Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Mίλτος Πασχαλίδης, «20 χρόνια – μέρος δεύτερο» (5/9)

«Τα χρό­νια, από μόνα τους, ίσως και να μην έχουν σημα­σία. Σημα­σία έχει με ποιους τα μοιράζεσαι».
Μίλ­τος Πασχαλίδης

Τα φετι­νά εικο­σά­χρο­να γενέ­θλια του Μίλ­του Πασχα­λί­δη στο τρα­γού­δι, είναι μια καλή ευκαι­ρία για ανα­δρο­μή σε τρα­γού­δια που έγρα­ψαν την ιστο­ρία τους στην συνεί­δη­ση του κοινού.

Μετά τις δύο sold out βρα­διές στο θέα­τρο Βρά­χων, που συγκέ­ντρω­σαν πάνω από 14000 θεα­τές, ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης γιορ­τά­ζει τα φετι­νά εικο­σά­χρο­να του στο τρα­γού­δι στο Βεά­κειο θέα­τρο του Πει­ραιά, το Σάβ­βα­το 5 Σεπτέμ­βρη, σε μια συναυ­λία για τους σκο­πούς της ΑΚΤ-ΕΙΝ, που σκο­πό της έχει την προ­ώ­θη­ση της έντα­ξης στην οικο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή, και στην απα­σχό­λη­ση, ατό­μων που αντι­με­τω­πί­ζουν κοι­νω­νι­κό αποκλεισμό.

Στη συναυ­λία θα ακου­στούν τρα­γού­δια του Μίλ­του Πασχα­λί­δη που ξεχώ­ρι­σε και αγά­πη­σε το κοι­νό όπως: «Η μόνη μου πατρί­δα είναι ο χρό­νος», «Κακές συνή­θειες», «Παρα­μύ­θι με Λυπη­μέ­νο τέλος», «Στα είπα όλα», «Τα μπλουζ της άγριας νιό­της», «Βυθι­σμέ­νες άγκυ­ρες» και πολ­λά ακόμα.

Συμ­με­τέ­χουν οι μου­σι­κοί: ΜΙΡΕΛΑ ΠΑΧΟΥ – Πιά­νο, ακορ­ντε­όν, ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Πνευ­στά, ΔΜΗΤΡΗΣ ΣΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ – Κιθά­ρες, ΠΑΡΙΣ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ – Λύρα, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ – Μπά­σο, ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΜΑΝΗΣ – Τύμπα­να, ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – Κρουστά

Ηχο­λη­ψία: ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΛΕΝΤΣΗΣ Φωτι­σμοί: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΡΑΤΣΗ

Ωρα εναρ­ξης: 21.00

Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 10 ευρώ προ­πώ­λη­ση, 13 ευρώ ταμείο.

Σημεία προ­πώ­λη­σης: viva.gr, Public, Ιανός, Παπα­σω­τη­ρί­ου, Seven Spots και στα εκδο­τή­ρια του Δημο­τι­κού Θεά­τρου Πειραιά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο