Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Mουσική βραδιά παρέα με τον Βαγγέλη Μαρκαντώνη και την Joanna Drigo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με χαρά σας προ­σκα­λού­με την Πέμ­πτη 18 Ιου­νί­ου και ώρα 9:30 μ.μ. σε μια μου­σι­κή βρα­διά παρέα με τον Βαγ­γέ­λη Μαρ­κα­ντώ­νη και την Joanna Drigo, στη στοά της Πατη­σιών “Old City” (Πατη­σί­ων 99).

Μερι­κές πληροφορίες

Η Ευρω­παι­κή Γιορ­τή Μου­σι­κής ξεκι­νά στο Old City Co με τον Βαγ­γέ­λη Μαρ­κα­ντώ­νη και τη Joanna Drigo Η Joanna Drigo, παρά το νεα­ρό της ηλι­κί­ας της, έχει ήδη κατα­φέ­ρει να κλέ­ψει τις εντυ­πώ­σεις του μου­σι­κό­φι­λου κοι­νού. Ξεχώ­ρι­σε απ’ την πρώ­τη της δισκο­γρα­φι­κή δου­λειά, με τίτλο «Κάποιες ώρες γεν­νιού­νται τα όνει­ρα», η οποία είχε την υπο­γρα­φή του Φίλιπ­που Πλιά­τσι­κα. Τρα­γού­δια που έχου­με ήδη ξεχω­ρί­σει είναι το «Βίκυ», «Αλλερ­γία στις δεσμεύ­σεις» και το «Rises up». Τη μου­σι­κή, άλλο­τε περισ­σό­τε­ρο μελω­δι­κή και άλλο­τε πιο ηλε­κτρι­κή, καθώς και τα λόγια υπο­γρά­φει η ίδια. Το κοι­νό θα απο­λαύ­σει τον Βαγ­γέ­λη Μαρ­κα­ντώ­νη, προ­ερ­χό­με­νο απ’ το συγκρό­τη­μα «Ανοι­χτή Θάλασ­σα», ο οποί­ος θα παρου­σιά­σει δικά του κομ­μά­τια καθώς και πολ­λές δια­σκευ­ές . Απ’ τα και­νού­ρια του, το «20 ζωές» έχει ήδη σημειώ­σει μεγά­λη επι­τυ­χία. Θα ακου­στούν επί­σης τρα­γού­δια απ’ την επο­χή της «Ανοι­χτής Θάλασ­σας», όπως το «Άλεφ», το «Γυρί­ζω πάλι σε σένα» και το «Όλα είναι απλά».

Είσο­δος Ελεύθερη

Για να σας βοη­θή­σου­με λίγο με τη μετα­φο­ρά να σας πού­με ότι το Old City Co βρί­σκε­ται Πατη­σί­ων 99 (απέ­να­ντι από την ΑΣΟΕ) ‚επο­μέ­νως όποιος έρθει με τρολ­λευ 2,4,11 μπο­ρεί να στα­μα­τή­σει στην στά­ση Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο και να περ­πα­τή­σει 5 λεπτά…

Με εκτί­μη­ση

Έφη Χρι­στο­δου­λο­πού­λου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο