Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Moderna: Έτοιμα μέχρι το 2030 εμβόλια κατά του καρκίνου και των καρδιακών παθήσεων

Εκα­τομ­μύ­ρια ζωές θα μπο­ρού­σαν να σωθούν από μια πρω­το­πο­ρια­κή σει­ρά νέων εμβο­λί­ων για μια σει­ρά παθή­σε­ων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του καρ­κί­νου, σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες. Στέ­λε­χος της φαρ­μα­κευ­τι­κής εται­ρεί­ας Moderna δήλω­σε ότι τα πρω­το­πο­ρια­κά εμβό­λια για τον καρ­κί­νο, τα καρ­διαγ­γεια­κά και αυτο­ά­νο­σα νοσή­μα­τα, καθώς και για άλλες παθή­σεις, θα είναι έτοι­μα μέχρι το 2030.

Οι μελέ­τες σχε­τι­κά με αυτούς τους εμβο­λια­σμούς δεί­χνουν «τερά­στιες προ­ο­πτι­κές» με ορι­σμέ­νους ερευ­νη­τές να λένε ότι πρό­ο­δος 15 ετών εξε­λί­χθη­κε μέσα σε 12 έως 18 μήνες χάρη στην επι­τυ­χία του εμβο­λί­ου Covid-19.

Ο Δρ Πολ Μπέρ­τον, επι­κε­φα­λής ιατρός της Moderna, δήλω­σε ότι η εται­ρεία θα είναι σε θέση να προ­σφέ­ρει τέτοιες θερα­πεί­ες για «όλα τα είδη των ασθε­νειών» σε μόλις πέντε χρό­νια. Η εται­ρεία, η οποία δημιούρ­γη­σε ένα κορυ­φαίο εμβό­λιο για τον κορο­νο­ϊό, ανα­πτύσ­σει εμβό­λια για τον καρ­κί­νο που στο­χεύ­ουν σε διά­φο­ρους τύπους όγκων.

«Θα έχου­με αυτό το εμβό­λιο και θα είναι εξαι­ρε­τι­κά απο­τε­λε­σμα­τι­κό και θα σώσει πολ­λές εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες, αν όχι εκα­τομ­μύ­ρια ζωές. Νομί­ζω ότι θα είμα­στε σε θέση να προ­σφέ­ρου­με εξα­το­μι­κευ­μέ­να εμβό­λια κατά του καρ­κί­νου για πολ­λούς δια­φο­ρε­τι­κούς τύπους όγκων σε ανθρώ­πους σε όλο τον κόσμο», δήλω­σε ο Μπέρτον.

Παράλ­λη­λα, είπε ο Μπέρ­τον, οι πολ­λα­πλές ανα­πνευ­στι­κές λοι­μώ­ξεις θα καλύ­πτο­νται με ένα μόνο εμβό­λιο. Αυτό σημαί­νει ότι οι ευά­λω­τες ομά­δες θα προ­στα­τεύ­ο­νται από τον κορο­νο­ϊό, τη γρί­πη και τον ανα­πνευ­στι­κό συγκυ­τια­κό ιό (RSV) – ενώ οι θερα­πεί­ες βασι­σμέ­νες στην τεχνο­λο­γία mRNA θα μπο­ρού­σαν να είναι δια­θέ­σι­μες για σπά­νιες ασθέ­νειες για τις οποί­ες δεν υπάρ­χουν θερα­πεί­ες επί του παρό­ντος. Οι θερα­πεί­ες που βασί­ζο­νται στο mRNA «μαθαί­νουν» στα κύτ­τα­ρα πώς να παρά­γουν μια πρω­τε­ΐ­νη που ενερ­γο­ποιεί την ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση του οργα­νι­σμού κατά στην ασθένεια.

«Νομί­ζω ότι θα έχου­με θερα­πεί­ες βασι­σμέ­νες στο mRNA για σπά­νιες ασθέ­νειες που έως τώρα δεν μπο­ρού­σαν να αντι­με­τω­πι­στούν με φάρ­μα­κα. Πιστεύω ότι σε 10 χρό­νια από τώρα, θα πλη­σιά­ζου­με σε έναν κόσμο όπου θα μπο­ρού­με πραγ­μα­τι­κά να εντο­πί­ζου­με τη γενε­τι­κή αιτία μιας ασθέ­νειας και- σχε­τι­κά απλά- να την επι­διορ­θώ­νου­με χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τεχνο­λο­γία βασι­σμέ­νη στο mRNA», δήλω­σε ο Μπέρτον.

(Moderna, CDC, FT)

Ένα εμβό­λιο κατά του καρ­κί­νου με βάση το mRNA θα «ειδο­ποιεί» το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα για τον όγκο που ήδη ανα­πτύσ­σε­ται στο σώμα ενός ασθε­νούς, ώστε να μπο­ρεί να του επι­τε­θεί και να τον κατα­στρέ­ψει, χωρίς να βλά­ψει υγιή κύτταρα.

Αρχι­κά, οι για­τροί κάνουν βιο­ψία στον όγκο του ασθε­νούς και τον στέλ­νουν σε εργα­στή­ριο, όπου ανα­λύ­ε­ται το γενε­τι­κό υλι­κό, προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­στούν μεταλ­λά­ξεις που δεν υπάρ­χουν σε υγιή κύτ­τα­ρα. Στη συνέ­χεια, ένας αλγό­ριθ­μος μηχα­νι­κής μάθη­σης εντο­πί­ζει ποιες από αυτές τις μεταλ­λά­ξεις ευθύ­νο­νται για την ανά­πτυ­ξη του καρ­κί­νου. Με την πάρο­δο του χρό­νου, μαθαί­νει επί­σης ποια τμή­μα­τα των μη φυσιο­λο­γι­κών πρω­τεϊ­νών που κωδι­κο­ποιούν αυτές οι μεταλ­λά­ξεις είναι πιο πιθα­νό να προ­κα­λέ­σουν ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση. Στη συνέ­χεια, κατα­σκευά­ζε­ται το mRNA των πιο υπο­σχό­με­νων αντι­γό­νων και συσκευά­ζε­ται σε ένα εξα­το­μι­κευ­μέ­νο εμβόλιο.

«Πιστεύω ότι αυτό που μάθα­με τους τελευ­ταί­ους μήνες είναι ότι το mRNA δεν είναι μόνο για μολυ­σμα­τι­κές ασθέ­νειες ή τον Covid-19. Τα στοι­χεία τώρα δεί­χνουν ότι αυτό δεν ισχύ­ει σε καμία περί­πτω­ση», δήλω­σε ο Μπέρ­τον. «Μπο­ρεί να εφαρ­μο­στεί σε όλων των τύπων τις ασθέ­νειες. Στον καρ­κί­νο, τις μολυ­σμα­τι­κές ασθέ­νειες, τις καρ­διαγ­γεια­κές παθή­σεις, τα αυτο­ά­νο­σα νοσή­μα­τα, τις σπά­νιες ασθέ­νειες. Έχου­με μελέ­τες σε όλους αυτούς τους τομείς και όλες έχουν δεί­ξει τερά­στιες προοπτικές».

Τον Ιανουά­ριο, η Moderna ανα­κοί­νω­σε τα απο­τε­λέ­σμα­τα μιας κλι­νι­κής δοκι­μής του πει­ρα­μα­τι­κού εμβο­λί­ου mRNA για τον ιό RSV, που έδει­ξε ότι ήταν 83,7% απο­τε­λε­σμα­τι­κό στην πρό­λη­ψη του­λά­χι­στον δύο συμ­πτω­μά­των, όπως ο βήχας και ο πυρε­τός, σε ενή­λι­κες ηλι­κί­ας 60 ετών και άνω. Με βάση αυτά τα δεδο­μέ­να, ο Οργα­νι­σμός Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων των ΗΠΑ (FDA) χορή­γη­σε στο εμβό­λιο τον χαρα­κτη­ρι­σμό πρω­το­πο­ρια­κής θερα­πεί­ας, πράγ­μα που σημαί­νει ότι η κανο­νι­στι­κή του εξέ­τα­ση θα επι­σπευ­σθεί. Τον Φεβρουά­ριο, ο FDA χορή­γη­σε τον ίδιο χαρα­κτη­ρι­σμό στο εξα­το­μι­κευ­μέ­νο αντι­καρ­κι­νι­κό εμβό­λιο της Moderna, βάσει πρό­σφα­των απο­τε­λε­σμά­των σε ασθε­νείς με καρ­κί­νο του δέρματος.

Η Pfizer έχει επί­σης ξεκι­νή­σει την στρα­το­λό­γη­ση εθε­λο­ντών για μια κλι­νι­κή δοκι­μή ενός εμβο­λί­ου κατά της γρί­πης με βάση το mRNA και έχει θέσει ως στό­χο άλλες μολυ­σμα­τι­κές ασθέ­νειες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του έρπη­τα ζωστή­ρα, σε συνερ­γα­σία με την BioNTech.

«Τα διδάγ­μα­τα από τη δια­δι­κα­σία ανά­πτυ­ξης του εμβο­λί­ου Covid-19 έχουν ενη­με­ρώ­σει τη συνο­λι­κή μας προ­σέγ­γι­ση για την έρευ­να και ανά­πτυ­ξη της τεχνο­λο­γί­ας mRNA και τον τρό­πο με τον οποίο η Pfizer διε­ξά­γει την έρευ­να και ανά­πτυ­ξη γενι­κό­τε­ρα. Απο­κτή­σα­με επι­στη­μο­νι­κές γνώ­σεις μιας δεκα­ε­τί­ας μέσα σε μόλις ένα έτος», επι­σή­μα­νε εκπρό­σω­πος της Pfizer.

Πηγή: ertnews.gr μέσω Guardian

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο