Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Mε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Εφετείο απάντησαν στην επαίσχυντη εισαγγελική πρόταση για τον Μίχο (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Με μαζι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από το Εφε­τείο (Λου­κά­ρε­ως), όπου συνε­χί­ζε­ται η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης της σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης του 12χρονου κορι­τσιού στον Κολω­νό, απά­ντη­σαν το πρωί της Παρα­σκευ­ής 15 Μάρ­τη, η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, το Σωμα­τείο Μισθω­τών Δικη­γό­ρων και Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, στην επαί­σχυ­ντη πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα για την αθώ­ω­ση του κατη­γο­ρού­με­νου Ηλία Μίχου για τα κακουρ­γή­μα­τα του βια­σμού και της μαστροπείας.

«Φρί­κη δίχως τέλος με θύμα­τα παι­διά, η σήψη του συστή­μα­τος τέρα­τα γεν­νά», κατήγ­γει­λε η κινη­το­ποί­η­ση, απαι­τώ­ντας την παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία του συγκε­κρι­μέ­νου βια­στή και μαστρο­πού καθώς και όλων των υπό­λοι­πων δρα­στών από τη Δικαιοσύνη.

«Φτώ­χεια, εκμε­τάλ­λευ­ση, βία, μαστρο­πεία, αρρω­στη­μέ­νο σύστη­μα μες στην παρακ­μή», φώνα­ξαν οι συγκε­ντρω­μέ­νοι, διεκ­δι­κώ­ντας την προ­στα­σία των παι­διών από τη βία, την κακο­ποί­η­ση, την εκμε­τάλ­λευ­ση, την ύπαρ­ξη και λει­τουρ­γία δημό­σιων και δωρε­άν κοι­νω­νι­κών δομών για τις ανά­γκες τους.

Οι φορείς εξέ­φρα­σαν την οργή τους για την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση που από τη μία ξεπλέ­νει τους βια­στές και μαστρο­πούς και από την άλλη επί της ουσί­ας ισχυ­ρί­ζε­ται ότι ένα ανή­λι­κο 12χρονο κορί­τσι εκδι­δό­ταν με τη θέλη­σή του.

«Θα μας βρουν απέ­να­ντί τους όσοι προ­σπα­θούν να συγκα­λύ­ψουν το έγκλη­μα», ξεκα­θά­ρι­σε η Αλκμή­νη Αντω­νο­πού­λου, πρό­ε­δρος του φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου ΣΕΥΠ ΠΑΔΑ, ενώ στη­λί­τευ­σε το σύστη­μα στο οποίο όλα που­λιού­νται και αγοράζονται.

«Είναι προ­κλη­τι­κή και δεν αντέ­χει στην κοι­νή λογι­κή», σχο­λί­α­σε όσον αφο­ρά την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση ο Βασί­λης Διο­νυ­σό­που­λος, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Μισθω­τών Δικη­γό­ρων. Όπως εξή­γη­σε, η πρό­τα­ση αυτή εντάσ­σε­ται στα πλαί­σια ενός ποι­νι­κού συστή­μα­τος που δεν έχει στό­χο την προ­στα­σία των θυμά­των τέτοιων εγκλη­μά­των αλλά γίνε­ται όλο και πιο εχθρι­κό απέ­να­ντι στον λαό.

Μια σει­ρά αιτή­μα­τα για την ύπαρ­ξη, στε­λέ­χω­ση και λει­τουρ­γία κοι­νω­νι­κών δομών και υπη­ρε­σιών παι­δι­κής προ­στα­σί­ας, συνό­ψι­σε η Βιο­λέτ­τα Γαλα­νο­πού­λου, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εκπαι­δευ­τι­κών ΠΕ «Ο Παρ­θε­νώ­νας».  «Κόντρα στην παρακ­μή και τη σαπί­λα παλεύ­ου­με για να χτί­σου­με μία ασπί­δα προ­στα­σί­ας για τα παι­διά μας», σημείωσε.

«Στεί­λα­με το μήνυ­μα μας: η πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέ­ως είναι ντρο­πια­στι­κή και προ­σβάλ­λει τις γυναί­κες του μόχθου», υπο­γράμ­μι­σε η Χρι­στί­να Σκα­λού­μπα­κα, πρό­ε­δρος της ΟΓΕ. Κατήγ­γει­λε τη βία και εκμε­τάλ­λευ­ση καθώς το σύνο­λο των θεσμών που στη­ρί­ζουν αυτά τα φαι­νό­με­να σήψης. «Ανά­σα για μας είναι ο συλ­λο­γι­κός μας αγώ­νας, η συλ­λο­γι­κή μας δρά­ση», κατέληξε.

Οι φορείς απεύ­θυ­ναν κάλε­σμα για νέα κινη­το­ποί­η­ση σήμε­ρα το από­γευ­μα, στις 6.30 μ.μ., στα Σεπό­λια (σταθ­μός Μετρό).

Πηγή: 902

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο