Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μάθημα» ταξικής αλληλεγγύης: Δωρεάν μαθήματα σε μαθητές από την Λαϊκή Επιτροπή Αμαρουσίου

leam-mathimata

Η Λαϊ­κή Επι­τρο­πή Αμα­ρου­σί­ου, στα πλαί­σια της ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, παρα­δί­δει για 4η χρο­νιά, δωρε­άν μαθή­μα­τα σε μαθη­τές γυμνα­σί­ου-λυκεί­ου, που οι οικο­γέ­νειές τους αδυ­να­τούν οικο­νο­μι­κά να τα βγά­λουν πέρα και να πλη­ρώ­σουν τα ποσά που απαι­τού­νται για τα φροντιστήρια.

Τα μαθή­μα­τα θα γίνο­νται από καθη­γη­τές μέλη του ΠΑΜΕ Εκπαι­δευ­τι­κών και φοι­τη­τές παι­δα­γω­γι­κών σχο­λών, μέλη του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών, στο «Στέ­κι Εργα­ζο­μέ­νων και Νεο­λαί­ας» Δημ. Ράλ­λη 12.

Για εγγρα­φές επι­κοι­νω­νή­στε στα τηλέφωνα:

210–8023471 (Στέ­κι Εργα­ζο­μέ­νων και Νεολαίας)
6978381784  (Δανάη)

.…καθη­με­ρι­νά 18:00 — 20:00

Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ…

…ΟΧΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο