Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μικρά παιδιά στην «υπηρεσία» της εθνικιστικής υστερίας

Εύλο­γες αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει το περι­στα­τι­κό που συνέ­βη χθες, 25η Μαρ­τί­ου, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Βίντεο και φωτο­γρα­φί­ες που αναρ­τή­θη­καν σε τοπι­κά δια­δι­κτυα­κά μέσα δεί­χνουν ένα μικρό αγό­ρι, ντυ­μέ­νο στα χακί και κρα­τώ­ντας ρέπλι­κα στρα­τιω­τι­κού όπλου, να προ­σπα­θεί να κρα­τή­σει βημα­τι­σμό κατά τη διάρ­κεια της χθε­σι­νής παρέ­λα­σης στην Αλεξανδρούπολη. 

«Άψο­γος βημα­τι­σμός, καμά­ρι και ηθι­κό ακμαιό­τα­το. Είναι ο μικρός που άνοι­ξε τη στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και κέρ­δι­σε το μεγα­λύ­τε­ρο χει­ρο­κρό­τη­μα» γρά­φει η ιστο­σε­λί­δα thrakinea.gr. Η προ­σπά­θεια να δωθεί χιου­μο­ρι­στι­κός τόνος στην εικό­να του μικρού αγο­ριού-στρα­τιώ­τη δεν αναι­ρεί καθό­λου το γεγο­νός ότι πρό­κει­ται για απα­ρά­δε­κτη εκμε­τάλ­λευ­ση της παι­δι­κής αθω­ό­τη­τας στο βωμό της εθνι­κι­στι­κής υστερίας.

Το παρα­πά­νω περι­στα­τι­κό- τηρου­μέ­νων των ανα­λο­γιών- δε μπο­ρεί παρά να φέρει στο νου το, ντυ­μέ­νο με την στο­λή των ειδι­κών δυνά­με­ων της Τουρ­κί­ας, εξά­χρο­νο κορι­τσά­κι και τον πρό­ε­δρο Ταγίπ Ερντο­γάν. Ήταν τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη όταν σε ένα εθνι­κι­στι­κό-πολε­μο­κά­πη­λο σόου ενώ­πιον των τηλε­ο­πτι­κών σταθ­μών και οπα­δών του κόμ­μα­τος του, ο Ερντο­γάν είχε καλέ­σει στο βήμα τη μικρή, υπο­σχό­με­νος να της χαρί­σει την τουρ­κι­κή σημαία εάν η ίδια ήταν δια­τε­θει­μέ­νη να γίνει «μάρ­τυ­ρας»!

Την ίδια στιγ­μή που το μικρό κορί­τσι στέ­κο­νταν βουρ­κω­μέ­νο, χιλιά­δες οπα­δοί του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος επευ­φη­μού­σαν τις «εθνο­πα­τριω­τι­κές» κορώ­νες του τούρ­κου προέδρου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο