Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Mariya Filippovna Limanskaya _Μαρία Λιμάνσκαγια: Χορεύοντας στο Βερολίνο Πρωτομαγιά 1945 –Φωτο Βίντεο

Πρό­κει­ται για τη θρυ­λι­κή στρα­τιω­τί­να του Κόκ­κι­νου Στρα­τού που ρύθ­μι­ζε χορευ­τι­κά την κυκλο­φο­ρία του απε­λευ­θε­ρω­μέ­νου Βερο­λί­νου το 1945 _Ζει ακό­μη και έχει ξεπε­ρά­σει τα 100 έτη σε ηλικία.

Η Mariya Filippovna Limanskaya (Ρωσι­κά  _Мария Филипповна Лиманская) γεν­νή­θη­κε στις 12 Απρί­λη 1924 στο χωριό Staraya Poltavka της περιο­χής του Στά­λιν­γκραντ και απο­τέ­λε­σε μέλος _ΝΑΙ! υπήρ­χε και τέτοιο σώμα στον απε­λευ­θε­ρω­τή της ανθρω­πό­τη­τας της γυναι­κεί­ας (βασι­κά) ομά­δας των «μονά­δων ελέγ­χου της κυκλο­φο­ρί­ας»!! του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, που υπη­ρέ­τη­σε την μητέ­ρα πατρί­δα για τρία χρό­νια κατά τη διάρ­κεια του Β ‘Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Έγι­νε γνω­στή ως μία από τις σοβιε­τι­κές γυναί­κες που κατευ­θύ­νουν την κυκλο­φο­ρία στην Πύλη του Βραν­δεμ­βούρ­γου το 1945 κατά τη μάχη του Βερο­λί­νου. Από τότε έχει γίνει σύμ­βο­λο της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης, που κάποιοι την μπερ­δεύ­ουν με τη συνά­δελ­φό της Lydia Spivak

Γεν­νη­μέ­νη το 1924 ως Mariya Limanskaya, προ­σχώ­ρη­σε στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό στα 18 της το 1942. Εκεί­νη την επο­χή Αρχη­γείο (Ανώ­τα­τη Διοί­κη­ση _Ставка Верховного главнокомандования του Κόκ­κι­νου Στρα­τού) είχε ανά­γκη από όλο και περισ­σό­τε­ρο εκπαι­δευ­μέ­να μέλη (βασι­κά κορί­τσια) για να ενι­σχύ­σει το μέτω­πο των 2.000 χιλιο­μέ­τρων (σσ. πάνω από 800.000 γυναί­κες θα υπη­ρε­τού­σαν, καθ ‘όλη τη διάρ­κεια του πολέ­μου _σύμφωνα με τα επί­ση­μα στοι­χεία. Λίγα είναι γνω­στά για τη στρα­τιω­τι­κή στα­διο­δρο­μία της εκτός από το ότι σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις τραυ­μα­τί­στη­κε και κιν­δύ­νε­ψε να σκο­τω­θεί _κάποια μάλι­στα φορά, άφη­σε ένα κτί­ριο λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα πριν από την ισο­πέ­δω­σή του από βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση των ναζί και έφτα­σε στο νοσο­κο­μείο, το οποίο επί­σης βομ­βαρ­δί­στη­κε… αρρώ­στη­σε ακό­μη με τρο­πι­κή ελο­νο­σία και πολ­λά άλλα: σε μια συνέ­ντευ­ξη, την ρώτη­σαν σχε­τι­κά για το πώς άντε­χε _νέο κορί­τσι τέτοιες κακου­χί­ες και απά­ντη­σε αφο­πλι­στι­κά «τίπο­τε ιδιαί­τε­ρο, είμαι μια συνη­θι­σμέ­νη σοβιε­τι­κή». Και πράγ­μα­τι εκεί­νη την επο­χή που η ζωή κάθε δευ­τε­ρό­λε­πτο παι­ζό­ταν κορώ­να γράμ­μα­τα, όλα ήταν παρωνυχίδες

Ανά­με­σα σε άλλα της παθή­μα­τα, βού­λια­ξε στο νερό μιας παγω­μέ­νης λίμνης _όταν έσπα­σε ο πάγος και τη σκα­πού­λα­ρε με πνευμονία_εκείνη την περί­ο­δο ήταν υπεύ­θυ­νη δια­νο­μής στο­λών σε Σοβιε­τι­κούς στρα­τιώ­τες. Στη συνέ­χεια, μαζί με τους συντρό­φους της, η Μαρία μπή­κε στους ελεγ­κτές κυκλο­φο­ρί­ας, έχο­ντας περά­σει τη βασι­κή κατάρ­τι­ση τριών ημερών.

Πρω­το­μα­γιά του 1945 βρί­σκε­ται στο Βερο­λί­νο και στις 2 Μαΐ­ου, στέ­κε­ται ήδη στην πύλη του Βραν­δεμ­βούρ­γου, όχι μακριά από το Ράιχ­σταγκ, με τα σημαιά­κια της υπεύ­θυ­νη για τη ρύθ­μι­ση της κίνη­σης και αργό­τε­ρα, κατά τη διάρ­κεια της διά­σκε­ψης Potsdam στα τέλη Ιου­λί­ου. Κατά τη διε­ξα­γω­γή των καθη­κό­ντων της επα­νει­λη­μέ­να φωτο­γρα­φή­θη­κε και επί­σης έδω­σε συνέ­ντευ­ξη στον Yevgeny Khaldei, δημο­σιο­γρά­φο του Tass (από όπου και το από­σπα­σμα που ανα­φέ­ρα­με παρα­πά­νω. Η φωτο­γρα­φία της δημο­σιεύ­θη­κε ευρέ­ως σε εφη­με­ρί­δες και περιο­δι­κά παγκο­σμί­ως και έγι­νε γρή­γο­ρα μια εικό­να σύμ­βο­λο της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης με επι­κε­φα­λής τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό. Επι­πλέ­ον, η Limanskaya είχε μια σύντο­μη συζή­τη­ση με τον βρε­τα­νό ηγέ­τη Winston Churchill, καθώς η συνο­δεία του περ­νού­σε από την πύλη στο δρό­μο προς το Πότσ­νταμ _« ακρι­βώς όπως σας φαντα­ζό­μουν, φου­σκώ­νο­ντας σε ένα πούρο»…

Ύστερη ζωή και γάμος

Μετά τον πόλε­μο, η Limanskaya επέ­στρε­ψε στην πολι­τι­κή ζωή και παντρεύ­τη­κε. Ο γάμος δεν κρά­τη­σε και ανα­γκά­στη­κε να μεγα­λώ­σει από μόνη της δύο κόρες. Αργό­τε­ρα ξανα­πα­ντρεύ­τη­κε, αυτή τη φορά με έναν συνά­δελ­φο βετε­ρά­νο ονό­μα­τι Viktor με τον οποίο παρέ­μει­νε μαζί για 23 χρό­νια, μέχρι το θάνα­τό του. Λόγω της σύγ­χυ­σης με τη Lydia Spivak, συχνά ανα­φέ­ρε­ται λαν­θα­σμέ­να ως “Anna Pavlova” σε τηλε­ο­πτι­κά ντο­κι­μα­ντέρ και άλλες παρου­σιά­σεις δυτι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης. Κατά τη διάρ­κεια του καθή­κο­ντος, η Limanskaya έλα­βε ένα δώρο κάτι καλά παπού­τσια, τα οποία θεω­ρού­σε ένα από τα καλύ­τε­ρα στη ζωή της.

Μετά τον πόλε­μο, η Limanskaya εργά­στη­κε αρχι­κά ως νοσο­κό­μα και στη συνέ­χεια ως σχο­λι­κός βιβλιο­θη­κο­νό­μος στην περιο­χή Στά­λι­γκραντ. Από το 1994, ζει στο χωριό της κόρης της, Nina Grigoryevna Branda, ενώ _μετά τις ανα­τρο­πές και την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση στην ΕΣΣΔ η εγγο­νή της Τατιά­να, με τον σύζυ­γό της, τον συγκολ­λη­τή Viktor Bossart από την Rolnarovka, έφυ­γε για το Ανό­βε­ρο, όπου εργά­ζε­ται …σε εργο­στά­σιο σοκολάτας.

Η Limanskaya έκλει­σε τα 100 στις 12 Απρι­λί­ου 2024 _και η ζωή συνεχίζεται…

Βραβεύσεις _ Μετάλλια

 • Για την Κατά­λη­ψη του Βερολίνου
 • Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Βαρσοβίας
 • Για τη νίκη επί της Γερ­μα­νί­ας στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλεμο
 • τάγ­μα του Πατριω­τι­κού Πολέ­μου 2ου βαθμού
 • «Για την επέ­τειο των 20 χρό­νων της Νίκης στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλε­μο 1941–1945»
 • «Για την επέ­τειο των 30 χρό­νων της Νίκης στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλε­μο 1941–1945»
 • «Για την επέ­τειο των 40 χρό­νων της Νίκης στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλε­μο 1941–1945»
 • «Για την επέ­τειο των 50 χρό­νων της Νίκης στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλε­μο 1941–1945»
 • Ζού­κοφ
 • «Για την επέ­τειο των 60 χρό­νων της Νίκης στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλε­μο 1941–1945»
 • «Για την επέ­τειο των 65 χρό­νων της Νίκης στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλε­μο 1941–1945»
 • «Για την επέ­τειο των 70 χρό­νων της Νίκης στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλε­μο 1941–1945»
 • «Για την επέ­τειο των 75 χρό­νων της Νίκης στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλε­μο 1941–1945»
 • για τα «50 χρό­νια των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της ΕΣΣΔ»
 • … «60χρονα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της ΕΣΣΔ»
 • για τα «70χρονα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της ΕΣΣΔ»
 • “25 Χρό­νια Νίκης στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλεμο”

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο