Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Lockdown στην Αυστρία για ανεμβολίαστους — Αντίστοιχα μέτρα και στην πρωτεύουσα της Γερμανίας

Lockdown για τους πολί­τες που δεν έχουν εμβο­λια­στεί κατά της Covid-19 τίθε­ται από σήμε­ρα σε ισχύ στην Αυστρία, ενώ δεν απο­κλεί­ο­νται ακό­μη αυστη­ρό­τε­ροι περιο­ρι­σμοί εάν η κατά­στα­ση εξα­κο­λου­θή­σει να επιδεινώνεται.

Ο εμβο­λια­σμός καθί­στα­ται πλέ­ον υπο­χρε­ω­τι­κός για τους εργα­ζό­με­νους στον υγειο­νο­μι­κό κλά­δο, ενώ από σήμε­ρα μπο­ρούν να εμβο­λιά­ζο­νται τα παι­διά ηλι­κί­ας από 5 έως 11 ετών.

Παράλ­λη­λα στη Γερ­μα­νία, κλι­μα­κώ­νε­ται η αντι­πα­ρά­θε­ση για τα μέτρα που πρέ­πει να ληφθούν υπό το βάρος της ανη­συ­χη­τι­κής αύξη­σης των κρουσμάτων.

Μετά την από­φα­ση που έλα­βε χθες η κύρια επι­τρο­πή του Κοι­νο­βου­λί­ου και τη συνεν­νό­η­ση του καγκε­λα­ρί­ου Αλε­ξά­ντερ Σάλεν­μπεργκ με τους πρω­θυ­πουρ­γούς των κρα­τι­δί­ων, από σήμε­ρα και καταρ­χήν ως την 24η Νοεμ­βρί­ου οι μη εμβο­λια­σμέ­νοι θα μπο­ρούν να κυκλο­φο­ρούν μόνο προ­κει­μέ­νου να μετα­βούν στην εργα­σία τους, να αγο­ρά­σουν είδη πρώ­της ανά­γκης, να αθλη­θούν, επει­δή χρειά­ζο­νται ιατρι­κή βοή­θεια ή ‑φυσι­κά- για να εμβο­λια­στούν.

Οι ανεμ­βο­λί­α­στοι απο­κλεί­ο­νται επί­σης από τα κατα­στή­μα­τα λια­νι­κού εμπο­ρί­ου, ενώ ήδη είχαν απο­κλει­στεί από τις επι­χει­ρή­σεις εστί­α­σης, τα γυμνα­στή­ρια και τα κομ­μω­τή­ρια. Οι περιο­ρι­σμοί ισχύ­ουν για τους πάντες άνω των 12 ετών. Για τους μαθη­τές ηλι­κί­ας 12–15 ετών ωστό­σο υπάρ­χει το λεγό­με­νο «Πάσο-Νίν­τζα», πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού ή νόση­σης και ανάρ­ρω­σης. Το Αυστρια­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων (APA) υπο­λο­γί­ζει ότι τα μέτρα θα επη­ρε­ά­σουν την καθη­με­ρι­νό­τη­τα περί­που δύο εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων στη χώρα.

«Ο αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι υψη­λό­τε­ρος από ποτέ (…). Έχου­με έναν φαύ­λο κύκλο της παν­δη­μί­ας, ο οποί­ος πρέ­πει να σπά­σει (…). Η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­στη­κε να κάνει ένα απο­φα­σι­στι­κό, δύσκο­λο βήμα. Δεν κάνου­με αυτό το βήμα επι­πό­λαια, οι αριθ­μοί όμως μιλούν καθα­ρά από μόνοι τους», ανέ­φε­ρε ο κ. Σάλεν­μπεργκ ανα­κοι­νώ­νο­ντας τα μέτρα και τόνι­σε ότι «δια­φο­ρε­τι­κά, η Αυστρία δεν θα ξέφευ­γε ποτέ από τον φαύ­λο κύκλο».

Υπε­ρα­σπί­στη­κε την από­φα­ση να συμπε­ρι­λη­φθούν στο lockdown και οι μαθη­τές ηλι­κί­ας άνω των 15 ετών, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι οι νέοι μετα­δί­δουν τον νέο κορο­νο­ϊό, παρό­τι συνή­θως δεν παρου­σιά­ζουν σοβα­ρά συμ­πτώ­μα­τα. Τα σχο­λεία πάντως θα συνε­χί­σουν να λει­τουρ­γούν κανο­νι­κά, με την υπο­χρέ­ω­ση για διε­νέρ­γεια τριών δια­γνω­στι­κών τεστ εβδο­μα­διαί­ως, ένα εκ των οποί­ων πρέ­πει να είναι μορια­κό — ακό­μη και για εμβο­λια­σμέ­νους και νοσήσαντες.

Ο καγκε­λά­ριος Σάλεν­μπεργκ τόνι­σε ακό­μη ότι ιδιαί­τε­ρη σημα­σία έχει και η επι­τή­ρη­ση της εφαρ­μο­γής των μέτρων, δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι «θα γίνει με μεγά­λη συνέ­πεια». Όποιος παρα­βιά­ζει τους νέους κανο­νι­σμούς, κιν­δυ­νεύ­ει με πρό­στι­μο 500 ευρώ, ενώ για όποιον αρνη­θεί τον έλεγ­χο, το πρό­στι­μο θα ανέρ­χε­ται σε 1.450 ευρώ. Ο ίδιος άφη­σε ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο όχι μόνο ανα­νέ­ω­σης της ισχύ­ος του μέτρου μετά την 24η Νοεμ­βρί­ου, αλλά και της επι­βο­λής ακό­μη αυστη­ρό­τε­ρων περιο­ρι­σμών. Επι­πλέ­ον μέτρα θεω­ρεί­ται πιθα­νό ότι θα ληφθούν στα κρα­τί­δια της Άνω Αυστρί­ας και του Σάλτσ­μπουργκ, όπου η κατά­στα­ση είναι ιδιαί­τε­ρα επιβαρυμένη.

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας Βόλφ­γκανγκ Μούκ­σταϊν έκα­νε λόγο ακό­μη και για πιθα­νή απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας, που θα αφο­ρά και τους εμβο­λια­σμέ­νους και τους νοσή­σα­ντες, κατά τις νυχτε­ρι­νές ώρες, καθώς και για περιο­ρι­σμούς στις εκδη­λώ­σεις όπου το κοι­νό δεν έχει προ­κα­θο­ρι­σμέ­νες θέσεις.

Ο Αλε­ξά­ντερ Σάλεν­μπεργκ υπο­γράμ­μι­σε κατ’ επα­νά­λη­ψη ότι τα μέτρα εστιά­ζουν στους ανεμ­βο­λί­α­στους, καθώς «το μονα­δι­κό εισι­τή­ριο εξό­δου από τον φαύ­λο κύκλο της παν­δη­μί­ας είναι ο εμβο­λια­σμός». Έχει χαρα­κτη­ρί­σει «ντρο­πια­στι­κά χαμη­λό» το ποσο­στό εμβο­λια­σμού στην Αυστρία (67%).

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας πάντως σημεί­ω­σε ότι από την ανα­κοί­νω­ση του μέτρου για πρό­σβα­ση στον χώρο εργα­σί­ας μόνο με πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού ή νόση­σης ή με αρνη­τι­κό τεστ, έχει τετρα­πλα­σια­στεί ο αριθ­μός των εμβολιασμών.

Οι απο­φά­σεις της αυστρια­κής κυβέρ­νη­σης εντεί­νουν την πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση και στη Γερ­μα­νία, όπου το γενι­κό lockdown εξα­κο­λου­θεί να απορ­ρί­πτε­ται από την κυβέρ­νη­ση, αλλά παρα­μέ­νει υπαρ­κτό ενδε­χό­με­νο για επι­μέ­ρους περιοχές.

Χθες το βρά­δυ, σε πολι­τι­κή συζή­τη­ση στην τηλε­ό­ρα­ση της Bild, εκπρό­σω­ποι του Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος (CDU), του Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος (SPD) και των Φιλε­λευ­θέ­ρων (FDP) απέ­φυ­γαν να απο­κλεί­σουν το ενδε­χό­με­νο. Ο εκπρό­σω­πος του SPD για θέμα­τα Υγεί­ας Καρλ Λάου­τερ­μπαχ τάχθη­κε υπέρ της εφαρ­μο­γής αντί­στοι­χων περιο­ρι­σμών για τους ανεμ­βο­λί­α­στους και ζήτη­σε την ακύ­ρω­ση μεγά­λων εκδη­λώ­σε­ων, όπως οι γιορ­τές του Καρ­να­βα­λιού και οι χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες αγορές.

Όποια εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται, διευ­κρί­νι­σε, θα πρέ­πει να αφο­ρά μόνο εμβο­λια­σμέ­νους και νοσή­σα­ντες, οι οποί­οι όμως θα έχουν επι­πλέ­ον ελεγ­χθεί με τεστ. Προει­δο­ποί­η­σε ότι «σε λίγες ημέ­ρες θα έχουν γεμί­σει οι Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας». Από την πλευ­ρά του CDU, ο υπη­ρε­σια­κός προ­σω­πάρ­χης της καγκε­λα­ρί­ας Χέλ­γκε Μπρά­ουν συμ­φώ­νη­σε στην ακύ­ρω­ση των χρι­στου­γεν­νιά­τι­κων αγο­ρών στις περιο­χές με έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας: «δεν γίνε­ται να συνε­χί­ζει κανείς την κοι­νω­νι­κή του ζωή υπό αυτές τις συν­θή­κες», τόνι­σε. Δια­φο­ρε­τι­κή άπο­ψη εξέ­φρα­σε ο αντι­πρό­ε­δρος του FDP Βόλφ­γκανγκ Κου­μπί­κι, τονί­ζο­ντας ότι «αν κλει­στούν μέσα και οι εμβο­λια­σμέ­νοι, θα στεί­λου­με το λάθος μήνυ­μα: ότι ο εμβο­λια­σμός δεν έχει αποτέλεσμα».

Από σήμε­ρα πάντως περιο­ρί­ζε­ται σημα­ντι­κά η κοι­νω­νι­κή ζωή των ανεμ­βο­λί­α­στων και στο Βερο­λί­νο, καθώς ‑σε πρώ­τη φάση ως την 28η Νοεμ­βρί­ου- δεν θα έχουν πρό­σβα­ση σε χώρους εστί­α­σης, αθλη­τι­κές και καλ­λι­τε­χνι­κές εκδη­λώ­σεις, θέα­τρα, κινη­μα­το­γρά­φους, μου­σεία, γυμνα­στή­ρια, κομ­μω­τή­ρια και ινστι­τού­τα αισθη­τι­κής, αλλά και στους ζωο­λο­γι­κούς και βοτα­νι­κούς κήπους της πρω­τεύ­ου­σας. Τα διά­ση­μα νυχτε­ρι­νά κλαμπ του Βερο­λί­νου λει­τουρ­γού­σαν ήδη με τον συγκε­κρι­μέ­νο κανονισμό.

Επι­πλέ­ον, αν και ο κανό­νας δεν ισχύ­ει για τα ξενο­δο­χεία, θα εφαρ­μό­ζε­ται για τους του­ρί­στες που θέλουν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν του­ρι­στι­κά λεω­φο­ρεία ξενα­γή­σε­ων και του­ρι­στι­κά σκά­φη στον ποτα­μό Σπρέε. Κύριος λόγος της από­φα­σης της τοπι­κής Γερου­σί­ας είναι η ραγδαία αύξη­ση των κρου­σμά­των του νέου κορο­νοϊ­ού, αλλά και η σημα­ντι­κή επι­βά­ρυν­ση των νοσο­κο­μεί­ων της πόλης. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι το πανε­πι­στη­μια­κό νοσο­κο­μείο Charité ανα­κοί­νω­σε την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα ότι ακυ­ρώ­νει όλες τις τακτι­κές χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις, λόγω της υπερ­φόρ­τω­σης του συστήματος.

Ανά­λο­γοι περιο­ρι­σμοί για τους ανεμ­βο­λί­α­στους ισχύ­ουν ήδη από την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα στην Σαξο­νία, ενώ την Πέμ­πτη θα συνε­δριά­σουν η καγκε­λά­ριος Άγγε­λα Μέρ­κελ και οι πρω­θυ­πουρ­γοί των κρα­τι­δί­ων, σε μια νέα προ­σπά­θεια συντο­νι­σμού και εφαρ­μο­γής ενιαί­ων κανονισμών.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο