Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Lockdown στην Καστοριά

H κατά­στα­ση είναι εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη σημεί­ω­σε ο Νίκος Χαρ­δα­λιάς κατά την έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε μετά τον αριθ­μό ρεκόρ των κρου­σμά­των που ανα­κοι­νώ­θη­καν σήμερα.

Ο κ. Χαρ­δα­λιάς ανα­κοί­νω­σε επί­σης ότι:

Η Καστο­ριά ανα­βαθ­μί­ζε­ται στην κατη­γο­ρία επι­κιν­δυ­νό­τη­τας «4», γεγο­νός που σημαί­νει ότι εισέρ­χε­ται σε καθε­στώς lockdown, ανά­λο­γο αυτού της Κοζάνης

Στο επί­πε­δο «3» παρα­μέ­νουν τα Ιωάν­νι­να «με ορια­κή κατά­στα­ση», η οποία θα επαναξιολογηθεί.

Σε επί­πε­δο «3» αυξη­μέ­νης επι­τή­ρη­σης εισέρ­χο­νται οι περι­φέ­ρειες Θεσ­σα­λο­νί­κης, Βοιω­τί­ας, Λάρι­σας και Σερρών.

«Τα επό­με­να 24ωρα είναι πολύ σημα­ντι­κά στην προ­σπά­θειά μας να περιο­ρί­σου­με την παν­δη­μία», κατέ­λη­ξε ο κ. Χαρδαλιάς.

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο