Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Nέο σχέδιο «βελτίωσης» της λειτουργίας και δράσης των κατασταλτικών μηχανισμών παρουσίασε η κυβέρνηση

Σε και­ρούς έντα­σης της κατα­στο­λής και περι­στο­λής λαϊ­κών ελευ­θε­ριών, η κυβέρ­νη­ση παρου­σί­α­σε άλλο ένα σχέ­διο νόμου «βελ­τί­ω­σης» της λει­τουρ­γί­ας και δρά­σης της Αστυνομίας.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου, παρου­σί­α­σε το νομο­σχέ­διο «για τη διάρ­θρω­ση του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, την ανα­διορ­γά­νω­ση των υπη­ρε­σιών της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας και την οργά­νω­ση και λει­τουρ­γία της Αστυ­νο­μι­κής Ακαδημίας».

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, με το σχέ­διο νόμου προ­ω­θεί­ται μία συνο­λι­κή «μεταρ­ρύθ­μι­ση» του τομέα εσω­τε­ρι­κής ασφά­λειας στην Ελλά­δα, με έμφα­ση, όπως υπο­στη­ρί­ζει η κυβέρ­νη­ση, στην απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη πρό­λη­ψη και αντι­με­τώ­πι­ση νέων απει­λών και κιν­δύ­νων, αλλά και τη συντο­νι­σμέ­νη δια­χεί­ρι­ση κρί­σε­ων εσω­τε­ρι­κής ασφά­λειας. Στις τελευ­ταί­ες «κρί­σεις» εντάσ­σο­νται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο οι λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που χτυ­πιού­νται ανε­λέ­η­τα όπως φαί­νε­ται από τον νόμο-έκτρω­μα που ανά­με­σα στα άλλα αντερ­γα­τι­κά περι­λαμ­βά­νει τον περιο­ρι­σμό του απερ­για­κού δικαιώ­μα­τος, σε συνέ­χεια των προη­γού­με­νων αντι­δρα­στι­κών νομο­θε­τη­μά­των της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως «στρογ­γυ­λε­μέ­να» παρου­σιά­ζει το σχε­δια­σμό της η κυβέρ­νη­ση, η ανα­διορ­γά­νω­ση του αρχη­γεί­ου βασί­στη­κε σε μελέ­τη της εται­ρεί­ας παρο­χής συμ­βου­λών «Έρνεστ Γιανγκ» που ξεκί­νη­σε την άνοι­ξη 2020. Η ανα­διορ­γά­νω­ση της Ακα­δη­μί­ας βασί­στη­κε στις προ­τά­σεις επι­τρο­πής καθη­γη­τών ΑΕΙ που δημιουρ­γή­θη­κε στις αρχές του 2020. Όλες οι αλλα­γές συζη­τή­θη­καν και εγκρί­θη­καν από το συμ­βού­λιο επι­τε­λι­κού σχε­δια­σμού της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά το υπουρ­γείο, «φτιά­χνου­με την απο­τε­λε­σμα­τι­κή Αστυ­νο­μία του 21ου αιώ­να, με στό­χους την εξω­στρέ­φεια, τις συστη­μα­τι­κές συνερ­γα­σί­ες με την κοι­νω­νία των πολι­τών και τους θεσμούς του κρά­τους. Για να το κατορ­θώ­σου­με μας βοη­θούν η τεχνο­λο­γία και η διά βίου μάθη­ση που πλέ­ον καθιε­ρώ­νου­με. Προ­χω­ρά­με στην ανα­διορ­γά­νω­ση του επι­τε­λεί­ου και των υπη­ρε­σιών του αρχη­γεί­ου της Ελλη­νι­κής Αστυνομίας».

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο, «οι σημα­ντι­κό­τε­ρες αλλα­γές είναι: Ενιαί­ος επι­τε­λι­κός σχε­δια­σμός για ασφά­λεια και αστυ­νό­μευ­ση. Οι δυο κλά­δοι συγ­χω­νεύ­ο­νται. Αξιο­ποί­η­ση έρευ­νας και νέων τεχνο­λο­γιών σε κάθε υπη­ρε­σία, ειδι­κή υπη­ρε­σία και­νο­το­μί­ας, υπη­ρε­σί­ες διοί­κη­σης με στα­θε­ρή αξιο­λό­γη­ση δρά­σε­ων και σχε­δια­σμό επι­χει­ρή­σε­ων. Ενο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών νέων μορ­φών βίας: Πρό­λη­ψη της βίας και της παρα­βα­τι­κό­τη­τας των ανη­λί­κων, κατα­πο­λέ­μη­ση των δια­κρί­σε­ων και προ­στα­σία των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των» (όπως την εννο­ούν βέβαια οι δυνά­μεις κατα­στο­λής και η κυβέρνηση).

Σε σχέ­ση με τις αλλα­γές στην Αστυ­νο­μι­κή Ακα­δη­μία, οι σημα­ντι­κό­τε­ρες είναι «η ενί­σχυ­ση της αυτο­τέ­λειας και ανα­διορ­γά­νω­σης της δομής και της λει­τουρ­γί­ας της Αστυ­νο­μι­κής Ακα­δη­μί­ας», η «καθιέ­ρω­ση επι­στη­μο­νι­κού συμ­βου­λί­ου», η «ανα­βάθ­μι­ση των προ­γραμ­μά­των σπου­δών» με «έμφα­ση στην ποιό­τη­τα και στις δια­δι­κα­σί­ες εσω­τε­ρι­κής και εξω­τε­ρι­κής αξιο­λό­γη­σης», η «εισα­γω­γή του θεσμού της διά βίου μάθη­σης», η «έμφα­ση στη διαρ­κή εκπαί­δευ­ση και μετεκ­παί­δευ­ση» και τα «νέα ειδι­κά σχο­λεία για ειδι­κούς φρου­ρούς και συνοριοφύλακες».

Δημιουρ­γεί­ται νέος οργα­νι­σμός του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, ο οποί­ος θα περι­λαμ­βά­νει μετα­ξύ άλλων: Ενιαία πολι­τι­κή εσω­τε­ρι­κής ασφά­λειας, συντο­νι­σμό στη δια­χεί­ρι­ση κρί­σε­ων, διε­θνή διπλω­μα­τία και εξω­στρέ­φεια. Στο αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας μειώ­νο­νται οι 43 Διευ­θύν­σεις σε 35. Αντί­στοι­χα στην Αστυ­νο­μι­κή Ακα­δη­μία συγ­χω­νεύ­ο­νται τα επι­τε­λεία και τα τμή­μα­τα σε μία κεντρι­κή υπηρεσία.

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο