Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«NATO Killers Go Home»: Συνθήματα ενάντια στους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς στην Αλεξανδρούπολη

Συν­θή­μα­τα ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας στον πόλε­μο αλλά και το μήνυ­μα «NATO Killers Go Home» έγρα­ψαν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, κοντά στο λιμά­νι της πόλης και τα στρα­τό­πε­δα που φιλο­ξε­νούν τους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κούς φονιάδες.

Η εμπλο­κή της χώρας στους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία συνε­χώς ανα­βαθ­μί­ζε­ται στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, καθώς σημειώ­νε­ται «συνω­στι­σμός» Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και εξο­πλι­σμού, που μέσω του λιμα­νιού, του αερο­δρο­μί­ου και των άλλων υπο­δο­μών της περιο­χής διεκ­πε­ραιώ­νε­ται στη συνο­ριο­γραμ­μή του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Τα ΝΑΤΟϊ­κά μετα­γω­γι­κά θα φτά­νουν ανά 10ήμερο στο ακρι­τι­κό λιμά­νι μέχρι το Σεπτέμ­βρη, στην μεγα­λύ­τε­ρη επι­χεί­ρη­ση μετα­φο­ράς στρα­τιω­τι­κού υλι­κού των ΗΠΑ στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, και επό­με­νο είναι το γιγά­ντιο οχη­μα­τα­γω­γό «ARC Endurance» που ανα­μέ­νε­ται να δέσει στο ακρι­τι­κό λιμά­νι τα ξημε­ρώ­μα­τα της ερχό­με­νης Τρί­της, στις 28 Ιούνη.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο