Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

MVP ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

O Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο ανα­δεί­χθη­κε πολυ­τι­μό­τε­ρος παί­κτης (MVP) της κανο­νι­κής περιό­δου στο ΝΒΑ, αφή­νο­ντας πίσω του και… μακριά, τους Τζέιμς Χάρ­ντεν και Πολ Τζορτζ.

Από τους 101 δημο­σιο­γρά­φους που ψήφι­σαν και κλή­θη­καν να δώσουν πέντε επι­λο­γές, οι 78 έδω­σαν την πρώ­τη θέση στον Έλλη­να σού­περ σταρ, και οι άλλοι 23 την δεύ­τε­ρη θέση, με απο­τέ­λεσ­δμα ο Giannis να συγκε­ντρώ­σει ποσο­στό 77%.

Όπως είναι γνω­στό, οι δημο­σιο­γρά­φοι καλού­νται να δώσουν πέντε επι­λο­γές. Η 1η επι­λο­γή αξί­ζει 10 βαθ­μούς, η δεύ­τε­ρη επτά, η τρί­τη πέντε, η τέταρ­τη τρεις και η πέμ­πτη έναν βαθμό.

Ο Αντετοκούνμπο 2ος Ευρωπαίος που έγινε MVP

Ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο ανέ­βη­κε στην κορυ­φή του Εβε­ρεστ και ανα­δεί­χτη­κε πολυ­τι­μό­τε­ρος παί­κτης της κανο­νι­κής περιό­δου. Ο Ελλη­νας σού­περ σταρ έγι­νε μόλις ο τέταρ­τος μη Αμε­ρι­κα­νός αθλη­τής που κατα­φέρ­νει να κατα­κτή­σει το βαρύ­τι­μο τίτλο και μόλις ο 2ος Ευρωπαίος.

Τελευ­ταία φορά που ο τίτλος του πολυ­τι­μό­τε­ρου παί­κτη κατέ­λη­ξε σε μη Αμε­ρι­κα­νό ήταν το 2007 όταν πρώ­τευ­σε ο Ντιρκ Νοβί­τσκι. Τα προη­γού­με­να δύο χρό­νια MVP ήταν ο Κανα­δός Στιβ Νας, ενώ το 1993–94 ο Χακίμ Ολά­ζο­ουν ήταν αυτός που ανα­δεί­χτη­κε για πρώ­τη φορά MVP και δεν είχε γεν­νη­θεί στις ΗΠΑ.

«Είναι μόνο η αρχή»

Συγκι­νη­μέ­νος με δάκρυα στα μάτια και αφού είχε επι­δεί­ξει λίγο πριν, την ραμ­μέ­νη φόδρα στο εσω­τε­ρι­κό του σακα­κιού του που απει­κό­νι­ζε την Ακρό­πο­λη, ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο ευχα­ρί­στη­σε τον Θεό, την οικο­γέ­νειά του, την ομά­δα του Μιλ­γουό­κι Μπακς, τους Έλλη­νες, τους Νιγη­ρια­νούς και τους φιλά­θλους για την βοή­θεια που του πρό­σφε­ραν, φτά­νο­ντας στην κορυ­φή του ΝΒΑ

«Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω τον Θεό που με ευλό­γη­σε με αυτό το ταλέ­ντο για να βρε­θώ σε αυτή τη θέση. Ό,τι κάνω, το κάνω μέσα από αυτόν», είπε ο Έλλη­νας σού­περ σταρ.

«Να ευχα­ρι­στή­σω την ομά­δα μου, τους συμπαί­κτες μου. Δεν κερ­δί­ζει μόνος του κάποιος 60 αγώ­νες. Όλοι οι συμπαί­κτες μου ήταν έτοι­μοι να έρθουν να πολε­μή­σουν μαζί μου. Να ευχα­ρι­στή­σω τους προ­πο­νη­τές μου. Να ευχα­ρι­στή­σω τους ιδιο­κτή­τες του συλ­λό­γου που με πίστε­ψαν. Ήμουν 18 χρο­νών από την Ελλά­δα όταν με εμπι­στεύ­τη­καν. Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω το Μιλ­γουό­κι, την Ελλά­δα και τους Νιγη­ρια­νούς που με υπο­στη­ρί­ζουν. Ξέρω ότι στην Ελλά­δα είναι 6 το πρωί όταν παί­ζω, αλλά μου στέλ­νουν μηνύ­μα­τα κάθε μέρα», πρό­σθε­σε, ενώ στη συνέ­χεια η συναι­σθη­μα­τι­κή φόρ­τι­ση μεγά­λω­σε, όταν ανα­φέρ­θη­κε στον πατέ­ρα του, που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά επί­σης στα αδέλ­φια του και τη μητέ­ρα του που τον παρα­κο­λου­θού­σε με δάκρυα στα μάτια.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο