Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μορφωτικό Θεατρικό Σεμινάριο — Ομιλία για Μιχ. Παπαμαύρο στη Λαμία (16–17/4)

Μορ­φω­τι­κό Θεα­τρι­κό Σεμι­νά­ριο στη Λαμία (16 & 17 Απρι­λί­ου 2016)

Στα πλαί­σια της 2ης Γιορ­τής Βιβλί­ου, την οποία διορ­γα­νώ­νει στη Λαμία, ο Όμι­λος Φθιω­τών Λογο­τε­χνών-Συγ­γρα­φέ­ων, συμ­με­τέ­χει ο συνερ­γά­της μας Δρ. Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης, Ερευνητής/Μελετητής της Δρα­μα­τουρ­γί­ας για παι­διά – Συγ­γρα­φέ­ας, διδά­σκο­ντας σε 10ωρο Μορ­φω­τι­κό Θεα­τρι­κό Σεμι­νά­ριο, που αφο­ρά την Ιστο­ρία του Θεά­τρου και της Δρα­μα­τουρ­γί­ας για παι­διά και εφήβους.

Σάβ­βα­το, 16 Απρι­λί­ου 2016

1ο Μάθη­μα: ώρα 10.30΄-13.30΄

«Ο Βασί­λης Ρώτας και η δρα­μα­τουρ­γία του για παι­διά και εφή­βους»

Κυρια­κή, 17 Απρι­λί­ου 2016

rotas

2ο Μάθη­μα: ώρα 10.30΄-12.30΄

«Ο Βασί­λης Ρώτας και το Θέα­τρο Σκιών – Τα Καρα­γκιό­ζι­κα»

sakelariou

3ο Μάθη­μα: ώρα 13.00–16.00

«Ο Χάρης Σακελ­λα­ρί­ου και η δρα­μα­τουρ­γία του για παι­διά»

Χώρος: Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Λαμί­ας. Αίθου­σα «Αρχαί­ας Αγο­ράς», στην οδό Αινιά­νων, Λαμία.

papamavros2

Ομι­λία στη Λαμία (16 Απρι­λί­ου 2016)

Επί­σης, ο συνερ­γά­της μας Δρ. Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης, το Σάβ­βα­το, 16 Απρι­λί­ου 2016, ώρα 20.00, θα μιλή­σει στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο του Δήμου Λαμιέ­ων, με θέμα: «Μιχά­λης Παπα­μαύ­ρος. Ένας πρω­το­πό­ρος παι­δα­γω­γός. Ιδε­ο­λο­γι­κές προ­σεγ­γί­σεις στο έργο του»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο