Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Louis Vuitton και Gucci κατηγορούνται για βασανιστική θανάτωση ερπετών — Προσοχή σκληρές εικόνες

Από που προ­έρ­χε­ται η «πρώ­τη ύλη» για την κατα­σκευή πανά­κρι­βων προ­ϊ­ό­ντων (τσά­ντες, πορ­το­φό­λια, κλπ) μεγά­λων οίκων μόδας; Πόσα ερπε­τά κατα­δι­κά­ζο­νται καθη­με­ρι­νά σε αργό, βασα­νι­στι­κό θάνα­το για την παρα­γω­γή υπερ­πο­λυ­τε­λών «accessories» που πωλού­νται στις βιτρί­νες των μεγαλουπόλεων;

Με δημό­σια καταγ­γε­λία της, η διε­θνής φιλο­ζω­ι­κή οργά­νω­ση PETA κατα­φέ­ρε­ται ενά­ντια σε μεγά­λους οίκους μόδας, όπως η «Louis Vuitton» και η «Gucci» κατη­γο­ρώ­ντας τους ότι για την παρα­γω­γή προ­ϊ­ό­ντων τους βασα­νί­ζο­νται και θανα­τώ­νο­νται ζώα σε σφα­γεία της Ινδονησίας.

Όπως ανα­φέ­ρει δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας New York Post μέλη της PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) μπή­καν κρυ­φά σε σφα­γεία ερπε­τών στην Ινδο­νη­σία και κατέ­γρα­ψαν σοκα­ρι­στι­κές εικό­νες στις οποί­ες φαί­νο­νται άντρες να μαχαι­ρώ­νουν ερπε­τά μέχρι να τα σκο­τώ­σουν, να βασα­νί­ζουν σαύ­ρες και να κόβουν το κεφά­λι σε φίδια.

«Εξαι­τί­ας της μονα­δι­κής τους φυσιο­λο­γί­ας, οι σαύ­ρες και τα φίδια δεν πεθαί­νουν ακα­ριαία μετά τον απο­κε­φα­λι­σμό και ο εγκέ­φα­λός τους μπο­ρεί να παρα­μεί­νει ικα­νός να αισθά­νε­ται τον πόνο για περισ­σό­τε­ρα από 30 λεπτά», επι­ση­μαί­νει σε ανα­κοί­νω­σή της η PETA.

Στα σχε­τι­κά βίντεο απει­κο­νί­ζο­νται δύο περι­πτώ­σεις στις οποί­ες τα κεφά­λια των ερπε­τών συνέ­χι­σαν να κινού­νται μετά τον απο­κε­φα­λι­σμό τους.

«Έχου­με τεκ­μη­ριω­μέ­να στοι­χεία που απο­δει­κνύ­ουν τις σκλη­ρές μεθό­δους θανά­τω­σης των ερπε­τών», σημειώ­νει η Άσλει Μπερν μιλώ­ντας στην εφη­με­ρί­δα «New Υork Post, «αλλά αυτή είναι η πρώ­τη φορά που μπο­ρού­με να απο­κα­λύ­ψου­με πώς θανα­τώ­νο­νται. Αυτές οι σκη­νές είναι βγαλ­μέ­νες από ται­νία τρό­μου» ανα­φέ­ρει η PETA.

H οργά­νω­ση την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα έστει­λε επι­στο­λές στους επι­κε­φα­λής των πολυ­τε­λών ομί­λων «LVMH», στην οποία ανή­κει η «Louis Vuitton» και της Kering στην οποία ανή­κει «Gucci».

Τι απαντούν οι εταιρείες

Από την πλευ­ρά του, ο όμι­λος «LVMH» ανέ­φε­ρε: «Η LVMH σέβε­ται όλες τις από­ψεις και τις ευαι­σθη­σί­ες σχε­τι­κά με τη χρή­ση πρώ­των υλών με βάση τα ζώα και υπο­στη­ρί­ζου­με καθώς και συμ­με­τέ­χου­με ενερ­γά στις προ­σπά­θειες του κλά­δου να επι­τύ­χει τις καλύ­τε­ρες δυνα­τές πρα­κτι­κές. Πρό­θε­σή μας είναι να παρέ­χου­με στους πελά­τες ένα προ­ϊ­όν που έχει κατα­σκευα­στεί με τον πιο υπεύ­θυ­νο και ηθι­κό τρόπο».

Ο όμι­λος Kering από την πλευ­ρά του δήλω­σε: «Αν και έχου­με λάβει πολύ σοβα­ρά υπό­ψη αυτούς τους ισχυ­ρι­σμούς, δεν υπάρ­χουν στοι­χεία που να απο­δει­κνύ­ουν ότι ο όμι­λος Kering συν­δέ­ε­ται άμε­σα ή έμμε­σα με αυτό το σφα­γείο ή αυτές τις πρα­κτι­κές. Τέτοιες πρα­κτι­κές απα­γο­ρεύ­ο­νται αυστη­ρά από τα πρό­τυ­πα καλής μετα­χεί­ρι­σης των ζώων από τον όμι­λο Kering».

AP, New York Post.

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο