Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Mundial ή Euro;

Γρά­φει ο Ειρηναί­ος Μαρά­κης  //

Παρα­κο­λου­θού­με ίσως ένα από τα πιο ενδια­φέ­ρο­ντα Μου­ντιάλ των τελευ­ταί­ων ετών. Και μόνο που από τις έξι (6) ομά­δες που έχουν απο­μεί­νει στη διορ­γά­νω­ση, οι τέσ­σε­ρις (4) δεν έχουν κατα­κτή­σει ποτέ τον τίτλο ενώ οι άλλες δύο (2) έχουν από μία κατά­κτη­ση σε διορ­γά­νω­ση που είχε διε­ξα­χθεί στη χώρα τους μαζί με το ότι είναι το πρώ­το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο στην ιστο­ρία όπου δεν θα παί­ξουν στα ημι­τε­λι­κά καμία εκ των Βρα­ζι­λί­ας, Ιτα­λί­ας, Γερ­μα­νί­ας και Αργε­ντι­νής, νομί­ζω πως το αποδεικνύει.

Επί­σης, φαί­νε­ται πως δεν αρκεί πλέ­ον να είναι κάποιος θεω­ρη­τι­κά ή και πρα­κτι­κά ‑με βάση τους προηγούμενους/πρόσφατους νικη­φό­ρους αγώ­νες που είχε δώσει- φαβο­ρί όταν δεν το απο­δει­κνύ­ει και στο γήπε­δο αλλά μένει στο ένδο­ξο παρελ­θόν του και μάλι­στα όταν το χρη­σι­μο­ποιεί ως φόβη­τρο για τους αντι­πά­λους του. Αυτή η ύβρις ανα­πό­φευ­κτα φέρ­νει και την ανά­λο­γη τιμω­ρία. Ιδιαί­τε­ρα που πλέ­ον στο ποδό­σφαι­ρο υπάρ­χει μια εντυ­πω­σια­κή όσο και ενδια­φέ­ρου­σα άμβλυν­ση των δια­φο­ρών (υπέρ της Ευρώ­πης…) Θα πω μάλι­στα ότι αυτή η υπε­ρο­ψία του βρέ­ξει-χιο­νί­σει φαβο­ρί, που έχουν όλοι οι μεγά­λοι σύλ­λο­γοι κι οι μεγά­λες εθνι­κές ομά­δες, είναι λάθος και προ­σω­πι­κά με ενοχλεί.

Ευρωπαϊκός ποδοσφαιρικός ιμπεριαλισμός

Ότι έχουν λοι­πόν αμβλυν­θεί οι ποδο­σφαι­ρι­κές δια­φο­ρές (άρα και πολιτισμικές/πολιτιστικές, σκέ­φτο­μαι κι ανα­ρω­τιέ­μαι) στο ποδό­σφαι­ρο, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­χει πιο έντο­νος αντα­γω­νι­σμός, να εμφα­νί­ζο­νται νέες δυνά­μεις π.χ Βέλ­γιο (αυτό συνέ­βαι­νε και παλιό­τε­ρα, είναι η αλή­θεια) και το να υπάρ­χει μια κάποια ισο­τι­μία στην ποιό­τη­τα και στην ανά­πτυ­ξη του παι­γνι­διού πλέ­ον ‑σε συλ­λό­γους και εθνι­κές- και ένα στυλ παι­γνι­διού πιο ευρω­παϊ­κό. Δεν είναι τυχαίο που παί­χτες από Ν.Αμερική, Αφρι­κή κι Ασία παί­ζουν σε ευρω­παϊ­κούς συλ­λό­γους. Δεν είναι τυχαίο ότι διά­φο­ροι υπο­στη­ρί­ζουν ότι η Βρα­ζι­λία είναι η πιο “ευρω­παϊ­κή” των τελευ­ταί­ων ετών. Κι αυτό για­τί οι παί­κτες που προ­έρ­χο­νται από αυτές τις χώρες μαθαί­νουν το στυλ που επι­κρα­τεί εδώ και αυτό μετα­φέ­ρουν στον τόπο τους, δεν πρέ­πει να ξεχνά­με επί­σης την ανα­ζή­τη­ση νέων ταλέ­ντων-προ­ϊ­ό­ντων από τους μεγά­λους συλ­λό­γους σε τρί­τες μη ευρω­παϊ­κές χώρες που καλ­λιερ­γεί μια αντί­στοι­χη κουλ­τού­ρα ή την πρό­σλη­ψη επι­τυ­χη­μέ­νων Ευρω­παί­ων προ­πο­νη­τών για να χτί­σουν ομά­δες αντά­ξιες των κορυ­φαί­ων ευρω­παϊ­κών. Βρα­χυ­πρό­θε­σμα αυτή η ποδοσφαιρική/αγωνιστική ισο­τι­μία μοιά­ζει και είναι ως ένα βαθ­μό θετι­κή αλλά μακρο­πρό­θε­σμα φοβά­μαι πως όχι, πως θα φέρει άλλα απο­τε­λέ­σμα­τα. Τι να πεις κανείς, αυτά είναι τα κατορ­θώ­μα­τα του ευρω­παϊ­κού, ποδο­σφαι­ρι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού… και γενι­κό­τε­ρα του επι­χει­ρη­μα­τι­κού, επαγ­γελ­μα­τι­κού αθλη­τι­σμού που όλα τα υπο­λο­γί­ζει με βάση το κέρ­δος και τα διά­φο­ρα, ιδιαί­τε­ρα συμφέροντα.

Όλα τα παρα­πά­νω βέβαια, που καλό είναι να μας προ­βλη­μα­τί­σουν και που ανα­δει­κνύ­ουν την ανα­γκαιό­τη­τα για την εφαρ­μο­γή και διεκ­δί­κη­ση μιας νέας εναλ­λα­κτι­κής και στον χώρο του ποδο­σφαί­ρου και του αθλη­τι­σμού γενι­κό­τε­ρα, δεν πρέ­πει να μας στε­ρή­σουν την ποδο­σφαι­ρι­κή από­λαυ­ση που μας προ­σφέ­ρει αυτή η διορ­γά­νω­ση ‑μια διορ­γά­νω­ση πιο ευρω­παϊ­κή αλλά όχι λιγό­τε­ρο αγω­νιώ­δη κι ενδια­φέ­ρου­σα, είτε με τα παι­γνί­δια σκο­πι­μό­τη­τος που μας εκνευ­ρί­ζουν, είτε με τους θεμα­τι­κούς αγώ­νες και τα γκολ που μέχρι τώρα έχου­με δει στους τηλε­ο­πτι­κούς μας δέκτες.

 _______________________________________________________________________________________________________

Ο Ειρηναίος Μαράκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1986, απόφοιτος της τεχνικής εκπαίδευσης. Συμμετέχει με ποιήματα του στα συλλογικά έργα (e‑books) ενώ ποιήματα του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες λογοτεχνικές σελίδες. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα Αγώνας της Κρήτης καθώς και στο διαδικτυακό πολιτικό και πολιτιστικό περιοδικό Ατέχνως. Διατηρεί το ιστολόγιο Λογοτεχνία και Σκέψη.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο