Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Meteo: Αυξημένα κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη 20ετία τα έντονα καιρικά γεγονότα

Το 2019 ο αριθ­μός των κατα­γε­γραμ­μέ­νων έντο­νων και­ρι­κών γεγο­νό­των στην Ελλά­δα ήταν περί­που 40% πάνω από τον μέσο όρο της 20ετίας 2000–2019, σύμ­φω­να με τη βάση έντο­νων και­ρι­κών γεγο­νό­των του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr.

Όπως ανα­φέ­ρουν, σε σχε­τι­κή ανά­λυ­σή τους, οι ερευ­νη­τές Κώστας Λαγου­βάρ­δος και Κατε­ρί­να Παπα­γιαν­νά­κη, το 2019 ήταν μία χρο­νιά με ισχυ­ρά και­ρι­κά φαι­νό­με­να, τα οποία προ­κά­λε­σαν ασυ­νή­θι­στα μεγά­λο αριθ­μό θυμά­των και σημα­ντι­κές κατα­στρο­φές. Συγκριμένα:

- Κατα­γρά­φη­καν 33 έντο­να και­ρι­κά γεγο­νό­τα, εκ των οποί­ων τα 15 είχαν πολύ σοβα­ρές κοι­νω­νι­κές και οικο­νο­μι­κές επιπτώσεις.

- Τα 13 από αυτά τα 33 γεγο­νό­τα αφο­ρού­σαν κακο­και­ρί­ες στις οποί­ες είχαν δοθεί ονόματα.

- Οι περιο­χές που επλή­γη­σαν περισ­σό­τε­ρο ήταν η Αττι­κή (14 φορές), τα Δωδε­κά­νη­σα (οκτώ), τα Χανιά (επτά) και η Χαλ­κι­δι­κή (έξι).

- Έχα­σαν τη ζωή τους 32 άνθρω­ποι: Οι 11 εξαι­τί­ας ισχυ­ρών ανέ­μων (επτά στη Χαλ­κι­δι­κή, τρεις στην Αιτω­λο­α­καρ­να­νία και ένας στα Δωδε­κά­νη­σα), εννέα λόγω πλημ­μύ­ρας (τρεις στην Αττι­κή-Κερα­τέα, τέσ­σε­ρις στο Ηρά­κλειο-Μεσ­σα­ρά, ένας στη Ρόδο, ένας στα Χανιά) και οκτώ από χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες (εκ των οποί­ων έξι πρό­σφυ­γες στον Έβρο).

- Εκ των 32 θυμά­των, τα τέσ­σε­ρα προ­έ­κυ­ψαν από πτώ­ση κεραυ­νού (Ηλεία, Μαγνη­σία, Μεσ­ση­νία, Κοριν­θία). Αυτός είναι και ο μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός θυμά­των από κεραυ­νό μέσα σε ένα έτος από το 2001, οπό­τε κατα­γρά­φο­νται συστη­μα­τι­κά τα θύμα­τα κεραυ­νι­κών πληγμάτων.

- Τα κυριό­τε­ρα και­ρι­κά φαι­νό­με­να που παρα­τη­ρή­θη­καν κατά τη διάρ­κεια αυτών των 33 γεγο­νό­των ήταν οι ισχυ­ρές βρο­χές-πλημ­μύ­ρες (65% των συνο­λι­κών φαι­νο­μέ­νων), οι χιο­νο­πτώ­σεις (12%) και οι ανε­μο­στρό­βι­λοι και ανε­μο­θύ­ελ­λες (10%).

- Τα περισ­σό­τε­ρα γεγο­νό­τα έλα­βαν χώρα φθι­νό­πω­ρο και χει­μώ­να, κυρί­ως τον Ιανουά­ριο (21%) και τον Νοέμ­βριο (18%).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο