Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Microsoft: Κινέζοι χάκερς κατασκοπεύουν κρίσιμες αμερικανικές υποδομές – Για παραπληροφόρηση κάνει λόγο το Πεκίνο

Μια κρα­τι­κά χρη­μα­το­δο­τού­με­νη κινε­ζι­κή ομά­δα χάκερ διείσ­δυ­σε σε «κρί­σι­μες υπο­δο­μές» των ΗΠΑ –από τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες ως κόμ­βους μετα­φο­ρών—, προει­δο­ποί­η­σαν χθες, Τετάρ­τη, δυτι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών και η Microsoft, τονί­ζο­ντας ότι αντί­στοι­χες ενέρ­γειες ενδέ­χε­ται να σημειω­θούν και αλλού στον κόσμο.

Από την πλευ­ρά του το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κίνας απά­ντη­σε σήμε­ρα ότι οι ισχυ­ρι­σμοί αυτοί απο­τε­λούν εκστρα­τεία παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης που ξεκί­νη­σε η Ουά­σινγ­κτον για γεω­πο­λι­τι­κούς λόγους. «Σχε­τι­κές ανα­φο­ρές από δυτι­κές υπη­ρε­σί­ες δεν δια­θέ­τουν απο­δεί­ξεις», τόνι­σε η Μάο Νινγκ εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου στη διάρ­κεια τακτι­κής συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

Δεν είναι ξεκά­θα­ρο ακό­μη πόσοι οργα­νι­σμοί επη­ρε­ά­στη­καν, αλλά η αμε­ρι­κα­νι­κή Υπη­ρε­σία Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας (NSA) επε­σή­μα­νε ότι συνερ­γά­ζε­ται με εταί­ρους της στον Κανα­δά, τη Νέα Ζηλαν­δία, την Αυστρα­λία και τη Βρε­τα­νία, όπως και με το FBI, για να εντο­πί­σει τυχόν παρα­βιά­σεις. Οι χώρες αυτές εκτί­μη­σαν ότι ενδέ­χε­ται να έχουν γίνει επί­σης στό­χος των κυβερνοπειρατών.

Ανα­λυ­τές της Microsoft δήλω­σαν «με μέτρια βεβαιό­τη­τα» ότι αυτή η κινε­ζι­κή ομά­δα, γνω­στή με το όνο­μα Volt Typhoon, ανα­πτύσ­σει ικα­νό­τη­τες οι οποί­ες θα μπο­ρού­σαν «να προ­κα­λέ­σουν προ­βλή­μα­τα σε κρί­σι­μες υπο­δο­μές τηλε­πι­κοι­νω­νιών μετα­ξύ των ΗΠΑ και της Ασί­ας στη διάρ­κεια μελ­λο­ντι­κών κρίσεων».

Η Microsoft εξή­γη­σε ότι η Volt Typhoon είναι ενερ­γή από τα μέσα του 2021 και στο­χο­θέ­τη­σε, μετα­ξύ άλλων, βασι­κές υπο­δο­μές στο νησί Γκουάμ, στο οποίο βρί­σκε­ται μια αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή βάση στον Ειρη­νι­κό ωκεανό.

Οι κυβερ­νο­πει­ρα­τές στο­χο­θε­τούν «τον τομέα των τηλε­πι­κοι­νω­νιών, της βιο­μη­χα­νί­ας, των δημό­σιων υπη­ρε­σιών, των μετα­φο­ρών, των κατα­σκευών, του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, της κυβερ­νή­σης, των τεχνο­λο­γιών ενη­μέ­ρω­σης και της παι­δεί­ας», συνέ­χι­σε η Microsoft.

Σύμ­φω­να με την εται­ρεία, «η συμπε­ρι­φο­ρά που παρα­τη­ρή­θη­κε υπο­νο­εί ότι ο δρά­στης της απει­λής έχει σκο­πό να κατα­σκο­πεύ­σει και να δια­τη­ρή­σει την πρό­σβα­ση (στις υπο­δο­μές) χωρίς να γίνει αντι­λη­πτός για όσο δυνα­τόν μεγα­λύ­τε­ρο διά­στη­μα μπορεί».

Η διευ­θύ­ντρια της Αμε­ρι­κα­νι­κής Υπη­ρε­σί­ας Κυβερ­νο­α­σφά­λειας και Ασφά­λειας των Υπο­δο­μών Τζεν Ίστερ­λι επί­σης προει­δο­ποί­η­σε για τη Volt Typhoon.

«Εδώ και χρό­νια η Κίνα διε­ξά­γει επι­χει­ρή­σεις σε όλο τον κόσμο για να κλέ­ψει την πνευ­μα­τι­κή ιδιο­κτη­σία και ευαί­σθη­τα δεδο­μέ­να οργα­νι­σμών κρί­σι­μων υπο­δο­μών», κατήγ­γει­λε η ίδια.

Από την πλευ­ρά του ο Τζον Χάλτκ­βιστ, ανα­λυ­τής της αμε­ρι­κα­νι­κής εται­ρεί­ας κυβερ­νο­α­σφά­λειας Mandiant, εκτί­μη­σε ότι η Κίνα και η Ρωσία στο­χο­θε­τούν εδώ και και­ρό κρί­σι­μες υπο­δο­μές, αλλά η Volt Typhoon επέ­τρε­ψε να γίνει πιο κατα­νοη­τός ο τρό­πος λει­τουρ­γί­ας των κινε­ζι­κών κυβερνοεπιθέσεων.

Η κινε­ζι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα είναι ιδιαί­τε­ρη και ανη­συ­χη­τι­κή επει­δή οι ανα­λυ­τές ακό­μη δεν γνω­ρί­ζουν ακρι­βώς για ποια πράγ­μα­τα είναι ικα­νή αυτή η ομά­δα, σημεί­ω­σε ο ίδιος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο