Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Meteo: Βροχή ρεκόρ έπεσε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα τον Ιανουάριο

Πολύ μεγά­λα ύψη βρο­χο­πτώ­σε­ων κατα­γρά­φη­καν τον Ιανουά­ριο του 2019 σε ολό­κλη­ρη σχε­δόν την Ελλά­δα, σύμ­φω­να με την μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ).

Το μηνιαίο ύψος βρο­χής σε αρκε­τούς σταθ­μούς του ΕΑΑ/meteo.gr στη διάρ­κεια του φετι­νού Ιανουα­ρί­ου ήταν το μεγα­λύ­τε­ρο για τον μήνα αυτό από τότε που λει­τουρ­γούν οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κοί σταθμοί.

Μετα­ξύ άλλων, βρο­χή ρεκόρ κατα­γρά­φη­κε στις εξής περιο­χές (σε παρέν­θε­ση το έτος έναρ­ξης λει­τουρ­γί­ας κάθε σταθ­μού): Σαμα­ριά Κρή­της 653 χιλιο­στά (2008), Ικα­ρία 636 (2009), Ανδρί­τσαι­να 588 (2008), Δωδώ­νη 490 (2011), Στε­νή Ευβοί­ας 444 (2008), Ορει­νή Ναυ­πα­κτία 436 (2009), Κως 351 (2013) και Αμορ­γός 295 χιλιο­στά (2012).

Θεω­ρεί­ται εντυ­πω­σια­κό ότι ύψη ρεκόρ βρο­χής σημειώ­θη­καν σχε­δόν σε ολό­κλη­ρη τη χώρα, ακό­μα και στις Κυκλά­δες. Τα ύψη αυτά είναι απο­τέ­λε­σμα μιας σει­ράς κακο­και­ριών, από τις οποί­ες πέντε ονο­μα­το­δο­τή­θη­καν (Ραφα­ήλ, Σοφία, Τηλέ­μα­χος, Υπα­τία και Φοίβος).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο