Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Meteo: Κρύος ο φετινός Σεπτέμβριος, ειδικά για την Αλεξανδρούπολη

Ο φετι­νός Σεπτέμ­βριος ήταν ο τρί­τος πιο ψυχρός από το 2010 στη Βόρεια Ελλά­δα, μετά το 2014 και το 2016, όταν είχαν κατα­γρα­φεί ακό­μη χαμη­λό­τε­ρες θερμοκρασίες.

Η μέση μέγι­στη ημε­ρή­σια θερ­μο­κρα­σία στη χώρα μας τον Σεπτέμ­βριο του 2022 κυμάν­θη­κε κοντά στον μέσο όρο της περιό­δου 2010–2019, όμως το τελευ­ταίο δεκα­ή­με­ρο του μήνα κατα­γρά­φη­κε ένα από τα πιο ψυχρά δια­στή­μα­τα των τελευ­ταί­ων 12 ετών για μήνα Σεπτέμ­βριο, σύμ­φω­να με τις κατα­γρα­φές 53 μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr.

Συγκε­κρι­μέ­να, στη Βόρεια Ελλά­δα η από­κλι­ση της μέσης μέγι­στης θερ­μο­κρα­σί­ας ήταν ‑0,9 βαθ­μοί Κελ­σί­ου, στη Δυτι­κή Ελλά­δα ‑0,3°C, στη Θεσ­σα­λία +0,3°C, στη Στε­ρεά Ελλά­δα και την Πελο­πόνν­νη­σο ‑0,1°C, στα νησιά του Αιγαί­ου και την Κρή­τη ‑0,2°C και 0°C, αντίστοιχα.

Η μέση μέγι­στη θερ­μο­κρα­σία τον φετι­νό Σεπτέμ­βριο ήταν ορια­κά υψη­λό­τε­ρη από τον Σεπτέμ­βριο του 2021 για τη Στε­ρεά Ελλά­δα, τη Θεσ­σα­λία, τα νησιά του Αιγαί­ου και την Κρή­τη, παρά το ιδιαί­τε­ρα ψυχρό διά­στη­μα στα τέλη του μήνα.

Οι μεγα­λύ­τε­ρες θερ­μο­κρα­σια­κές απο­κλί­σεις κατα­γρά­φη­καν στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, όπου η θερ­μο­κρα­σία κυμάν­θη­κε έως και 8,4°C χαμη­λό­τε­ρα από τα κανο­νι­κά για την επο­χή επί­πε­δα μετα­ξύ 19 και 27 Σεπτεμ­βρί­ου 2022, ενώ συνο­λι­κά τις 24 από τις 30 ημέ­ρες του μήνα κατα­γρά­φη­καν αρνη­τι­κές απο­κλί­σεις. Στην Αθή­να και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη κατα­γρά­φη­καν παρό­μοιες αρνη­τι­κές απο­κλί­σεις (-1,1°C), με 17 ημέ­ρες του μήνα να κατα­γρά­φο­νται αρνη­τι­κές απο­κλί­σεις στην Αθή­να και 18 ημέ­ρες στη Θεσσαλονίκη.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο