Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Meteo: Αναμένεται ασυνήθιστο πενθήμερο με αφρικανική σκόνη έως το Σάββατο

Σημα­ντι­κές ποσό­τη­τες αφρι­κα­νι­κής σκό­νης ανα­μέ­νε­ται να μετα­φερ­θούν προς τη χώρα μας από σήμε­ρα έως και το Σάββατο.

Σύμ­φω­να με το προ­γνω­στι­κό μοντέ­λο μετα­φο­ράς σκό­νης του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr, η επι­κρά­τη­ση ανέ­μων νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων κατά το διά­στη­μα αυτό θα έχει ως απο­τέ­λε­σμα την συνε­χή μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης προς τη χώρα μας. Η παρα­τε­τα­μέ­νη μετα­φο­ρά, αν και δεν είναι πρω­τό­γνω­ρη για την επο­χή, δεν απο­τε­λεί συνη­θι­σμέ­νο φαι­νό­με­νο, αφού συνή­θως τα επει­σό­δια μετα­φο­ράς σκό­νης δεν υπερ­βαί­νουν σε διάρ­κεια τις δύο έως τρεις μέρες.

Μετα­ξύ των κυριό­τε­ρων επι­πτώ­σε­ων του φαι­νό­με­νου θα είναι:

- Η συγκρά­τη­ση της ανό­δου της θερ­μο­κρα­σί­ας που ανα­μέ­νε­ται κατά τις επό­με­νες ημέρες.

- Η περιο­ρι­σμέ­νη κατά τόπους ορατότητα.

- Η εκδή­λω­ση λασπο­βρο­χών από την Πέμ­πτη κι έπει­τα, οπό­τε ανα­μέ­νο­νται φαι­νό­με­να κυρί­ως στα δυτι­κά και βόρεια τμή­μα­τα της χώρας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο