Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Mόσχα: Fake news η επίθεση στο μαιευτήριο

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι οι καταγ­γε­λί­ες της Ουκρα­νί­ας σύμ­φω­να με τις οποί­ες ο ρωσι­κός στρα­τός βομ­βάρ­δι­σε ένα νοσο­κο­μείο παί­δων στη Μαριού­πο­λη είναι “ψευ­δείς ειδή­σεις”, εξη­γώ­ντας πως επρό­κει­το για μια πρώ­ην μαιευ­τι­κή κλι­νι­κή η οποία έχει κατα­λη­φθεί εδώ και και­ρό από τον στρατό.

“Με αυτό τον τρό­πο δημιουρ­γού­νται οι ψευ­δείς ειδή­σεις”, ανέ­φε­ρε ο Ντμί­τρι Πολιάν­σκι πρώ­τος ανα­πλη­ρω­τής μόνι­μος εκπρό­σω­πος της Ρωσί­ας στον ΟΗΕ στον λογα­ρια­σμό του στο Twitter.

Ο Πολιάν­σκι επε­σή­μα­νε ότι η Ρωσία είχε προει­δο­ποι­ή­σει στις 7 Μαρ­τί­ου ότι το νοσο­κο­μεία είχε μετα­τρα­πεί σε στρα­τιω­τι­κή θέση από τον οποί­οι οι Ουκρα­νοί έρι­χναν πυρά.

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελένκ­σι κατη­γό­ρη­σε τη Μόσχα ότι διε­ξά­γει γενο­κτο­νία αφού Ουκρα­νοί αξιω­μα­τού­χοι κατήγ­γει­λαν ότι ρωσι­κό πολε­μι­κό αερο­σκά­φος βομ­βάρ­δι­σε το νοσο­κο­μείο παί­δων στη Μαριού­πο­λη χθες Τετάρτη.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο