Μάργκαρετ Θάτσερ: Ορκισμένη εχθρός της εργατικής τάξης, σύμβολο καπιταλιστικής βαρβαρότητας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Στις 8 Απρί­λη συμπλη­ρώ­θη­καν 5 χρό­νια από το θάνα­το της «Σιδη­ράς Κυρί­ας» της βρε­τα­νι­κής πολι­τι­κής, της Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ. Οι αυθόρ­μη­τοι πανη­γυ­ρι­σμοί σε λαϊ­κές γει­το­νιές βρε­τα­νι­κών πόλε­ων την ημέ­ρα της ανα­κοί­νω­σης του θανά­του της, στις 8 Απρί­λη 2013, δεν ήταν διό­λου τυχαί­οι — στο διά­βα της πολι­τι­κής της πορεί­ας η «βαρώ­νη» Θάτσερ πολέ­μη­σε όσο λίγοι … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ: Ορκι­σμέ­νη εχθρός της εργα­τι­κής τάξης, σύμ­βο­λο καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας.