Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Mikis Radio: 96 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Πρόγραμμα 96 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Τρα­γου­δι­στές του κόσμου ερμη­νεύ­ουν Μίκη Θεοδωράκη.

09.00 Ο Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης 1.

10.00 Liesbeth List Zingt Theodorakis.

11.00 Ο Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης 2

12.00 Τρα­γού­δια με την ορχή­στρα του Gerald Calvi.

13.00 O Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης 3.

14.00 Ο Ήλιος και ο Χρό­νος. Mikis Theodorakis, Maria Farantouri, Rainer Kirchmann.

15.00 Iva Zanicchi — Caro Theodorakis.

16.00 O Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης 4.

17.00 Ellas — Maria del Mar Bonet canta M.Theodorakis.

18.00 Ο Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης 5.

19.00 Jocelyn.B. Smith. Margarita — Love Songs Mikis Theodorakis.

20.00 Manteltrad och Marmor. Bo Hanson, Agneta Scold, St. Jacob Mottetcor.

21.00 Romancero Gitano — Valentina Vagliani, Gabriele Grimaldi, Lea Padovani, Edgaro Siroli.

22.00 Together. Mikis Theodorakis Zulfu Livaneli in Concert.

23.00 Oracle Live 1995.

24.00 Mina Sanger Skall Leva.

01.00 Canto General — Groupo Tolderia.

 Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Έλλη­νες Τρα­γου­δι­στές Ερμη­νεύ­ουν Μίκη Θεοδωράκη.

09.00 Νανά Μού­σχου­ρη Ηχο­γρα­φή­σεις στην Ευρώπη.

09.40 Δήμη­τρα Γαλά­νη & Θάνος Μικρού­τσι­κος (Πιά­νο)

10.00 Τάνια Τσα­να­κλί­δου — Μαγι­κό Κουτί.

10.15 Ένας Όμη­ρος. Η Ντό­ρα Γιαν­να­κο­πού­λου ερμη­νεύ­ει τέσ­σε­ρα τρα­γού­δια από τον κύκλο τρα­γου­διών ένας Όμη­ρος, στην κιθά­ρα ο Δημή­τρης Φάμπας.

10.30 Η Τζέ­νη Καρέ­ζη ερμη­νεύ­ει Μίκη Θεοδωράκη.

11.00 Μαρ­γα­ρί­τα Ζορ­μπα­λά — Μεθυ­σμέ­νο Κορίτσι.

12.00 Κώστας Χατζής — Στους δρό­μους που με έδε­σαν για πάντα.

13.00 Μαρία Ζώη — Κάθε τρα­γού­δι και ιστορία.

14.00 Κρά­τη­σα τη Ζωή μου. Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Ελε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη, Μίλ­τος Πασχαλίδης.

15.00 Φύλα­ξα το όνει­ρο. Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Αλκί­νο­ος Ιωαν­νί­δης, Σωκρά­της Μάλα­μας, Γιάν­νης Χαρούλης.

16.15 Ο Πέτρος Παν­δής ερμη­νεύ­ει Μίκη Θεοδωράκη.

17.00 Τα θεμέ­λια μου στα Βου­νά — Γλυκερία.

18.00 Βίκυ Λέαν­δρος — Τρα­γού­δι Αλλιώτικο.

19.00 Η Μπέτ­τυ Χαρ­λαύ­τη στον Κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη.

20.00 Αλλη­λο­γρα­φία — Μαρία Παπαγεωργίου.

20.30 Στους δρό­μους του Μίκη Η Καλ­λιό­πη Βέτ­τα ερμη­νεύ­ει Θεοδωράκη.

21.30 Λάκης Χαλ­κιάς ερμη­νεύ­ει Θεο­δω­ρά­κη με την Λαϊ­κή Ορχή­στρα Μίκης Θεοδωράκης.

22.45 Τα Τρα­γού­δια του Έρω­τα και της Αγά­πης. Ηρώ­δειο. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης: Αφιέ­ρω­μα στα 80 χρό­νια. Ωδείο Ηρώ­δου Αττι­κού 2005. Συμ­με­τέ­χουν: Νένα Βενε­τσά­νου, Σόνια Θεο­δω­ρί­δου, Λαυ­ρέ­ντης Μαχαι­ρί­τσας, Δημή­τρης Μπά­σης, Ζάχος Τερ­ζά­κης. Λαϊ­κή Ορχή­στρα Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, Χορω­δία της ΕΡΤ, Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της ΕΡΤ. Αντώ­νης Κοντο­γε­ωρ­γί­ου, Ανδρέ­ας Πυλα­ρι­νός. Πιά­νο: Τατιά­να Παπαγεωργίου.

12.30 Μίκης Θεο­δω­ρά­κης Επιτυχίες.
1. Μανώ­λης Μητσιάς — Όμορ­φη Πόλη. 2. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Χρυ­σο­πρά­σι­νο Φύλ­λο. 3. Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Απρί­λης. 4. Δημή­τρης Μπά­σης — Στο Περι­γιά­λι Το Κρυ­φό (Άρνη­ση) Live. 5. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Βρά­χο, Βρά­χο Τον Καη­μό. 6. Γλυ­κε­ρία, Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Σαβ­βα­τό­βρα­δο. 7. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Ο Καη­μός. 8. Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Ένα Το Χελι­δό­νι. 9. Μελί­να Μερ­κού­ρη — Θα Σημά­νουν Οι Καμπά­νες. 10. Δημή­τρης Ψαρια­νός — Αν Θυμη­θείς Τ’ Ονει­ρό Μου. 11. Γλυ­κε­ρία, Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Μέρα Μαγιού Μου Μίσε­ψες. 12. Άλκη­στις Πρω­το­ψάλ­τη — Την Πόρ­τα Ανοί­γω Το Βρά­δυ. 13. Μανώ­λης Μητσιάς — Βρέ­χει Στην Φτω­χο­γει­το­νιά feat. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. 14. Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Οι Μοι­ραί­οι. 15. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Το Τρα­γού­δι της Ξενι­τιάς 16. Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης — Η Μαρ­γα­ρί­τα Η Μαρ­γα­ρώ. 17. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Στρώ­σε Το Στρώ­μα Σου Για Δυο. 18. Μαί­ρη Λίντα — Απα­γω­γή. 19. Μανώ­λης Μητσιάς — Δρα­πε­τσώ­να feat. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. 20. Της Δικαιο­σύ­νης Ήλιε Νοη­τέ — Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. 21. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης Feat. Μαρ­γα­ρί­τα Ζορ­μπα­λά — Νύχτα Μέσα Στα Μάτια Σου. 22. Αντώ­νης Καλο­γιάν­νης — Η Μπα­λά­ντα του Αντρί­κου. 23. Νένα Βενε­τσά­νου — Που Πέτα­ξε Το Αγό­ρι Μου. 24. Μαρία Ζώη — Σ’ Αυτή Τη Γει­το­νιά. 25. Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Της Αγά­πης Αίμα­τα. 26. Μαί­ρη Λίντα — Σε Πότι­σα Ροδό­στα­μο. 27. Μαρία Δημη­τριά­δη — Τη Ρωμιο­σύ­νη Μην Την Κλαις. 28. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Το Γελα­στό Παι­δί. 29. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Βρα­διά­ζει. 30. Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Του Μικρού Βοριά. 31. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Γωνιά Γωνιά. 32. Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Διό­τι Δεν Συνε­μορ­φώ­θην. 33. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Ζορ­μπάς (Ορχη­στρι­κό).

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Ο Συμ­φω­νι­κός Μίκης Θεοδωράκης

10.00 Ωδή στον Μπε­τό­βεν — Απο­κά­λυ­ψη. 1945.

11.00 Συμ­φω­νία Νο 1. Alter Oper Frankfurt. 1953.

12.00 Συμ­φω­νία Νο 2. “Το τρα­γού­δι της γης” Για παι­δι­κή χορω­δία, σόλο πιά­νο και ορχή­στρα 1980 ’81. Συμ­με­τέ­χουν: Cyprien Katsaris, Orchestre Symphonique de RTL, Conductor: Mikis Theodorakis. Poetry: Mikis Theodorakis.

14.00 Συμ­φω­νία Νο 3. 1980. Σε ποί­η­ση Διο­νύ­σιου Σολω­μού, Κων­στα­ντί­νου Π. Καβά­φη και ποι­η­τι­κά κεί­με­να Βυζα­ντι­νών Ύμνων. Συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα Viva. Μεσό­φω­νος: Μαρ­κέλ­λα Χατζιά­νο. Μου­σι­κή Διεύ­θυν­ση: Μίκης Θεοδωράκης.

15.30 Συμ­φω­νία Νο 4. Των Χορι­κών 1986 & 1987 Αθη­ναϊ­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα & Χορω­δια­κό Σύνο­λο. Κική Μορ­φω­νιού: κοντράλ­το, Αλέ­κα Δρα­κο­πού­λου: υψί­φω­νος, Ντά­να Χατζη­γε­ωρ­γί­ου: βιο­λον­τσέ­λο, Λήδα Τασο­πού­λου: αφη­γή­τρια, Έλλη Νικο­λα­ΐ­δη: Διεύ­θυν­ση χορω­δί­ας, Μου­σι­κή Διεύ­θυν­ση: Λου­κάς Καρυτινός.

17.00 Συμ­φω­νία Νο 7. Εαρι­νή 1982 Συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα της Πρά­γας. Μικτή χορω­δία: Pavel Kuhn. Μου­σι­κή Διεύ­θυν­ση: Frantisek Vajnar. Πρά­γα 1985. Soprano: Jolanta Curilaite, Mezzo: Austra Stasiunaite, Tenor: Sergei Larin, Bass: Vladimir Prudnikov. Chorus: Pevecky, Pavel Kuhn Mixed Chorus.
19.00 Cyprien Katsaris — Grande fantaisie sur Zorba, une rhapsodie Grecque World Premiere Recording

20.00 1951–25-Piano Concerto Helikon by Dinos Mastroyiannis. 1951.

20.30 1947–21-Sinfonietta. Croatian State Radio. Dinos Mastroyiannis 1947.

21.00 Suite No. 1 for Piano and Orchestra — Cyprien Katsaris. 1954.

22.00 Canto Olympico 1990. Σε ποί­η­ση Δήμη­τρας Μαντά & Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Έτος σύν­θε­σης: 1990.91. Ηχο­γρά­φη­ση: Βαγ­γέ­λης Χατζη­σί­μος, Φρα­γκί­σκος Βου­τσί­νος, Έλε­να Μου­ζά­λα Πιά­νο, Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα και Χορω­δία της ΕΡΤ υπό την διεύ­θυν­ση του Λου­κά Καρυ­τι­νού. Διευ­θυ­ντής Χορω­δί­ας Αντώ­νης Κοντογεωργίου.

Η γενέθλια ημέρα Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Χρό­νια πολ­λά Μίκη.

09.00 Ραψω­δία για βαρύ­το­νο και Ορχή­στρα Εγχόρ­δων 2009. Ποί­η­ση: Διο­νύ­σης Καρα­τζάς. Βαρύ­το­νος: Δημή­τρης Τηλια­κός. Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της ΕΡΤ. Δ.Ορχήστρας: Μίλ­τος Λογιάδης

10.00 Ραψω­δία για Τσέ­λο και Ορχή­στρα Εγχόρ­δων. Theodorakis: Rhapsody for cello and orchestra. 1996. Cello: Denis Shapovalov. The State Symphony Capella & Orchestra of Russia. Conduction of Valery Polyansky.

11.00 Romancero Gitano — Μαρία Φαρα­ντού­ρη Orquestra de Cordoba.

12.00 Mikis Theodorakis & Maria Farantouri. The Birtheday Concert.

13.30 100 Χρό­νια σινε­μά — Αφιέ­ρω­μα στον Μίκη Θεοδωράκη.

15.00 Mikis Theodorakis: Alexis Zorbas. Ballet Suite. 1987 Συμ­με­τέ­χουν: Σοφία Μιχαη­λί­δου. Λάκης Καρ­νέ­ζης. Κώστας Παπα­δό­που­λος. Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα και χορω­δία της Βου­δα­πέ­στης υπό την διεύ­θυν­ση του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Ηχο­γρά­φη­ση 1989.

17.00 Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης παρου­σιά­ζει στον ποι­η­τή Διο­νύ­ση Καρα­τζά για πρώ­τη φορά δυο κύκλους τρα­γου­διών. Ως Αρχαί­ος Άνε­μος και Τα πρό­σω­πα του Ήλιου. Στον πρό­λο­γο ο ποι­η­τής Διο­νύ­σης Καρα­τζάς Ντο­κου­μέ­ντο — Νέα Μετάδοση.

18.00 Ο Παγκό­σμιος Θεοδωράκης.

19.00 Viva Mikis Viva. Tobias Morgenstern, Gerhard Schöne, Kalliopi Vetta, Rainer Rohloff, Jannis Zotos, Barbara Kellerbauer, Rainer Kirchmann, Gina Pietsch, Jayrope & Lippstück, Kostas Papanastasiou, Nick Nikitakis, Petros Pandis, Konstantin Wecker, Hans-Eckart Wenzel, Bejarano & Microphone Mafia, Johanna Krumin & Uri Rom, Pannach & Kunert, Jayrope & Lippstück, Das Blaue Einhorn, Gerhard Gundermann, Tobias Morgenstern, Mikis Theodorakis.

20.30 Συνά­ντη­ση — Μίκης Θεο­δω­ρά­κης & Στέ­φα­νος Κορ­κο­λής. Ερμη­νεύ­ει η Σοφία Μανουσάκη.

21.30 Happy Birthday- Mikis Live Munich.

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Οι πρώ­τες δημιουργίες

Εκπο­μπές.

09.00 Τα ξεχα­σμέ­να δια­μά­ντια του Μίκη στην εκπο­μπή. Εγώ δεν έχω βγά­λει το ωδείο με τον Θανά­ση Γιώγλου.

11.00 Να μιλή­σου­με για μου­σι­κή. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης & Μίμης Πλέσσας

12.00 Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης ανα­πτύσ­σει την θεω­ρία του για την Συμπα­ντι­κή Αρμονία.

13.00 Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης στο Αρχονταρίκι.
Οι πρώ­τες δημιουργίες.

14.00 Έρως και Θάνα­τος 1946.

15.00 Λιπο­τά­κτες 1952.

16.00 Επι­τά­φιος 1958.

17.00 Τα Ελυάρ 1958. Αγγε­λι­κή Καθά­ριου Νικό­λα­ος Σαλ­τα­μά­νος. Παρα­γω­γή 2020.

19.00 Αρχι­πέ­λα­γος 1959. Δεύ­τε­ρη Εγγρα­φή. Μαί­ρη Λίντα, Μανώ­λης Χιώτης.

18.00 Επι­φά­νια 1960.

20.00 Ένας Όμη­ρος 1961.

21.00 Όμορ­φη πόλη 1961.

22.00 Η γει­το­νιά των αγγέ­λων 1963.

23.00 Άξιον Εστί. 1964.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο