Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ludlow, οι Έλληνες στους Πολέμους του Άνθρακα»

Δελ­τίο Τύπου, Μάρ­τιος 2016

«Ludlow, οι Έλλη­νες στους Πολέ­μους του Άνθρακα»

Η μη κερ­δο­σκο­πι­κή εται­ρεία  «Απο­στό­λης Μπερ­δε­μπές», παρα­γω­γός του γνω­στού ντο­κι­μα­ντέρ «Ταξι­συ­νει­δη­σία» (2013),  με χαρά ανα­κοι­νώ­νει τη συμ­με­το­χή της νέας της παρα­γω­γής με τίτλο  «Ludlow, οι Έλλη­νες στους Πολέ­μους του Άνθρα­κα» σε σκη­νο­θε­σία Λεω­νί­δα Βαρ­δα­ρού, στο 18ο Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσσαλονίκης.

LUDLOWΤο ντο­κι­μα­ντέρ αφη­γεί­ται την ιστο­ρία Ελλή­νων μετα­να­στών που κατέ­λη­ξαν στο μακρι­νό Κολο­ρά­ντο, στις αρχές του περα­σμέ­νου αιώ­να, να δου­λεύ­ουν κάτω από απάν­θρω­πες συν­θή­κες στα ορυ­χεία του Ροκ­φέ­λερ και του συνα­φιού του και που μαζί με χιλιά­δες άλλους ξεση­κώ­θη­καν παίρ­νο­ντας τα όπλα για να υπε­ρα­σπι­στούν τη ζωή τους και το δίκιο τους.

Μια ιστο­ρία ξεχα­σμέ­νη, φυλαγ­μέ­νη ωστό­σο στη μνή­μη των παι­διών και των εγγο­νών τους που μας την μετα­φέ­ρουν με συγκί­νη­ση, γεμά­τοι υπε­ρη­φά­νεια για τους δικούς τους και θυμό για τις αδι­κί­ες που αντιμετωπίσανε.

Παρά τα εκα­τομ­μύ­ρια του Ροκ­φέ­λερ στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης για να σβη­στεί η μνή­μη του, τα ίχνη του αγώ­να στο Λάντλο­ου παρα­μέ­νουν ορα­τά σε ντο­κου­μέ­ντα της επο­χής — εφη­με­ρί­δες, φωτο­γρα­φί­ες, έντυ­πα,  σε μαρ­τυ­ρί­ες των απερ­γών, στην έρευ­να των ιστο­ρι­κών και στην προ­φο­ρι­κή παρά­δο­ση των κατοί­κων της περιοχής.

Από αυτές τις δυσεύ­ρε­τες αλλά πλού­σιες πηγές μαζέ­ψα­με τα στοι­χεία που τεκ­μη­ριώ­νουν την ιστο­ρία μας και φτιά­ξα­με ένα ζωντα­νό και ενη­με­ρω­τι­κό ντο­κι­μα­ντέρ, προ­ϊ­όν συλ­λο­γι­κής προ­σπά­θειας κάτω  την καθο­δή­γη­ση του σκη­νο­θέ­τη Λεω­νί­δα Βαρ­δα­ρού,  που κρα­τά το ενδια­φέ­ρον του θεα­τή από την αρχή μέχρι το τέλος.  Ο Προ­κό­πης Δάφ­νος στη φωτο­γρα­φία, ο Ρήγας Αξε­λός στην αφή­γη­ση, ο Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός στο μοντάζ και τις  μου­σι­κές επι­λο­γές, ο Ανδρέ­ας Γκό­βας στον ήχο και η Φρό­σω Τσού­κα στην έρευ­να απο­τέ­λε­σαν τη δημιουρ­γι­κή ομά­δα που έδω­σε τον καλύ­τε­ρό της εαυ­τό σε αυτή τη συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια.  Η διεύ­θυν­ση παρα­γω­γής έγι­νε από τα μέλη της «Απο­στό­λης Μπερ­δε­μπές» μ.κ.ε. Στέ­φα­νο Πλά­κα, Φρό­σω Τσού­κα και Λίνα Γου­σί­ου.  Η παρα­γω­γή ευχα­ρι­στεί ιδιαί­τε­ρα το μου­σι­κό σύνο­λο Ρωμιο­σύ­νη για την πρώ­τη ποτέ ηχο­γρά­φη­ση του λησμο­νη­μέ­νου Ύμνου των Ανθρα­κω­ρύ­χων  του Κολο­ρά­ντο “The Union Forever”, σε ενορ­χή­στρω­ση Τεό Λαζάρου.

Η «Απο­στό­λης Μπερ­δε­μπες» μ.κ.ε. ξεκι­νώ­ντας το 2013 την αφή­γη­ση της άγνω­στης ιστο­ρί­ας του Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κού ριζο­σπα­στι­σμού με το ντο­κι­μα­ντέρ «Ταξι­συ­νει­δη­σία», φιλο­δο­ξεί πως στην ίδια κατεύ­θυν­ση θα συμ­βά­λει καθο­ρι­στι­κά και το “Ludlow, οι Έλλη­νες στους πολέ­μους του Άνθρα­κα”  και του εύχε­ται καλό ταξίδι.

Το ντο­κι­μα­ντέρ αφιε­ρώ­νε­ται στην Ομο­γέ­νεια της Αμε­ρι­κής που στή­ρι­ξε ολό­ψυ­χα την παρα­γω­γή του
www.ludlow.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενά­ριο / Σκη­νο­θε­σία                  Λεω­νί­δας Βαρδαρός
Δ/νση Φωτο­γρα­φί­ας                     Προ­κό­πης Δάφνος
Μοντάζ                                             Ξενο­φώ­ντας Βαρδαρός
Ήχος / Μιξάζ                                  Ανδρέ­ας Γκόβας
Έρευ­να                                             Φρό­σω Τσούκα
Αφή­γη­ση                                          Ρήγας Αξελός
Παρα­γω­γή                                       Απο­στό­λης Μπερ­δε­μπές μη κερ­δο­σκο­πι­κή εταιρεία
Δ/νση Παρα­γω­γής                         Στέ­φα­νος Πλάκας/Φρόσω Τσούκα/Λίνα Γουσίου

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Oι Πόλε­μοι του Άνθρα­κα ήταν ένο­πλες ταξι­κές ανα­με­τρή­σεις στα ορυ­χεία της Αμε­ρι­κής στην περί­ο­δο 1890–1930.  Αιτία τους ήταν οι άθλιες συν­θή­κες ζωής και εργα­σί­ας των ανθρα­κω­ρύ­χων.  Αρχι­κά ξεσπούν στην εξα­θλιω­μέ­νη περιο­χή των Απα­λα­χί­ων και στις αρχές του 20ου αιώ­να εμφα­νί­ζο­νται και στο Κολοράντο.

Οι Έλλη­νες ανθρα­κω­ρύ­χοι, ξερι­ζω­μέ­νοι από τον τόπο τους από την σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μιας χρε­ω­κο­πη­μέ­νης Ελλά­δας και με τις ψεύ­τι­κες υπο­σχέ­σεις των  δου­λε­μπό­ρων της επο­χής,  είχαν κατα­λή­ξει στο μακρι­νό Κολο­ρά­ντο να δου­λεύ­ουν κάτω από απάν­θρω­πες συν­θή­κες στα ορυ­χεία του Ροκ­φέ­λερ και του συνα­φιού του.   Το 1913, μαζί με άλλες 22 εθνό­τη­τες, συμ­με­τεί­χαν σε μια τερά­στια απερ­γία του συν­δι­κά­του Ενω­μέ­νων Ανθρα­κω­ρύ­χων Αμε­ρι­κής στο Νότιο Κολο­ρά­ντο που κορυ­φώ­θη­κε με τη Σφα­γή του Λάντλο­ου, στις 20 Απρι­λί­ου του 1914, όταν δολο­φο­νή­θη­καν από την πολι­τεια­κή Εθνο­φρου­ρά ο Λού­ις Τίκας, αρχη­γός των Ελλή­νων, μαζί με άλλους δύο συν­δι­κα­λι­στές και είκο­σι γυναικόπαιδα.

Μετά τη Σφα­γή ξέσπα­σε η μεγά­λη ένο­πλη εξέ­γερ­ση, που απο­κα­λέ­στη­κε Πόλε­μος των Δέκα Ημε­ρών.   Μέσα σε λίγες μέρες, ο αντάρ­τι­κος στρα­τός του συν­δι­κά­του, κυρί­ως Έλλη­νες και Ιτα­λοί απερ­γοί, έτρε­ψε σε φυγή την Εθνο­φρου­ρά και κατέ­λα­βε ολό­κλη­ρο το Νότιο Κολο­ρά­ντο.   Όλες οι πηγές της επο­χής μαρ­τυ­ρούν πως οι Έλλη­νες, στην πλειο­ψη­φία τους ετοι­μο­πό­λε­μοι Κρη­τι­κοί, με εμπει­ρία στον ανταρ­το­πό­λε­μο, ήταν η κύρια αιτία της  στρα­τιω­τι­κής υπε­ρο­χής των απερ­γών.  Για να απο­κα­τα­στα­θεί η εξου­σία του Κυβερ­νή­τη του Κολο­ρά­ντο μέσα στην ίδια του την πολι­τεία, η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ ανα­γκά­στη­κε να στεί­λει τον Ομο­σπον­δια­κό στρα­τό σαν ειρη­νευ­τι­κή δύναμη.

 

ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ιστο­ρία αυτής της εξέ­γερ­σης απο­σιω­πή­θη­κε για πολ­λούς λόγους.  Ο Ροκ­φέ­λερ έρι­ξε πολ­λά εκα­τομ­μύ­ρια στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης για να απο­κα­τα­στα­θεί η εικό­να του στην κοι­νή γνώ­μη. Η πολι­τεία αμή­χα­νη από την στρα­τιω­τι­κή ήττα προ­τί­μη­σε κι αυτή να την ξεχά­σει. Και τέλος, οι ίδιοι οι απερ­γοί απέ­φευ­γαν να μιλούν για τα γεγο­νό­τα φοβού­με­νοι τις διώ­ξεις για αυτούς και τις οικο­γέ­νειές τους.

Η από­στα­ση του χρό­νου έχει επι­τρέ­ψει να φωτι­στούν και πάλι τα γεγο­νό­τα.  Η έρευ­να για το ντο­κι­μα­ντέρ ξεκί­νη­σε με τις μαρ­τυ­ρί­ες  των απο­γό­νων των αγω­νι­στών του Λάντλο­ου και τις ιστο­ρί­ες σημε­ρι­νών κατοί­κων της περιο­χής που κρα­τούν ζωντα­νή την προ­φο­ρι­κή παρά­δο­ση.  Στη συνέ­χεια συζη­τή­σα­με για πολ­λές ώρες με ιστο­ρι­κούς, καθη­γη­τές και μελε­τη­τές, συν­δι­κα­λι­στές, δημο­σιο­γρά­φους και συγ­γρα­φείς που ασχο­λού­νται με το θέμα και τέλος, για να τεκ­μη­ριώ­σου­με την ιστο­ρία εντο­πί­σα­με πηγές αρχεια­κού υλι­κού — φωτο­γρα­φί­ες, βίντεο, έντυ­πα, εφη­με­ρί­δες, τρα­γού­δια – σε δημό­σιες και ιδιω­τι­κές συλ­λο­γές στις ΗΠΑ.  Δια­βά­σα­με ακό­μα όλα τα νέα βιβλία, ερευ­νη­τι­κά δοκί­μια και αφιε­ρώ­μα­τα που εκδό­θη­καν με την ευκαι­ρία των 100 χρό­νων από τη Σφα­γή του Λάντλο­ου και αντλώ­ντας στοι­χεία από αυτές τις πλού­σιες πηγές συν­θέ­σα­με την ιστο­ρία που αφη­γεί­ται το ντοκιμαντέρ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο