό γύρω από τη Μαριού­πο­λη Έξι πύραυ­λοι έπλη­ξαν την πόλη Λβίβ κοντά στα Πολω­νι­κά σύνο­ρα, χτυπώντας

«Αν το θέλει ο λαός της Ουκρανίας»…

«Αν ο λαός της Ουκρα­νί­ας θέλει να μπει η χώρα του στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ποιος έχει το δικαί­ω­μα να του το απα­γο­ρεύ­σει»; Αυτό είναι ένα επι­χεί­ρη­μα που ακού­με πολύ συχνά από τους εκπρο­σώ­πους και υπε­ρα­σπι­στές της ευρω­ΝΑ­ΤΟϊ­κής πλευ­ράς στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και της εμπλο­κής της χώρα μας σε αυτόν. Δεν έχου­με υπό­ψη μας

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση στο θέατρο της Μαριούπολης

Κίε­βο και Μόσχα αλλη­λο­κα­τη­γο­ρή­θη­καν χθες για την επί­θε­ση σε θέα­τρο της Μαριού­πο­λης που είχε μετα­τρα­πεί σε κατα­φύ­γιο για εκα­το­ντά­δες αμά­χους στο πολιορ­κού­με­νο λιμά­νι στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας χθες Τετάρ­τη. Δεν έγι­νε καμία ρωσι­κή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή ενα­ντί­ον χερ­σαί­ων στό­χων στη Μαριού­πο­λη χθες, ανα­κοί­νω­σε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, σύμ­φω­να με το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax. «Σύμ­φω­να με δια­θέ­σι­μα αξιόπιστα

ΝΑΤΟ: Εντείνονται οι πολεμικές προετοιμασίες απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα

Κλι­μα­κώ­νει τις πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες στην Αν. Ευρώ­πη το ΝΑΤΟ, ρίχνο­ντας επι­πλέ­ον λάδι στη φωτιά της αντι­πα­ρά­θε­σης με τη Ρωσία, κι έχο­ντας στα­θε­ρό «μέτω­πο» απέ­να­ντι στην Κίνα. Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της λυκο­συμ­μα­χί­ας, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, συγκά­λε­σε έκτα­κτη Σύνο­δο Κορυ­φής στις 24 Μάρ­τη, στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυ­ξέλ­λες. «Θα συζη­τή­σου­με την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, την ισχυρή

Κίνα — ΗΠΑ: Βήματα έντασης του ανταγωνισμού με φόντο τη σύγκρουση στην Ουκρανία

Βήμα­τα έντα­σης του αντα­γω­νι­σμού ΗΠΑ — Κίνας κατα­γρά­φο­νται με φόντο και τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, με την Ουά­σινγ­κτον να «προει­δο­ποιεί» ουσια­στι­κά ότι «δεν θα επι­τρέ­ψει» στην Κίνα να ενι­σχύ­σει παρα­πέ­ρα τη θέση της βοη­θώ­ντας τη Ρωσία να «παρα­κάμ­ψει» τις ευρω­α­τλα­ντι­κές κυρώ­σεις ενα­ντί­ον της, και το Πεκί­νο να ξεκα­θα­ρί­ζει ότι θα δια­σφα­λί­ζει με κάθε τρό­πο τα

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία: 19η ημέρα — Σύνοψη

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Οι εξε­λί­ξεις της Δευ­τέ­ρας, 19η ημέ­ρα από την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία. «Τυφώ­νας πεί­νας» Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες προει­δο­ποί­η­σε για τις επι­πτώ­σεις του πολέ­μου που θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει σε έναν «τυφώ­να πεί­νας» σε πολ­λές χώρες. «Η Ουκρα­νία φλέ­γε­ται» και «η χώρα απο­δε­κα­τί­ζε­ται υπό τα βλέμ­μα­τα του

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έλληνες εφοπλιστές πλουτίζουν μεταφέροντας πετρέλαιο από τη Ρωσία στη Δύση

Το κεφά­λαιο δεν έχει πατρί­δα παρά μονά­χα το κέρ­δος. Έτσι, την ώρα που στην Ουκρα­νία μένε­ται ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, Έλλη­νες εφο­πλι­στές κάνουν χρυ­σές μπιζ­νες. Για το μεγά­λο κεφά­λαιο άλλω­στε, ο πόλε­μος δεν έπα­ψε ποτέ να είναι μια καλή ευκαι­ρία για κέρ­δη. Ενδει­κτι­κό της κολοσ­σιαί­ας υπο­κρι­σί­ας ορι­σμέ­νων εγχώ­ριων μεγι­στά­νων είναι το γεγο­νός ότι, μέσω των τηλε­ο­πτι­κών σταθμών

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησε η μαζική εκκένωση της Μαριούπολης

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι έχει ξεκι­νή­σει η μαζι­κή εκκέ­νω­ση της Μαριού­πο­λης, όπως μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο Reuters επι­κα­λού­με­νο τα ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων. Το υπουρ­γείο ανέ­φε­ρε ότι από τις 10 δια­δρο­μές που προ­τά­θη­καν ως «ανθρω­πι­στι­κοί διά­δρο­μοι» για την απο­μά­κρυν­ση των αμά­χων σήμε­ρα, οι αρχές του Κιέ­βου συμ­φώ­νη­σαν μόνο για τις τρεις. Καμία από αυτές

Μαθητές — Φοιτητές: Με στίχους, νότες και συνθήματα είπαν όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο — Όχι στην εμπλοκή της χώρας μας

Με στί­χους, νότες, αλλά και συν­θή­μα­τα, φοι­τη­τές και μαθη­τές δια­δή­λω­σαν στο Σύνταγ­μα ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την εμπλο­κή της χώρας μας σε αυτόν. Στη συναυ­λία συμ­με­τεί­χαν γνω­στοί και αγα­πη­μέ­νοι καλ­λι­τέ­χνες, αλλά και μαθη­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα. Είχε προη­γη­θεί συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια και πορεία ως το Σύνταγ­μα, μετά από κάλε­σμα Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων και της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Αθήνας.

Δεκάδες άμαχοι νεκροί και τραυματίες από ουκρανικό πύραυλο στο Ντονέτσκ

Οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι ουκρα­νι­κό πλήγ­μα προ­κά­λε­σε τον θάνα­το του­λά­χι­στον 16 ανθρώ­πων και τον τραυ­μα­τι­σμό περισ­σό­τε­ρων από 20 στο κέντρο της πόλης Ντο­νέ­τσκ. Στον λογα­ρια­σμό της στο Telegram, η πολι­το­φυ­λα­κή άμυ­νας του Ντο­νέ­τσκ δημο­σί­ευ­σε φωτο­γρα­φί­ες που δεί­χνουν ματω­μέ­να πτώ­μα­τα να κεί­το­νται στον δρό­μο εν μέσω ερει­πί­ων, αλλά και ένα μικρό

Η Κίνα αντέδρασε οργισμένα στις πληροφορίες ότι η Ρωσία της ζήτησε βοήθεια

Η Κίνα αντέ­δρα­σε οργι­σμέ­να στις πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι η Ρωσία της ζήτη­σε οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια για την εισβο­λή της στην Ουκρα­νία και προ­κει­μέ­νου να παρα­κάμ­ψει τις δυτι­κές κυρώ­σεις, χωρίς ωστό­σο να τις δια­ψεύ­σει. Σύμ­φω­να με την αμε­ρι­κα­νι­κή εφη­με­ρί­δα New York Times, η οποία επι­κα­λέ­στη­κε την Κυρια­κή ανώ­νυ­μες πηγές, η Ρωσία ζήτη­σε από την Κίνα να

Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος στην Ουκρανία — 19η ημέρα — Οι τελευταίες εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: 19η μέρα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία και εν μέσω των εχθρο­πρα­ξιών, οι διπλω­μα­τι­κές προ­σπά­θειες συνε­χί­ζο­νται και τα δύο μέρη εκφρά­ζουν συγκρα­τη­μέ­νη αισιο­δο­ξία για την πορεία τους. Ένας κύκλος δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων μέσω τηλε­διά­σκε­ψης μετα­ξύ της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα. Ρώσοι και Ουκρα­νοί αξιω­μα­τού­χοι δια­τύ­πω­σαν την Κυρια­κή τις πιο αισιό­δο­ξες έως σήμε­ρα εκτι­μή­σεις τους σχετικά

Ουκρανία-Ρωσία: Αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεχιστούν οι συνομιλίες

Τη Δευ­τέ­ρα, μέσω τηλε­διά­σκε­ψης, θα λάβει χώρα ο τέταρ­τος γύρος συνο­μι­λιών μετα­ξύ Μόσχας και Κιέ­βου, ενώ οι μάχες στα ουκρα­νι­κά εδά­φη μαί­νο­νται για 18η συνε­χή ημέ­ρα με τη Ρωσία να περι­κυ­κλώ­νει πόλεις – κλει­διά και να βρί­σκε­ται μια ανά­σα από την ουκρα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα. Την συνέ­χι­ση των συνο­μι­λιών μετα­ξύ των δυο χωρών επι­βε­βαί­ω­σε ο εκπρό­σω­πος του

Ο Ρότζερ Γουότερς για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Κατα­πέλ­της ο μου­σι­κός Ρότζερ Γουό­τερς, για τους παγκό­σμιους γκάν­γκ­στερ που ματο­κυ­λούν τους λαούς για να συγκε­ντρώ­νουν πλού­το και δύνα­μη οι λίγοι. Απα­ντώ­ντας σε επι­στο­λή που του έστει­λε η Αλί­να Μιτρο­φά­νο­βα, μια νεα­ρή Ουκρα­νή, φαν του συγκρο­τή­μα­τος “Pink Floyd”, διευ­κρι­νί­ζει ότι δε θα σηκώ­σει σημαία που διευ­κο­λύ­νει τη σφα­γή λαών. και προ­τρέ­πει: «Εμείς οι λαοί, όλοι

Πάουλο Κοέλιο: «Η κρίση της Ουκρανίας είναι μια βολική δικαιολογία για τη ρωσοφοβία»

“Ήμουν στο Λβιβ, το Κίε­βο, την Οδησ­σό, τη Γιάλ­τα, το Τσερ­νό­μπιλ (Ουκρα­νία). Κάλυ­ψα 10.000 χλμ με το τρέ­νο από τη Μόσχα στο Βλα­δι­βο­στόκ (Ρωσία). Ναι, υπάρ­χει πόλε­μος: αλλά να μην κατη­γο­ρείς τους απλούς ανθρώ­πους”. Αυτό έγρα­ψε ο Βρα­ζι­λιά­νος συγ­γρα­φέ­ας Πάου­λο Κοέ­λιο σε ανάρ­τη­σή του στο twitter για να επι­ση­μά­νει ότι δεν ευθύ­νο­νται οι λαοί για

Πόλεμος στην Ουκρανία — 18η ημέρα — Όλες οι εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Με την πολυ­μέ­τω­πη επί­θε­ση των ρωσι­κών δυνά­με­ων να συνε­χί­ζε­ται εισήλ­θα εκτυ­λίσ­σε­ται η 18η ημέ­ρα από την εισβο­λή στην Ουκρα­νία. Οι Ρώσοι δια­τη­ρούν ισχυ­ρές δυνά­μεις στα περί­χω­ρα του Κιέ­βου, με τον Ζελέν­σκι να προει­δο­ποιεί για «μάχη μέχρι θανά­του» για την πρω­τεύ­ου­σα. Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των ρωσι­κών χερ­σαί­ων δυνά­με­ων βρί­σκε­ται επί του παρό­ντος περί­που 15,5

Μαριούπολη: Ομάδες νεοναζί λεηλατούν σπίτια, σκοτώνουν όσους τους αντιστέκονται, λέει η Μόσχα

Ομά­δες νεο­να­ζί στη Μαριού­πο­λη άρχι­σαν να λεη­λα­τούν τα σπί­τια των κατοί­κων της περιο­χής, σκο­τώ­νο­ντας όσους τους αντι­στέ­κο­νται, δήλω­σε το Σάβ­βα­το ο συνταγ­μα­τάρ­χης Μιχα­ήλ Μιζίν­τσεφ, επι­κε­φα­λής του Ρωσι­κού Εθνι­κού Κέντρου Αμυ­ντι­κής Δια­χεί­ρι­σης. «Σήμε­ρα, ένο­πλες συμ­μο­ρί­ες νεο­να­ζί προ­χώ­ρη­σαν σε ένα ακό­μη επι­δρο­μι­κό ξεφά­ντω­μα σε κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές, ληστεύ­ο­ντας από τους κατοί­κους της περιο­χής τα υπό­λοι­πα τρό­φι­μα, ρού­χα και

Fake news — Διαψεύδουν οι Τούρκοι ότι βομβαρδίστηκε τζαμί με αμάχους στη Μαριούπολη

Στο επι­κοι­νω­νια­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται παράλ­λη­λα με τις μάχες τα fake news δια­δέ­χο­νται το ένα το άλλο και μάλι­στα και μάλι­στα τέτοια που να συγκι­νούν και να ευαι­σθη­το­ποιούν την παγκό­σμια κοι­νή γνώ­μη. Fake news που με περισ­σή ευκο­λία ανα­πα­ρά­γουν και τα ελλη­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης.  Σήμε­ρα το πρωί το ουκρα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανα­κοί­νω­σε πως ένα τζαμί

Παραπλανητικά — αντιδεοντολογικά «παιχνίδια» του ΑΠΕ με τους Pink Floyd

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Τα κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης πλή­ρως ενσω­μα­τω­μέ­να στο πόλε­μο προ­πα­γάν­δας του Ευρω­ΝΑ­ΤΟϊ­κού μπλοκ επι­δί­δο­νται σε πρα­κτι­κές που κατα­πα­τούν τις στοι­χειώ­δεις αρχές της δημο­σιο­γρα­φι­κής δεο­ντο­λο­γί­ας. Σε σημε­ρι­νό του δημο­σί­ευ­μα το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων μετα­φέ­ρει την είδη­ση ότι οι Pink Floyd αντι­δρώ­ντας στην εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία αφαι­ρούν από τις ρώσι­κες πλατ­φόρ­μες όλες τους

Προφυλακισμένοι στο Κίεβο και άσχημα χτυπημένοι οι κομμουνιστές αδελφοί Κονονόβιτς

Προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι στο Κίε­βο, έχο­ντας χτυ­πη­θεί άσχη­μα πολ­λές φορές, είναι οι δύο συλ­λη­φθέ­ντες από τις ουκρα­νι­κές αρχές Ουκρα­νοί κομ­μου­νι­στές, Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονο­νό­βιτς, σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση που εξέ­δω­σε η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ). Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ενω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας, Μιχα­ήλ Κονο­νό­βιτς και ο αδελ­φός του Αλε­ξά­ντερ συνε­λή­φθη­σαν αναί­τια από

Άσε μας αγόρι μου.… κάπνισε κανά τσιγαράκι, πιες κάνα ουίσκι…

Να τα μας… Απ’ ό,τι φαί­νε­ται λόγω πολέ­μου επι­στρα­τεύ­ο­νται οι πάντες!! Όλοι για να στη­ρί­ξουν το ΝΑΤΟι­κο αφή­γη­μα. Ακό­μα και οι πιο χρε­ο­κο­πη­μέ­νοι! Ποιος βγή­κε παγα­νιά τελευ­ταία; Ο Αντώ­νης Καφε­τζό­που­λος, με σκο­πό να σχο­λιά­σει την συμ­με­το­χή της Ν.Μποφίλιου σε αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συναυ­λία φοι­τη­τών! Για όσους δεν θυμού­νται (ή δεν ξέρουν) ο Αντ. Καφε­τζό­που­λος βρέ­θη­κε — όπως πολλοί

Μαριούπολη: Εγκλωβισμένος, με λίγα τρόφιμα, παραμένει ο πρόξενος της Ελλάδας

Ανη­συ­χία επι­κρα­τεί τις τελευ­ταί­ες ώρες για τον έλλη­να πρό­ξε­νο στη Μαριού­πο­λη ο οποί­ος βρί­σκε­ται εγκλω­βι­σμέ­νος σε κατα­φύ­γιο της ισο­πε­δω­μέ­νης πόλης. Όπως ανέ­φε­ρε ο πατέ­ρας του, μιλώ­ντας στο «OPEN», τα λιγο­στά τρό­φι­μα που έχει στη διά­θε­σή του φτά­νουν για πέντε ημέ­ρες. «Τρε­χού­με­νο νερό δεν έχουν, ρεύ­μα δεν έχουν, ο φωτι­σμός γίνε­ται με ότι κεριά τους έχουν περισσέψει»

Σύνοδος Κορυφής: «Σταδιακή απεξάρτηση» από τη ρωσική ενέργεια και στο φουλ για στρατιωτικοποίηση

«Συντο­νι­σμέ­νη πολι­τι­κή, οικο­νο­μι­κή, υλι­κή και ανθρω­πι­στι­κή» στή­ρι­ξη στην Ουκρα­νία, αλλά όχι έντα­ξη της χώρας στην ΕΕ, απο­φά­σι­σαν οι ηγέ­τες της Ένω­σης στην άτυ­πη Σύνο­δο Κορυ­φής που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις Βερ­σαλ­λί­ες, σύμ­φω­να με την δια­κή­ρυ­ξη που εξέ­δω­σαν. Συγκε­κρι­μέ­να, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο «ανα­γνώ­ρι­σε τις ευρω­παϊ­κές φιλο­δο­ξί­ες και την ευρω­παϊ­κή επι­λο­γή της Ουκρα­νί­ας», αλλά σχε­τι­κά με την έντα­ξη αρκείται

Η Ρωσία περιορίζει την πρόσβαση σε Facebook, Instagram και Twitter

Η Ρωσι­κή ρυθ­μι­στι­κή αρχή τηλε­πι­κοι­νω­νιών ανα­κοί­νω­σε ότι περιο­ρί­ζει την πρό­σβα­ση στο Facebook, το Instagram και το Twitter, στο πλαί­σιο της αντί­δρα­σης της Μόσχας στην αλλα­γή κανό­νων της Meta, που πλέ­ον επι­τρέ­πει την ρητορ­ρι­κή μίσους και την υπο­κί­νη­ση σε βία κατά των Ρώσων στρα­τιω­τών. Η Αρχή ανα­φέ­ρει ότι τα συγκε­κρι­μέ­να Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης, δια­νεί­μουν υλι­κό που

Ο Πούτιν προειδοποιεί τη Δύση ότι η Ρωσία θα γίνει πιο ισχυρή — Οι κυρώσεις θα πλήξουν τους πολίτες της Δύσης

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Ρωσία θα γίνει πιο ισχυ­ρή και πιο ανε­ξάρ­τη­τη όταν ξεπε­ρά­σει τις παρά­νο­μες, όπως τις χαρα­κτή­ρι­σε, κυρώ­σεις της Δύσης. Oι κυρώ­σεις που επι­βλή­θη­καν κατά της Ρωσί­ας θα πλή­ξουν τη Δύση, μετα­ξύ άλλων με τη μορ­φή υψη­λό­τε­ρων τιμών των τρο­φί­μων και της ενέρ­γειας, και η Μόσχα θα λύσει

Ακαρπη η συνάντηση Λαβρόφ — Κουλέμπα

Άκαρ­πη ολο­κλη­ρώ­θη­κε η συνά­ντη­ση των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών Ρωσί­ας — Ουκρα­νί­ας στην Αττά­λεια της Τουρ­κί­ας, ενώ σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες συμ­φω­νή­θη­κε να συνε­χι­στούν οι επα­φές των δύο χωρών στο επί­πε­δο των δια­πραγ­μα­τευ­τών που συνα­ντού­νται στη Λευ­κο­ρω­σία. Βέβαια και πριν τη συνά­ντη­ση δεν πήραν ιδιαί­τε­ρε προσ­δο­κί­ες. Κατά­παυ­ση πυρός για 24ωρες ζήτη­σε ο Κου­λέ­μπα που είπε ότι ο Λαβρόφ

Mόσχα: Fake news η επίθεση στο μαιευτήριο

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι οι καταγ­γε­λί­ες της Ουκρα­νί­ας σύμ­φω­να με τις οποί­ες ο ρωσι­κός στρα­τός βομ­βάρ­δι­σε ένα νοσο­κο­μείο παί­δων στη Μαριού­πο­λη είναι “ψευ­δείς ειδή­σεις”, εξη­γώ­ντας πως επρό­κει­το για μια πρώ­ην μαιευ­τι­κή κλι­νι­κή η οποία έχει κατα­λη­φθεί εδώ και και­ρό από τον στρα­τό. “Με αυτό τον τρό­πο δημιουρ­γού­νται οι ψευ­δείς ειδή­σεις”, ανέ­φε­ρε ο Ντμί­τρι Πολιάνσκι

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — Σύνοψη της 14ης ημέρας

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι κατη­γό­ρη­σε τη Ρωσία ότι εξα­πέ­λυ­σε αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή που προ­κά­λε­σε σοβα­ρές ζημιές σε ένα νοσο­κο­μείο παί­δων στη Μαριού­πο­λη. Νωρί­τε­ρα οι δημο­τι­κές αρχές ανέ­φε­ραν ότι ένα νοσο­κο­μείο παί­δων στην πόλη κατα­στρά­φη­κε από ρωσι­κές αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές. «Οι ρωσι­κές δυνά­μεις κατο­χής έρι­ξαν πολ­λές βόμ­βες στο νοσο­κο­μείο παί­δων. Η κατα­στρο­φή είναι κολοσ­σιαία», ανέ­φε­ραν, προ­σθέ­το­ντας ότι δεν

Ουκρανία: Ναζί και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο;

Όταν το ΝΑΤΟ σου λέει ότι «δεν είναι αυτό που νομί­ζεις» Σε ένα από τα πολ­λά, πανο­μοιό­τυ­πα non paper που κυκλο­φο­ρούν σε ελλη­νι­κές ιστο­σε­λί­δες, σε σχέ­ση με «τα ψέμα­τα που έχου­με πιστέ­ψει για την Ουκρα­νία» ανα­φε­ρό­ταν ότι δεν πρέ­πει να πολυ­πι­στεύ­ει κανείς ότι υπάρ­χουν φασι­στι­κές ομά­δες στην Ουκρα­νία, ενώ ‑για να μην έχει κανείς την

14η ημέρα του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία — Όλες οι εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Δέκα­τη τέταρ­τη ημέ­ρα από τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία και λίγη ώρα πριν αρχί­σει η κατά­παυ­ση πυρός για ανθρω­πι­στι­κούς λόγους που έχει εξαγ­γεί­λει για τις 9 το πρωί της Τετάρ­της η Μόσχα, ήχη­σαν ξανά οι σει­ρή­νες στις μεγά­λες ουκρα­νι­κές πόλεις: στο Κίε­βο, στο Τσερ­νί­χιβ, στο Λού­μπνι, στην Πολ­τά­βα και στο Βασίλ­κιβ, σύμφωνα

Β. Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για «συμβιβασμό» με τη Ρωσία για το καθεστώς του Ντονμπάς

Έτοι­μος για «συμ­βι­βα­σμό» με τη Μόσχα σε ότι αφο­ρά το καθε­στώς των Ντο­­νέ­­τσκ-Λου­­χάνσκ εμφά­νι­στη­κε ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Β. Ζελέν­σκι, σημειώ­νο­ντας ότι δεν επι­μέ­νει για την έντα­ξη της χώρας του στην βορειο­α­τλα­ντι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι είπε ότι δεν θέλει πλέ­ον να επι­μεί­νει ώστε να πετύ­χει την έντα­ξη της χώρας του στο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδιστικά των ΗΠΑ καταφθάνουν στη βάση της Σούδας

Μετά την επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση ότι ιπτά­με­να τάν­κερ των ΗΠΑ «KC-135» θα μετα­σταθ­μεύ­σουν σε ελλη­νι­κά αερο­δρό­μια, τρία στρα­τη­γι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά Β52 των ΗΠΑ, (ικα­νά να δια­νύ­ουν τερά­στιες απο­στά­σεις και να φέρουν πυρη­νι­κά) ετοι­μά­ζο­νται σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες να βρε­θούν τις επό­με­νες μέρες να προ­σγειω­θούν στη Σού­δα, σε άλλο ένα δείγ­μα κλι­μά­κω­σης της εμπλο­κής της χώρας στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς. Εξάλ­λου, τη

Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία φέρ­νει ανα­πό­φευ­κτα στο προ­σκή­νιο σοβα­ρές ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κές δια­φω­νί­ες και χρό­νιες αντι­φά­σεις που ταλα­νί­ζουν το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα. Η έναρ­ξη των εχθρο­πρα­ξιών στην Ουκρα­νία, με την ρωσι­κή εισβο­λή, έρχε­ται να ανα­δεί­ξει με εμφα­τι­κό τρό­πο την λαν­θα­σμέ­νη αντίληψη

Πόλεμος στην Ουκρανία: 13η ημέρα — Οι εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Συνε­χί­στη­καν χτες για δέκα­τη τρί­τη ημέ­ρα οι σφο­δροί βομ­βαρ­δι­σμοί και η πολιορ­κία των μεγά­λων πόλε­ων της Ουκρα­νί­ας, ιδιαί­τε­ρα στο Κίε­βο, το Χάρ­κο­βο τη Μαριού­πο­λη και το Μικο­λάϊ­εβ, ενώ υπάρ­χουν ανα­φο­ρές για εκρή­ξεις ακό­μα και στην Οδησ­σό. Μια εύθραυ­στη κατά­παυ­ση του πυρός βοή­θη­σε στην εκκέ­νω­ση χιλιά­δων ανθρώ­πων από την εμπό­λε­μη ζώνη. Η Ρωσία υπο­στή­ρι­ξε ότι

Ρωσικό ΥΠΕΞ: Η ηγεσία της Ελλάδας είναι έτοιμη να μηδενίσει την κοινή μας ιστορική κληρονομιά

Ανα­φο­ρά τις ελλη­νο­ρω­σι­κές σχέ­σεις έκα­νε η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Μαρία Ζαχά­ρο­βα αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι κιν­δυ­νεύ­ουν να δια­τα­ρα­χθούν ή και να κατα­στρα­φούν λόγω της στά­σης της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης στον πόλε­μο που γίνε­ται στην Ουκρα­νία, σύμ­φω­να με ανάρ­τη­ση της Ρωσι­κής πρε­σβεί­ας στην Ελλά­δα. Στο σχό­λιό της ανα­φέ­ρει ότι «στο όνο­μα των συλ­λο­γι­κών δυτικών

nazis ukraine

Ρωσικά ΜΜΕ: Νεοναζί Αζόφ χτύπησαν κομβόι αμάχων στη Μαριούπολη

Νεο­να­ζί του τάγ­μα­τος «Αζόφ» χτύ­πη­σε κομ­βόι αμά­χων στην Μαριού­πο­λη, μετα­δί­δουν Ρωσι­κά ΜΜΕ. Συγκε­κρι­μέ­να ανα­φέ­ρουν πως σκο­τώ­θη­καν δύο άμα­χοι και τραυ­μα­τί­σθη­καν άλλοι τέσ­σε­ρις. Το «Ria Novosti» μετα­δί­δει πως «οι μαχη­τές του εθνι­κι­στι­κού τάγ­μα­τος “Azov” πυρο­βό­λη­σαν προς ένα κομ­βόι αμά­χων που προ­σπα­θού­σαν να φύγουν από τη Μαριού­πο­λη κατά μήκος του ανθρω­πι­στι­κού δια­δρό­μου. Αυτό ανα­φέρ­θη­κε στη Λαϊ­κή Πολι­το­φυ­λα­κή του DPR».

Βλ. Πούτιν: Θα σταματήσουμε μόνο όταν οι Ουκρανοί σταματήσουν να πολεμούν

Τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία είχαν Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν και Ταγίπ Ερντο­γάν Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν δήλω­σε στην τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι με τον Τούρ­κο ομό­λο­γό του Ταγίπ Ερντο­γάν ότι η Ρωσία θα στα­μα­τή­σει τη “στρα­τιω­τι­κή της επι­χεί­ρη­ση” μόνο εάν η Ουκρα­νία στα­μα­τή­σει να πολε­μά και ικα­νο­ποι­η­θούν τα αιτή­μα­τα της Μόσχας, ανέ­φε­ρε το Κρεμ­λί­νο σε

Πόλεμος στην Ουκρανία: 11η ημέρα — Οι σημερινές εξελίξεις

Εντέ­κα­τη ημέ­ρα πολέ­μου στην Ουκρα­νία: Συνε­χί­ζο­νται οι ρωσι­κές επι­θέ­σεις σε πόλεις «κλει­διά». Η πρω­τεύ­ου­σα Κίε­βο, τα λιμά­νια της Μαριού­πο­λης και της Οδησ­σού αλλά και το Χάρ­κο­βο είναι οι βασι­κοί στό­χοι των ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των. Οι ρωσό­φω­νοι μιλούν για νέους ανθρω­πι­στι­κούς δια­δρό­μους σε Μαριού­πο­λη και Βολ­νο­βά­κα. Ανα­λυ­τι­κά: Οι εκπρό­σω­ποι της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας θα συνα­ντη­θούν για

Πόλεμος στην Ουκρανία, 10η ημέρα — Σύνοψη

  Οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας: Ο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν απεί­λη­σε ευθέ­ως ότι η Ουκρα­νία μπο­ρεί να πάψει να υπάρ­χει αν η ηγε­σία της δεν υπο­χω­ρή­σει και συνε­χί­σει την αντί­στα­ση. Ο ίδιος τόνι­σε ότι οι κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας μοιά­ζουν με κήρυ­ξη πολέ­μου. Το ίδιο θα ισχύ­σει και σε πιθα­νή επι­βο­λή no-fly zone,

Φίλαθλοι Ηρακλή: Πούτιν, ΝΑΤΟ και Ζελένσκι στο διάολο να παν!!!

Κατά τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσί­ας ήταν το αντι­πο­λε­μι­κό πανό που σήκω­σαν φίλα­θλοι του Ηρα­κλή σε αγώ­να μπά­σκετ της ομά­δας τους με τον ΠΑΟΚ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. «Κύπρος, Γιου­γκο­σλα­βία, Ουκρα­νία και Αφγα­νι­στάν — Πού­τιν, ΝΑΤΟ και Ζελέν­σκι στο διά­ο­λο να παν!!!» έγρα­φε το πανό υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τα εγκλή­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στών στην Ευρώ­πη και σε άλλες

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν ευρεία επίθεση — Κατάρριψη μαχητικών

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας ανέ­φε­ρε ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις πραγ­μα­το­ποιούν μια ευρεία επί­θε­ση στην Ουκρα­νία και έχουν κατα­λά­βει πολ­λές πόλεις και χωριά, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο Reuters επι­κα­λού­με­νο το ρωσι­κό Interfax. Σύμ­φω­να με την πηγή αυτή, σε αερο­μα­χία κοντά στο Ζιτό­μιρ, μια πόλη που απέ­χει περί­που 100 χιλιό­με­τρα δυτι­κά του Κιέ­βου, καταρ­ρί­φθη­καν τέσ­σε­ρα ουκρα­νι­κά μαχητικά

Ρώσικα ΜΜΕ: Μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας συνελήφθη και εκτελέστηκε για «προδοσία»

Ειδη­σε­ο­γρα­φι­κές προ­σκεί­με­νες στη Μόσχα ανα­φέ­ρουν ότι το μέλος της ουκρα­νι­κής δια­πραγ­μα­τευ­τι­κής ομά­δας Ντέ­νις Κιρέ­εβ (Denis Kireev) συνε­λή­φθη και δολο­φο­νή­θη­κε από την Υπη­ρε­σία Ασφα­λεί­ας της Ουκρα­νί­ας. Πιο συγκε­κρι­μέ­να την — ανε­πι­βε­βαί­ω­τη — είδη­ση δημο­σί­ευ­σε η ιστο­σε­λί­δα «Obozrevatel» ανα­φέ­ρο­ντας ότι ο Κιρέ­εβ ήταν ύπο­πτος για προ­δο­σία. Για τον θάνα­το του Κιρέ­εβ έκα­νε λόγο στο Telegram και το

Μαριούπολη: Ματαιώνεται η απομάκρυνση αμάχων — Δεν τηρήθηκε η εκεχειρία λέει η δημοτική αρχή της πόλης

Η απο­μά­κρυν­ση αμά­χων από την Μαριού­πο­λης δια­κό­πτε­ται λόγω μη τήρη­σης της εκε­χει­ρί­ας, ανα­κοί­νω­σε το δημαρ­χείο. Λίγο νωρί­τε­ρα, το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της Μαριού­πο­λης στην Ουκρα­νία κατήγ­γει­λε ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις δεν τηρούν τη συμ­φω­νη­θεί­σα κατά­παυ­ση του πυρός κατά μήκος όλης της δια­δρο­μής απο­μά­κρυν­σης των αμά­χων. Σε δηλώ­σεις του στο BBC ο αντι­δή­μαρ­χος της πόλης είπε ότι

Μόσχα: Προβοκάτσια των Ουκρανών η επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας επέρ­ρι­ψε σήμε­ρα την ευθύ­νη για την επί­θε­ση στην περιο­χή του ουκρα­νι­κού πυρη­νι­κού σταθ­μού της Ζαπο­ρί­ζια σε Ουκρα­νούς σαμπο­τέρ, απο­κα­λώ­ντας την «απο­κρου­στι­κή προ­βο­κά­τσια» Η Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σε πως ρωσι­κές δυνά­μεις επι­τέ­θη­καν στο εργο­στά­σιο παρα­γω­γής πυρη­νι­κής ενέρ­γειας τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα με απο­τέ­λε­σμα να τυλι­χθεί στις φλό­γες ένα παρα­κεί­με­νο πεντα­ώ­ρο­φο κτί­ριο εκπαίδευσης,

Στα χέρια των Ρώσων το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ρωσί­ας έχουν κατα­λά­βει το πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο Ζαπο­ρί­ζια στο νοτιο­α­να­το­λι­κό τμή­μα της Ουκρα­νί­ας, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι τοπι­κές αρχές. “Το επι­χει­ρη­σια­κό προ­σω­πι­κό παρα­κο­λου­θεί την κατά­στα­ση των αντι­δρα­στή­ρων”, ανέ­φε­ραν στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ενώ πρό­σθε­σαν ότι οι προ­σπά­θειες για τη δια­σφά­λι­ση της λει­τουρ­γί­ας ακο­λου­θούν τους κανό­νες ασφα­λεί­ας. Η Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σε ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις βομβάρδισαν

Πόλεμος στην Ουκρανία — Ένατη ημέρα — Όλες οι εξελίξεις

Συνα­γερ­μός σήμα­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα όταν οι ρωσι­κές δυνά­μεις βομ­βάρ­δι­σαν κτί­ριο στο πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο στη Ζαπο­ρί­ζια, το μεγα­λύ­τε­ρο του είδους στην Ευρώ­πη, προ­κα­λώ­ντας μεγά­λη ανη­συ­χία στη διε­θνή κοι­νό­τη­τα. Ευτυ­χώς σύμ­φω­να με τον Διε­θνή Οργα­νι­σμό Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας (ΔΟΑΕ) και την ουκρα­νι­κή Επι­τρο­πή Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας δεν εντό­πι­σε «καμία μετα­βο­λή» στο επί­πε­δο της ραδιε­νέρ­γειας. Ο διευ­θυ­ντής του εργο­στα­σί­ου δήλω­σε ότι

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε τρίτο γύρο συνομιλιών εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών

Σε τρί­το γύρο συνο­μι­λιών στις αρχές της επό­με­νης εβδο­μά­δας συμ­φώ­νη­σαν Κίε­βο και Μόσχα στη Λευ­κο­ρω­σία, εν μέσω σφο­δρών βομ­βαρ­δι­σμών στην Ουκρα­νία, με τις Ρωσι­κές δυνά­μεις να επι­χει­ρούν να κατα­λά­βουν ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρες περιο­χές. Σε εξέ­λι­ξη είναι αυτή την στιγ­μή, επι­χεί­ρη­ση για την κατά­λη­ψη του πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου στην πόλη Ζαπο­ρί­ζια, το μεγα­λύ­τε­ρο πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο της Ευρώπης.

Κυρ. Μητσοτάκης: Αν μας ζητηθεί φυσικά και θα στείλουμε Ένοπλες Δυνάμεις σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία

Απο­φα­σι­σμέ­νη να εμπλέ­ξει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο δηλώ­νει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, στα πλαί­σια των «συμ­μα­χι­κών» της υπο­χρε­ώ­σε­ων, και έχο­ντας λάβει «πρά­σι­νο φως» από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα που ομνύ­ουν στις λυκο­συμ­μα­χί­ες του ελλη­νι­κού κεφα­λαί­ου. Ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, σε συνέ­ντευ­ξη του στον «Alpha», απέρ­ρι­ψε το ενδεχόμενο

Συνομιλίες Ρωσίας — Ουκρανίας: Συμφώνησαν σύντομα να υπάρξει και τρίτος γύρος συνομιλιών

Οι Ρώσοι δια­πραγ­μα­τευ­τές που συμ­με­τεί­χαν στις σημε­ρι­νές συνο­μι­λί­ες με τους Ουκρα­νούς ομο­λό­γους τους επι­βε­βαί­ω­σαν ότι συμ­φώ­νη­σαν να «στη­ρί­ξουν» τη δημιουρ­γία ανθρω­πι­στι­κών δια­δρό­μων για τους αμά­χους που θέλουν να φύγουν από την Ουκρα­νία. Σύμ­φω­να με έναν Ρώσο δια­πραγ­μα­τευ­τή, τις δηλώ­σεις του οποί­ου μετέ­φε­ρε το πρα­κτο­ρείο Reuters επι­κα­λού­με­νο το πρα­κτο­ρείο Interfax, συμ­φω­νή­θη­κε επί­σης μια «πιθα­νή» κατά­παυ­ση του

Η Ουκρανία διέκοψε τις εξαγωγές φυσικού αερίου από το έδαφός της

Η Ουκρα­νία διέ­κο­ψε προ­σω­ρι­νά τις εξα­γω­γές φυσι­κού αερί­ου από το έδα­φός της, δήλω­σε την Πέμ­πτη η «Ukrtransgas», ο δια­χει­ρι­στής των υπό­γειων εγκα­τα­στά­σε­ων απο­θή­κευ­σης αερί­ου της χώρας, σε μία εξέ­λι­ξη που ανα­μέ­νε­ται εκτι­νά­ξει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τις τιμές, που σήμε­ρα κατέ­γρα­ψαν νέο ιστο­ρι­κό υψη­λό. «Το ουκρα­νι­κό υπουρ­γείο Ενέρ­γειας έχει απα­γο­ρεύ­σει στους παρά­γο­ντες της αγο­ράς να εξά­γουν φυσι­κό αέριο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Όγδοη μέρα βομ­βαρ­δι­σμών και μαχών, ενώ στη Λευ­κο­ρω­σία, στο ξενο­δο­χείο που δια­λύ­θη­κε η ΕΣΣΔ, θα γίνει ο δεύ­τε­ρος γύρος δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων Μόσχας — Κιέ­βου. Σήμε­ρα το πρωί ανα­μέ­νε­ται η ουκρα­νι­κή αντι­προ­σω­πεία στη Λευ­κο­ρω­σία για τον δεύ­τε­ρο γύρο των ειρη­νευ­τι­κών συνο­μι­λιών με τη Ρωσία, με σκο­πό τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για κατά­παυ­ση του πυρός, όπως μετέ­δω­σε χθες το πρακτορείο

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Εγκρίθηκε ψήφισμα κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία — Αποχή από 35 χώρες

Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ ενέ­κρι­νε την Τετάρ­τη ψήφι­σμα που «απαι­τεί από τη Ρωσία να στα­μα­τή­σει αμέ­σως τη χρή­ση βίας κατά της Ουκρα­νί­ας». Το ψήφι­σμα εγκρί­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία με 141 χώρες να ψηφί­ζουν υπέρ, 5 κατά και 35 να δηλώ­νουν απο­χή, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Κίνας, από τα 193 μέλη. Το ψήφι­σμα απαι­τεί από τη Μόσχα «άμε­σα, πλήρως

ΥΠΕΞ: «Ουδέν σχόλιον» για τη δράση φασιστικών ομάδων, που επιβεβαιώνει το Προξενείο Μαριούπολης!

«Ουδέν σχό­λιο». Αυτή ήταν η απά­ντη­ση αρμό­διου παρά­γο­ντα του ΥΠΕΞ στο ερώ­τη­μα που υπέ­βα­λε ο «Ριζο­σπά­στης» σχε­τι­κά με τις καταγ­γε­λί­ες που βλέ­πουν το φως της δημο­σιό­τη­τας για τη δρά­ση του «Τάγ­μα­τος Αζόφ» στη Μαριού­πο­λη και την ευρύ­τε­ρη περιο­χή, με θύμα­τα και τους Ελλη­νες ομο­γε­νείς τους οποί­ους, κατά τ’ άλλα, επι­κα­λεί­ται η κυβέρ­νη­ση για να κλιμακώσει

LIVE — Πόλεμος στην Ουκρανία — Έβδομη ημέρα του ιμπεριαλιστικού πολέμου — Ολες οι εξελίξεις

Έβδο­μη ημέ­ρα από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και ο ρωσι­κός στρα­τός δηλώ­νει απο­φα­σι­σμέ­νος να συνε­χί­σει την «ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στην Ουκρα­νία μέχρι να επι­τευ­χθούν οι στό­χοι του». καθη­με­ρι­νά αυξά­νε­ται ο αριθ­μός των νεκρών και τραυ­μα­τιών χωρίς όμως οι αριθ­μοί να μπο­ρούν να επι­βε­βαιω­θούν από ανε­ξάρ­τη­τες πηγές. Περισ­σό­τε­ροι από 600.000 άνθρω­ποι έχουν εγκα­τα­λεί­ψει την Ουκρανία

Τσαβούσογλου: Η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η Τουρ­κία δεν προ­τί­θε­ται να συμ­με­τά­σχει στις κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας, δήλω­σε ο Τούρ­κος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου, όπως μετα­δί­δει το Anadolu. Σημειώ­νε­ται ότι νωρί­τε­ρα, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε ότι «η Τουρ­κία περι­μέ­νει να μπει στην Ε.Ε. από τη δεκα­ε­τία του ’60 και τώρα ξεκί­νη­σε η συζή­τη­ση για την Ουκρα­νία. Τις προσπάθειες

Νέα ρεκόρ στις τιμές σίτου και αραβοσίτου στην ευρωπαϊκή αγορά

Οι τιμές του σίτου άλε­σης και του αρα­βο­σί­του έκλει­σαν σήμε­ρα σε νέο ρεκόρ στην ευρω­παϊ­κή αγο­ρά, αντί­στοι­χα σε 351,25 ευρώ και 340 ευρώ ανά τόνο για την προ­θε­σμία του Μαρ­τί­ου 2022, επη­ρε­α­σμέ­νες από τη ρωσο-ουκρα­­­νι­­­κή κρί­ση. Οι τιμές των σιτη­ρών συνέ­χι­σαν την άνο­δό τους από τη χθε­σι­νή ημέ­ρα, ενώ “η κρί­ση εδραιώ­νε­ται”: τα ουκρα­νι­κά λιμά­νια εξακολουθούν

Μαριούπολη: Σοβαρή καταγγελία Έλληνα ανταποκριτή για το «Τάγμα Αζόφ»

Σύμ­φω­να με τον αντα­πο­κρι­τή του Open, Σωτή­ρη Δανέ­ζη, που βρί­σκε­ται στη Μαριού­πο­λη, ο ρώσι­κος στρα­τός και οι δυνά­μεις των λεγό­με­νων «Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών» του Ντον­μπάς, ανα­κοί­νω­σαν πώς για σήμε­ρα και για αύριο θα λει­τουρ­γή­σει «ανθρω­πι­στι­κός διά­δρο­μος» για μέλη τηλε­ο­πτι­κών συνερ­γεί­ων και Έλλη­νες ομο­γε­νείς. Όπως ανέ­φε­ρε ο δημο­σιο­γρά­φος, αυτή τη στιγ­μή γίνο­νται οι ενη­με­ρώ­σεις των εμπλε­κό­με­νων διπλωματικών

putin

Ουκρανία: Οι τέσσερις όροι που θέτει ο Πούτιν για τον τερματισμό της εισβολής

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν έθε­σε την Δευ­τέ­ρα στον Γάλ­λο ομό­λο­γό του Εμα­νου­έλ Μακρόν τέσ­σε­ρις όρους για να τερ­μα­τι­στεί η εισβο­λή στην Ουκρα­νία. Οι τέσ­σε­ρις όροι είναι οι εξής: — Ανα­γνώ­ρι­ση της ρωσι­κής κυριαρ­χί­ας στην Κρι­μαία — Απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση του ουκρα­νι­κού κρά­τους — Απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση του ουκρα­νι­κού κρά­τους — Δια­σφά­λι­ση ουδέ­τε­ρου καθε­στώ­τος της Ουκρα­νί­ας Ο Πού­τιν ζήτη­σε “την

«Αναστήθηκαν» οι Ουκρανοί στρατιώτες που οι Ρώσοι «γάζωσαν» στο Φιδονήσι (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρώ­το θέμα έκα­ναν τα ελλη­νι­κά ΜΜΕ την «ηρω­ι­κή υπε­ρά­σπι­ση του Φιδο­νη­σί­ου» στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα κατά τη διάρ­κεια της ειδι­κής επι­χεί­ρη­σης της Ρωσί­ας ανα­πα­ρά­γο­ντας την αφή­γη­ση των ουκρα­νι­κών αρχών λέγο­ντας ότι επέ­λε­ξαν να πεθά­νουν «ηρω­ι­κά» αντί να «παραι­τη­θούν». Τα σχε­τι­κά ρεπορ­τάζ των ΜΜΕ και στη χώρα μας, στο πλαί­σιο του «πολέ­μου» της προ­πα­γάν­δας που συνο­δεύ­ει τον

Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν και την… Παλαιστίνη!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο σημε­ρι­νό περιε­κτι­κό άρθρο του Ριζο­σπά­στη με τίτλο «Ο πόλε­μος της προ­πα­γάν­δας… και η προ­πα­γάν­δα του πολέ­μου» κατα­γρά­φο­νται μία σει­ρά από fake news των τελευ­ταί­ων ημε­ρών με αφορ­μή την ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία καθώς και η ευκο­λία με την οποία πλέ­ον αυτά δια­χέ­ο­νται μέσω των social media σε εκα­τομ­μύ­ρια σε όλο τον κόσμο. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό απο­τε­λεί ένα

Ουκρανία: Ο πόλεμος της προπαγάνδας… και η προπαγάνδα του πολέμου!

Ένας ανε­λέ­η­τος πόλε­μος προ­πα­γάν­δας μαί­νε­ται από την πρώ­τη στιγ­μή των στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στην Ουκρα­νία. Είναι ένας παράλ­λη­λος πόλε­μος, που συμπλη­ρώ­νει τους βομ­βαρ­δι­σμούς, τις εχθρο­πρα­ξί­ες και στο­χεύ­ει στο να κυριαρ­χή­σει στο «πεδίο της μάχης» για τη δια­μόρ­φω­ση της κοι­νής γνώ­μης. Στις σημε­ρι­νές συν­θή­κες, που η πρό­σβα­ση στο δια­δί­κτυο είναι μαζι­κή, που ο καθέ­νας μέσω των Μέσων

Μπολσονάρο για Ουκρανούς: «εμπιστεύτηκαν σε έναν κωμικό την μοίρα του έθνους τους»

Την άρνη­ση του να επι­βά­λει κυρώ­σεις στη Ρωσία εξέ­φρα­σε ο Βρα­ζι­λιά­νος πρω­θυ­πουρ­γός, Ζαΐρ Μπολ­σο­νά­ρο, ο οποί­ος επέ­κρι­νε μάλι­στα τους Ουκρα­νούς για το ότι εξέ­λε­ξαν για πρό­ε­δρο τον Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, λέγο­ντας ότι «εμπι­στεύ­τη­καν σε έναν κωμι­κό την μοί­ρα του έθνους τους». Παράλ­λη­λα, όπως μετέ­δω­σε το CNN, o Μπολ­σο­νά­ρο πρό­σθε­σε ότι η Βρα­ζι­λία θα τηρή­σει στά­ση ουδετερότητας

LIVE-Πόλεμος στην Ουκρανία: Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για την έκβαση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης — Ολες οι εξελίξεις

Συνε­χί­ζο­νται για πέμ­πτη ημέ­ρα οι μάχες στην Ουκρα­νία. Μπα­ράζ εκρή­ξEων ανα­φέρ­θη­κε κατά τη διάρ­κεια της νύκτας στην πρω­τεύ­ου­σα και άλλες πόλεις της χώρας. Ιδιαί­τε­ρα κρί­σι­μη θεω­ρεί­ται η σημε­ρι­νή ημέ­ρα για την έκβα­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης δεδο­μέ­νου ότι θα ξεκι­νή­σουν οι συνο­μι­λί­ες ανά­με­σα σε αντι­προ­σω­πεία Ρώσων και Ουκρα­νών διπλω­μα­τών στα ουκρα­νο – λευ­κο­ρω­σι­κά σύνο­ρα.  Ο στρατός

Λογοκρισία στα ρώσικα ΜΜΕ επιβάλλει η ΕΕ: Τέλος τα «Russia Today» και «Sputnik»

Λογο­κρι­σία στα ρώσι­κα μέσα ενη­μέ­ρω­σης επι­βάλ­λει η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση σύμ­φω­να με σημε­ρι­νές δηλώ­σεις της πρό­ε­δρου της Κομι­σιόν Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν. «Θα απα­γο­ρεύ­σου­με στην ΕΕ τη μηχα­νή των μέσων ενη­μέ­ρω­σης του Κρεμ­λί­νου» είπε,  υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «το κρα­τι­κό Russia Today και το Sputnik, καθώς και οι θυγα­τρι­κές τους δεν θα μπο­ρούν πλέ­ον να δια­δί­δουν τα ψέμα­τά τους

Ουκρανοί πάνε στη Λευκορωσία για συνομιλίες με Ρώσους

Η ουκρα­νι­κή αντι­προ­σω­πεία πρό­κει­ται να δια­πραγ­μα­τευ­τεί με τη ρωσι­κή πλευ­ρά στο Γόμελ, όπως ανα­φέρ­θη­κε στο Εθνι­κό Κέντρο Τύπου της Λευ­κο­ρω­σί­ας. Την πλη­ρο­φο­ρία αυτή επι­βε­βαί­ω­σε και ο επι­κε­φα­λής της επί­ση­μης ρωσι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας των δια­πραγ­μα­τευ­τών και βοη­θός του Ρώσου προ­έ­δρου, Βλα­ντι­μίρ Μεντίν­σκι. Νωρί­τε­ρα έγι­νε γνω­στό ότι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία μετα­ξύ των ηγε­τών της Λευ­κο­ρω­σί­ας και της Ουκρανίας,

perissos kke ktirio

Σχόλιο του ΚΚΕ για την αποστολή πολεμικού υλικού από την Ελλάδα στην Ουκρανία

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού υλι­κού στην Ουκρα­νία στο πλαί­σιο των κατευ­θύν­σε­ων του ΝΑΤΟ, ανα­βαθ­μί­ζει την εμπλο­κή της χώρας σε έναν ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που εξε­λίσ­σε­ται με απρό­βλε­πτες δια­στά­σεις και με μεγά­λους κιν­δύ­νους για τους λαούς», ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ, σχε­τι­κά με την απο­στο­λή αμυ­ντι­κού υλι­κού από την Ελλά­δα στην Ουκρα­νία με δύο C‑130.

Ρωσία: Το ουκρανικό τάγμα «Αζόφ» χτύπησε με πολλαπλούς εκτοξευτές το χωριό Σαρτανά στη Μαριούπολη

«Στις 26 Φεβρουα­ρί­ου από τις 16:00 έως τις 16:20 Ουκρα­νοί εθνι­κι­στές από το τάγ­μα “Αζόφ” χτύ­πη­σαν με αεριω­θού­με­να συστή­μα­τα πολ­λα­πλών εκτο­ξεύ­σε­ων “Γκραντ” κατοι­κη­μέ­να τετρά­γω­να του χωριού Σαρ­τα­νά στα περί­χω­ρα της Μαριού­πο­λης και το σχο­λείο αρ. 8 της Μαριού­πο­λης. Ως απο­τέ­λε­σμα υπάρ­χουν νεκροί μετα­ξύ των αμά­χων και κατα­στρο­φές κατοι­κιών. Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας προει­δο­ποιού­σε ότι

Δυο C130 με στρατιωτικό υλικό στέλνει η κυβέρνηση στην Ουκρανία

Σύσκε­ψη υπό τον Πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στο Μέγα­ρο Μαξί­μου με τη συμ­με­το­χή του Υπουρ­γού Εθνι­κής Αμυ­νας Νίκου Πανα­γιω­τό­που­λου και του Αρχη­γού ΓΕΕΘΑ Κων­στα­ντί­νου Φλώ­ρου. Ο Πρω­θυ­πουρ­γός ενη­με­ρώ­θη­κε για τη στρα­τιω­τι­κή εικό­να στην Ουκρα­νία. Με από­φα­σή του, η Ελλά­δα αντα­πο­κρι­νό­με­νη στο αίτη­μα της Ουκρα­νί­ας, σε συνεν­νό­η­ση με τους συμ­μά­χους της στο ΝΑΤΟ, τους εταίρους

Πόλεμος στην Ουκρανία: Απέρριψε συνομιλίες στη Λευκορωσία ο Ζελένσκι

Ρωσι­κή αντι­προ­σω­πεία έφθα­σε στη Λευ­κο­ρω­σία για συνο­μι­λί­ες με την Ουκρα­νία, δήλω­σε εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ifax, για τις πρώ­τες συνο­μι­λί­ες αφό­του η Ρωσία ξεκί­νη­σε την εισβο­λή της στη χώρα στις 24 Φεβρουα­ρί­ου. Ο εκπρό­σω­πος Ντμί­τρι Πεσκόφ είπε πως η ρωσι­κή αντι­προ­σω­πεία περι­λαμ­βά­νει αξιω­μα­τού­χους από τα υπουρ­γεία Εξω­τε­ρι­κών και Άμυ­νας και από

LIVE — Τέταρτη ημέρα της ρώσικης εισβολής — Ολομέτωπη επίθεση και κλιμάκωση επιθέσεων

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας διέ­τα­ξε από χτες το από­γευ­μα γενι­κευ­μέ­νη επί­θε­ση σε όλη τη χώρα, κατη­γο­ρώ­ντας το Κίε­βο ότι δεν αντα­πο­κρί­θη­κε στην κλή­ση του Κρεμ­λί­νου για διά­λο­γο. Μετά από περί­που ένα 24ωρο «συγκρα­τη­μέ­νων» επι­χει­ρή­σε­ων, (από το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής έως το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του) οι επι­θέ­σεις άρχι­σαν και πάλι με μεγά­λη σφο­δρό­τη­τα, τόσο με τους βομ­βαρ­δι­σμούς στα

Communist

Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα: Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία!

Μετά από πρω­το­βου­λία του ΚΚ Ελλά­δας, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, του ΚΚ Μεξι­κού και του ΚΚ Τουρ­κί­ας, Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από μια σει­ρά χωρών εξέ­δω­σαν Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Ανα­λυ­τι­κά, το κεί­με­νο της Ανα­κοί­νω­σης έχει ως εξής: «Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία! Απαι­τεί­ται αυτο­τε­λής πάλη ενά­ντια στα μονο­πώ­λια, στις αστικές

perissos kke ktirio

Το ΚΚΕ για τον θάνατο των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία: «Τραγικά θύματα ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου»

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το θάνα­το των Ελλή­νων ομο­γε­νών στην Ουκρα­νία, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής: «Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στις οικο­γέ­νειες των Ελλή­νων ομο­γε­νών στην Ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία για την απώ­λεια των αγα­πη­μέ­νων τους προ­σώ­πων. Είναι τα τρα­γι­κά θύμα­τα ενός ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, που παίρ­νει επι­κίν­δυ­νες δια­στά­σεις μετά την

Πόλεμος στην Ουκρανία: Διχάζει το ευρωατλαντικό μπλοκ το Swift — Τι είναι, πώς λειτουργεί

Το ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ προ­σπα­θεί να αυξή­σει την πίε­ση στη Ρωσία μέσω των πακέ­των κυρώ­σε­ων. Δεν είναι όμως πάντα εύκο­λο να συμ­φω­νή­σουν σε αυτές δεδο­μέ­νων των ιδιαί­τε­ρων συμ­φε­ρό­ντων της κάθε χώρας , ταυ­τό­χρο­να ομο­λο­γούν ότι οι κυρώ­σεις θα έχουν «διαρ­κείς συνέ­πειες» για τους πολί­τες τους (τιμές ενέρ­γειας, εκτό­ξευ­ση τιμών προ­ϊ­ό­ντων ευρεί­ας κατα­νά­λω­σης κλπ.). Τι τελευ­ταί­ες ώρες έχουν

Έξι ομογενείς νεκροί στην Ανατολική Ουκρανία

Νωρί­τε­ρα, το ελλη­νι­κό Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανα­κοί­νω­σε ότι δύο Έλλη­νες ομο­γε­νείς έπε­σαν νεκροί και άλλοι έξι τραυ­μα­τί­στη­καν μετά από καταγ­γελ­λό­με­νη ρωσι­κή επί­θε­ση στο χωριό Σαρ­τα­νά έξω από την πόλη της Μαριού­πο­λης.  Το χωριό βρί­σκε­ται 16 χιλιό­με­τρα βορειο­α­να­το­λι­κά της Μαριού­πο­λης, στη «γραμ­μή επα­φής» μετα­ξύ των ενό­πλων δυνά­με­ων του Κιέ­βου και των φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών του Ντον­μπάς. Aftermath of

Ανατολική Ουκρανία: Δύο ομογενείς σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν

Δύο ομο­γε­νείς σκο­τώ­θη­καν και άλλοι έξι τραυ­μα­τί­στη­καν — μετα­ξύ των οποί­ων και ένα παι­δί από βομ­βαρ­δι­σμό στο χωριό Σαρ­τα­νά στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία. Σε ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών καταγ­γέλ­λει βομ­βαρ­δι­σμό από ρωσι­κό αερο­σκά­φος. Το ΥΠΕΞ επι­ση­μαί­νει: «Η Ελλά­δα εκφρά­ζει τον απο­τρο­πια­σμό της και κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τον βομ­βαρ­δι­σμό αμά­χων από ρωσι­κό αερο­σκά­φος στα περί­χω­ρα του χωριού

Έκλεισε τα Στενά του Βοσπόρου ο Ερντογάν;

Σύμ­φω­να με ανάρ­τη­ση του Ουκρα­νού προ­έ­δρου ο Ερντο­γάν έκλει­σε τα Στε­νά του Βοσπό­ρου. Μέχρι στιγ­μής η είδη­ση δεν έχει επι­βε­βαιω­θεί. Τούρ­κος αξιω­μα­τού­χος, τον οποίο επι­κα­λεί­ται το Reuters, δήλω­σε ότι η Άγκυ­ρα δεν έχει λάβει από­φα­ση για κλεί­σι­μο των στε­νών του Βοσπό­ρου σε ρωσι­κά πλοία. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι σήμε­ρα είχαν προη­γη­θεί τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λί­ες Ερντο­γάν — Ζελέν­σκι και Τσαβούσογλου

Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουκρανία ότι εκτροχίασε μια εκεχειρία αρνούμενη τις διαπραγματεύσεις

Κρεμ­λί­νο: Ξεκι­νά εκ νέου η ρωσι­κή στρα­τιω­τι­κή προ­έ­λα­ση που είχε προ­σω­ρι­νά δια­κο­πεί. Η ρωσι­κή πλευ­ρά κατη­γο­ρεί την ηγε­σία του Κιέ­βου ότι αρνή­θη­κε να δια­πραγ­μα­τευ­τεί με τη Μόσχα. Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν διέ­τα­ξε την προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της ρωσι­κής στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης στην Ουκρα­νία το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής προσ­δο­κώ­ντας δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με το Κίε­βο, αλλά η επι­χεί­ρη­ση συνε­χί­στη­κε το

Πόλεμος στην Ουκρανία: Για τρίτη μέρα του πολέμου με σκληρές οδομαχίες και βομβαρδισμούς — Ολες οι εξελίξεις

Mε σκλη­ρές οδο­μα­χί­ες μέσα στο Κίε­βο ξημέ­ρω­σε η τρί­τη ημέ­ρα της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία. Μάχες διε­ξά­γο­νται κοντά στις πόλεις της νότιας Ουκρα­νί­ας, Μαριού­πο­λη, Χερ­σώ­να, Μικο­λάιβ και Οδησ­σό, δήλω­σε σύμ­βου­λος του γρα­φεί­ου του προ­έ­δρου Ζελέν­σκι. Σύμ­φω­να με ρωσι­κά ΜΜΕ κατε­λή­φθη η Μελι­τό­πο­λη, πόλη στη νότια περιο­χή της Ζαπο­ρί­ζια. Η Μελι­τό­πο­λη είναι μία μεσαί­ου μεγέ­θους πόλη, κοντά

Θεσσαλονίκη: Ηχηρό μήνυμα κατά του πολέμου έστειλε η πορεία του ΚΚΕ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

«Ο ιμπε­ρια­λι­σμός δολο­φο­νεί — Στον πόλε­μο καμιά συμ­με­το­χή», βρο­ντο­φώ­να­ξε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής ο εργα­ζό­με­νος λαός και η νεο­λαία της Θεσ­σα­λο­νί­κης, μέσα από τη μαζι­κή και μαχη­τι­κή συμ­με­το­χή του στην αντι­πο­λε­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση που οργά­νω­σαν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ για τις δρα­μα­τι­κές εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία. Η συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου και ακο­λού­θη­σε πορεία αρχικά

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση, στο πεδίο και στο παρασκήνιο — Ολες οι εξελίξεις

Συνε­χί­ζε­ται για δεύ­τε­ρο 24ωρο η ολο­μέ­τω­πη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, με τη Μόσχα να εντεί­νει την επί­θε­σή της στο Κίε­βο και τους δυτι­κούς να εντεί­νουν τις άμε­σες ή έμμε­σες στη Ρωσία. Συνε­χώς μεγα­λώ­νει ο αριθ­μός των νεκρών και των τραυ­μα­τιών με τους αντι­μα­χό­με­νους να ανα­κοι­νώ­νουν τους δικούς τους αριθ­μούς. Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε ότι

ΚΚΕ-ΚΝΕ πορεία — ηχηρό μήνυμα καταδίκης: «ΗΠΑ και Ρωσία τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν»

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η πορεία που διορ­γά­νω­σε η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ προς την πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Αθή­να. Η πορεία ξεκί­νη­σε από την πρε­σβεία της Ρωσί­ας στην Αθή­να όπου νωρί­τε­ρα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συγκέ­ντρω­ση με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Συνα­γερ­μός! Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλά­δας» . Από τη ρωσι­κή έως την αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία ακού­στη­καν δυνα­τά τα

ΚΚ Μεξικού: Κάτω ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος!

Σε ανα­κοί­νω­σή του το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Μεξι­κού για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία ανα­φέ­ρει: «Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μεξι­κού καλεί τους Μεξι­κα­νούς εργα­ζό­με­νους να αντι­τα­χθούν στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που έχει την επί­ση­μη αρχή του με τη σύγκρου­ση που διε­ξά­γε­ται από τη Ρωσία ενά­ντια στις ΗΠΑ και την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση στην Ουκρα­νία, μετά από

Featured Video Play Icon

Δ. Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εδώ και τώρα να σταματήσει να εμπλέκεται

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας παρευ­ρέ­θη­κε στη συγκέ­ντρω­ση της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ στη Ρωσι­κή Πρε­σβεία και στην πορεία προς την Αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία, και έκα­νε την ακό­λου­θη δήλω­ση: «Η επι­λο­γή όποιου ιμπε­ρια­λι­στι­κού κέντρου ή ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας, είναι επι­λο­γή που οδη­γεί σε μακε­λειό τους λαούς, τον ελλη­νι­κό λαό. Μόνο η αυτο­τε­λής, ανεξάρτητη,

putin

Βλ. Πούτιν: «Ομάδα τοξικομανών και νεοναζί» η κυβέρνηση Ζελένσκι

«Ομά­δα τοξι­κο­μα­νών και νεο­να­ζί» χαρα­κτή­ρι­σε την κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, σε δηλώ­σεις του που μετα­δό­θη­καν νωρί­τε­ρα από την ρωσι­κή κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση. Ο Πού­τιν κάλε­σε τους Ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες να κατα­θέ­σουν τα όπλα τους, προ­σθέ­το­ντας πως «υπάρ­χουν περιο­χές με αμά­χους, τους οποί­ους προ­σπα­θούν να κινη­το­ποι­ή­σουν για να μας κατη­γο­ρή­σουν μετά ότι έχου­με επιτεθεί

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ναι» από τον Ρώσο πρόεδρο για συνομιλίες με τον Ζελένσκι

«Ναι» από τον Ρώσο πρό­ε­δρο για συνο­μι­λί­ες με τον Ζελέν­σκι. Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δήλω­σε στον Κινέ­ζο πρό­ε­δρο, Σι Τζιν­πίνγκ ότι είναι δια­τε­θει­μέ­νος να διε­ξά­γει συνο­μι­λί­ες σε κορυ­φαίο επί­πε­δο με την Ουκρα­νία. Σύμ­φω­να με το Reuters που επι­κα­λεί­ται την κρα­τι­κή κινε­ζι­κή τηλε­ό­ρα­ση, ο Πού­τιν μίλη­σε με τον Κινέ­ζο πρό­ε­δρο τηλε­φω­νι­κά σήμε­ρα Παρα­σκευή. Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, ο Ρώσος πρόεδρος

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν να διαπραγματευτούν

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι καλεί τη Ρωσία να προ­σέλ­θει σε συνο­μι­λί­ες, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Reuters. Νωρί­τε­ρα, κάτι ανά­λο­γο είχε δηλώ­σει και κορυ­φαί­ος σύμ­βου­λος του Ζελέν­σκι.  O Μιχάι­λο Ποντό­λιακ, σύμ­βου­λος της ουκρα­νι­κής προ­ε­δρί­ας, δήλω­σε στο Reuters ότι η  Ουκρα­νία επι­θυ­μεί την ειρή­νη και είναι έτοι­μη για συνο­μι­λί­ες με τη Ρωσία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της υιο­θέ­τη­σης ενός

Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη για συνομιλίες εάν ο ουκρανικός στρατός «καταθέσει τα όπλα»

Η Ρωσία είναι έτοι­μη για συνο­μι­λί­ες εάν ο ουκρα­νι­κός στρα­τός «κατα­θέ­σει τα όπλα», δήλω­σε ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ, τονί­ζο­ντας ότι η Μόσχα δεν βλέ­πει την πιθα­νό­τη­τα να ανα­γνω­ρί­σει την τωρι­νή κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας ως δημο­κρα­τι­κή. Σε δηλώ­σεις του, ανέ­φε­ρε ότι κανείς δεν σχε­διά­ζει να κατα­λά­βει την Ουκρα­νία ή να επι­τε­θεί σε Ουκρα­νούς πολίτες.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανάπτυξη κυανοκράνων ζητά ο Ζελένσκι

Ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ανα­κοί­νω­σε ότι από την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής το πρωί χθες Πέμ­πτη έχουν χάσει τη ζωή τους του­λά­χι­στον 137 συμπο­λί­τες του. Χαρα­κτή­ρι­σε τους πεσό­ντες «ήρω­ες» σε μαγνη­το­σκο­πη­μέ­νο διάγ­γελ­μά του που αναρ­τή­θη­κε στον ιστό­το­πο της ουκρα­νι­κής προ­ε­δρί­ας. Πρό­σθε­σε ότι άλλοι 136 Ουκρα­νοί τραυ­μα­τί­στη­καν στις μάχες. Ο Ζελέν­σκι είπε επί­σης ότι η συνεχιζόμενη

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Ανακοίνωση για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Σε ανα­κοί­νω­ση του για τη ρώσι­κη εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης σημειώ­νει: Τριά­ντα χρό­νια μετά την επι­κρά­τη­ση της αντε­πα­νά­στα­σης στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού, ένας ακό­μη ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος ξεσπά σε ευρω­παϊ­κό έδα­φος, μετά τον πόλε­μο στη Γιου­γκο­σλα­βία. Ο αντα­γω­νι­σμός μετα­ξύ των ιμπε­ρια­λι­στών, των Ευρω­α­τλα­ντι­κών δυνά­με­ων (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) από

Διάγγελμα Μπάιντεν: Ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Ρωσίας — Θα χτυπήσουμε το ρούβλι και τους ολιγάρχες

Κορυ­φώ­νε­ται η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση ΗΠΑ και Ρωσί­ας, καθώς μένε­ται ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία, με τον Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Τζο Μπάι­ντεν να προ­βαί­νει σε νέο διάγ­γελ­μα για την «την απρό­κλη­τη και αδι­καιο­λό­γη­τη επί­θε­ση στην Ουκρα­νία από τη Ρωσία». «Για πολ­λές εβδο­μά­δες προει­δο­ποιού­σα­με για την επί­θε­ση. Πρό­κει­ται για κατά­φο­ρη παρα­βί­α­ση του διε­θνούς δικαί­ου» επι­σή­μα­νε ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος. «Ο Πούτιν

H Ρωσία δηλώνει έτοιμη να διαπραγματευτεί με το Κίεβο τους όρους παράδοσης — Κατελήφθη το Τσέρνομπιλ

H Μόσχα δηλώ­νει έτοι­μη να δια­πραγ­μα­τευ­θεί με το Κίε­βο τους όρους παρά­δο­σης, λίγες ώρες μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή στην ουκρα­νι­κή επι­κρά­τεια. Όπως δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος Τύπου του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ, ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν έχει εκφρά­σει την ετοι­μό­τη­τά του να συμ­με­τά­σχει σε συζη­τή­σεις με τον Ουκρα­νό ομό­λο­γό του, με επί­κε­ντρο την εγγύ­η­ση ουδε­τε­ρό­τη­τας και

Ρωσία: Πληροφορίες για συλλήψεις διαδηλωτών που συμμετείχαν σε αντιπολεμική διαδήλωση

Η ρωσι­κή αστυ­νο­μία άρχι­σε να συλ­λαμ­βά­νει άτο­μα που συμ­με­τεί­χαν σε αντι­πο­λε­μι­κή δια­δή­λω­ση κατά της ρωσι­κής στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης στην Ουκρα­νία στην πλα­τεία Πού­σκιν στο κέντρο της Μόσχας μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο RIA. Η αστυ­νο­μία απέ­κλει­σε όλη την περιο­χή, μετέ­δω­σε ρεπόρ­τερ του πρα­κτο­ρεί­ου Reuters. Νωρί­τε­ρα η εισαγ­γε­λία της Μόσχας είχε προει­δο­ποι­ή­σει για τις «αρνη­τι­κές συνέ­πειες» που θα είχε η

Τι μας διδάσκει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — Του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, ως απο­τέ­λε­σμα της ραγδαί­ας όξυν­σης του ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με τη Μόσχα για τις σφαί­ρες επιρ­ρο­ής, τα μερί­δια των αγο­ρών και τα κέρ­δη των μονο­πω­λια­κών ομί­λων, πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει για τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, συνο­λι­κά το λαό μας πηγή συμπε­ρα­σμά­των. Απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά:

Ουκρανία: Μάχες στο Τσέρνομπιλ — Σταθμοί του μετρό στο Κίεβο θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια

Ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα από την πλευ­ρά της Λευ­κο­ρω­σί­ας εισήλ­θαν σήμε­ρα σε μια περιο­χή κοντά στο πρώ­ην πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο του Τσέρ­νο­μπιλ, έγι­νε γνω­στό από έναν σύμ­βου­λο του ουκρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, καθώς συνε­χί­ζο­νται οι μάχες στη χώρα, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Reuters. Από την πλευ­ρά του, το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο κάνει λόγο για μάχες που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη κοντά

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας

Συνε­χί­ζο­νται οι συγκρού­σεις σε όλη την επι­κρά­τεια της Ουκρα­νί­ας με δύο βασι­κές επι­χει­ρή­σεις να φαί­νε­ται πως είναι σε εξέ­λι­ξη: Μια στα ανα­το­λι­κά και μία με επί­κε­ντρο το Κίε­βο. Ο εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας, Ίγκορ Κανα­σέν­κοφ, είπε ότι μέχρι στιγ­μής, η Ρωσία κατέ­στρε­ψε 74 υπέρ­γειους στό­χους στρα­τιω­τι­κών υπο­δο­μών, «μετα­ξύ των οποί­ων 11 αερο­δρό­μια, τρία κέντρα διοίκησης,

kke shmaies

Θεσσαλονίκη: Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο! — Συγκέντρωση του ΚΚΕ αύριο στις 7 μ.μ. στο Αγ. Βενιζέλου

Συγκέ­ντρω­ση διορ­γα­νώ­νει αύριο Παρα­σκευή 25 Φλε­βά­ρη στις 7 το από­γευ­μα, στο Αγ. Βενι­ζέ­λου και πορεία προς το Ρώσι­κο και Αμε­ρι­κά­νι­κο Προ­ξε­νείο η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ. Στην ανα­κοί­νω­σή της η ΚΟ Κ. Μακε­δο­νί­ας ανα­φέ­ρει: «Η απα­ρά­δε­κτη στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση και εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία είναι η τυπι­κή έναρ­ξη ενός πολέ­μου, που έχει προ­ε­τοι­μα­στεί όλα

ΚΚΕ: Συγκέντρωση στην Ρωσική Πρεσβεία και πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία την Παρασκευή 25 Φλεβάρη

Με σύν­θη­μα «Συνα­γερ­μός! Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο!», η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ και η ΟΠ Αττι­κής της KNE καλούν την Παρα­σκευή 25 Φλε­βά­ρη, στις 6.30 σε συγκέ­ντρω­ση στην Ρωσι­κή Πρε­σβεία και σε πορεία προς την Αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία. Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ σημειώ­νει: «Η απα­ρά­δε­κτη στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση και εισβο­λή της Ρωσίας

Η τιμή του σίτου έφθασε σε πρωτοφανή ύψη στην ευρωπαϊκή αγορά 

Οι τιμές των δημη­τρια­κών έφθα­σαν το πρωί σε επί­πε­δα ρεκόρ στη διάρ­κεια της δια­πραγ­μά­τευ­σής τους στην ευρω­παϊ­κή αγο­ρά, με το σιτά­ρι να αγγί­ζει την πρω­το­φα­νή για το είδος τιμή των 344 ευρώ ο τόνος στην Euronext. Οι τιμές του σίτου και του αρα­βό­σι­του, των οποί­ων η Ουκρα­νία είναι η τέταρ­τη μεγα­λύ­τε­ρη εξα­γω­γός παγκο­σμί­ως, σημεί­ω­σαν μεγάλη

Ουκρανία: Περισσότεροι από 40 στρατιώτες και γύρω στους δέκα άμαχοι έχουν σκοτωθεί, όπως και 50 “Ρώσοι κατακτητές”

Ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισήλ­θαν στην Ουκρα­νία από τη Ρωσία και τη Λευ­κο­ρω­σία σήμε­ρα το πρωί, ανα­κοί­νω­σε το Κιε­βο, με την ουκρα­νι­κή προ­ε­δρία να ανα­κοι­νώ­νει ότι περισ­σό­τε­ροι από 40 Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες και γύρω στους δέκα πολί­τες έχουν σκο­τω­θεί μέχρι στιγ­μής, όπως και σχε­δόν «50 Ρώσοι κατα­κτη­τές». «Γνω­ρί­ζω ότι περισ­σό­τε­ροι από 40 Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες έχουν σκο­τω­θεί και πολλές

pafilis

Θ. Παφίλης (ΚΚΕ) για Ουκρανία: «Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο – Απεμπλοκή της Ελλάδας»

Το δίλημ­μα του ελλη­νι­κού και όλων των λαών δεν πρέ­πει να είναι ποιον ιμπε­ρια­λι­στή θα δια­λέ­ξουν, αλλά να χαρά­ξουν δική τους γραμ­μή με σύν­θη­μα: «Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, κυρί­αρ­χοι είναι οι λαοί» και να κατα­δι­κά­σουν τις κυβερ­νή­σεις που τους σέρ­νουν στους πολέ­μους, τόνι­σε ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, μιλώ­ντας στη Βου­λή, με αφορμή

Ουκρανική προεδρία: Περισσότεροι από 40 Ουκρανοί στρατιώτες νεκροί, περίπου 10 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους

Ουκρα­νι­κή προ­ε­δρία: Περισ­σό­τε­ροι από 40 Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες νεκροί, περί­που 10 πολί­τες έχουν χάσει τη ζωή τους Οι ρωσι­κές δυνά­μεις εξα­πέ­λυ­σαν μεγά­λη στρα­τιω­τι­κή επί­θε­ση στην Ουκρα­νία από τα ξημε­ρώ­μα­τα, με ανα­φο­ρές για βομ­βαρ­δι­σμούς και εκρή­ξεις σε μεγά­λες πόλεις. Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν προει­δο­ποί­η­σε ότι η απά­ντη­ση της Μόσχας θα είναι «άμε­ση» εάν κάποιος προ­σπα­θή­σει να παρέμβει.

kke

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία: «30 χρό­νια μετά τη διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού, για την οποία πανη­γύ­ρι­σαν πολ­λοί, επει­δή υπο­τί­θε­ται θα έκα­νε τον κόσμο πιο “ειρη­νι­κό” και “ασφα­λή”, ένας ακό­μη ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος ξεσπά σε ευρω­παϊ­κό έδα­φος, μετά τον

Ουκρανία LIVE — Συνεχής ενημέρωση για την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης

Ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ανα­κοί­νω­σε με διάγ­γελ­μά του σήμε­ρα λίγο πριν από τις 05:00 την έναρ­ξη «στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης» στην Ουκρα­νία, σε πολ­λές πόλεις της οποί­ας ακού­γο­νται ισχυ­ρές εκρή­ξεις και οι σει­ρή­νες της αερά­μυ­νας, καθώς το Κίε­βο δια­βε­βαιώ­νει πως βρί­σκε­ται ήδη σε εξέ­λι­ξη ρωσι­κή «εισβο­λή ευρεί­ας κλί­μα­κας». Ο ρωσι­κός στρα­τός ανέ­φε­ρε ότι κατέ­στρε­ψε τα συστήματα

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο