Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Luis Manuel Molina: Η μουσική ως πάθος & πεπρωμένο

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

«Η μου­σι­κή συναυ­λιών είναι το κύριο για μένα», είπε ο πολύ­πλευ­ρος ερμη­νευ­τής, από­φοι­τος του Ανώ­τα­του Ινστι­τού­του Τέχνης του νησιού της επα­νά­στα­σης (ISA) σε συνέ­ντευ­ξή του στη Granma.

«Μπο­ρεί να πεις ότι είμαι ονει­ρο­πό­λος, αλλά δεν είμαι ο μόνος, ελπί­ζω μια μέρα να έρθεις μαζί μας». Η φρά­ση που απο­τε­λεί μέρος του τρα­γου­διού Imagine, του John Lennon, περι­γρά­φει τον Luis Manuel Molina, κιθα­ρί­στα, σολίστ, συν­θέ­τη, σκη­νο­θέ­τη, σενα­ριο­γρά­φο και παρου­σια­στή ραδιο­φω­νι­κών εκπο­μπών, ο οποί­ος, κατά τη διάρ­κεια ~45χρονης επαγ­γελ­μα­τι­κής στα­διο­δρο­μί­ας, μέσω των οργά­νων και του ραδιο­φώ­νου του, έχει συμ­βά­λει στη διά­δο­ση του έργου 10άδων …100άδων συν­θε­τών και ερμη­νευ­τών συναυ­λιών, παρα­δο­σια­κής κου­βα­νέ­ζι­κης και ροκ μουσικής.

Όταν ήταν πολύ νέος, μαζί με τον Aldo Rodríguez, έγι­ναν οι πρώ­τοι Κου­βα­νοί νικη­τές σε διε­θνή δια­γω­νι­σμό κιθά­ρας στην ιστο­ρία του οργά­νου στην Κού­βα, στον 4ο Διε­θνή Δια­γω­νι­σμό Κιθά­ρας και Φεστι­βάλ στο Έστερ­γκομ της Ουγ­γα­ρί­ας, το 1979.

«Για να είσαι σολίστ πρέ­πει να έχεις ένα ευρύ ρεπερ­τό­ριο», λέει, και συμ­βου­λεύ­ει τις νέες γενιές μου­σι­κών να «ακού­νε τα πάντα», από τα σπου­δαία κλα­σι­κά μέχρι τα πιο σύγ­χρο­να έργα, καθώς και να μελε­τούν πάντα, κερ­δί­ζο­ντας σχό­λια από την εμπει­ρία ερμη­νευ­τών υπερ­βα­τι­κών μορ­φών στην ιστο­ρία του οργά­νου, μετα­ξύ των οποί­ων και ο Leo Brouwer (σσ. Juan Leovigildo Brouwer Mezquida Κου­βα­νός συν­θέ­της, μαέ­στρος και κλα­σι­κός κιθα­ρί­στας επί­τι­μο μέλος του Διε­θνούς Μου­σι­κού Συμ­βου­λί­ου), τον οποίο θεω­ρεί «θεμε­λιώ­δη ανα­φο­ρά στη μου­σι­κή κιθάρα».

Ο καλ­λι­τέ­χνης υπο­στη­ρί­ζει ότι τώρα υπάρ­χουν όλο και περισ­σό­τε­ροι χώροι για μου­σι­κή συναυ­λιών στην Κού­βα, περισ­σό­τε­ρες ευκαι­ρί­ες για πολι­τι­στι­κή ανταλ­λα­γή μετα­ξύ ντό­πιων και ξένων ερμη­νευ­τών, όπου οι οργα­νο­παί­κτες μπο­ρούν να απο­δει­χθούν ως μουσικοί.

Από την κλα­σι­κή μου­σι­κή ήρθε στο ροκ, ένα είδος που «με πάθος από πολύ μικρός και άσκη­σε μεγά­λη δύνα­μη πάνω μου, ειδι­κά τους Beatles». Ο Μολί­να ανέ­λα­βε την πρό­κλη­ση να εκλαϊ­κεύ­σει αυτό το είδος στο νησί σε μια επο­χή που δεν ήταν τόσο δια­δε­δο­μέ­νο. Εκτός από την προ­βο­λή του μέσω του ραδιο­φώ­νου, ίδρυ­σε τα συμ­φω­νι­κά ροκ συγκρο­τή­μα­τα Géminis και Magical Beat. «Προ­σπά­θη­σα, με σεμνό­τη­τα, να ανα­δη­μιουρ­γή­σω αυτή την υπέ­ρο­χη μου­σι­κή των δεκα­ε­τιών ’60-’70 και να τη μετα­φέ­ρω σε πιο ακα­δη­μαϊ­κούς ήχους, ώστε η νεο­λαία να την απο­λαύ­σει και ακό­μη να τη χορέ­ψει».

Το Bocetos de Ultramar, με τίτλο «mi primer disco y todo de música mía» (το πρώ­το μου άλμπουμ και όλη μου η μου­σι­κή), θα κυκλο­φο­ρή­σει σύντο­μα, ως παρα­γω­γή του μαέ­στρου Ernán López-Nussa, με νότες του εξέ­χο­ντος μου­σι­κο­λό­γου Olavo Alén. Απο­τε­λεί­ται από δέκα τρα­γού­δια, επτά σόλο και τρία μου­σι­κής δωμα­τί­ου. Συμ­με­τέ­χουν  δύο εξαι­ρε­τι­κοί οργα­νο­παί­κτες, ο φλα­ου­τί­στας Niurka González και η τσε­λί­στρια Gabriela Nardo.

Ο Μολί­να είναι πάντα απα­σχο­λη­μέ­νος, δημιουρ­γώ­ντας ή γρά­φο­ντας σενά­ρια για τις τρεις ραδιο­φω­νι­κές εκπο­μπές του στο cmbf Radio Musical Nacional. Αυτή η άλλη δου­λειά εκτε­λεί­ται για περισ­σό­τε­ρα από 30 χρό­νια και την ανα­λαμ­βά­νει «σχε­δόν με την ίδια αυστη­ρό­τη­τα όπως η καριέ­ρα μου ως ερμηνευτής».

Είναι περή­φα­νος που έχει εξαι­ρε­τι­κές πολι­τι­στι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως ο Miguel Barnet, η Nancy Morejón  ο Pedro de la Hoz μετα­ξύ των ακρο­α­τών του στο ραδιό­φω­νο, αλλά και που δέχε­ται φιλο­φρο­νή­σεις από το ευρύ κοι­νό. Γι’ αυτό «προ­σπα­θώ τα σενά­ρια μου να γίνο­νται κατα­νοη­τά από αυτούς που γνω­ρί­ζουν το θέμα αλλά και από αυτούς που δεν γνω­ρί­ζουν. Είναι σαν ένα μάθη­μα μου­σι­κής, στο οποίο μαθαί­νω κι εγώ».

   (σσ).
__Miguel Ángel Barnet Lanza Κου­βα­νός συγ­γρα­φέ­ας, μυθι­στο­ριο­γρά­φος και εθνο­γρά­φος,  ειδι­κός στην αφρο-κου­βα­νι­κή κουλ­τού­ρα _σπούδασε κοι­νω­νιο­λο­γία στο Πανε­πι­στή­μιο της Αβά­νας, υπό τον Fernando Ortiz, τον πρω­το­πό­ρο της κου­βα­νι­κής ανθρωπολογίας
__ Pedro de la Hoz González (Cienfuegos, 1953) Κου­βα­νός δημο­σιο­γρά­φος και κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας, κάτο­χος της Διά­κρι­σης για τον Εθνι­κό Πολι­τι­σμό και ιδρυ­τής του Huella. Ήταν ο πρώ­τος διευ­θυ­ντής του περιο­δι­κού Artecubano, μέλος της Ένω­σης Κου­βα­νών Δημο­σιο­γρά­φων και της Ένω­σης Κου­βα­νών Συγ­γρα­φέ­ων και Καλ­λι­τε­χνών. Θεω­ρού­με­νος ένας από τους πιο γνω­στούς σύγ­χρο­νους Κου­βα­νούς δημο­σιο­γρά­φους, έχει ειδι­κευ­τεί στην προ­ώ­θη­ση και κρι­τι­κή της μου­σι­κής του νησιού.
__ Nancy Morejón: Κου­βα­νή πολυ­βρα­βευ­μέ­νη ποι­ή­τρια, κρι­τι­κός και δοκι­μιο­γρά­φος σήμε­ρα –μετα­ξύ άλλων, Πρό­ε­δρος της Ένω­σης Συγ­γρα­φέ­ων και Καλ­λι­τε­χνών της Κού­βας, η πιο γνω­στή και πιο ευρέ­ως μετα­φρα­σμέ­νη γυναί­κα ποι­ή­τρια της μετε­πα­να­στα­τι­κής Κούβας,

Πηγή granma

🎶  Luis Manuel Molina

_από την «κόκ­κι­νη εγκυ­κλο­παί­δεια» της Κού­βας ecured.cu

Ο Λουίς Μανου­έλ Μολί­να ντε Βαρό­να, γεν­νη­μέ­νος στην Αβά­να 25-Φεβ-1959, είναι μου­σι­κός, κιθα­ρί­στας, συν­θέ­της, δια­σκευα­στής, μου­σι­κός διευ­θυ­ντής, ραδιο­φω­νι­κός παρα­γω­γός και broadcaster.

Σπού­δα­σε στο Ωδείο Amadeo Roldan με τον καθη­γη­τή Flores Chaviano και απο­φοί­τη­σε με πτυ­χίο Μου­σι­κής, με ειδί­κευ­ση στην κιθά­ρα από το Instituto Superior de Arte (ISA-Αβά­να) με καθη­γη­τές τον αδελ­φό του Carlos Molina και Isaac Nicola + Jesus Ortega. Ο Molina έλα­βε master classes από σημα­ντι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως οι Leo Brouwer, Alirio Diaz, Ichiro Suzuki, Κώστας Κοτσιώ­λης, Manolo Sanlúcar Monica Rost κλπ

Ο Luis Manuel Molina ως κιθα­ρί­στας και συν­θέ­της, συμ­με­τεί­χε ως μου­σι­κός ενορ­χη­στρω­τής και ερμη­νευ­τής στη Λει­τουρ­γία που τελέ­στη­κε στην Αβά­να κατά την επί­σκε­ψη του Πάπα Ιωάν­νη Παύ­λου Β’ (1998) και έπαι­ξε ξανά παρό­μοιους ρόλους για τον Πάπα Βενέ­δι­κτο XVI (2012). Διευ­θύ­νει, γρά­φει και διευ­θύ­νει δύο εξει­δι­κευ­μέ­να ραδιο­φω­νι­κά προ­γράμ­μα­τα στη μου­σι­κή, το Radio musical nacional CMBF (Πρώ­ι­μη μου­σι­κή + Φίλοι της κιθά­ρας)  επί­σης, διευ­θύ­νει και γρά­φει για το τμή­μα μου­σι­κών στον ίδιο σταθ­μό (εκπο­μπή «εγκαί­ρως»). Είναι συν-συγ­γρα­φέ­ας έργου για τους Beatles στην Κού­βα (Αβά­να \ Φεβ-1998). Έργα του έχουν δημο­σιευ­τεί από τον εκδο­τι­κό οίκο Alpuerto της Μαδρί­της, Hubertus του Nogatz στο Ντί­σελ­ντορφ της Γερ­μα­νί­ας κά.

Έχει δημο­σιεύ­σει πολ­λά άρθρα σε περιο­δι­κά όπως το Journal of Country WAVE Marti Studies Center. Γράψ­τε (εβδο­μα­διαία) τις νότες στα προ­γράμ­μα­τα της Εθνι­κής Συμ­φω­νι­κής Ορχή­στρας της Κού­βας. Τον Απρί­λιο του 1993 το “Divertimento” του ερμη­νεύ­τη­κε από την Κιθά­ρα Ορχή­στρα του Ωδεί­ου Shenandoah (Βιρ­τζί­νια), ΗΠΑ. Το Symphony of Gilgamesh κυκλο­φό­ρη­σε στην Κού­βα στις 26 Ιου­λί­ου 2009 στο Θέα­τρο Amadeo Roldán για κιθα­ρι­στι­κή ορχή­στρα Rheine (Γερ­μα­νία). Η Guitar Orchestra του Ρήνου της Γερ­μα­νί­ας έχει συμπε­ρι­λά­βει επί­σης μια σύν­θε­ση για την Κυρία της λίμνης Bullensee στο άλμπουμ της Live Fancy.

Έχει συμ­με­τά­σχει στο Festival Σύγ­χρο­νης Μου­σι­κής της Αβά­νας (Havana 2007, 2008, 2009 και 2010). Ερμη­νεύ­ο­ντας ως σολίστ στα φεστι­βάλ XXI, XXI και XXIII του απο­τύ­πω­μα της Ισπα­νί­ας πρω­τα­γω­νί­στη­σε στο Gala 60ης επε­τεί­ου για το Ίδρυ­μα του Εθνι­κού Μπα­λέ­του της Κού­βας (Teatro Amadeo Roldan, Οκτώ­βριος 2008). Έπαι­ξε για την 50ή επέ­τειο του Ιδρύ­μα­τος UNEAC παρου­σία του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας, Ραούλ Κάστρο Ρουζ, με εξέ­χου­σες προ­σω­πι­κό­τη­τες του Εθνι­κού Πολι­τι­σμού, επί­σης για την 25η επέ­τειο της ίδρυ­σης του Ισπα­νι­κού Μπα­λέ­του της Αβά­νας. Έκα­νε την καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση και συμ­με­τεί­χε ως ερμη­νευ­τής στη συναυ­λία “From Me to You”, αφιε­ρω­μέ­νη στον Sir George Martin, στην οποία ο Molina κυκλο­φό­ρη­σε τη σόλο κιθα­ρι­στι­κή του σύν­θε­ση “Sgt Pepper’s Fancy”, γραμ­μέ­νη ειδι­κά για την περί­στα­ση και αφιε­ρω­μέ­νη στον Martin (Αβά­να, Νοέμ­βριος 2002). Με το γκρουπ του Magical Beat, έχει συμ­με­τά­σχει σε μου­σι­κά φεστι­βάλ που έγι­ναν στο Beatles Sandals Royal Hicacos Hotel (Varadero, Matanzas) το 2011 και το 2012 ως μου­σι­κός Songs of Good Love του Jose Maria Vitier.

Δια­κρί­σεις

Κατέ­χει τον τίτλο του Ακα­δη­μαϊ­κού της Εθνι­κής Ακα­δη­μί­ας Τάν­γκο της Αργε­ντι­νής με πρό­ε­δρο τον Horacio Ferrer, συγ­γρα­φέα των κει­μέ­νων των τρα­γου­διών του Astor Piazzolla. Το 2000 ο Molina έπαι­ξε στα εγκαί­νια του αγάλ­μα­τος του John Lennon στο ομώ­νυ­μο πάρ­κο στο Vedado, παρου­σία του Fidel Castro Ruz. Κέρ­δι­σε διά­κρι­ση για τον Εθνι­κό Πολι­τι­σμό που χορη­γή­θη­κε από το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού της  Κού­βας το 2002. Περι­λή­φθη­κε στο Εγκυ­κλο­παι­δι­κό Λεξι­κό της Μου­σι­κής στην Κού­βα ως Κου­βα­νός μου­σι­κο­λό­γος   κέρ­δι­σε το ερευ­νη­τι­κό βρα­βείο Radames Giro 2002 και Guitarists Encyclopedia, Francisco Herrera _Ισπανία ως μου­σι­κο­λό­γος Πήρε μετάλ­λιο για την 50ή επέ­τειο της Εθνι­κής Συμ­φω­νι­κής Ορχή­στρας της Κού­βας και του Κου­βα­νι­κού Ραδιο­φω­νι­κού Μικρό­φω­νου το 2010 Το 2012 τιμή­θη­κε επί­σης ως Καλ­λι­τέ­χνης Μεγά­λης Αξί­ας (βρα­βεύ­τη­κε από την ICRT στην Κούβα)

Γρά­φει (εβδο­μα­διαί­ες) νότες προ­γράμ­μα­τος της Εθνι­κής Συμ­φω­νι­κής Ορχή­στρας της Κού­βας. Σκη­νο­θε­τεί, για 15 χρό­νια με τον αρχι­κλα­ρι­νί­στα Vincent Monterrey, Duo Chalice. Διευ­θύ­νει, γρά­φει και διευ­θύ­νει δύο εξει­δι­κευ­μέ­να ραδιο­φω­νι­κά προ­γράμ­μα­τα στη μου­σι­κή, στο Radio Musical Nacional CMBF: Early Music και Friends of the Guitar.  Διευ­θύ­νει και γρά­φει επί­σης το τμή­μα Μου­σι­κοί στην emisora Time.
Γενι­κώς πολυ­σχι­δής και παγκό­σμιο μου­σι­κό κεφάλαιο

Πηγή_περισ­σό­τε­ρα για το έργο του +Βίντεο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο