Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Mε εισαγγελικούς λειτουργούς επικοινώνησε το ΚΚΕ με αφορμή τα συκοφαντικά δημοσιεύματα — Αρνήθηκαν ανάμειξή τους

Σχε­τι­κά με τα συκο­φα­ντι­κά δημο­σιεύ­μα­τα που επι­χει­ρούν να «τσου­βα­λιά­σουν» το ΚΚΕ με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ανα­φο­ρι­κά με τη δανειο­δό­τη­ση των κομ­μά­των, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ενη­με­ρώ­νει ότι «εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ επι­κοι­νώ­νη­σε με τον οικο­νο­μι­κό εισαγ­γε­λέα κ. Δρα­γά­τση, καθώς και με την εισαγ­γε­λέα Δια­φθο­ράς κα Του­λου­πά­κη και τους έθε­σε το απα­ρά­δε­κτο γεγο­νός να προ­ω­θού­νται τέτοια ζητή­μα­τα στα ΜΜΕ, χωρίς να έχει προη­γη­θεί καμία ενη­μέ­ρω­ση, του­λά­χι­στον ως προς το ΚΚΕ.

Με δεδο­μέ­νο το γεγο­νός ότι οι εισαγ­γε­λείς αρνή­θη­καν ανά­μει­ξή τους, προ­κύ­πτουν εύλο­γα ερω­τη­μα­τι­κά για το ποιοι κάνουν τέτοιες διαρ­ρο­ές στα ΜΜΕ και γιατί.

Το ΚΚΕ εξα­κο­λου­θεί να ζητά εξη­γή­σεις, καθώς οι όροι αυτοί δεν εξυ­πη­ρε­τούν την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, που πράγ­μα­τι χρειά­ζε­ται στη διε­ρεύ­νη­ση μιας τέτοιας υπό­θε­σης και την απο­κά­λυ­ψη της ουσια­στι­κής αλή­θειας για το λαό. Επα­να­λαμ­βά­νει ότι δεν έχει να κρύ­ψει τίπο­τα, αντί­θε­τα είναι το κόμ­μα που εξυ­πη­ρε­τεί κανο­νι­κό­τα­τα τα δάνειά του και έχει δώσει γι’ αυτά επαρ­κέ­στα­τες εγγυ­ή­σεις με ακί­νη­τά του».

Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την επι­χεί­ρη­ση συκο­φά­ντη­σής του με δημο­σιεύ­μα­τα για τα δάνεια των κομμάτων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο