Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Mπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων στη Βρετανία, χωρίς θέρμανση 3 εκατ. νοικοκυριά

Στη Βρε­τα­νία «πάνω από τρία εκα­τομ­μύ­ρια νοι­κο­κυ­ριά χαμη­λού εισο­δή­μα­τος δεν θα μπο­ρέ­σουν να κρα­τή­σουν τα σπί­τια του ζεστά φέτος το χει­μώ­να». Αυτό τονί­ζει έρευ­να του ιδρύ­μα­τος κοι­νω­νι­κών μελε­τών Joseph Rowntree (JRF), η οποία σημειώ­νει επί­σης ότι ήδη 4,3 εκατ. νοι­κο­κυ­ριά μεί­ω­σαν τις δαπά­νες τους για θέρ­μαν­ση. Μάλι­στα, εξ αυτών τα 2,5 εκατ. θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­πα και με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα σίτι­σης, επι­ση­μαί­νει η JRF κρού­ο­ντας τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τις δυσκο­λί­ες που θα αντι­με­τω­πί­σουν τα φτω­χά κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα της βρε­τα­νι­κής κοινωνίας.

Τα συμπε­ρά­σμα­τα, δε, της οργά­νω­σης Εθνι­κή Ενερ­γεια­κή Δρά­ση (National Energy Action) που στο­χεύ­ει στον εκμη­δε­νι­σμό «της ενερ­γεια­κής φτώ­χιας ώστε όλοι οι πολί­τες να έχουν την οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα να ζήσουν σε ένα ασφα­λές και ζεστό σπί­τι», είναι ακό­μη πιο δρα­μα­τι­κά. Η ΕΕΔ εκτι­μά ότι από τον Οκτώ­βριο 6,7 εκατ. νοι­κο­κυ­ριά του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου βρί­σκο­νται σε ενερ­γεια­κή φτώ­χeια. Πρα­κτι­κά αυτά σημαί­νει ότι τα μέλη των εν λόγω οικο­γε­νειών μπο­ρεί να κρυώ­σουν, να πει­νά­σουν, να χρε­ω­θούν ή και τα τρία μαζί.

Και όλα αυτά ενώ η Βρε­τα­νία από το μέσα της εβδο­μά­δας βιώ­νει το πρώ­το ψυχρό κύμα με θερ­μο­κρα­σί­ες που σε ορι­σμέ­νες περιο­χές έχουν πέσει μέχρι και τους ‑10 βαθ­μούς Kελ­σί­ου. Γι’ αυτό άλλω­στε υπάρ­χει ήδη αυξη­μέ­νη ζήτη­ση ενέρ­γειας. Από την άλλη η άπνοια που πλήτ­τει τη χώρα έχει μειώ­σει την παρα­γω­γή αιο­λι­κής ενέρ­γειας. Ο συν­δυα­σμός αυτός συνι­στά πρό­κλη­ση για το εθνι­κό δίκτυο ηλε­κτρο­δό­τη­σης με τον εκπρό­σω­πο της National Grid, της εται­ρεί­ας που το δια­χει­ρί­ζε­ται, να δηλώ­νει «συγκρα­τη­μέ­να αισιό­δο­ξος για τις επαρ­κείς προ­μή­θειες ενέρ­γειας το φετι­νό χειμώνα».

Την ίδια στιγ­μή συνε­χί­ζε­ται το μπα­ράζ απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων που ξεκι­νή­σει από τις αρχές του μήνα και το οποίο ανα­μέ­νε­ται να κορυ­φω­θεί την εβδο­μά­δα των γιορ­τών. Μετα­ξύ άλλων απερ­γία έχουν προ­κη­ρύ­ξει η μεγα­λύ­τε­ρη συν­δι­κα­λι­στι­κή ένω­ση Σιδη­ρο­δρο­μι­κών, Θαλάσ­σιων και λοι­πών Μετα­φο­ρών, οι νοση­λευ­τές και οι οδη­γοί ασθε­νο­φό­ρων και λεω­φο­ρεί­ων, οι πυρο­σβέ­στες και οι υπάλ­λη­λοι του εθνι­κού οδι­κού δικτύου.

Ενώ, τέλος, δύο απερ­γί­ες μια από τις 23 μέχρι τις 26 Δεκεμ­βρί­ου και μια από τις 28 μέχρι τις 31 του μηνός έχουν εξαγ­γεί­λει τα μέλη της Δύνα­μης Συνό­ρων που ελέγ­χουν τα ταξι­διω­τι­κά έγρα­φα σε έξι μεγά­λα αερο­δρό­μια της χώρας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των αερο­δρο­μί­ων του Χίθρο­ου και του Γκάτ­γου­ϊκ. Γι’ αυτό και το υπουρ­γείο ‘Αμυ­νας έχει αρχί­σει να εκπαι­δεύ­ει μέλη των ενό­πλων δυνά­με­ων ώστε να τα αξιο­ποι­ή­σει για τη διεκ­πε­ραί­ω­ση των ελέγ­χων. Βασι­κό αίτη­μα των σωμα­τεί­ων είναι η αύξη­ση των απο­δο­χών καθώς ο πλη­θω­ρι­σμός στη χώρας έχει φτά­σει το 11% και σε κάποια βασι­κά προ­ϊ­ό­ντα δια­τρο­φής αγγί­ζει ακό­μη και το 20%.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο