Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Meteo: Ρεκόρ βροχόπτωσης 15 ετών τον Μάιο

Έπει­τα από έναν φτω­χό χει­μώ­να σε βρο­χές και μια σχε­τι­κά άνυ­δρη άνοι­ξη για το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας (με εξαί­ρε­ση τα δυτι­κά), ο Μάιος του 2023 παρου­σί­α­σε ένα εξαι­ρε­τι­κά βρο­χε­ρό πρόσωπο.

Σύμ­φω­να με τις κατα­γρα­φές του δικτύ­ου αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/Meteo.gr,  μεγά­λα ύψη βρο­χό­πτω­σης σημειώ­θη­καν στο Ιόνιο, στα ηπει­ρω­τι­κά, στην Κρή­τη και στα Δωδε­κά­νη­σα, ενώ σε αρκε­τές περιο­χές το πλή­θος των ημε­ρών βρο­χό­πτω­σης ήταν το μεγα­λύ­τε­ρο που έχει κατα­γρα­φεί από το 2008. Συγκε­κρι­μέ­να, στη Φλώ­ρι­να και στα Τρί­κα­λα σημειώ­θη­καν 20 ημέ­ρες βρο­χο­πτώ­σε­ων, στα Ιωάν­νι­να 19, στο Κιλ­κίς 18, στη Δρά­μα 17, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στην Αμφί­κλεια και στην Τρί­πο­λη 15 ημέ­ρες. Επί­σης, στη Λει­βα­διά, τον Πύρ­γο και τη Σπάρ­τη σημειώ­θη­καν 11 ημέ­ρες βροχοπτώσεων.

Το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθη­νών επι­ση­μαί­νει ότι ο Μάιος είναι ένας μήνας κατά τον οποίο είναι φυσιο­λο­γι­κό να σημειώ­νο­νται αρκε­τές βρο­χές και καται­γί­δες με τη μορ­φή αστά­θειας, ιδιαί­τε­ρα τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Είναι ενδει­κτι­κό ότι μεγά­λα κατά τόπους ύψη βρο­χής και μεγά­λος αριθ­μός ημε­ρών βρο­χό­πτω­σης είχαν παρα­τη­ρη­θεί επί­σης το 2007, το 2011, το 2016, το 2017 και το 2018.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο